Archive

Research

Archive

 1. 2002, Wpływ temperatury suszenia na skład chemiczny nasion rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, XXIII, 2, 417-426
 2. 2002, Wpływ suszenia na niektóre właściwości mechaniczne nasion rzepaku., 2002
 3. 2002, Próba zastosowania impregnacji łuszczyn rzepaku skrobią do ograniczenia ich podatności na pękanie., 2002
 4. 2002, Wpływ technologii produkcji i zbioru na jakość nasion rzepaku., 2002
 5. 2002, Liniowe prawa tarcia warstwy ziarna zbóż., 2002
 6. 2002, ISO 9000:2000. Podejście procesowe do systemu zarządzania jakością., 2002
 7. 2002, Zastosowanie nowych technik do oceny cech fizycznych ziarna zbóż., Seminarium Naukowe IUNG, Puławy, 31.01.2002, 2002
 8. 2002, Relation of daily temperature extremes in top layer of soil with air temperature and soil moisture data., 2002
 9. 2002, Dynamika wilgotności w profilu glebowym na polach uprawnych., 2002
 10. 2002, Vplyv vegetacie na podnu vlhkost a mikroklimu., 2002
 11. 2002, Uczestnictwo w konferencji., 2002
 12. 2002, Uczestnictwo w konferencji., 2002
 13. 2002, Significance of agrophysics in teaching at Agricultural Academies., International Scientific Conference - Agrotech Nitra 2002, "40 years of agricultural engineering study branch and its effect on agricultural technical sciences", Nitra, Slovenska Republika, 6.11.2002, 2002, 323-325
 14. 2002, Visualization of the cracks in graines by soft X-ray radiation., International Scientific Conference - Agrotech Nitra 2002, "40 years of agricultural engineering study branch and its effect on agricultural technical sciences", Nitra, Slovenska Republika, 6.11.2002, 2002, 265-269
 15. 2002, Meaning of wheat grain endosperm cracks detected by X-ray method., International Scientific Conference - Agrotech Nitra 2002, "40 years of agricultural engineering study branch and its effect on agricultural technical sciences", Nitra, Slovenska Republika, 6.11.2002, 2002, 125-129
 16. 2002, Rill characteristics and sediment transport during a storm event on loess soil., 2002
 17. 2002, Contribution of plant roots and soil organic matter to CO2 emission as estimated by means of 14C-labeling., 2002
 18. 2002, X-ray pattern analysis of seeds and other vegetative materials., 2002
 19. 2002, Advantage of X-ray method to monitoring of cereal grain uniformity for industry and breeding purposes., 2002
 20. 2002, Spatial distribution of C organic contents on loess hillslope in respect to severity of erosion in Poland., 2002
 21. 2002, Agrofizyka w monitorowaniu procesu produkcji bezpiecznej zdrowotnie żywności., 2002
 22. 2002, Pękanie tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka w teście relaksacji., 2002
 23. 2002, Wpływ uszkodzeń wewnętrznych ziarna pszenicy na twardość technologiczną., 2002
 24. 2002, Agrofizyczne aspekty badań właściwości mechanicznych nasion rzepaku jarego., 2002
 25. 2002, Charakterystyka właściwości mechanicznych polskiej i kanadyjskiej soczewicy., 2002
 26. 2002, Opis fizycznych zjawisk zachodzących w ściskanym złożu nasion rzepaku., 2002
 27. 2002, Ocena mechanicznych właściwości łodyg grochu., 2002
 28. 2002, Przetworniki ciśnienia w badaniach naporu roślinnych materiałów sypkich., 2002
 29. 2002, Wpływ impregnacji łuszczyn rzepaku skrobią na ograniczenie ich pękania., 2002
 30. 2002, Metodyczne aspekty procesu cięcia ziarna kukurydzy cukrowej., 2002
 31. 2002, Wpływ kształtu nasion i upakowania złoża na kąt tarcia wewnętrznego wyznaczany metodą bezpośredniego ścinania., 2002
 32. 2002, Efekty zmian tarcia w modelu metalowego silosu zbożowego., 2002
 33. 2002, Zastosowanie teorii rozpraszania Kubelki-Munka w badaniach właściwości optycznych tkanki roślinnej., 2002
 34. 2002, Ocena jędrności jabłek przechowywanych chłodniczo przy zastosowaniu statystycznej metody redukcji wymiarów w modelu., 2002
 35. 2002, Wyznaczanie minimalnej liczby komórek do analizy parametrów struktury tkanki bulwy ziemniaka., 2002
 36. 2002, Parametry wytrzymałości mechanicznej sypkich surowców spożywczych., 2002
