Archive

Research

Archive

 1. 2014, Формирование биологической пленки в условиях SBR. Сучасні технології у промисловому виробництві., 2014, 25-26
 2. 2014, Global carbon utilization profiles of two heat-resistant strains of Neosartorya fischeri using phenotype microarray (PM plates), 2014, 18-19
 3. 2014, Rola potencjału elektrokinetycznego Enterococcus faecalis w patogenezie., 2014, 69-79
 4. 2014, The estimation of changes in functional diversity of anaerobic community during cosubstrates mesophilic digestion process., 2014, 11-14
 5. 2014, Wpływ zeolitów na zawartość kationów wymiennych w wybranych glebach Lubelszczyzny., 2014
 6. 2014, Microbial functional diversity evaluation using community level physiological profiling (CLPP) in soil amended with exogenous organic matter., 2014, 15-17
 7. 2014, Mikroglony jako alternatywne źródło biomasy energetycznej., 2014
 8. 2014, Microbial functional diversity evaluation following Biolog® approach., 2014
 9. 2014, Wpływ zeolitów na przyrost biomasy i zawartość białka w gorczyce białej (Sinapis alba)., 2014
 10. 2014, Od fermentacji beztlenowej do biometanu, 2014
 11. 2014, Zmiany czasu oświetlenia w cyklu dobowym i ich wpływ na fotoautotroficzną hodowlę Parachlorella Kessleri, 2014, 76-76
 12. 2014, Od komórki do biomasy- mikroglony., 2014
 13. 2014, Biomasa mikroglonów jako innowacyjny substrat do produkcji biogazu., 2014, 62-62
 14. 2014, Charakterystyka procesów inicjacji gleb z Masywu Cibińskiego (Półwysep Kolski, Północna Rosja), 2014, 16-16
 15. 2014, BIOGAS – Clean Energy With a Big Future., 2014, 6-11
 16. 2014, Heat-resistant fungi in soil and plant – risk for human health., 2014
 17. 2014, Multifractal analysis of chosen meteorological time series to assess climate impact in field level., 2014, 59-59
 18. 2014, Field experiment in Lubelskie region to validate crop growth models in temperate climate., 2014, 61-61
 19. 2014, Fungi (heat resistant) – risk for human health and application in organic waste degradation., 2014
 20. 2014, Wykorzystanie źródeł fosforu i siarki przez szczep Trichoderma wyizolowany z osadu ścieków mleczarskich, przy użyciu mikromacierzy fenotypowych (PM)., 2014, 138-140
 21. 2014, Wykorzystanie źródeł węgla przez szczep Trichoderma wyizolowany z osadu ścieków mleczarskich., 2014, 53-56
 22. 2014, Grzyby termooporne – znaczenie, charakterystyka, perspektywy badań., 2014, 45-47
 23. 2014, Mikromacierze fenotypowe w ocenie uzdolnień do wykorzystania azotu przez szczepy Neosartorya fischeri., 2014, 21-23
 24. 2014, Analiza werukulogenu i fumitremorginy C metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas., 2014, 142-143
 25. 2014, Ocena zróżnicowania genetycznego bakterii w masie fermentacyjnej bioodpadów na podstawie genu 16S rDNA metodą elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego., 2014, 89-89
 26. 2014, Skład konsorcjum bakterii zasiedlających masę fermentacyjną na podstawie oceny polimorfizmu długości terminalnych fragmentów restrykcyjnych (tRFLP) genu mcrA., 2014, 49-49
 27. 2014, Analiza metagenomiczna genu 16S rDNA wykorzystująca sekwencjonowanie nowej generacji w ocenie składu konsorcjum bakterii występujących w masie fermentacyjnej., 2014, 32-32
 28. 2014, Ocena wpływu ciśnienia osmotycznego i pH na rozwój termoopornych grzybów Neosartorya fischeri z wykorzystaniem mikromacierzy fenotypowych (PM)., 2014, 18-19
 29. 2014, Wykorzystanie substratów węglowych przez chorobotwórcze grzyby Leptosphaeria maculans i L. biglobosa powodujące suchą zgniliznę kapustnych na rzepaku., 2014, 32-33
 30. 2014, DEM examination of an influence of particle aspect ratio and sample width on uniaxial compression of assembly of spherocylinders., 2014
 31. 2014, Selected physical properties of dry dog foods., 2014
 32. 2014, Wpływ mikrostruktury na mechaniczne właściwości proszków spożywczych., 2014
 33. 2014, Mechaniczne właściwości sypkiej biomasy., 2014
 34. 2014, Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego oraz inżynierii biosystemów., 2014
