Archive

Research

Archive

 1. 2011, Effect of fibre-rich additions on mechanical spectra of bread dough, 2011, 123-123
 2. 2011, Characterization of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape, 2011, 118-118
 3. 2011, Nitrification activity in selected mineral soils under different air-water conditions, 2011, 114-115
 4. 2011, Production and emission greenhouse gases from soil under cultivation of energy crops, 2011, 112-113
 5. 2011, Causes of interference methane fermentation, 2011, 110
 6. 2011, Characterization of fungal community structure in the municipal sewage sludge, 2011, 107-107
 7. 2011, Soil microbial properties in response to compaction and straw mulching, International Conference Agrophysics for Quality of Life, 31.05-3.06.2011, Lublin, str. 100-101
 8. 2011, Soil profile as a natural membrane for cadmium from wastewater, 2011, 100-100
 9. 2011, Porosity of leached forest-meadow chernozem polluted with lead and cadmium, 2011, 98-99
 10. 2011, Prediction of the gas diffusivity in soil using statistical-physical model, 2011, 86-86
 11. 2011, Modelling dielectric permittivity of soil using statistical-physical model, 2011, 85-85
 12. 2011, Influence of building materials and peat on water properties of model urban soils, 2011, 84-84
 13. 2011, The water vapour sorption on soil from the archaeological site no. 4 in Biskupin, 2011, 77-78
 14. 2011, Geometrical heterogeneity of selected soil materials modified by different amount of organic matter, 2011, 75-76
 15. 2011, Evaluation of physical quality of luvisols developed from moraine loams, 2011, 74-74
 16. 2011, Farinograph and extensograph characteristics of carob fibre and oat wholemeal-enriched, 2011, 67-67
 17. 2011, Biospeckle activity and quality atributes of stored apples: study on fungal infection, 2011, 65-66
 18. 2011, Biological basis of biospeckle, 2011, 64-65
 19. 2011, Photoelectrochemical solar cells based on semiconductor nanoparticles, 2011, 61-61
 20. 2011, The predicting of blackspot susceptibility after harvest for the potato varieties during storage, 2011, 60-60
 21. 2011, Electrokinetic potential of the live and dead Rhizobium leguminosarum BV trifolii RT24.2, 2011, 56-57
 22. 2011, Interconnectivity of soil pores vs. soil moisture retention – theory and preliminary verification result, 2011, 54-55
 23. 2011, Soil salinity status measured by FDR sensors working in variable frequency range, 2011, 53-54
 24. 2011, Soft-computing techniques in soil hydrological parameters modeling, 2011, 50-50
 25. 2011, Soil moisture observations on the area, 2011, 46-47
 26. 2011, Global access to in situ soil moisture measurement, 2011, 42-42
 27. 2011, Geometric models of plant tissues for finite element method, 2011, 40-41
 28. 2011, Laboratory experiment on CO2 production and dehydrogenase activity in compacted soil under row fertilized maize, 2011, 29-30
 29. 2011, Wpływ stosowania nawozów i bioregulatorów wzrostu oraz kondycjonowania na jakość pozbiorczą czosnku ozdobnego (Alium aflatunense B. Fedtsch), 2011, 107-108
 30. 2011, Oceny statystyczna zmienności, zależności i podobieństwa właściwości geometrycznych nasion i ich obciążeń mechanicznych u wybranych form kolekcyjnych lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.), 2011, 96-97
 31. 2011, Możliwość stosowania smarowego olejoestru biodegradowalnego w leśnictwie, 2011, 94-95
 32. 2011, Wykorzystanie różnych modeli kontaktu w symulacjach wypływu rzepaku z modelowego silosu, 2011, 88-88
 33. 2011, Właściwości mechaniczne jabłek po przechowywaniu – ocena klonów odmiany Braeburn, 2011, 74-74
 34. 2011, Modelowanie asymetrii obciążeń wywołanej niecentrycznym napełnianiem i opróżnianiem silosu zbożowego, 2011, 63-64
 35. 2011, Zależności między cechami fizycznymi ziarniaków pszenicy występujące w ziarnie zdrowym i prażonym fuzariozą, 2011, 55-55
 36. 2011, Wybrane fizykochemiczne metody badania substancji humusowych gleb, 2011, 41-42
 37. 2011, Fizyczne metody oceny jakości owoców, 2011, 18-21