 37. 2002, Doskonalenie procedury wyznaczania kąta tarcia wewnętrznego ziarna zbóż metodą trójosiowego ściskania., 2002
 38. 2002, Charakterystyka cech fizycznych pojedynczych ziarniaków w kłosie pszenicy ozimej., 2002
 39. 2002, Parametry mechaniczne skórki jabłek w strefie tkanki owocu narażonej na otarcia., 2002
 40. 2002, Zmiany barwy jabłek w okresie przechowywania, obrotu handlowego oraz powodowane obiciem., 2002
 41. 2002, Wpływ wilgotności nasion na ich właściwości mechaniczne., 2002
 42. 2002, Właściwości mechaniczne sypkich surowców i produktów rolniczych., 2002
 43. 2002, Chronovoltammetric method for estimation of oxygen flux density in the soil., 2002
 44. 2002, Spatial variability of soil particle size distribution in Poland., 2002
 45. 2002, The universal model of mass and energy transfer in a porous medium., 2002
 46. 2002, Physico-chemical characterization of organic-mineral complexes., 2002
 47. 2002, Influence of surface coverage by humic acids on wettabilitty of kaolin., 2002
 48. 2002, Methods for ameliorating na-saline soils and copper polluted acid soils by using organo-mineral wastes., 2002
 49. 2002, Metody pomiaru podatności łuszczyn rzepaku na pękanie. Poster – uczestnictwo w konferencji., 2002
 50. 2002, Określenie warunków przepływu masy i informacji między cukrownią a instytucjami współpracującymi z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001:2000. Determination of the conditions of the informations and mass flow between a sugar factory and its envirinment wi, 2002
 51. 2002, Model przepływu masy i informacji między cukrownią a otoczeniem z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001:2000. The model of the informations and mass flow between a sugar factory and its environment with regard to the requirements of the ISO 9001:2001 stan, 2002
 52. 2002, Wpływ warunków składowania na zmiany składu chemicznego nasion rzepaku jarego. Changes of chemical composition of spring., 2002
 53. 2002, Zmiana cech fizycznych nasion rzepaku w laboratoryjnych warunkach przechowywania. Changes of physical characteristic of rape seeds in laboratory conditions of storage., 2002
 54. 2002, Właściwości mechaniczne nasion rzepaku odmian jarych i ozimych. Mechanical properties of spring and winter varieties of rapeseed., 2002
 55. 2002, Wpływ pH i glinu na właściwości powierzchniowe korzeni wybranych roślin zbożowych. Effect of pH and aluminum on surface properties of selected cereal roots., 2002
 56. 2002, Badania ruchów higroskopowych roślin przy użyciu kamery wideo. Investigations of the higroscopic movements of plants with the use of wideo casette recorder., 2002
 57. 2002, Właściwości mechaniczne ziarna kukurydzy cukrowej. Mechanical properties of sweet maize grain., 2002
 58. 2002, Vertical wall loads in a model grain bin with non-axial internal insertions., 2002
 59. 2002, Soil physical and mechanical properties related to subsoil compaction-inventory of parameters and methods of evaluation procedures., 2002
 60. 2002, Machinery traffic and soil moisture content., 2002
 61. 2002, Rot growth and water uptake of wheat as affected by soil compaction., 2002
 62. 2002, Impact of compaction on soil nutrient state – Polish experience., 2002
 63. 2002, Impact of soil compaction on crop productivity – Polish experience., 2002
 64. 2002, Organizacija, aktualnyje probliemy i pierspietywy agrofiziczieskich issledowanij w Polsze., International Conference "70 lat Instytutu Agrofizyki w St. Petersburgu", St. Petersburg, 25-28.06.2002, 2002
 65. 2002, Effect of vegetation on soil moisture and microclimate., 2002
 66. 2002, Scientific activity of the Institute of Agrophysics PAS in Lublin”., 2002
 67. 2002, Badania liczebności mikroorganizmów w glebie torfowo-murszowej o różnym stopniu zmurszenia., 2002
 68. 2002, Dynamiczne hydrofizyczne charakterystyki mieszanin piasu i torfu., 2002
 69. 2002, Właściwości wodne wybranych gleb Polesia., 2002
