Archive

Research

Archive

 1. 2003, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2003, 16, 1-28, l. ark. wyd. 2,0
 2. 2003, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2003, 15, 1-23, l. ark. wyd. 1,6
 3. 2003, Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2003, 8, 1-142
 4. 2003, Biodegradacja zanieczyszczeń organicznych gleby., Przegląd Eureka. Serwis Informacji Naukowo-Technicznej KBN, 2003, 19-20
 5. 2003, ISO w burakach., Burak Cukrowy, 2003, 1, 20-21
 6. 2003, Z czym się je HACCP., Gazeta dla Przedsiębiorczych, 2003, 10
 7. 2003, Heterogeneity of soil solid phase – a fractal approach., Annual Report Polish Academy of Sciences, 2003, 62-64
 8. 2003, Uruchamianie związków organicznych z murszów pod wpływem odczynu, temperatury i składu chemicznego roztworu glebowego., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2003, 16, 100-102
 9. 2003, Wpływ struktury na właściwości mechaniczne materiału sypkiego na przykładzie złoża ziarna pszenicy., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2003, 16, 99-100
 10. 2003, Wpływ odpadów pobudowlanych oraz cyklicznych zmian temperatury na wybrane właściwości gleby., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2003, 15, 109-110
 11. 2003, Analiza fizjologicznych oraz zmienionych chorobowo obrazów tarczy części pochwowej szyjki macicy za pomocą termografii podczerwieni., Ginekologia Polska, 2003, 74, 9, 847-854
 12. 2003, Wpływ warunków meteorologicznych na strumień ciepła w glebie., Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2003, Rocznik XII, 1, 26, 114-119
 13. 2003, Powiązanie Systemów Jakości (ISO 9000) producentów rolnych i zakładów przetwórczych., Przemysł Spożywczy, 2003, 57, 4, 40-42
 14. 2003, Systemy jakości a bezpieczeństwo produktów żywnościowych., Przemysł Spożywczy, 2003, 57, 2, 18-24
 15. 2003, Struktura upakowania a właściwości mechaniczne złoża ziarna., Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2003, 3s, 42, 34, 126-127
 16. 2003, Wpływ wilgotności ziarna zbóż na właściwości mechaniczne., Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2003, 3s, 42, 34, 71-72
 17. 2003, Jak zwiększyć opłacalność produkcji rzepaku., Eksploatacja i Niezawodność, 2003, 3, 19, 32-42
 18. 2003, Możliwości nawożenia rzepaku ozimego z przeznaczeniem nasion do produkcji biopaliw. Cz. I. Potrzeby pokarmowe i nawozowe rzepaku ozimego., Eksploatacja i Niezawodność, 2003, 3, 19, 23-27
 19. 2003, Szacowanie średnich dobowych wartości temperatury w warstwie ornej gleby na podstawie temperatury powietrza i wilgotności gleby., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 2003, 58, 69-78
 20. 2003, Uszkodzenia ziarniaków pszenicy twardej w wyniku obciążeń dynamicznych., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 841-849
 21. 2003, Ocena jędrności przechowywanych jabłek przy zastosowaniu statystycznej metody redukcji wymiarów w modelu., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 787-802
 22. 2003, Liczba i masa ziarniaków w kłosku i kłosie pszenicy., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 743-748
 23. 2003, Rozwój I charakterystyka żłobin powstałych w obrębie poletek erozyjnych., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 725-733
 24. 2003, Zmiany wybranych cech jakościowych ziarna kilku odmian pszenicy pod wpływem zróżnicowanego nawożenia azotowego., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 717-723
 25. 2003, Problem stabilizowania się wyników przy określaniu powtarzalności pomiaru strumienia tlenu w glebach., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 691-706
 26. 2003, Porównanie przewodnictwa cieplnego gleby wyznaczonego z dwóch modeli I zmierzonego termo-reflektometryczną sondą pomiarową., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 651-661
 27. 2003, Ocena oporu przepływu powietrza przez warstwę nasion rzepaku., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 645-650
 28. 2003, Badanie elektrochemicznych właściwości murszy metodą miareczkowania potencjometrycznego., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 611-618
 29. 2003, Wyznaczanie minimalnej liczby komórek do analizy geometrycznych parametrów struktury tkanki bulwy ziemniaka., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 579-587
 30. 2003, Charakterystka cech geometrycznych pojedynczych ziarniaków pszenicy ozimej i jarej., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 531-538