 38. 2011, Wpływ modelu sił kontaktu na symulacje numeryczne wypływu rzepaku z modelowego silosu, 2011, 33-33
 39. 2011, Stymulacje obciążenia obiektów zanurzonych w materiale sypkim metodą elementów dyskretnych (DEM), 2011, 32-32
 40. 2011, Techniki spektroskopii dielektrycznej w zastosowaniach agrofizycznych, 2011, 31-31
 41. 2011, Modelowanie procesów transportu zachodzących w systemie gleba-roślina-atmosfera, 2011, 30-30
 42. 2011, Budowa i mechanika ścian komórkowych a tekstura owoców: badania AFM, 2011, 29-29
 43. 2011, Agrofizyka – fizyka w rolnictwie. Przegląd badań prowadzonych w Instytucie Agrofizyki PAN, 2011, 28-28
 44. 2011, Wykorzystanie osadów ściekowych i pofermentacyjnych w rolnictwie, 2011, 77-114
 45. 2011, Algi – biopaliwo trzeciej generacji, Najnowsze Osiągnięcia Z Zakresu OZE - Bariery We Wdrażaniu - Sugestie Ich Rozwiązań, 124-142
 46. 2011, Produkcja i wykorzystanie biogazu- przegląd nowoczesnych technologii, 2011, 115-123
 47. 2011, Charakterystyki fizyczne biomasy wykorzystywanejw energetyce, 2011, 37-76
 48. 2011, Algae to biofuel – choosing the best species, 2011, 36-37
 49. 2011, Algae to biofuel – choosing the best species, 2011, 130-131
 50. 2011, Crystallinity and nanostructure of cellulose from different sources, 2011
 51. 2011, Assessment of cellulose structure from apple and bacterial wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy, 2011, 62-63
 52. 2011, Wyznaczanie rozkładu wielkości cząstek w pomiarach agrofizycznych., 2011, 97-98
 53. 2011, Założenia do normy wyznaczania uziarnienia gleb metodą dyfrakcji laserowej., 2011, 25-25
 54. 2011, Chosen physical and physicochemical properties of water and sediments of Zemborzycki reservoir, South-East Poland., 2011, 35-35
 55. 2011, Comparison of effectiveness of soil dispersion with physical and chemical methods., 2011, 40-40
 56. 2011, Characterisation of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape and size., 2011, 118-118
 57. 2011, Organo mineral interaction on heavy metal and arsenic contaminated acid soils, 2011, 939-943
 58. 2011, Comparative research of the effectiveness of organo-mineral melioration on heavy metals polluted soil. Changes in soil acidity, 2011, 812-817
 59. 2011, Surface properties of soils and their behavior in degradation processes, 2011, 261-265
 60. 2011, Effect of pH on the adsorption of phosphates in the flocculating loess soil, 2011, 40-41
 61. 2011, Effect of acidification and alkalization on surface and pore properties of soil. A review, 2011
 62. 2011, Loess landscape – a challenge for soil protection and remediation, 2011
 63. 2011, Powiązanie rolnictwa i energetyki w kontekście realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej w Polsce, 2011
 64. 2011, Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym w Polsce, 2011
 65. 2011, Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej – innowacje w zakresie OZE, 2011
 66. 2011, Podatność mieszańcowych ziarniaków pszenżyta oraz ich komponentów rodzicielskich na uszkodzenia mechaniczne, 2011, 186-186
 67. 2011, Wyznaczanie rozkładu granulometrycznego metodą dyfrakcji laserowej, 2011
 68. 2011, Badanie właściwości mechanicznych i składu chemicznego rzepaku, 2011, 10-10
 69. 2011, Kształt i wielkość cząstek w obiektywie mikroskopu morphologi G3, 2011, 8-8
 70. 2011, Analiza rozkładu wielkości cząstek w oparciu o ich sedymentację, 2011, 9-9
 71. 2011, Mikro-mechanika tkanek roślinnych, 2011, 7-7
 72. 2011, Biospeckle – niedestrukcyjna ocena jakości owoców i warzyw, 2011, 6-6
 73. 2011, Badanie zawartości węgla organicznego w próbkach ciekłych i stałych, 2011, 5-5
 74. 2011, Fermentacja metanowa – czyli najefektywniejszy sposób zagospodarowania odpadów organicznych, 2011, 4-4
 75. 2011, Influence of applied preparatory procedures on measurements of particle size distribution using laser diffraction method, 2011, 32-33
 76. 2011, Storage effect on apple biospeckle activity, 2011, 6-7