 70. 2002, Charakterystyki hydrofizyczne torfu, piasku i ich mieszanin., 2002
 71. 2002, Bioróżnorodność i zasoby wodne jako priorytety 5 i 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej., 2002
 72. 2002, Emisja gazów z jezior naturalnych i antropogenicznych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oraz formowanie się gazów szklarniowych w torfowiskach Poleskiego PN., 2002
 73. 2002, Metodyczne aspekty wyznaczania powierzchni właściwej utworów murszowych., 2002
 74. 2002, Wymiar fraktalny gleb torfowo-murszowych., 2002
 75. 2002, Badania przewodnictwa cieplnego niektórych gleb Polesia., 2002
 76. 2002, Wpływ temperatury na ruchliwość anionów w wybranych murszach., 2002
 77. 2002, Zastosowanie porozymetrii rtęciowej do badania struktury porowatej murszów., 2002
 78. 2002, Użytkowanie ziemi oraz jakość gleb Polesia Lubelskiego., 2002
 79. 2002, Charakterystyka mikrobiologiczna wybranych utworów murszowych., 2002
 80. 2002, ISO 9000:2000 Podejście procesowe do Systemu Zarządzania Jakością., Seminarium Komisji Fizyki Stosowanej i Techniki PAN O/Lublin i Towarzystwa Lwa. Lwów, 16.06.2002, 2002, 1-36
 81. 2002, Wpływ substratu keratyno-koro-mocznikowego z węglem brunatnym na zwilżalność gleby brunatnej., 2002
 82. 2002, Wpływ substancji odpadowych na powierzchnię właściwą gleby i kwasów humusowych., 2002
 83. 2002, Wpływ niektórych odpadów organicznych na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych., 2002
 84. 2002, Colour measurement of apple skin as a basic study for thermal detection of bruising., ISFP 2002, Brno, Czech Republic, 30.05.-1.06.2002, 2002
 85. 2002, Thermal imaging of legume seed at germination., ISFP 2002, Brno, Czech Republic, 30.05.-1.06.2002, 2002
 86. 2002, A study of kernel cut-off process of the sweet corn., ISFP 2002, Brno, Czech Republic, 30.05.-1.06.2002, 2002
 87. 2002, Characteristics of single kernels in wheat head by X-ray and SKCS methods., ICC Conference 2002 "Novel raw materials technologies and products - new challenge for the quqlity control", Budapest, Hungary, 26-29.05.2002, 2002, 230-234
 88. 2002, Determination of elastic parameters of grain with oedometric and acoustic methods., 2002
 89. 2002, Experimental method for determination of the pressure distribution in granular solids., 2002
 90. 2002, Thin-Layer wicking as a method for determination of surface free energy components for characterisation of adsorbents., 2002
 91. 2002, Powiązanie Systemów Zarządzania Jakością (ISO 9000) producentów rolnych i zakładów przetwórczych warunkiem produkcji bezpiecznej żywności., 2002
 92. 2002, Kodeksy Higieny, HACCP czy ISO 9001 w przemyśle spożywczym?, 2002
 93. 2002, Jak zwiększyć opłacalność produkcji rzepaku., 2002
 94. 2002, Ocena erozji wodnej gleb lessowych w oparciu o pomiary poletkowe., 2002
 95. 2002, Wpływ warunków składowania na skład chemiczny nasion rzepaku jarego., 2002
 96. 2002, Badania struktury ekstrudatów ryżowych przy użyciu porozymetrii rtęciowej., 2002
 97. 2002, Możliwość zastosowania pomiaru prędkości fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości materiałów sypkich., 2002
 98. 2002, Zastosowanie czujników membranowych z cieczą pośredniczącą do badań rozkładu naporu w roślinnym materiale sypkim., 2002
 99. 2002, Prezentacja i uczestnictwo w Pikniku., 2002
 100. 2002, Przewodnictwo i uczestnictwo w sesji., 2002
 101. 2002, Mikro- i makroskopowe właściwości materiałów sypkich., 2002
 102. 2002, Wpływ technologii zbioru i suszenia na zmiany zawartości barwników w nasionach rzepaku., 2002
 103. 2002, Zawartość barwników w oleju tłoczonym z nasion rzepaku poddanych zróżnicowanej temperaturze suszenia., 2002
 104. 2002, Spatial characteristics of potentially useful retention in Polish arable soils., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 231-238
 105. 2002, Changes in the hydrophysical properties of peat soils under anthropogenic evolution., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 219-226
