Archive

Research

Archive

 1. 2008, Zmienność przestrzenna wilgotności w różnych stanach zagęszczenia gleby., 2008
 2. 2008, Metodyczne aspekty miareczkowania potencjometrycznego w badaniach buforowości gleb., 2008
 3. 2008, Przemiany organicznych związków węgla w glebie płowej wzbogaconej wybranymi materiałami, określone metodą inkubacyjną., 2008
 4. 2008, Biologiczne wskaźniki jakości gleby nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich., 2008
 5. 2008, Ocena aktywności biologicznej w glebie płowej wytworzonej z lessu o różnym stanie zerodowania., 2008
 6. 2008, Aktywność biologiczna gleb pyłowych i piaszczystych jako wskaźnik zmian zachodzących pod wpływem zróżnicowanego użytkowania ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów renaturyzacyjnych., 2008
 7. 2008, Zastosowanie metod adsorpcyjnych i miareczkowych do analizy fitostresu korzeni roślin., 2008
 8. 2008, Wykorzystanie pomiarów satelitarnych do rozpoznawania elementów środowiska., 2008
 9. 2008, Wykorzystanie wskaźników biologicznych od oceny zanieczyszczenia gleb byłej kopalni siarki., 2008
 10. 2008, Charakterystyka gleby miejskiej degradowanej metalami ciężkimi., 2008
 11. 2008, Fuzarioza ziarna pszenicy ozimej w świetle właściwości rozkładów wartości wybranych cech fizycznych ziarniaków., 2008
 12. 2008, Wilgotność gleby w skali pola i gminy dla potrzeb walidacji obserwacji satelitarnych w misji ESA SAMOS., 2008
 13. 2008, Aparatura pomiarowa i oprogramowanie w systemie monitorowania wilgotności, temperatury i zasolenia gleby w Poleskim Parku Narodowym., 2008
 14. 2008, Effects of different management practices on water-stable aggregation and its contribution to N20 emission from a loamy sand orthic luvisol., 2008
 15. 2008, Effect of compaction on some hydraulic properties of soil aggregates., 2008
 16. 2008, Influence of particle size variability on mechanical and geometrical properties of granular system., 2008
 17. 2008, Study of electrochemical properties of soil organic matter by potentiometric titration method- advantages & disadvantages., 2008
 18. 2008, Influence of application of chemical agents (growth and ripening regulators) on the yielding of rapeseed., 2008
 19. 2008, Significance of extrusion process for quality properties of rapeseed cake., 2008
 20. 2008, Mulching and soil compaction effects on soybean yield and nodulation., 2008
 21. 2008, Soil properties retrieval from space., 2008
 22. 2008, The effect of pH on the soil respiration processes of technogenic territories of former sulphur mines in Nemyriv (Ukraine) and Jeziórko (Poland)., 2008
 23. 2008, The influence of various concentrations of lead and cadmium on early growth of maize and ryegrass-plants., 2008
 24. 2008, Method of characterization of distribution of contact normals in 3D granular assembly., 2008
 25. 2008, Failure stress and the blackspot of potato tuber tissue during storage., 2008
 26. 2008, Influence of thermal treatment on mechanical properties of apple tissue and model cell wall., 2008
 27. 2008, Soil-hydrophobic-reasons of its formation and hydrogeomorphological consequence., 2008
 28. 2008, Physical methods in environment protection and agriculture., 2008
 29. 2008, Wpływ pH, miedzi i cynku na gęstość ładunku powierzchniowego korzeni żyta (Secale careala L.)., 2008
 30. 2008, Metoda optyczna identyfikacji uszkodzeń jabłek., 2008
 31. 2008, Rozwój dyscypliny rolą Komitetu Agrofizyki PAN., 2008
 32. 2008, Fizyczne metody oceny jakości produktów rolniczych, 2008
 33. 2008, Fractal approach to adsorption processes on environmental surfaces., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008 r., Vol. 10
 34. 2008, Influence of phosphate ions and competitivenees sodium and calcium ions on the hymic acids peptization and coagulation processes., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008 r., Vol. 10