 77. 2011, Production of algae biomass, 2011, 28-29
 78. 2011, Effect of storage on the microbiological quality of rapeseed cake and rapeseed, 2011, 22-23
 79. 2011, Effect of plant pesticides on the mechanical properties of rape – results, 2011, 42-43
 80. 2011, Characteristic of selected substrats concerning effective biogas productions, 2011, 30-31
 81. 2011, New laboratories of the Center of Excellence AGROPHYSICS, 2011, 18-21
 82. 2011, Selected physicochemical properties of mucks, Necessity of peatlands protection, 223-236
 83. 2011, Methane consumption in an eroded loess soil, 2011, 151-151
 84. 2011, Soil profile as a natural membrane for zinc from wastewater, 2011, 142-142
 85. 2011, Nitrous oxide emission from coal mine rocks at different degree of weathering, 2011, 87-88
 86. 2011, Selected surface properties and water capacity index of peat-moorsh soils, 2011, 49-49
 87. 2011, Methodical aspect of humic substances studies in the presence of strong buffering agents, 2011, 85-86
 88. 2011, Zależność pomiędzy pochłanianiem N2O a powierzchnią właściwą wybranych gleb, 2011, 54-55
 89. 2011, Denitryfikacja w glebie poddanej długoterminowemu nawożeniu mineralnemu, 2011, 53-53
 90. 2011, Microscopic saline ponds are oasis for photosynthetic life in the driest place on the Earth: implications for putative Martian biosphere, 2011
 91. 2011, Simulation of pollution flow in the soil profile under different conditions, 2011, 132-132
 92. 2011, Biogas production – requirements concerning batch material, 2011, 130-130
 93. 2011, Changes in surface properties of plant roots under Al-stress, 2011, 125-126
 94. 2011, Strenght properties of food powders influenced by technological factors, 2011, 124-124
 95. 2011, Uprawa rzepaku ozimego. Rzepak – zasady uprawy – zdrowa żywność, Instytut Agrofizyki PAN, 2011, 1-78
 96. 2011, Zawartość węgla i kationów metali w wybranych odpadach organicznych pod kątem wykorzystania ich do produkcji biogazu., Acta Agrophysica, 2011, 18(1): 161-172
 97. 2011, Biochemical Responses to Soil Management Practices., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Rozdz.): 62-66
 98. 2011, Enzymes in Soils., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Hasło): 274-275
 99. 2011, Backscattering., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Hasło): 59-60
 100. 2011, Algae, the Potential Source of Energy., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Hasło)
 101. 2011, Agrophysical Properties and Processes., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Hasło)
 102. 2011, Agrophysical Objects (Soils, Plants, Agricultural Products and Foods)., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Hasło): 34-35
 103. 2011, Aeration of Agricultural Products., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Hasło): 7-8
 104. 2011, Adsorption Energy and Surface Heterogeneity in Soils., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Hasło): 2-5
 105. 2011, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2011, 321-36
 106. 2011, Biuletyn Informacyjny PTA, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2011, 311-45
 107. 2011, Physicochemical and health properties of fats., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie EN, 2011, 196(5): 1-143
 108. 2011, Influence of moisture and salinity of soil on its dielectric permittivity., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie EN, 2011, 197(6): 1-87
 109. 2011, Mechanical properties of granular agro-materials. Continuum and discrete approach., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie EN, 2011, 190(1): 1-152
 110. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(4): 311-415
 111. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(3): 205-310
 112. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(2): 103-204
 113. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(1): 1-100
 114. 2011, Chemical composition and nutritive value of protein of the pea seeds-effect of harvesting year and variety., Vegetable Crops Research Bulletin, 2011, 7557-69