 35. 2014, Indirect evaluation of chemical oxygen demand and suspended solids in bioreactor with activated sludge using gas sensors array., 2014, 15-16
 36. 2014, The bioaugmentation of sequencing batch reactor treating reject water., 2014, 32-33
 37. 2014, The carbon isotopes ratio ( 12C to 13C) on the input and outputs of the municipal wastewater treatment plant in Lublin (Poland)., 2014, 22-22
 38. 2014, Unknown mechanism of plant reaction to drought: changes in surface charge and acidity of roots., 2014, 48-48
 39. 2014, Parameterization of plant tissue microstructure by confocal microscopy for Finite Elements Modelling., 2014, 14-14
 40. 2014, Image analysis – general aspects., 2014, 8-8
 41. 2014, Wykorzystanie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych do oceny zmian zawartości polisacharydów ścian komórkowych jabłka., 2014, 26-26
 42. 2014, The use of atomic force microscopy in food structure assessment., 2014, 6-7
 43. 2014, AFM study on nanostructure and mechanical properties of tamarind xyloglucan., 2014, P1.15
 44. 2014, AFM study on structural changes of cell wall pectin in fruits and vegetables during postharvest ripening., 2014, P1.13
 45. 2014, The nanostructure of pectin, hemicellulose and cellulose in the cell walls of pears of different texture and firmness., 2014, Ref: 3275,-35
 46. 2014, Nanomechanics of cell walls in relation to firmness during pre- and postharvest maturation of pears., 2014, Ref: 3272,-36
 47. 2014, Structural properties of Cell Wall Polysaccharides from apple and carrot pomace., 2014
 48. 2014, Structure of pectins, hemicellulose and cellulose in cell walls of two pear cultivars., 2014, PP-36,-98
 49. 2014, Influence of modified cell wall polysaccharides on rheological properties of food., 2014, PP-34,-97
 50. 2014, Enzymatic degradation and changes in rheological properties of pectins in Daucus carota L. cv. ‘Nerac’ cell walls during postharvest storage., 2014, OP-27,-47
 51. 2014, Young’s modulus of cell walls in pears during pre- and postharvest maturation., 2014, OP-26,-46
 52. 2014, Nanostruktura pektyn, hemicelulozy i celulozy ścian komórkowych gruszek o różnej teksturze., 2014, 171-171
 53. 2014, Właściwości mechaniczne sproszkowanych polisacharydów błon komórkowych., 2014, 147-147
 54. 2014, Matryca polisacharydowa wzbogacona dodatkiem metali jako modyfikator właściwości reologicznych żywności., 2014, 108-108
 55. 2014, Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych., 2014, 85-85
 56. 2014, Modyfikowane polisacharydy ścian komórkowych jako dodatki teksturotwórcze do żywności., 2014, 38-38
 57. 2014, Badanie zmian sztywności materiału ścian komórkowych gruszek zachodzących w czasie dojrzewania owoców za pomocą AFM., 2014, U-37,-59
 58. 2014, Zmiany nanostruktury związków pektynowych ścian komórkowych podczas ich fizjologicznej depolimeryzacji., 2014, U-36,-58
 59. 2014, Influence of metal ions on rheological properties of high dietary fiber powder., 2014, 136-136
 60. 2014, Food texture stabilizer from apple juice by-products., 2014, 137-137
 61. 2014, Stiffness of fruit cell wall studied with an atomic force microscope, str. 13
 62. 2014, Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych., 2014, 15-15
 63. 2014, Badania degradacji polisacharydów obecnych w roślinnej ścianie komórkowej za pomocą obrazowania ramanowskiego., 2014, 11-11
 64. 2014, Struktura i funkcja polisacharydów w ścianach komórkowych roślin., 2014, 7-7
 65. 2014, Observation of changes in cell wall polysaccharides of radish during development., 2014, p. 193-193
 66. 2014, Principal component analysis of raman spectra applied to identifications of biopolymers in plant cell wall., 2014, p. 149-149
 67. 2014, Observation of differences in cell wall polysaccharides composition of carrot root different tissues., 2014, p. 29-30
 68. 2014, Woda – źródło życia, spojrzenie z kosmosu., 2014
 69. 2014, Wpływ odpadu pofermentacyjnego na mezoporowatość gleby brunatnej wytworzonej na lessie., 2014, 48-48
 70. 2014, Metan w przyrodzie – odkryta karta Czy gaz-zagadka?, 2014, 41-41