 35. 2008, Biochemical and microbiological characterization of soil microbial community under fertilization with dairy sewage sludge and farmyard manure., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r., Vol. 10
 36. 2008, Pore size distribution and water infiltration under different tillage systems., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r., Vol.10
 37. 2008, Soil moisture spatial distribution at the SMOS Cal/Val Campaign POLESIE (AO-3275) in Poland., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r, Vol.10
 38. 2008, Zwilżalność agregatów glebowych a zagęszczenie gleby., 2008
 39. 2008, Zastosowania czasowo-rozdzielczej spektrofotometrii UV – VIS do badań uszkodzonych błon i ścian komórkowych miąższu jabłek jako testu aktywności biologicznej i świeżości., 2008
 40. 2008, Termografia – technika detektywów., 2008
 41. 2008, Światłowody w glebie., 2008
 42. 2008, Mechanika i modelowanie materiałów sypkich., 2008
 43. 2008, Kolory pH., 2008
 44. 2008, Jak zmierzyć wielkość cząstek?, 2008
 45. 2008, Co w glebie piszczy?, 2008
 46. 2008, Koncentracja metali ciężkich w glebie zdegradowanej materiałami budowlanymi- badania modelowe., 2008
 47. 2008, Przenikliwość dielektryczna elementem oceny jakości materiałów i produktów spożywczych., 2008
 48. 2008, Modelowanie przenikalności dielektrycznej gleb dla potrzeb walidacji pomiarów wilgotności gleby w misji ESA SMOS., 2008
 49. 2008, Wpływ regulatorów wzrostu na właściwości mechaniczne liści strelicji(Strelitzia reginae Banks)., 2008
 50. 2008, Ocena cech morfologicznych i mechanicznych pędów kwiatowych tulipana., 2008
 51. 2008, Zmiany fizykochemicznych właściwości powierzchniowych korzeni pod wpływem jonów Cd+2,Pb +2,Cu+2., 2008
 52. 2008, Wpływ preparatu keratyno-koro-mocznikowego na porowatość gleby brunatnej., 2008
 53. 2008, Zastosowanie metody dyfrakcji laserowej do oceny wielkości cząstek produktów spożywczych na przykładzie kawy., 2008
 54. 2008, Ocena zmienności cech morfologicznych oraz właściwości mechanicznych nasion lędźwianu siewnego(Lathyrus sativus L.) pochodzących z krajów Unii Europejskiej., 2008
 55. 2008, Zmiany barwy powierzchni jabłek po obiciu., 2008
 56. 2008, Podatność na pękanie łuszczyn aktualnie uprawianych odmian rzepaku jarego., 2008
 57. 2008, Właściwości fizyczne biomateriałów., 2008
 58. 2008, Modelowanie metodą elementów dyskretnych (DEM) procesów mechanicznych w materiale sypkim., 2008
 59. 2008, Wyniki zastosowanie klasyfikatora KNN do dyskryminacji ziarniaków kontrolnych i porażonych fuzariozą na podstawie ich cech fizycznych., 2008
 60. 2008, Krzewistość, plonowanie oraz wybrane cechy fizyczne kłosa i ziarna żyta (Secale montanum Guss.)., 2008
 61. 2008, Kiełkowanie nasion amarantusa odmiany Aztek i Rawa w różnych temperaturach., 2008
 62. 2008, Wpływ alkoholu 4-HPEA na wzrost i potencjał adaptacyjny jęczmienia pod wpływem stresu tlenowego i w warunkach optymalnego nawodnienia., 2008
 63. 2008, Efekty wdrożenia wyników badań agrofizycznych w przemyśle tłuszczowym., 2008
 64. 2008, Zależność wzrostu, rozwoju i plonowania roślin w zależności od właściwości fizycznych gleb., 2008
 65. 2008, Otrzymywanie modelowych ścian komórkowych i ich właściwości., 2008
 66. 2008, Wpływ Roundupu na liczebność bakterii i grzybów proteolitycznych oraz aktywność proteazy., 2008
 67. 2008, Termin stosowania Reglone a aktywność proteolityczna gleby pod uprawą rzepaku., 2008
 68. 2008, Aktywność proteolityczna gleby w zależności od terminu stosowania środka chemicznego Basta w uprawie rzepaku., 2008
 69. 2008, Wybrane właściwości mikrobiologiczne gleby płowej nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich., 2008
 70. 2008, Wpływ desykantów i regulatorów wzrostu na nasilenie amonifikacji i nitryfikacji w glebie pod uprawę rzepaku., 2008
 71. 2008, Charakterystyka mikrobiologiczna nasion rzepaku poddanych działaniu wybranych desykantów i regulatorów wzrostu., 2008
 72. 2008, Modelowe ściany komórkowe., 2008