 106. 2002, Plant contribution to methane emission after irrigation of peat soil with municipal waste water., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 215-218
 107. 2002, Strength characteristics and dilatation of food powders., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 183-189
 108. 2002, Characteristics of soil-peat-rubble mixtures by mercury intrusion porosimetry., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 177-181
 109. 2002, Water retention characteristics of peat and sand mixtures., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 161-165
 110. 2002, Spatial characteristic of hydrophysical properties in arable mineral soils in Poland as illustrated by field water capacity (FWC)., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 151-159
 111. 2002, Investigation of iron status in Terric Histosols., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 133-137
 112. 2002, Cell structural parameters of potato tuber tissue., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 119-127
 113. 2002, Influence of a cyclodextrin on soil wettability., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 111-118
 114. 2002, Effect of solid phase wettability on water transport and retention in peat enriched soil affected by freezing/thawing., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 103-109
 115. 2002, Comparison of correlation models for the estimation of the water retention characteristics of soil., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 79-82
 116. 2002, Method for the determonation of the mechanical properties of pea stems 73., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 73-77
 117. 2002, Relative humidity and wetting affect friction between apple and flat surfaces., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 67-71
 118. 2002, Determination of the elastic constants of cereal grains in a uniaxial compression test., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 61-65
 119. 2002, Pressure ratio of cereal grains determined in a uniaxial compression test., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 23-28
 120. 2002, Biological and physicochemical changes in Orthic Luvisol in relation to the cultivation system., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 15-21
 121. 2002, Magnetic and mineralogical properties of different granulometric fractions in the soils of the Lublin Upland Region., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 1-6
 122. 2002, Phase coexistence and interface structure of a two-component Lennard-Jones fluid in porous media: application of Born-Green-Yvon equation., Molecular Physics, 2002, 100, 12, 1905-1910
 123. 2002, Changes in porosity and microaggregation in clayey ferralsols of the Brazilian Cerrado on clearing for pasture., European Journal of Soil Science, 2002, 53, 219-230
 124. 2002, Effect of acid and alkali treatment on surface areas and adsorption energies of selected minerals., Clays and Clay Minerals, 2002, 50, 5, 771-783
 125. 2002, Effect of acid and alkali treatments on surface-charge properties of selected minerals., Clays and Clay Minerals, 2002, 50, 5, 646-655
 126. 2002, Characterization of adsorbents with polar bonded stationary phases by determination of surface free energy components by a thin layer wicking method., Journal of Planar Chromatography, 2002, 15, 214-219
 127. 2002, Effect of extreme acid and alkali treatment on soil variable charge., Geoderma, 2002, 109, 225-243
 128. 2002, Physicochemical properties of a solonetzic toposequence., Geoderma, 2002, 106, 137-159
 129. 2002, Adsorption of nitrogen and water vapor by alluvial soils., Geoderma, 2002, 107, 33-54
 130. 2002, Managing soil biophysical properties for environmental protection., Agriculture Ecosystems & Environment, 2002, 88, 175-181
 131. 2002, Model for whizodeposition and CO2 efflux from planted soil and its validation by 14C pulse labelling of ryegrass., Plant and Soil, ????, ??, ? - ?