 71. 2014, Zmiany CEC w korzeniach wybranych roślin determinowane toksycznością kadmu., 2014, 39-39
 72. 2014, Zastosowanie obrazowania hiperspektralnego w badaniach agrofizycznych., 2014, 37-37
 73. 2014, Zakwaszenie gleb barierą dla wzrostu i plonowania roślin., 2014, 36-36
 74. 2014, Wpływ ultradźwięków i mikrofali na profil kwasów tłuszczowych mikroglonów z gatunku Chlorella Protothecoides., 2014, 34-34
 75. 2014, Pomiary parametrów elektrycznych miodu akacjowego metodą spektroskopii impedancyjnej., 2014, 33-33
 76. 2014, Modelowanie wilgotności gleby z użyciem modelu fizycznego HYDRUS-D1., 2014, 32-32
 77. 2014, Techniki molekularne w detekcji grzybów termoopornych z gatunku Talaromyces flavus., 2014, 31-31
 78. 2014, Skład chemiczny kiszonki z sorgo uwarunkowany nawożeniem azotowym i jego ocena pod kątem produkcji biogazu., 2014, 30-30
 79. 2014, Charakterystyka chemiczna i reologiczna matrycy polisacharydowej z wytłoków jabłkowych wzbogaconej dwuwartościowymi jonami metali., 2014, 29-29
 80. 2014, Zmiany zwilżalności i swobodnej energii powierzchniowej liści jęczmienia pod wpływem stresu suszy., 2014, 27-27
 81. 2014, Wpływ ultradźwiękowej obróbki wstępnej biomasy ligninocelulozowej na efektywność procesu fermentacji metanowej., 2014, 25-25
 82. 2014, Biomasa mikroglonów jako innowacyjny substrat do produkcji biogazu., 2014, 24-24
 83. 2014, Porównanie właściwości substratów stosowanych w procesie metanogenezy., 2014, 23-23
 84. 2014, Zmiany sztywności ściany komórkowej w czasie dojrzewania i przechowywania owoców obserwowane za pomocą AFM., 2014, 22-22
 85. 2014, Pulpa pofermentacyjna z biogazowni rolniczej jako niekonwencjonalny nawóz ., 2014, 21-21
 86. 2014, Zastosowanie perhydrolu a wielkość cząstek zawiesin glebowych wyznaczona metodą DLS., 2014, 18-18
 87. 2014, Analiza wybranych wskaźników zanieczyszczeń w reaktorze typu SBR, VII Sympozjum Doktorantów, „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa, 23.10.2014 r., str. 16
 88. 2014, Transport wody w glebie – modelowanie z wykorzystaniem numerycznej implementacji równania Richardsa., 2014, 14-14
 89. 2014, Wpływ biowęgla na właściwości gleby płowej z trawą i ugorowanej – zawartość węgla organicznego., 2014, 12-12
 90. 2014, Zastosowanie mikroskopii ramanowskiej do badania degradacji polisacharydów roślinnej ściany komórkowej na przykładzie owocu pomidora., 2014, 11-11
 91. 2014, Stres w życiu roślin i ich reakcje biochemiczne., 2014, 10-10
 92. 2014, Ocena występowania grzybów termoopornych N. Fischeri w glebie pod uprawą truskawek z okolic Województwa Lubelskiego., 2014, 8-8
 93. 2014, Wpływ stresu suszy na tempo fotosyntezy., 2014, 19-19
 94. 2014, CO2 flux measurements in the vegetation period of winter wheat in Lubelskie Province., 2014, 20-20
 95. 2014, Self-similarity analysis of chosen agro-meteorological time series., 2014, 3
 96. 2014, Effect of drought and heat stresses on transpiration and photosynthesis of wheat., 2014, 19-20
 97. 2014, Soil Surface Water Resouces Assessment from SMOS Satellite and Ground-Based Measurements, 2014, 367-373
 98. 2014, Atomic force microscopy in analysis of films from processed cell wall polysacchardes., 2014, Chemicke Listy 108, 1091-1097
 99. 2014, Effect of calcium, magnesium and iron ions on rheological properties of polysaccharide matrix from apple pomace., 2014, Chemicke Listy 108, p.1091-1097
 100. 2014, Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – apple cell wall., 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 101. 2014, Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – bacterial cellulose., 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 102. 2014, Preliminary studies of dietary fiber fractions from different fruits based on FTIR and multivariate statistical methods., 2014, Chemicke listy 108, p.911
 103. 2014, Connection of Raman microscopy and multivariate image analysis methods as a useful way to identification polymers in the plant cell wall., 2014