 73. 2008, Plonowanie soi w zależności od zagęszczenia gleby i ściółkowania, 2008
 74. 2008, Wpływ stanu zerodowania gleby płowej wytworzonej z lessu (Haplic Luvisol) na jej aktywność biologiczną i plonowanie jęczmienia jarego., 2008
 75. 2008, Wpływ uprawy na hydrofizyczne właściwości gleb., 2008
 76. 2008, Produkcja i emisja gazów cieplarnianych z pól uprawnych., 2008
 77. 2008, Zaburzenia rozkładu naprężenia w materiale sypkim., 2008
 78. 2008, Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych., 2008
 79. 2008, Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren., 2008
 80. 2008, Wpływ czynników agrotechnicznych (terminu siewu, terminu zbioru) na właściwości fizyczne strąków łubinu wąskolistnego., 2008
 81. 2008, Identyfikacja uszkodzeń zewnętrznych jabłek metodami optycznymi., 2008
 82. 2008, Ocena wytrzymałości mechanicznej łuszczyn rzepaku w aspekcie osypywania nasion ozimych odmian mieszańcowych., 2008
 83. 2008, Wpływ fizycznych właściwości nasion rzepaku na efektywność tłoczenia oleju., 2008
 84. 2008, Charakterystyka podstawowych cech fizycznych kłosów i ziarna żyta., 2008
 85. 2008, Określenie podatności ziarna pszenicy i pszenżyta na podstawie uszkodzeń mechanicznych bielma w warunkach przedzbiorowych., 2008
 86. 2008, Określanie stadiów rozwoju szkodników żerujących w ziarnie metoda detekcji rentgenowskiej., 2008
 87. 2008, Wpływ parametrów środowiska na uruchamianie związków organicznych oraz na właściwości fizykochemiczne gleby i uwolnionej materii organicznej., 2008
 88. 2008, Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin., 2008
 89. 2008, Modelowe badania nad zanieczyszczeniem gleb miejskich metalami ciężkimi., 2008
 90. 2008, Wpływ substancji modyfikujących właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby płowej na ograniczenie tempa mineralizacji substancji organicznej., 2008
 91. 2008, Badania porozymetryczne wytłoku rzepakowego(N)., 2008
 92. 2008, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2008
 93. 2008, Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne i hydrofizyczne agregatów glebowych., 2008
 94. 2008, Określenie wpływu erozji na przekształcenia pedonu plonowanie roślin w zlewni lessowej., 2008
 95. 2008, Kwantyfikacja struktury porów glebowych przy użyciu metod analizy obrazu w zależności od sposobu uprawy., 2008
 96. 2008, Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost soi i wiązanie azotu., II Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska Surowców i Żywności", Poznań, 01-03.04.2008 r.,
 97. 2008, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2008
 98. 2008, Wpływ zagęszczenia gleby na emisje gazów szklarniowych., 2008
 99. 2008, Wykorzystywanie banku próbek gleb do określania zawartości węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb Polski., 2008
 100. 2008, Reakcje wybranych roślin na niekorzystne warunki tlenowe środowiska., 2008
 101. 2008, Zależności sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb (K)., 2008
 102. 2008, Agrofizyczne metody badań materiałów rolniczych., 2008
 103. 2008, Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców., 2008
 104. 2008, Wpływ wybranych czynników morfologicznych bulwy ziemniaka na powstawanie ciemnej plamistości pouszkodzeniowej., 2008
 105. 2008, Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych., 2008
 106. 2008, Modelowanie dwu i trójwymiarowych struktur komórkowych i granularnych., 2008
 107. 2008, Stanowisko do pomiaru parametrów struktury modelowych układów mikrogranularnych., 2008
 108. 2008, Monitoring wilgotności i temperatury gleb Polesia., 2008
 109. 2008, Badanie rozkładu temperatury radiacyjnej powierzchni wybranych nasion i owoców do oceny ich jakości., 2008
 110. 2008, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału., 2008
 111. 2008, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych., 2008
 112. 2008, Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i pomiary wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych., 2008