 132. 2002, Effect of nitrogen fertilisation on below-ground carbonallocation in lettuce., Journal Science of Food and Agriculture, 2002, 82, 1432-1441
 133. 2002, Fractal dimension of peat soils from adsorption and from water retention experiments., Colloids and Surfaces, 2002, 208, 289-301
 134. 2002, Phase behavior of Lennard-Jones fluids in pores formed between two cylindrical walls., Colloids and Surfaces, 2002, 208, 199-209
 135. 2002, Dehydrogenase activity, redox potential, and emissions of carbon dioxide and nitrous oxide from Cambisols under flooding conditions., Biol. Fertil. Soils, 2002, 36, 200-206
 136. 2002, A new optical method for soil stress and strain investigation., Soil & Tillage Research, 2002, 65, 243-251
 137. 2002, Thermal signatures of land mines buried in mineral and organic soils modelling and experiments., Infrared Physics & Technology, 2002, 43, 303-309
 138. 2002, Reaction of sewage farm soils to different irrigation solutions in a column experiment. 2. Heavy metals and their leaching., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2002, 165, 67-71
 139. 2002, Effect of extreme acid and alkali treatment on pore properties of soil samples., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2002, 165, 59-66
 140. 2002, Effect of data resolution on soil hydraulic conductivity prediction., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2002, 165, 45-49
 141. 2002, Simulating the fate of water in a soil-crop system of a semi-arid Mediterranean area with the WAVE 2.1 and the EURO-ACCESS-II models., Agricultural Water Management, 2002, 56, 113-129
 142. 2002, Mechanical properties of corn and soybean meal., Transactions of the ASAE, 2002, 45(6), 1929-1936
 143. 2002, Bin loads induced by eccentric filling and discharge of grain., Transactions of the ASAE, 2002, 45(3), 781-785
 144. 2002, Friction of wheat: grain-on-grain and on corrugated steel., Transactions of the ASAE, 2002, 45(2), 415-420
 145. 2002, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie., Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Biuletyn Informacyjny, 2002, 3, 38
 146. 2002, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2002, 14, 1-25
 147. 2002, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2002, 13, 1-26
 148. 2002, Pomocne narzędzia czy zbędne obciążenie?, Rolniczy Przegląd Techniczny, 2002, 10(44), 67-69
 149. 2002, Minimalizacja strat nasion., Przegląd EUREKA, 2002, 11(23), 1
 150. 2002, Czyszczenie, suszenie i przechowywanie rzepaku., Wieś Jutra, 2002, 2, (43), 39-42
 151. 2002, IV Sesja Naukowa Fizyka w Zastosowaniach., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2002, 7, 94
 152. 2002, Monitoring jednorodności ziarna zbóż-propozycje rozwiązań aparaturowych dla celów hodowlanych i przemysłowych., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2002, 7, 51-58
 153. 2002, Lubelsko-Puławskie Centra Doskonałości (Centres of Excellence)., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2002, 7, 34-37
 154. 2002, 5-lecie Oddziału PAN w Lublinie., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2002, 7, 10-16
 155. 2002, 50-lecie działalności Polskiej Akademii Nauk., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2002, 7, 5-9
 156. 2002, Zmiana cech fizycznych i technologicznych nasion rzeapku w labortoryjnych warunkach przechowywania., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2002, 14, 108-110
 157. 2002, Statystyczno-fizyczne modele przepływu masy i energii w ośrodku porowatym., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2002, 14, 106-108
 158. 2002, Emisja i absorpcja N2O na tle emisji CO2 w glebach brunatnych w zróżnicowanych warunkach oksydoredukcyjnych., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2002, 13, 96-97
 159. 2002, Wpływ struktury agregatowej gleb mineralnych na ich hydrofizyczne charakterystyki., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2002, 13, 94-96
 160. 2002, Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych. (Referaty i doniesienia-Międzynarodowa Konferencja Naukowa). PTA,, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2002, str. całości 1-123, l. ark. wyd. 8,8
 161. 2002, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2002, 14, 1-25, l. ark. wyd. 1,8
 162. 2002, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2002, 13, 1-26, l. ark. wyd. 1,9
 163. 2002, Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie., Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, 2002, str. całości 1-145, l. ark. wyd. 10,4
 164. 2002, Wybrane metody badań gleboznawczych., EKO-KUL, 2002, str. całości 1-92, l. ark. wyd. 6,6
 165. 2002, Hydrofizyczne charakterystyki mineralnych gleb ornych Polski., Acta Agrophysica, Agrophysica 79, 2002, str. całości 1-140, l. ark. wyd. 10,0