 31. 2003, Precyzja pomiarów potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie mineralnej OFD z wykorzystaniem trójelektrodowego układu pomiarowego., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 475-487
 32. 2003, Ocena stopnia zasolenia roztworu na podstawie analizy kształtu krzywej woltamerometrycznej., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 469-474
 33. 2003, Agrofizyczne monitorowanie i modelowanie procesów wytwarzania żywności., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 255-264
 34. 2003, Pomiar i analiza impulsu uderzenia nasion rzepaku jarego., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 221-229
 35. 2003, Wpływ wybranych czynników na uszkodzenia nasion rzepaku w warunkach działania sił udarowych., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 213-220
 36. 2003, Straty ilościowe i jakościowe nasion rzepaku powodowane terminem zbioru., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 205-211
 37. 2003, Uszkodzenia nasion rzepaku w pozbiorowym procesie obróbki., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 195-203
 38. 2003, Badania zależności indeksu twardości i energochłonności rozdrabniania od zawartości białka w pszenicy., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 173-178
 39. 2003, Uszkodzenia mechaniczne ziarna pszenicy w okresie przedżniwnym jako przyczyna strat plonu., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 51-60
 40. 2003, Metoda rentgenograficzna w identyfikacji uszkodzeń wewnętrznych nasion fasoli szparagowej., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 31-38
 41. 2003, Zastosowanie metody jednoosiowego ściskania do wyznaczania podstawowych właściwości mechanicznych ziarna pszenicy., Acta Agrophysica, 2003, 93, 145-155
 42. 2003, Wykorzystanie komunikacji bezprzewodowej w automatycznym monitorowaniu temperatury profilu glebowego., Acta Agrophysica, 2003, 93, 123-133
 43. 2003, Zastosowanie wskaźników promieniotwórczych w badaniach gleby., Acta Agrophysica, 2003, 93, 89-102
 44. 2003, Zastosowanie algorytmu simplex do określania ekstremalnych zmian agregacji gleb., Acta Agrophysica, 2003, 93, 67-79
 45. 2003, Makro- i mikroskopowe modele materiałów sypkich., Acta Agrophysica, 2003, 93, 17-31
 46. 2003, Właśćiwości hydrofizyczne agregatów gleby brunatnej wytworzonej z piasku słabogliniastego., Acta Agrophysica, 2003, 84, 167-176
 47. 2003, Zawartość miedzi i cynku w glebach i roślinach Taraxacum officinale L., Acta Agrophysica, 2003, 84, 159-166
 48. 2003, Zastosowanie metody adsorpcji-desorpcji pary wodnej do badań powierzchni korzeni., Acta Agrophysica, 2003, 84, 153-158
 49. 2003, Wpływ potencjału wody glebowej na mikrodyfuzję tlenu na przykładzie gleby bielicowej (eutric Cambisol)., Acta Agrophysica, 2003, 84, 145-152
 50. 2003, Wpływ potencjału wody glebowej na wartość ODR w glebie brunatnej i czarnej ziemi., Acta Agrophysica, 2003, 84, 137-144
 51. 2003, Określenie “natywnych” zawartości azotanów (V) w glebach uprawnych Polski., Acta Agrophysica, 2003, 84, 129-136
 52. 2003, Sezonowy i dobowy rozkład stężenia podtlenku azotu w pobliżu pasma jezdni w Lublinie., Acta Agrophysica, 2003, 84, 123-128
 53. 2003, Modelowanie adsorpcji gazów w nieuporządkowanych układach porowatych., Acta Agrophysica, 2003, 84, 111-122
 54. 2003, Wskaźnik trwałości agregatów glebowych (ASI) i jego ekstremalne wartości., Acta Agrophysica, 2003, 84, 95-110
 55. 2003, Agrofizyczne systemy monitorowania procesu produkcji bezpiecznej żywności., Acta Agrophysica, 2003, 84, 21-29
 56. 2003, Wpływ kadmu (II) na natlenianie podłoża i wzrost biomasy Azolla caroliniana Willd., Acta Agrophysica, 2003, 84, 13-20
 57. 2003, Wpływ rtęci (II) na warunki aeracyjne podłoża z udziałem Azolla caroliniana Willd., Acta Agrophysica, 2003, 84, 5-12
 58. 2003, Metodyczne aspekty procesu cięcia ziarna kukurydzy cukrowej., Acta Agrophysica, 2003, 83, 131-139
 59. 2003, Zmiany parametrów barwy skórki jabłek obitych przechowywanych w okresie obrotu handlowego., Acta Agrophysica, 2003, 83, 71-81
 60. 2003, Właściwości mechaniczne skórki oraz współczynnika tarcia jabłek odmiany Gala przechowywanych w różnych temperaturach., Acta Agrophysica, 2003, 83, 59-69
 61. 2003, Wpływ nawożenia iwarunków przechowywania na zmianę gęstości i porowatości warstwy ziarna pszenicy., Acta Agrophysica, 2003, 82, 183-191
 62. 2003, Wpływ kształtu nasion i upakowania złoża na kąt tarcia wewnętrznego., Acta Agrophysica, 2003, 82, 131-137