 113. 2008, Application of low temperature and environmental scanning electron microscopy for the study of NaCl deliquescence., 2008
 114. 2008, Estimation of daily heat flux into soil on cultivated fields., 2008
 115. 2008, Infiltration and nitrogen leaching under organic and conventional soil management., 2008
 116. 2008, New nondestructive method based on spatial-temporal speckle correlation technique for evaluation of apples quality., Postharvest UNLIMITED 2008, Berlin, Niemcy, November 4-7.11.2008 r., Berlin, Niemcy, November 4-711.2008 r.,145
 117. 2008, Measuring apple texture quality with acoustic emissions., Postharvest UNLIMITED 2008, Berlin, Niemcy, November 4-7.11.2008 r., Berlin, Niemcy, November 4-711.2008 r., 142
 118. 2008, Mechanical properties of artificial cell walls., Postharvest UNLIMITED 2008, Berlin, Niemcy, November 4-7.11.2008 r., Berlin, Niemcy, November 4-711.2008 r., 61
 119. 2008, Buffer properties of humic acids in the system with phosphate ions., 2008
 120. 2008, Ocena wybranych właściwości mikrobiologicznych gleby brunatnej i płowej w warunkach zróżnicowanego nawożenia osadem ścieków mleczarskich., 2008
 121. 2008, Sezonowe zmiany aktywności mikrobiologicznej gleby brunatnej na nawożonej osadem ścieków mleczarskich., 2008
 122. 2008, Spatial variability of soil texture and wetness: effects on thermal conductivity., 2008
 123. 2008, Predicting thermal conductivity based on soil strenght and texture., 2008
 124. 2008, Alternatywne źródła energii w województwie lubelskim., 2008
 125. 2008, Matematyczne sposoby porównania wyników pomiaru rozkładu granulometrycznego uzyskanych metodą areometryczną i dyfrakcji laserowej., 2008
 126. 2008, Właściwości fizyczne olejów roślinnych przeznaczonych do wykorzystania jako oleje smarne., 2008
 127. 2008, Badanie ekspansji glutenu w funkcji temperatury., 2008
 128. 2008, Zastosowanie biospeckli do oceny biomateriałów., 2008
 129. 2008, Zmiany temperatury liści rzepaku (Brassica Napus) i brokuła chińskiego (Brassica Oleracea Var. Alboglabra) pod wpływem porażenia przez grzyby rodzaju Alternaria., 2008
 130. 2008, Agrophysical direction of further development and application of X-RAY method., 2008
 131. 2008, Wpływ warunków przechowywania na zmiany modułu ściśliwości złoża nasion rzepaku., 2008
 132. 2008, Podatność na osypywanie rzepaku hodowli Syngenta., 2008
 133. 2008, Badania właściwości wytrzymałościowych łodyg roślin., 2008
 134. 2008, Wartość technologiczna nasion rzepaku., 2008
 135. 2008, Wpływ stosowania środka Caramba na plon i agrofizyczne właściwości rzepaku., 2008
 136. 2008, Zmiany odporności nasion rzepaku na oddziaływanie obciążeń dynamicznych podczas suszenia i przechowywania., 2008
 137. 2008, Influence of cultivar and technology of growing on winter wheat grain hardness., 2008
 138. 2008, Perspectives of X-RAY diagnostics method in agriculture., 2008
 139. 2008, Właściwości mechaniczne modelowych ścian komórkowych po ich obróbce termicznej., 2008
 140. 2008, Wpływ dihydroquercetyny na wzrost i rozwój siewek owsa “Rudnik” w warunkach stresu tlenowego i optymalnej wilgotności., 2008
 141. 2008, Zdolności retencyjne i przewodzące agregatów glebowych w zależności od stanu zagęszczenia gleby wytworzonej z lessu., 2008
 142. 2008, Fractal approach to adsorption/desorption processes on environmental surfaces., Biophysical Chemistry of Fractal Structures and Processes in Environmental Systems, Senesi N., Wilkinson K.J. (Eds.), Wiley, 179-220
 143. 2008, Soil Engineering., Encyclopedia of Soil Science, Soil Engineering, 646-655
 144. 2008, Plant roots and soil physical factors., Encyclopedia of Soil Science, Springer, 571-578
 145. 2008, Kodeks dobrych praktyk w produkcji buraków cukrowych., Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego, Kodeks dobrych praktyk w produkcji buraków cukrowych, 1, 39, 40
 146. 2008, W trosce o chleb nasz powszedni., Świat Zbóż, W trosce o chleb nasz powszedni, Nr.10, 27-28