 104. 2014, Hyperspectral imaging in identification the plant cell wall polysaccharides., 2014, Chemicke Listy 108, p.911
 105. 2014, Apparatus for monitoring of microbiological state of seeds based on the electronic analysis of volatile substances., 2014
 106. 2014, Relationships between mixing and extensional behaviour of dough modified by dietary fibre and conformational changes in gluten proteins., 2014, P1.10
 107. 2014, Determination of conformational changes in the gluten structure after addition of dietary fibre by using FT-Raman spectroscopy., 2014, P1.9
 108. 2014, Dielectric properties of juices and their variation over time during storage., 2014, P-31
 109. 2014, Soil bound water/free water temperature effect determined by time domain reflectometry., 2014, O-24
 110. 2014, The influence of organic matter on the surface area of soils., 2014, p.166-p.167
 111. 2014, Effect of nitrogen fertilizers on methane oxidation in arable soils., 2014, S4P32,-121
 112. 2014, Development of rarefaction wave at discharge initiation of storage silo – DEM simulation, 7. Światowy Kongres Technologii Materiałów Rozdrobnionych / Word Congress on Particle Technology, Chiny, Beijing, 19-22.05.2014 r., 334
 113. 2014, DEM modelling of loads on obstructions buried in grain in a storage silo, 2014, No.-333
 114. 2014, Influence of the method of representing shape of oblong particle on results of DEM simulations of uniaxial compression of granular assembly., 2014, No.-162
 115. 2014, Ultrasonic waves as a way of hydrolysis of the substrate for biogas production., 2014, 1-12
 116. 2014, Investigation into possible use of methane fermentation digested sludge as fertilizer in agriculture. Zastosowanie zeolitów w ochronie środowiska, 2014, 143-143
 117. 2014, Analiza zawartości Mg, Ca, Zn w glebie nawożonej osadem pofermentacyjnym, 2014, 136-136
 118. 2014, Metody badania zjawiska rozbryzgu powodowanego pojedynczą kroplą symulowanego opadu, 2014, 131-131
 119. 2014, Zróżnicowanie budowy gleb płowych wytworzonych z lessu w rolniczo użytkowanym obszarze działów grabowieckich (Wyż. Lubelska), 2014, 130-130
 120. 2014, Ocena użytkowa zróżnicowanych pod względem budowy gleb płowych wytworzonych z lessu, 2014, 129-129
 121. 2014, Ocena akumulacji materiału glebowego w zlewni dwóch zagłębień bezodpływowych w terenie lessowym, 2014, 128-128
 122. 2014, Wpływ dodatku zeolitu na powierzchnię właściwą wybranych gleb Polski, 2014, 113-113
 123. 2014, Właściwości mikrobiologiczne i biochemiczne pulpy pofermentacyjnej jako potencjalnego źródła materii organicznej w rolnictwie., 2014, 107-107
 124. 2014, Ocena aktywności mikrobiologicznej różnie uwilgotnionych ekosystemów glebowych., 2014, 92-92
 125. 2014, Badanie zawartości wapnia, magnezu i potasu w glebie płowej z biowęglem metodą ASA, 2014, 87-87
 126. 2014, Wpływ materii organicznej na mobilność metali ciężkich, 2014, 83-83
 127. 2014, Zastosowanie sedymentacyjnego analizatora cząstek w badaniach procesów koagulacji w układach kwasów huminowych z jonami miedzi, 2014, 81-81
 128. 2014, Badanie mechanizmu interakcji kwasów huminowych z jonami manganu na podstawie analizy widm kompleksów w podczerwieni, 2014, 80-80
 129. 2014, Wpływ dodatku zeolitu na zmianę właściwości jonowymiennych w różnych rodzajach gleb, 2014, 75-75
 130. 2014, Application of TDR technique for determination of the effect of soil moisture on water infiltration from the atmosphere during effective non rainfall pariods, 2014, 32-34
 131. 2014, Physiological responses of cucumber plants with partial rootzone drying, 2014, 125-126
 132. 2014, Effect of heavy metals on soil methanotrophic activity., 2014, 123-125
 133. 2014, The effect of cadmium ions to change the surface charge of celery (Apium L.) and parsnip (Pastinaca sativa L.) roots., 2014, 117-118
 134. 2014, The analysis of priming effect in soil contaminated by selected petroleum substances, 2014, 115-116
 135. 2014, Application of the fast Fourier transform method to the TDR signal analysis based on data from a vector network analyzer., 2014, 114-115