 115. 2011, Vplyv rias na hydrofyzikalne parametre piesocnatej pody., Acta Hydrologica Slovaca, 2011, 12(2): 220-228
 116. 2011, Wpływ temperatury wstępnego suszenia korzeni żyta na powierzchnię właściwą wyznaczaną z metod adsorpcyjnych., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 469-479
 117. 2011, Porowatość mieszanin gleby lessopodobnej z preparatem keratyno-koro-mocznikowym., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 457-467
 118. 2011, Ocena zmienności przestrzennej uziarnienia gleby i zawartości węgla organicznego w krajobrazie lessowym., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 409-419
 119. 2011, Wpływ szerokości próbki i kształtu cząstek na charakterystyki jednoosiowego ściskania złoża materiału sypkiego., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 399-408
 120. 2011, Metoda wyznaczania strefy czułości sensorów TDR., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 269-286
 121. 2011, Podatność ziarna pszenicy i pszenżyta na uszkodzenia bielma oznaczona metodą rentgenograficzną., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 255-268
 122. 2011, Właściwości mikrobiologiczne gleby pod uprawą pszenicy ozimej w systemach ekologicznym i konwencjonalnym., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 245-254
 123. 2011, Influence of secondary transformation index of peat-muck soils on the content of selected metals., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 225-233
 124. 2011, Charakterystyka i zastosowania zjawiska biospeckli w badaniach materiałów roślinnych., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 215-224
 125. 2011, Technologiczne aspekty otrzymywania oleju rzepakowego na potrzeby produkcji biopaliwa., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10453-458
 126. 2011, Wodór jako paliwo przyszłości., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10446-452
 127. 2011, Wizualizacja wtrysku benzyny zawierającej dodatek biopaliwa., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10412-419
 128. 2011, Changes in textural and geo-chemical features of alluvia in the western part of the Lublin Upland over the past 1000 years., Quaestiones Geographicae, 2011, 30(1): 123-132
 129. 2011, Use of porouse tubes for measuring water extraction by roots and simultaneous maintaining of soil water potential in growth chamber experiments., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 347-354
 130. 2011, Przechowywanie nasion rzepaku – zagrożenia., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10369-374
 131. 2011, Model spalania wodoru z wykorzystaniem systemu AVL FIRE., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10355-361
 132. 2011, Wpływ środków chemicznych na plon nasion rzepaku przeznaczonych do produkcji biodiesla., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10334-338
 133. 2011, Uzdatnianie biogazu sposobem na jego szersze wykorzystanie., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10328-333
 134. 2011, Badania w warunkach drogowych pojazdu z silnikiem benzynowym zasilanym paliwem E85., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10312-318
 135. 2011, Biopaliwa dla nowoczesnego transportu., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10276-281
 136. 2011, Kiszonki – cenny substrat do produkcji biogazu., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10249-254
 137. 2011, Przyczyny zakłóceń procesu fermentacji metanowej., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10224-228
 138. 2011, Model silnika wodorowego wykorzystujący system AVL BOOST RT., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10196-199
 139. 2011, Pomiar ciśnienia w komorze spalania silnika WANKLA przetwarzającego energię ze źródeł odnawialnych., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 1063-68
 140. 2011, Obłuskiwanie nasion rzepaku jako metoda podniesienia jakości oleju rzepakowego przeznaczonego na biopaliwa., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 1056-62