 147. 2008, Biuletyn Informacyjny PTA, Biuletyn Informacyjny PTA, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 26, 1-49
 148. 2008, Biuletyn Informacyjny PTA, Biuletyn Informacyjny PTA, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 25, 1-33
 149. 2008, Biodegradable vegetable oil for chain lubrication in wood-cutting chainsaws., Selected Research Findings from the Institutes of the Polish Academy of Sciences, 2008, p. 56
 150. 2008, Soil moisture, temperature, and salinity monitoring system., Selected Research Findings from the Institutes of the Polish Academy of Sciences, 54-55
 151. 2008, Biological activity and nutrient removal in organic soils irrigated with wastewater., Annual Report Polish Academy of Sciences, 60-62
 152. 2008, Informator o placówkach dydaktyczno-naukowych Lubelszczyzny., Informator o placówkach dydaktyczno-naukowych Lubelszczyzny, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, 6, 1-48
 153. 2008, Agrophysics for Quality of Environment and Food., Agrophysics for Quality of Environment and Food, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, 1-83
 154. 2008, Badania nad wpływem osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich na aktywność mikrobiologiczną i biochemiczną gleby., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2008, (160, (3)): 1-147
 155. 2008, Temperatura radiacyjna wybranych owoców i nasion jako parametr oceny ich jakości., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2008, (159, (2)): 1-122
 156. 2008, Instrumentalna metoda oceny wybranych cech tekstury jabłek na podstawie emisji akustycznej., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2008, (155, (1)): 1-115
 157. 2008, Termograficzna ocena procesu gojenia u pacjentów po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji., Magazyn Lekarza Okulisty, 2008, 4, 243-248,
 158. 2008, Influence of packing method on colour perception improving the appearance of friuts and vegetables., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, Vol. 54, 97-103
 159. 2008, Physical properties of cereal grain and rape stem., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, Vol. 54, 80-90
 160. 2008, Airflow resistance of wheat bedding as influenced by the filling method., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, Vol. 54, 50-57
 161. 2008, Wetting angle and water sorptivity in mineral soils., Soil & Tillage Research, Vol. 3, 1, S52-S57
 162. 2008, Influence of fertilizaton with dairy sewage sludge sanitized with coal fly ash on microbiological activity and concentration of heavy metals in hrey-brown podzolic soil., Journal of Elementology, 2008, 13(4): 535-544
 163. 2008, Annual variations of soli erodibility of silt loam developed from loess based on 10-years runoff plot studies., Annals of Warsaw University of Lidfe Scienses- SGGW, No. 39, 77-83
 164. 2008, Wpływ wilgotności strąków i czynników pogodowych na pękanie strąków i osypywanie nasion łubinu wąskolistnego., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 522, 317-323
 165. 2008, Wpływ zróżnicowanego użytkowania gleb wytworzonych z lessu na aktywność respiracyjna i dehydrogenaz., Acta Agrophysica, 2008, 163, Vol.12(3), 801-811
 166. 2008, Wpływ kondycjonowania na cechy morfologiczne i mechaniczne pędów kwiatowych tulipana., Acta Agrophysica, 2008,163, Vol.12(3), 777-790
 167. 2008, Potencjał elektrokinetyczny osadów sztucznego zbiornika wodnego Zalewu Zemborzyckiego., Acta Agrophysica, 2008,163, Vol.12(3),607-612
 168. 2008, Effect of sewage sludge on selected microbiological and biochemical indices of soil fertility in view of domestic and world wide studies: a review., Acta Agrophysica, 2008, 162, Vol. 12(2), 393-407
 169. 2008, Wpływ jonów kadmu na pozorną powierzchnię właściwą korzeni jęczmienia (Hordeum vilgare. L)., Acta Agrophysica, 2008, 162, Vol. 12(2), 337-345
