Archive

Research

Archive

 1. 2009, Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin., 2009
 2. 2009, Wpływ parametrów środowiska na uruchamianie związków organicznych oraz na właściwości fizykochemiczne gleby i uwolnionej materii organicznej., 2009
 3. 2009, Modelowe badania nad zanieczyszczeniem gleb miejskich metalami ciężkimi., 2009
 4. 2009, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2009
 5. 2009, Wpływ sposobu użytkowania i wybranych właściwości fizykochemicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby., 2009
 6. 2009, Określenie wpływu erozji na przekształcenia pedonu i plonowanie roślin w zlewni lessowej., 2009
 7. 2009, Intensywność wydzielania CO2 z gleby piaszczystej (Doświadczenie modelowe)., 2009
 8. 2009, Określenie właściwości biologicznych gleb ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., 2009
 9. 2009, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2009
 10. 2009, Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych., 2009
 11. 2009, Reakcje wybranych roślin na niekorzystne warunki tlenowe środowiska., 2009
 12. 2009, Wpływ warunków środowiskowych na wydzielanie i pochłanianie N2O w glebach., 2009
 13. 2009, Badania modelowe retencji wodnej gleb o podkrytycznej zwilżalności., 2009
 14. 2009, Wpływ wybranych czynników morfologicznych bulwy ziemniaka na powstawanie ciemnej plamistości pouszkodzeniowej., 2009
 15. 2009, Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych., 2009
 16. 2009, Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców., 2009
 17. 2009, Określenie właściwości hydrofizycznych gleb ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., 2009
 18. 2009, Badanie rozkładu temperatury radiacyjnej powierzchni wybranych nasion i owoców do oceny ich jakości., 2009
 19. 2009, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału, 2009
 20. 2009, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych, 2009
 21. 2009, Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i polowego pomiaru wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych., 2009
 22. 2009, Soil water content measurements in different spatial and temporal scales., 2009
 23. 2009, Selected methods of quality control during rapeseed storage., 2009
 24. 2009, Changes of physicochemical surface properties of barley and clover roots under Al.-stress: nitrogen adsorption-desorption studies., 2009
 25. 2009, Accents of Denitrification Process as Studied at Fertilization Trial with Blueberry (Vacciniumcorymbosum L.)., 2009
 26. 2009, Agrophysics for environment and food quality., 2009
 27. 2009, One the use of the Fourier number to interpret thermal measurements with a quasi-linear heat source., 2009
 28. 2009, Recognition of internal defects of wheat and triticale grain., 2009
 29. 2009, Cyfrowa analiza obrazów rentgenowskich ziarna pszenicy jako szybka metoda rozpoznawania porażenia ziarna przez wołka zbożowego (Sitophilus granarius L.)., 2009
 30. 2009, Bank of the grain X-ray images., 2009
 31. 2009, Strategie ograniczenia emisji podtlenku azotu z gleb użytkowych., 2009
 32. 2009, Zmiany mikroporowatości korzeni pod wpływem jonów Al+3 i Cu+2 badane metodą adsorpcji-desorpcji pary wodnej., 2009
 33. 2009, Influence of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates., 2009
 34. 2009, The influence of soil surface slope on raindrop detachment in a laboratory experiments. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 35. 2009, Temperature effect on biospeckle dynamics. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 36. 2009, Slice Element Method for estimation of load on cylindrical insert in grain silo. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 37. 2009, Canola middlings storage effect on the increase of pathogenic fungi. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 38. 2009, Blackspot volume estimation in potato by computer image analysis. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 39. 