 141. 2011, Glony – produkcja biomasy, Acta Agrophysica, 2011, 17(1): 105-116
 142. 2011, Effect of phosphates on dissolved organic matter release from peat-muck soils, International Agrophysics, 2011, 25(2): 173-180
 143. 2011, Charakterystyka gatunków mikroalg pod kątem możliwości wykorzystania w hodowlach na cele energetyczne., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10291-297
 144. 2011, Procesy biologicznej produkcji wodoru., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10271-275
 145. 2011, Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski, Polish Journal of Agronomy, 2011, 743-58
 146. 2011, Przygotowanie próbek glebowych do pomiaru składu granulometrycznego gleb metodą dyfrakcji laserowej., Roczniki Gleboznawcze, 2011, 62(2): 9-15
 147. 2011, Agricultural utilisation of dairy sewage sludge: Its effect on enzymatic activity and microorganisms of the soil environment., African Journal of Microbiology Research, 2011, 5(14)(14): 1755-1762
 148. 2011, A review of the changes in the soil pore system due to soil deformation: A hydrodynamic perspective., Soil & Tillage Research, 2011, 115-1161-15
 149. 2011, Respiration of carbon rock spoil treated by municipal wastewater., International Agrophysics, 2011, 25(4): 327-332
 150. 2011, Microscopic structure and thermodynamics of a coresoftened model fluid from the second-order integral equations theory., Condensed Matter Physics, 2011, 14(1, 13601): 1-12
 151. 2011, Geometric properties of grasspea seeds and their mechanical loads., International Agrophysics, 2011, 25(3): 271-280
 152. 2011, Organic matter as the greatest bioenergy potential of soils – surface activity of humus substances., Ecological Chemistry and Engineering S, 2011, 18(4): 488-499
 153. 2011, Some characteristics of organic soils irrigated with municipal wastewater., Land Degradation & Development, 2011, 22(6): 586-595
 154. 2011, Methane in the environment (a review), Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 355-373
 155. 2011, Various textured soil as nitrous oxide emitter and consumer., International Agrophysics, 2011, 25(3): 287-297
 156. 2011, How much oxygen is needed for acetylene to be consumed in soil?, Journal Soils Sediments, 2011, 111142-1154
 157. 2011, Surface properties of bentonite and illite complexes with humus acids, Clay Minerals, 2011, 46149-156
 158. 2011, Methodological aspects of determining soil particle-size distribution using the laser diffiraction method, Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2011, 174(4): 624-633
 159. 2011, Variability of intergranular friction and its role in DEM simulation of direct shear of an assemmbly of rapeseeds., International Agrophysics, 2011, 25(4): 361-368
 160. 2011, Anisotropy of demineralized bone matrix under compressive load., Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2011, 13(1): 71-76
 161. 2011, Effects of nonenzymatic glycation on mechanical properties of demineralized bone matrix under compression, J Appl Biomater Biomech, 2011, 9(2): 144-149
 162. 2011, Study on parametrisation of plant tissue microstructure by confocal microscopy for finite elements modelling, Computers and Electronics in Agriculture, 2011, 7898-105
 163. 2011, Respiration of soil enriched with manure and mineral materials (methodical aspects), Polish Journal of Environmental Studies, 2011, 20(2): 387-392
 164. 2011, Effects of static magnetic field on water at kinetic condition, Chemical Engineering and Processing, 2011, 50(1): 124-127
 165. 2011, The normal and oblique impact of three types of wet granules, Granular Matter, 2011, 13(4): 455-463
 166. 2011, Phase behavior of binary symmetric mixtures in pillared slit-like pores: a density functional approach, Journal of Chemical Physics, 2011, 134(2): 214702
 167. 2011, Moisture-dependent physical properties of rapeseed – experimental and DEM modeling, International Agrophysics, 2011, 25(1): 59-65