 170. 2008, Ocena podstawowych właściwości fizycznych nasion rzepaku jarego., Acta Agrophysica, 2008, 161, Vol. 12(1), 191-205
 171. 2008, O możliwości i dokładności szacowania strumienia ciepła wnikającego do gleby podczas dnia na podstawie danych meteorologicznych., Acta Agrophysica, 2008, 161, Vol. 12(1), 125-140
 172. 2008, Effect of various concentrations of lead and cadmium on elary growth of maize., Acta Agrophysica, 2008, 158, Vol. 11(3), 715-723
 173. 2008, Ocena możliwości zastosowania pomiarów cech fizycznych ziarniaków pszenicy ozimej do wykrywania fuzariozy., Acta Agrophysica, 2008, Vol. 11(2), 393-402
 174. 2008, Comparison of puncture test, acoustic emission and spatial-temporal speckle correlation technique as methods for apple quality evaluation., Acta Agrophysica, 2008, 156, Vol. 11(1), 303-315
 175. 2008, Image analysis of apple tissue cells after mechanical deformation., Acta Agrophysica, 2008, 156, Vol. 11(1), 57-69
 176. 2008, Impact of different aeration conditions on the content of extractable nutrients in soil., International Agrophysics, 2008, 22(4): 371-375
 177. 2008, Impast of land use on water properties of rendzinas., International Agrophysics, 2008, Vol. 22, No. 4, 333-338
 178. 2008, Estimation of morphological traits and mechanical properties of grasspea seeds (Lathyrus sativus L.) originating from EU countries., International Agrophysics, 2008, Vol. 22, No. 3, 261-275
 179. 2008, Microbiological indices of soil quality fertilized with dairy sewage sludge., International Agrophysics, 2008, Vol. 22, No. 3, 215-219
 180. 2008, Turgor and temperature effect on fracture of potato tuber (Solanum tuberosum cv. Irga)., International Agrophysics, 2008, Vol. 22, No. 1, 89-97
 181. 2008, Apparent surface area of selected meal extrudates., International Agrophysics, 2008, Vol. 22, No. 1, 75-80
 182. 2008, Influence of application of plant growth regulators and desiccants on a field and quality of Winter oilseed rape., International Agrophysics, 2008, Vol. 22, No. 1, 67-70
 183. 2008, Temperature dependence of time domain reflectometry-measured soil dielectric permittivity., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2008, 172, 2, 186-193
 184. 2008, Masowe i mikroskopowe właściwości sypkich materiałów roślinnych i przemysłowych. Cz. II. Oddziaływania adhezyjne w materiałach roślinnych – wstępne wyniki badań., Przemysł Chemiczny, 2008, 87/2, 2-5
 185. 2008, Masowe i mikroskopowe właściwości sypkich materiałów roślinnych i przemysłowych. Cz. I. Porównanie właściwości mechanicznych., Przemysł Chemiczny, 2008, 87/2, 199-202
 186. 2008, Determination of electromechanical properties of dusts obtained from cereal grain., Transactions of the ASABE, 2008, vol. 51(1), 177-184
 187. 2008, Emission of carbon dioxide from sulfated brown soil enriched with cellulose., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17,1B, 227-230
 188. 2008, PAH in Vegetable Fats., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, 207-212
 189. 2008, Effect of Sowing Date on the Yield and Chemical Composition of Seeds of Various Genotypes of Yellow Lupine., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, 263-270
 190. 2008, Oil Quality Indices Describing the Technological Value of Rape Seed., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, 302-307
 191. 2008, Study of the Microstructure of Extruded Rapeseed Oil Cake., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, 284-289
 192. 2008, Effect of Drying and Storage Parameters on Rapeseed Susceptibility to Oil Loss., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, 223-226
 193. 2008, Commodity Value of Winter Rape Seeds., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, 17, 223-226
 194. 2008, Factors Contributing to the Technological Value of Winter Rapeseed., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, 217-222