 166. 2002, Agrofizyka na początku XXI wieku. Część III., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 78, 2002, str. całości 1-315, l. ark. wyd. 22,5
 167. 2002, Reakcja dynamiczna nasion na obciążenie udarowe. Teoretyczne i aplikacyjne podstawy., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 76, 2002, str. całości 1-94, l. ark. wyd. 6,7
 168. 2002, Indukcja systemu obronnego u pszenicy i pszenżyta w warunkach stresu tlenowego., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 75, 2002, str. całości 1-86, l. ark. wyd. 6,1
 169. 2002, Odpady organiczne a ochrona i produktywnośc agrocenozy. Część II., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 73, 2002, str. całości 1-375, l. ark. wyd. 26,9
 170. 2002, Zastosowania fizyki w naukach rolniczych. Część I., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 72, 2002, str. całości 1-223, l. ark. wyd. 16,0
 171. 2002, Badania naukowe w Katedrze Elektrotechniki Ogólnej. 50-lecie Politechniki Lubelskiej 1952-2002., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 71, 2002, str. całości 1-85, l. ark. wyd. 6,1
 172. 2002, Odpady organiczne a ochrona i produktywnośc agrocenozy., Acta Agrophysica, Część I. Acta Agrophysica 70, 2002, str. całości 1-339, l. ark. wyd. 24,4
 173. 2002, Fizyczne aspekty pomiaru jędrności jabłek., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 69, 2002, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 6,1
 174. 2002, Środowisko przyrodnicze Polesia – stan aktualny i zmiany. Część III., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 68, 2002, str. całości 1-274, l. ark. wyd. 19,6
 175. 2002, Środowisko przyrodnicze Polesia – stan aktualny i zmiany. Część II., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 67, 2002, str. całości 1-307, l. ark. wyd. 22,0
 176. 2002, Środowisko przyrodnicze Polesia – stan aktualny i zmiany., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 66, 2002, str. całości 1-307, l. ark. wyd. 22,0
 177. 2002, Ewolucja, zasoby i główne zagrożenia gleb., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 65, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,9
 178. 2002, Wyznaczanie kąta tarcia wewnętrznego roślinnych materiałów sypkich., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 64, 2002, str. całości 1-102, l. ark. wyd. 7,3
 179. 2002, Agrofizyka na początku XXI wieku. Część II., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 63, 2002, str. całości 1-185, l. ark. wyd. 13,3
 180. 2002, Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na materiały rolnicze., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 62, 2002, str. całości 1-153, l. ark. wyd. 11,0
 181. 2002, Oddziaływanie czynników stresowych na luminescencję chlorofilu w aparacie fotosyntetycznym roślin uprawnych., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 61, 2002, str. całości 1-166, l. ark. wyd. 11,9
 182. 2002, Agrofizyka na początku XXI wieku. Część I., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 60, 2002, str. całości 1-237, l. ark. wyd. 17,0
 183. 2002, Kwasowość gleby i jej wpływ na rośliny., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 59, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,8
 184. 2002, Polish Journal of Soil Science., Committee of Soil Science and Agricultural Chemistry Polish Academy of Sciences, XXXV/2. 2002, str. całości 1-100, l. ark. wyd. 7,1
 185. 2002, Polish Journal of Soil Science., Committee of Soil Science and Agricultural Chemistry Polish Academy of Sciences, XXXV/1. 2002, str. całości 1-102, l. ark. wyd. 7,3
 186. 2002, Advances in plasma chemistry., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 80, 2002, str. całości 1-406, l. ark. wyd. 29,0
 187. 2002, Properties of water in foods., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 77, 2002, str. całości 1-193, l. ark. wyd. 13,9
 188. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 4, str. całości 73, l.ark.wyd. 5,0
 189. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 3, str. całości 82, l.ark.wyd. 5,8
 190. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 2, str. całości 88, l.ark.wyd. 6,3
 191. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. l.ark.wyd. 5,8, Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 1, str. całości 82,
 192. 2002, Hydrofizyczne charakterystyki mineralnych gleb ornych Polski., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 79, 2002, str. całości 1-140, l. ark. wyd. 10,0
 193. 2002, Właściwości fizyczne sypkich surowców spożywczych. Zarys Katalogu., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 74, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,9
 194. 2002, Fizyczne aspekty pomiaru jędrności jabłek., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 69, 2002, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 6,1