 63. 2003, Zawartość benzo(a)pirenu w nasionach rzepaku pochodzących z Polski północnej., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2003, 34, 627-636
 64. 2003, The effect of removal of organic matter, iron oxides and aluminum oxides on the micropore characteristics of the soil clay fraction., Polish Journal of Soil Science, 2003, 36, 2, 9-17
 65. 2003, The impact of bulding materials and the addition of peat on water retention in model urban soil., Polish Journal of Soil Science, 2003, 36, 2, 1-8
 66. 2003, Hysteresis effect of water retention curves for different aggregates of mineral (Haplic Luvisol) and organic (gleyic Phaeozem) soils., Polish Journal of Soil Science, 2003, 36, 1, 13-19
 67. 2003, Relation between the water capacity index and selected surface properties of peat-muck soils., Polish Journal of Soil Science, 2003, 36, 1, 1-11
 68. 2003, Economical technology of rape seed harvest., Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2003, 4, 185-195
 69. 2003, Wstępne badania mikroflory gleby i koprolitów dżdżownic., Roczniki Gleboznawcze, 2003, LIV, 1/2, 83-87
 70. 2003, Liczebność drobnoustrojów a fizykochemiczna charakterystyka gleby spod zróżnicowanych upraw pszenicy., Roczniki Gleboznawcze, 2003, LIV, 1/2, 23-33
 71. 2003, Experimental method for determination of the pressure distribution in granular solids., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2003, 49, 2, 61-64
 72. 2003, Determination of elastic parameters of grain with oedometric and acoustic methods., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2003, 49, 2, 56-60
 73. 2003, Modification of soil mesopore structure by fulvic acid., Ecology and Future Bulgarian Journal of Ecological Science, 2003, 2, 3-4, 75-76
 74. 2003, Effect of organic matter removal on fractal dimension of soil clay fraction., Ecology and Future Bulgarian Journal of Ecological Science, 2003, 2, 3-4, 73-74
 75. 2003, Zastosowanie chitozanu w produkcji mało przetworzonych jabłek., Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 2003, 2,1, 41-51
 76. 2003, Method for the microscopic image compilation of the potato tuber’s cellular structure., Scientia Agriculturae Bohemica, 2003, 34, 3, 81-85
 77. 2003, The measurement of colour of aple skin as a Basic study of bruising., New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 2003, 134-139
 78. 2003, A new method of the seed viability estimation. 2003, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 105-110, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 2003, 105-110
 79. 2003, Exploring reflectance spectra of apple slices and their relation to active phenolic compounds., Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2003, 12/53, 1, 151-158
 80. 2003, Denitrification, organic master and redox potential transformations In Cambisols., International Agrophysics, 2003, 17, 4, 219-227
 81. 2003, Pore size distribution and Mount of water available for plants In arable soils of Poland., International Agrophysics, 2003, 17, 4, 213-217
 82. 2003, Effect of different tillage systems and straw management on some physical properties of soi land on the field of Winter rye in monoculture., International Agrophysics, 2003, 17, 4, 175-181
 83. 2003, Use of simplex algorithm for determination of soil aggregation extreme changes., International Agrophysics, 2003, 17, 4, 169-174
 84. 2003, Hydrophysical characteristics and evaporation of Haplic Luvisol and Mollic Gleysol aggregates., International Agrophysics, 2003, 17, 3, 137-141
 85. 2003, Sources for contamination of rapeseed with benzo(a)pyrene., International Agrophysics, 2003, 17, 3, 131-135
 86. 2003, Physical properties characteristic of Polish and Canadian lentil seeds., International Agrophysics, 2003, 17, 3, 123-129
 87. 2003, Simultaneous measurement of oxygen flux and salinity of the water saturated mineral soils., International Agrophysics, 2003, 17, 3, 93-97
 88. 2003, Influence of the storage of wheat flour on the physical properties of gluten., International Agrophysics, 2003, 17, 2, 71-75
 89. 2003, Effect of soil compaction on root growth and crop yield in Central and Eastern Europe., International Agrophysics, 2003, 17, 2, 61-69
 90. 2003, Methane and carbon dioxide emissions from a loess soil treated with municipal waste water after second step of purification., International Agrophysics, 2003, 17, 1, 31-34
 91. 2003, Changes in water absorption of gluten as a result of sprouting of wheat grain., International Agrophysics, 2003, 17, 1, 25-30
X