 195. 2008, Modifications of the Mineralogical Composition and Surfach Properties of Soils as Related to Stepie Climate Dynamice In Historical Time., Eurasian Soil Science, 2008, Vol. 41, No.13, pp. 1424-1432,
 196. 2008, Filter properties of seam material from Paged Urban soils., Hydrology and Earth System Sciences, 2008, 12, 691-702
 197. 2008, Leaching of potassium, magnesium, manganese and iron in relation to porosity of tilled and orchard loamy soil., Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science, 58: 60-65
 198. 2008, Thermal conductivity in relation to porosity and hardness to terrestrial porous media., Planetary and Space Science, 2008, 56, 438-447
 199. 2008, Influence of microwave heating on some physicochemical properties of wheat grain harvested in there consecutive years., Cereal Chemistry, 2008, 85(2), 224-229
 200. 2008, DEM simulation of the packing structure and wall load in a 2-dimensional silo., Granular Matter, 2008, 10273-278
 201. 2008, Calibration of a TDR probe for low soil water content measurements., Sensors and Actuators A: Physical, 2008, 147, 544-552
 202. 2008, Using Support Vector Machines to Develop Pedotransfer Functions for Water Retention of Soils in Poland., Soil Science Society of America Journal, 2008, Vol. 72, No 5, 53-57
 203. 2008, Detection of watercore in ‘Gloster’ apples using thermography., Postharvest Biology and Technology, 2008, 47, 358-366
 204. 2008, Macro-porosity and leaching of atrazine in tilled and orchard loamy soils., Chemosphere, 2008, 70 , 1973-1978
 205. 2008, Wpływ wilgotności na przenikalność dielektryczną pyły., Elektrofiltr Bifilarny do Usuwania Pyłów Pochodzenia Roślinnego, 2008, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 323-32
 206. 2008, Właściwości fizyczne pyłów technologicznych., Elektrofiltr Bifilarny do Usuwania Pyłów Pochodzenia Roślinnego, 2008, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 29-22
 207. 2008, Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych., Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych., 2008, str. całości 1-272, l. ark. wyd. 21,3
 208. 2008, Zmiany aktywności mikrobiologicznej gleby brunatnej pod uprawą pszenicy ozimej w różnych latach oddziaływania osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 2008, LXIII(1): 118-132
 209. 2008, Ocena doboru sieci neuronowej do określania występowania i wyznaczania zakresu quasiplateau w woltamperometrycznych pomiarach natlenienia gleby, Inżynieria Rolnicza, 2008, 7(105): 7-14
 210. 2008, Soil porosity and water infiltration under different tillage systems, 2008
 211. 2008, Soil porosity and water infiltration under different tillage systems, 2008
 212. 2008, Micro- and mesoscale shear resistance as an indicator for soil wind erosion risk, 2008
 213. 2008, Test olejowy nasion rzepaku suszonych metodą nisko i wysokotemperaturową., Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych., 2008, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 8107-116
 214. 2008, Fizyczne metody detekcji barwy owoców i warzyw w diagnostyce jakości produktów ogrodniczych., Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych., 2008, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 115-26
 215. 2008, Variation in phosphatase enzyme activity in a Eutric Histosol irrigated with pre-treated wastewater and normal tap water., Journal of the Indian Society of Soil Science, 2008, Vol. 56, No. 2, 233-235
 216. 2008, New aspect of soil respiration activity measuring., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2008, 153-163
 217. 2008, Influence of natural and artificial humic acids on decrease of Zn and Cd toxicity for pea plants (Pisum Sativum L.)., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2008, 5-14
 218. 2008, The influence of natural and artificial humic acids on the decrease o Zn, Cd toxicity for pea plants (Pisum sativum.L.)., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, Tom VA/ 2008, 5-14
 219. 2008, Effects of soil texture and wetness on thermal conductivity., 2008
X