2009, Analysis of the degree of crystallinity of bacterial and plant cellulose by means of Raman microscopy. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 40. 2009, Image analysis for soil macropore characterization. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 41. 2009, Applying of Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) for determination of metal concentration in soil. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 42. 2009, Estimation of soil dielectric constant by satellite observations. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 43. 2009, The microbial metabolic activity, 2009
 44. 2009, Modeling mechanical phenomena in granular material with Discrete Element Method. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 45. 2009, Spatial distribution of soil moisture obtained from gravimetric and TDR methods for SMOS validation, at the Polesie test site SVRT 3275, in Poland., 2009
 46. 2009, Soybean nodulation and symbiotic nitrogen fixation in response to soil compaction and mulching., 2009
 47. 2009, Hydraulic and mechanical properties of soil aggregates under organic and conventional soil management., 2009
 48. 2009, The effect of rain power on raindrop detachment and soil erosion., 2009
 49. 2009, The effect of mulching and soil compaction on fungi composition and microbial communities in the rhizosphere of soybean., 2009
 50. 2009, Modelling the hydraulic conductivity of porous media using physical-statistical model., 2009
 51. 2009, Impact of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates., 2009
 52. 2009, Możliwości wsparcia badań naukowych przez programy współpracy terytorialnej, 2009
 53. 2009, Sensoryczna i instrumentalna analiza tekstury jabłek, 2009
 54. 2009, Zastosowanie spektrofotometrii UV-VIS do badań substancji humusowych pochodzących z utworów murszowych Polesia Lubelskiego, 2009, 24-28
 55. 2009, Wstępna ocena właściwości fizycznych i składu chemicznego ziarna żyta Secale Montanum., Acta Agrophysica, 753-759
 56. 2009, Aktywność enzymatyczna gleby pod uprawą pszenicy ozimej w systemie ekologicznym i konwencjonalnym., 2009
 57. 2009, Zastosowanie analizy budowy profili glebowych do celów geomorfologicznych (na przykładzie nalessowych gleb płowych)., 2009
 58. 2009, Optyczna ocena obicia jabłek odmiany Jonagold., 2009
 59. 2009, Ocena olejów na bazie mineralnej i roślinnej używanych do smarowania układu tnącego pilarek., 2009
 60. 2009, Właściwości fizyczne biomasy wykorzystywanej w energetyce., 2009
 61. 2009, Agrofizyka – polska specjalność i dyscyplina naukowa., 2009
 62. 2009, Modelowanie procesów mechanicznych w materiałach sypkich metodą elementów dyskretnych., 2009
 63. 2009, Aktywność enzymatyczna w glebie nawożonej osadem ściekowym., 2009
 64. 2009, Selektywność pomiaru wilgotności gleby wyznaczonej metodą FDR., 2009
 65. 2009, Wpływ sposobu użytkowania na trwałość struktury agregatowej gleb wytworzonych z lessu., 2009
 66. 2009, Wpływ fitotoksycznych stężeń glinu i miedzi na zawartość wapnia w roślinach., 2009
 67. 2009, Wpływ parametrów środowiska na uruchamianie związków organicznych oraz na właściwości fizykochemiczne gleby i uwolnionej materii organicznej., 2009
 68. 2009, Wpływ zawartości materii organicznej na wymiar fraktalny gleby., 2009
 69. 2009, Określenie czasowych i przestrzennych zmian właściwości gleb obszarów lessowych w zależności od sposobu użytkowania., 2009
 70. 2009, Dynamika wilgotności w glebie pod uprawą ślazowca pensylwańskiego i wierzby krzewiastej., 2009
 71. 2009, Kwantyfikacja struktury porów glebowych przy użyciu metod analizy obrazu w zależności od sposobu uprawy (K)., 2009
 72. 2009, Wpływ ściółkowania i zagęszczenia na aktywność enzymatyczną gleby pod soją., 2009
 73. 2009, Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost i plonowanie soi., III Sprawozdawcza Sesja Naukowa, Jakość Środowiska, Surowców i Żywności, Lublin, 30-31.03.2009 r. ,