 195. 2002, Ewolucja, zasoby i główne zagrożenia gleb., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 65, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,9
 196. 2002, Wyznaczanie kata tarcia wewnętrznego roślinnych materiałów sypkich., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 64, 2002, str. całości 1-102, l. ark. wyd. 7,3
 197. 2002, Kwasowość gleby i jej wpływ na rośliny., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 59, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,8
 198. 2002, Color as a quality factor of fruits and vegetables., Kluwer Academic Publishers Physical Methods in Agriculture, 2002, 375-398
 199. 2002, Novel agricultural materials for food and feed. The transgenic crops: From cereals to potato., Kluwer Academic Publishers Physical Methods in Agriculture, 2002, 281-310
 200. 2002, Properties of grain for silo strength calculation., Kluwer Academic Publishers Physical Methods in Agriculture, 2002, 195-218
 201. 2002, The cracking mechanisms of grain legume., Kluwer Academic Publishers Physical Methods in Agriculture, 2002, 167-194
 202. 2002, Oxygen Diffusion Rate and Plant Growth., Marcel Dekker, INC. 270 Madison Avenue. New York, Encyclopedia of Soil Science. 2002, 1-3
 203. 2002, Specificity of industrial safety audit in food industry in a context of Polish norm of 18000 series. (Chapter I. Occupational risk in didactic, learning and training of ergonomics, work safety and labour protection.), Monograph Published by Institute of Management Engineering, Poznań University of Technology, Poznań. 2002, 9-18
 204. 2002, ISO 9000 w systemie produkcji buraków cukrowych., Gazeta Cukrownicza, 2002, 7, 178-181
 205. 2002, Agrofizyka: fizyka środowiska i żywności., Postępy Fizyki, 2002, 53D, 118-122
 206. 2002, Kryteria podziału procesów realizowanych w organizacjach., Problemy Jakości, 2002, 6, 18-21
 207. 2002, Europejska przestrzeń badawcza (European research area-era)., Eksploatacja i Niezawodność, 2002, 4(16), 55
 208. 2002, Podstawowe rodzaje projektów w 6 PR., Eksploatacja i Niezawodność, 2002, 4(16), 53-54
 209. 2002, Zbliża się 6 Program Ramowy Unii Europejskiej., Eksploatacja i Niezawodność, 2002, 1(13), 61-62
 210. 2002, Liniowe prawa tarcia warstwy ziarna zbóż. Linear friction laws of cereal grain layer., Inżynieria Rolnicza, 2002, 6(39), 149-156
 211. 2002, Możliwość zastsowania pomiaru prędkości fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości materiałów sypkich., Inżynieria Rolnicza, 2002, 1(2), 89-93
 212. 2002, Wpływ wybranych parametrów na właściwości cierne ziarna zbóż., Inżynieria Rolnicza, 2002, 1(2), 81-87
 213. 2002, Wyznaczanie parametrów struktury tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka odmian “Danusia” i “Kuba”., Technica Agraria, 2002, 1(2): 23-32
 214. 2002, Zastosowanie czujników membranowych z cieczą pośredniczącą do badań rozkładu naporu w roślinnym materiale sypkim. Application of membrane sensors with intermediary liquid to investigation of pressure distribution in loose plant material., Inżynieria Rolnicza, 2002, 4(37), 3003-308
 215. 2002, Wysokość i jakość plonów niektórych odmian pszenicy jarej w zależności od nawożenia azotowego. Yield quantity and quality in some spring wheat cultivars in relation to nitrogen fertilization., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 2002, LVII (57), 99-103
 216. 2002, Określenie liczebności mikroorganizmów w glebie torfowo-murszowej o różnym stopniu zmurszenia. Determination of number of microorganisms in the peat-muck soil at different stages of peat-earth forming process., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 2002, LVII (57), 93-98
 217. 2002, Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne nasion rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2002, XXIII, 2, 417-426
 218. 2002, Próba zastosowania skrobi do ograniczenia podatności łuszczyn rzepaku na pękanie. Attempt of starch application to reduce oilseed rape silique cracking., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2002, XXIII, 1, 113-118
 219. 2002, Wpływ temperatury suszenia na zawartość barwników w nasionach rzepaku ozimego. Drying temperature-induced changes of the seed pigment components of the winter oilseed rape., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2002, XXIII, 1, 95-102
 220. 2002, Wpływ technologii uprawy i zbioru na jakość nasion rzepaku ozimego. Effect of method of growing and harvesting on seed quality of winter oilseeds rape., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2002, XXIII, 1, 85-94
 221. 2002, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN. Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics, PAS., Postępy Nauk Rolniczych, 2002, 6, 167-170