 168. 2011, Effects of land use on leaching of nitrate-N, ammonium-N and phosphate in relation to stained surface area, International Agrophysics, 2011, 25(2): 149-154
 169. 2011, Calcium effect on mechanical properties of model cell walls and apple tissue, Journal of Food Engineering, 102 (2011), 217-223
 170. 2011, Determination of the electrokinetic potential of Rhizobium leguminosarum bv trifolii Rt24.2 using Laser Doppler Velocimetry – A methodological study., Journal of Microbiological Methods, 2011, 85(3): 199-205
 171. 2011, Effect of aggregate size on water movement in soils., International Agrophysics, 2011, 25(1): 53-58
 172. 2011, Radiation temperature of tomatoes and mechanical properties of their skin, International Agrophysics, 2011, 25(2): 131-139
 173. 2011, Inter-laboratory analysis of firmness and sensory texture of stored apples, International Agrophysics, 2011, 25(1): 67-75
 174. 2011, Evaluation of apple texture with contact acoustic emission detector: a study on performance of calibration models, Journal of Food Engineering, 106(2011), 80-87nn
 175. 2011, Relation of biospeckle activity with quality attributes of apples, Sensors, 2011, 11(6): 6317-6327
 176. 2011, Effects of static magnetic field on electrolyte solutions under kinetic condition, Journal of Physical Chemistry A, 2011, 115(21): 5449-5452
 177. 2011, Soybean nodulation and nitrogen fixation in response to soil compaction and surface straw mulching, Soil & Tillage Research, 2011, 114(1): 50-56
 178. 2011, Effect of soil compaction on dehydrogenase activity in bulk soil and rhizosphere, International Agrophysics, 2011, 25(1): 47-51
 179. 2011, Interpretation of mechanical spectra of carob fibre and oat wholemeal-enriched wheat dough using non-linear regression models, Journal of Food Engineering, 2011, 102(4): 369-379
 180. 2011, Elimination of measurement error in light microscopy investigations of starch granules geometry., International Agrophysics, 2011, 25(2): 193-196
 181. 2011, Effect of potato starch modification on mechanical parameters and granules morphology., Journal of Food Engineering, 2011, 102, 154-162, (DOI information:n10.1016/j.jfoodeng.2010.07.034)
 182. 2011, Avocado Marets & Trade., FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research, 2011, ISBN: 978-83-60489-21-5, str. całości 1-186, l.ark.wyd. 14,8(nośnik CD-BOOK): 1-186
 183. 2011, Avocado Varieties and hybrids., FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research, 2011, ISBN: 978-83-60489-19-2, str. całości 1-277, l.ark.wyd. 12,4(nośnik CD-BOOK): 1-277
 184. 2011, Sensing the structural differences in cellulose from apple and bacterial cell wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy, Sensors, 2011, 115543-5560
 185. 2011, Mass-spectrometric investigation of silver clusters, Acta Physica Polonica A, 2011, 119(6): 1012-1017
 186. 2011, Evaluating the influence of varied NPK fertilization on yielding and microelements contents at amaranth (Amaranthus cruentus L.) depending on its cultivar and plant spacing., Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus Horticulture, 2011, 10(4): 245-261
 187. 2011, Hydraulics. Hydrauilics Machines, Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin, 2011, 1-350
 188. 2011, Suszenie i Przechowywanie Rzepaku. Teraz rzepak, teraz olej, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, 2011, (Tom 5): 1-104
 189. 2011, Applicability of mustard oil-ester mixtures in lubrication of cutting systems of chain saws., Forestry and Veterinary Sciences. Utilization of Agricultural and Forest Machinery. Monograph, Volume 3, 2011, 3(15): 135-143
 190. 2011, Neutral identification of wheat grain damages caused by a grain weevil, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 2011, 56(2): 165-174
 191. 2011, Ocena właściwości fizycznych ziarna pszenicy przy wykorzystaniu analizatora pojedynczych ziarniaków, Inżynieria Rolnicza, 2011, 1(126): 39-46
X