 74. 2009, Odporność jabłek wybranych odmian na obicia., 2009
 75. 2009, Realizacja projektu badawczego “Inicjatywy Technologicznej 1” pt.: Opracowanie sposobu wytwarzania i zastosowania technicznego oleju gorczycowego do smarowania motorowych pił łańcuchowych do cięcia drewna., 2009
 76. 2009, Określanie zawartości oraz mineralizacji węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb polski., 2009
 77. 2009, Wpływ topografii na zróżnicowanie budowy gleb płowych wytworzonych z lessu., 2009
 78. 2009, Podatność magnetyczna gleb wytworzonych z piasków., 2009
 79. 2009, Ocena aktywności enzymatycznej w ryzosferze soi pod wpływem ściółkowania i zagęszczenia gleby., 2009
 80. 2009, Współzależności między czynnikami mikrobiologicznymi i fizyko-chemicznymi a strukturą gleby, 2009
 81. 2009, Wpływ zwilżalności na retencję wodną gleb mineralnych., 2009
 82. 2009, Ocena podatności magnetycznej gleb z terenu Lublina., 2009
 83. 2009, Profesor Dobrzański – wkład w rozwój agrofizyki., 2009
 84. 2009, Przemieszczenie gleby wskutek erozji wodnej na zboczach lessowych., 2009
 85. 2009, Ocena wielkości erozji i akumulacji w użytkowanej rolniczo zlewni lessowej., 2009
 86. 2009, Spływ powierzchniowy z poletek o różnym użytkowaniu., 2009
 87. 2009, Zmyw gleby z poletek o różnym użytkowaniu., 2009
 88. 2009, Rozbryzg gleby w warunkach czarnego ugoru., 2009
 89. 2009, Zagrożenie erozją wodną gleb w Polsce w świetle opracowań krajowych i zagranicznych., 2009
 90. 2009, Ocena wpływu erozji uprawowej na przekształcenie gleb stoków lessowych., 2009
 91. 2009, Właściwości fizyczne biomateriałów. Szkoła Letnia AgEngPol 2009 “Innowacyjne Techniki w Przemyśle Rolno-Spożywczym”,, 2009
 92. 2009, Agrofizyka dla przemysłu rolno-spożywczego. Szkoła Letnia AgEngPol 2009 „Innowacyjne Techniki w Przemyśle Rolno-Spożywczym”,, 2009
 93. 2009, Plonowanie jęczmienia jarego w erodowanym terenie lessowym., 2009
 94. 2009, Zwilżalność wybranych gleb organicznych Polski., 2009
 95. 2009, Badanie obciążeń obiektów zanurzonych w materiale sypkim – rozważania teoretyczne., 2009
 96. 2009, Magnetometria w ochronie środowiska., 2009
 97. 2009, Sposoby optymalizacji procesu miareczkowania potencjometrycznego kwasów huminowych, 2009
 98. 2009, Brodawkowanie i wiązanie azotu przez soję w zależności od stanu zagęszczenia gleby i ściółkowania., 2009
 99. 2009, Wpływ wielkości i kształtu komórek bulwy ziemniaka na ciemną plamistość pouderzeniową., 2009
 100. 2009, Zastosowanie „ścian denitryfikacyjnych” w celu ochrony wód gruntowych., 2009
 101. 2009, Biogazownie rolnicze – najlepsze wykorzystanie odpadów pochodzenia zwierzęcego., 2009
 102. 2009, Woda w glebie – pomiary naziemne i satelitarne w misji ESA SMOS., 2009
 103. 2009, Wpływ erozji na przekształcenie środowiska przyrodniczego rolniczo użytkowanych obszarów lessowych., 2009
 104. 2009, Zaburzenia rozkładu naprężenia w materiale sypkim., 2009
 105. 2009, Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych., 2009
 106. 2009, Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren., 2009
 107. 2009, Identyfikacja optyczna uszkodzeń powstałych w czasie transportu i przeładunku jabłek., 2009
 108. 2009, Modelowanie długości okresu przechowywania jabłek na podstawie parametrów brązowienia miąższu., 2009
 109. 2009, Wpływ czynników agrotechnicznych na właściwości fizyczne strąków łubinu wąskolistnego., 2009
 110. 2009, Wpływ fizycznych właściwości nasion rzepaku na efektywność tłoczenia oleju., 2009
 111. 2009, Ocena pozostałości środków chemicznych (regulatorów wzrostu i dojrzewania) na nasionach rzepaku za pomocą analiz mikrobiologicznych., 2009
 112. 2009, Określenie podatności ziarna pszenicy i pszenżyta na powstawanie uszkodzeń mechanicznych bielma w warunkach przedzbiorowych., 2009
 113. 2009, Określenie stadiów rozwoju szkodników żerujących w ziarnie na drodze detekcji rentgenowskiej., 2009
 114. 2009, Określenie wpływu temperatury na wybrane cechy fizyczne glutenu., 2009
X