 136. 2014, The influence of the dairy sludge addition on the specific surface area of loess soil – the analysis of water vapour adsorption isotherms., 2014, 112-113
 137. 2014, Hyperspectral Imaging as a tool for determining quality and phytochemicals concentration INsmall fruits, 2014, 111-112
 138. 2014, Ion exchange and adsorption properties of modified zeolites, 2014, 99-100
 139. 2014, Microalgal cell disruption techniques., 2014, 98-99
 140. 2014, Thermal characteristic of Acacia honey’s dielectric permittivity., 2014, 96-97
 141. 2014, Application of hyperspectral imaging to estimation of protein and water content of selected grains., 2014, 94-95
 142. 2014, The influence of the organical sludges on hydrophysical soil properties., 2014, 94-94
 143. 2014, Application of PCR method for detection of heat-resistant fungi belong to the Talaromyces flavus species., 2014, 92-93
 144. 2014, The possibilities of biogas production the Lubelskie province., 2014, 91-92
 145. 2014, High dietary fiber powder enriched with metal ions and ascorbic acid as a modifier of rheological properties of food., 2014, 87-88
 146. 2014, Determination of surface free anergy of plant leaves, 2014, 86-87
 147. 2014, Ultrasonic pre-treatment of lignocellulosic biomass to improve anaerobic digestion., 2014, 82-83
 148. 2014, Anaerobic digestion of microalgal biomass., 2014, 81-81
 149. 2014, Household wastes as a substrate for biogas production., 2014, 80-80
 150. 2014, The study of Young’s modulus of fruits during development using atomic force microscopy., 2014, 76-77
 151. 2014, Application of biolog FF microplate™ for metabolic profiling of fungi from the genus fusarium., 2014, 74-75
 152. 2014, Microbiological and biochemical properties of sludge from fruit wastewater treatment plant and its impact on soil environment, 2014, 73-74
 153. 2014, Plant response to drought stress, 2014, 71-72
 154. 2014, The effect of preparation conditions on the sedimentation of clay suspention, 2014, 70-71
 155. 2014, Modification of zeolite surface charge for wastewater treatment., 2014, 66-68
 156. 2014, Modeling of sewage purification in SBR reactors using a dedicated simulator., 2014, 62-63
 157. 2014, Modeling of soil water transport – numerical implementation of the Richards equation., 2014, 55-55
 158. 2014, „O Instytucie słów kilka…”, 2014
 159. 2014, Determination of calcium, magnesium and potassium in fawn soil with biochar by atomic absorption spectroscopy., 2014, 50-51
 160. 2014, Classification of dietary fiber fractions from different sources based on FT IR and hierarchical cluster analysis., 2014, 45-46
 161. 2014, Agents for chelate-assisted phytoextraction., 2014, 40-41
 162. 2014, Phosphorus and sulphur utilization profiles of two heat-resistant strains of Neosartorya fischeri using phenotype microarray (PM plates)., 2014, 38-39
 163. 2014, The effect od addition of zeolite on changes in surface charge of selected soils., 2014, 34-35
 164. 2014, Soil water hysteresis – the measurement and modelling., 2014, 28-28
 165. 2014, Modeling of properties and processes in biomaterials by discrete element method, 2014, 21-22
 166. 2014, Use of modified zeolite in environmental engineering., 2014, p.9
 167. 2014, Influence of soil electrical conductivity and dielectric dispersion parameters on time-amplitude characteristics of TDR reflectograms., 2014, P3-228
 168. 2014, Odpowiedź komórek mikroglonów na zadane warunki stresowe., 2014, 16-16
 169. 2014, Assessment of soil surface water resources from SMOS satellite and in situ measurements in changing climatic conditions, 2014, 71-72
 170. 2014, Biowęgiel w glebie – wpływ na właściwości i procesy zachodzące w glebie. Biochar in soil – impact on soil properties and processes, 2014, 186-188
 171. 2014, Analiza przestrzennego zróżnicowania topoklimatów Roztoczańskiego Parku Narodowego z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych i narządzi GIS., 2014
 172. 2014, Fermentacja metanowa biomasy mikroglonów., 2014, 23-23
 173. 2014, Porous ceramic plate sensor for effective non-rainfall TDR measurements., 2014, AF1267
 174. 2014, Measurements of effective non-rainfall in soil with the use of time-domain reflectometry technique., 2014, Vol,16, EGU2014-1858
 175. 2014, Si-Rich Mineral Zeolite Stimuletes Growth Processes and Increases Plant Resistance to Cadmium Stress., 2014, 533-535
 176. 2014, Zastosowanie klinoptylolitu w ochronie środowiska., 2014, 93-94
 177. 2014, Modelowanie transportu wody w glebie – Implementacja numeryczna równania Richardsa., 2014, 85-85
 178. 2014, Wykorzystanie zeolitów w procesie remediacji gleb., 2014, 91-92
 179. 2014, Grzyby termooporne – znaczenie, charakterystyka, perspektywy badań., 2014, 45-47
 180. 2014, Wykorzystanie roślin trawiastych jako substratu do produkcji biogazu., 2014, 90-91
 181. 2014, Wpływ stresu cieplnego i deficytu wody na proces fotosyntezy, 2014, 89-89
 182. 2014, Udział oksydazy NADPH w reakcji grochu zwyczajnego na stres ołowiowy., 2014, 84-85
 183. 2014, Potencjał biogazowy Lubelszczyzny., 2014, 73-74
 184. 2014, Inhibicja aktywności metanotroficznej gleby sadowniczej przez nawozy azotowe, 2014, 58-59
 185. 2014, Aktywność metanotroficzna zerodowanej gleby leśnej., 2014, 47-47
 186. 2014, Określenie wpływu błonników roślinnych na strukturę białek glutenowych., 2014, 19-19
 187. 2014, Bezpieczeństwo stosowania osadów ściekowych w rolnictwie., 2014, 41-41
 188. 2014, Influence of shape of particle size distribution on mechanics of uniaxially compressed granular packings., 2014
 189. 2014, Porównanie efektywności wybranych metod izolacji DNA grzybów fitopatogenicznych z rodzaju Fusarium, 2014, 34-34
 190. 2014, Porównanie parametrów olei., 2014
 191. 2014, Estimation of water saturated permeability of soils, using 3D soil tomographic images and pore-level transport phenomena modelling., 2014, Vol. 16, EGU2014-11775
 192. 2014, Linia technologiczna do produkcji oleju “Kropla Zdrowia”., 2014
 193. 2014, Measurement of the dynamics of changes in impact forces of water drop on a rigid ground., 2014, Vol. 16, EGU2014-5235
 194. 2014, Rzepak – jakość odmian jakością oleju., 2014
 195. 2014, Thermal properties of soils: effect of biochar application., 2014, Vol. 16, EGU2014-9533
 196. 2014, „O Instytucie słów kilka…”, 2014
 197. 2014, Soil moisture optimal sampling strategy for Sentinel 1 validation super-sites in Poland., 2014, Vol. 16, EGU2014-10813
 198. 2014, Wpływ wahań temperatury wierzchniej warstwy gleby na odczyty wilgotności objętościowej aparatem TDR., 2014
 199. 2014, Soil moisture on Polish territory – comparison of satellite and ground-based measurements., 2014, Vol. 16, EGU2014-758-1
 200. 2014, Soil moisture, dielectric permittivity and emissivity of soil: effective depth of emission measured by the L-band radiometer ELBARA., 2014, Vol. 16, EGU2014-11507
 201. 2014, Numerical modelling of the impact of a liquid drop on the surface of a two-phase fluid system., 2014, Vol. 16, EGU2014-12447
 202. 2014, Stres, świadomość i inteligencja u roślin., 2014, 147-147
 203. 2014, The issue of precision in the measurement of soil splash by a single drop using a high speed camera, 2014, Vol. 16, EGU2014-5134
 204. 2014, Kadm-co o nim wiemy?, 2014, 26-26
 205. 2014, Wykorzystanie biomasy mikroglonów jako substrat w procesie fermentacji metanowej., 2014, 29-29
 206. 2014, Use of zeolite in agriculture and environmental protection., International Scientific Conference "Modern Technologies of zeolite tuff usage in industry, Lviv, Ukraina, 20-22.05.2014 r. ,
 207. 2014, Reakcje komórek mikroglonów na warunki świetlne podczas hodowli w fotobioreaktorach, 2014, 28-28
 208. 2014, The impact of photoperiod on the growth rate and biomass concentration of Chlorella Protothecoides., 2014
 209. 2014, Zastosowanie modyfikowanych zeolitów w procesie usuwania azotanów i fosforanów ze ścieków., 2014
 210. 2014, Моделирование процесса очистки стоков в реакторах типа SBR . Сучасні технології у промисловому виробництві., 2014, 70-71
X