 222. 2002, Kongres: “Zrównoważony rozwój Ziemi i ludzkości: nauka praktyce”., Postępy Nauk Rolniczych, 2002, 5, 189-191
 223. 2002, Wpływ uszkodzeń wewnętrznych ziarna pszenicy na twardość technologiczną. Effect of inner damage of wheat grain on technological hardness., Acta Agrophysica, 2002, 78, 299-307
 224. 2002, Some chemical and physical properties of soils derived from sandy-silt and loess formations under different management. Wybrane chemiczne i fizyczne właściwości gleb wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i lessowych różnie użytkowanych, Acta Agrophysica, 2002, 78, 287-297
 225. 2002, Sorpcyjność i wodoodporność agregatów gleb płowych wytworzonych z utworu piaszczysto-pylastego i lessu różnie użytkowanych. Sorptivity and water-stability of aggregates from luvisol soils under different treatment, Acta Agrophysica, 2002, 78, 271-276
 226. 2002, Wpływ wybranych właściwości fizycznych agregatów glebowych na wzrost pszenicy w początkowej fazie rozwoju. Influence of the physical properties of soil aggregates for the growth of wheat plant in initial development phase., Acta Agrophysica, 2002, 78, 263-269
 227. 2002, Metodyka oceny przydatności wybranych odmian porzeczki czarnej do zbioru kombajnowego. Evaluation methods of suitability of chosen varieties of black currant to combine harvesting., Acta Agrophysica, 2002, 78, 257-262
 228. 2002, Stężenie tlenków azotu (NOx) w cyklu rocznym w punkcie kontrolnym na terenie Lublina. Nitrogen oxides (NOx) concentration in a control point of Lublin in annual cycle., Acta Agrophysica, 2002, 78, 249-256
 229. 2002, Utlenianie CH4 na tle emisji O2 i CO2 przez glebę płową wytworzoną z lessu. CH4 oxidation against a background of O2 and CO2 emissions in loess soil., Acta Agrophysica, 2002, 78, 241-247
 230. 2002, Wpływ superabsorbentu “Agro Bio Sorbent” na niektóre właściwości fizyczne materiału glebowego wytworzonego z lessu. Influence of superabsorbent “Agro Bio Sorbent” on some physical properties of loessial soil material., Acta Agrophysica, 2002, 78, 227-239
 231. 2002, Wpływ miejscowego zagęszczenia i uwilgot-nienia gleby na wzrost i fukcjonowanie korzeni pszenicy. Effect of localised soil compaction and wetness on early root growth and functions., Acta Agrophysica, 2002, 78, 199-208
 232. 2002, Znaczenie technologiczne oceny właściwości fizycznych pojedynczych ziarniaków pszenicy i ich nie-jednorodności. Technological significance of evaluation of physical properties of wheat single-kernels and their heterogeneity., Acta Agrophysica, 2002, 78, 185-197
 233. 2002, Wpływ nawożenia azotowego, rejonu uprawy i odmiany pszenicy na właściwości fizyczne pojedynczych ziarniaków i ich niejednorodność. Influence of the nitrogen fertilisation, growing region and wheat cultivar on physical properties of single kernels and thei, Acta Agrophysica, 2002, 78, 171-184
 234. 2002, Wzrost pędów pszenicy w zależności od miejscowego zagęszczenia gleby. Growth of wheat shoots as affected by localized soil compactness., Acta Agrophysica, 2002, 78, 151-157
 235. 2002, Związek temperatury przypowierzchniowej warstwy gleby z temperaturą powietrza i właściwościami fizycznymi gleby. Relation of topsoil temperature with air temperature and soil physical properties data., Acta Agrophysica, 2002, 78, 75-88
 236. 2002, Doskonalenie procedury wyznaczania kąta tarcia wewnętrznego ziarna zbóż metodą trójosiowego ściskania. Improving of the procedure of determination of the angle of internal friction of cereal grain in triaxial compression test., Acta Agrophysica, 2002, 78, 63-74
 237. 2002, Kierunki i perspektywy badań mikro-biologicznych gleb i roślin. Directions and perspectives of microbiological research of soils and plants., Acta Agrophysica, 2002, 78, 13-24
 238. 2002, Elektryczny analog pomiaru dyfuzji tlenu w glebie. Electic model of oxygen diffusion in soil., Acta Agrophysica, 2002, 78, 7-11
 239. 2002, Wpływ różniących się rozpuszczalnością substancji organicznych na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych., Acta Agrophysica, 2002, 73, 349-356
 240. 2002, Wpływ nawożenia osadami ściekowymi na powierzchnię właściwą gleby lekkiej i wydzielonych z niej kwasów humusowych. Influence of fertilization with sewage sludge on light soils surface area and on humic acids separated from this soil., Acta Agrophysica, 2002, 73, 221-229
 241. 2002, Wpływ niektórych odpadów organicznych na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych. The influence of the organic residues on the number and activity of the soil microorganisms., Acta Agrophysica, 2002, 73, 103-110
 242. 2002, Emisja akustyczna w testach ściskania tkanek warzyw i owoców, Acta Agrophysica, 2002, 72, 205-216
 243. 2002, Defektoskopia rentgenowska i jej wykorzystanie w bada-niach agrofizycznych. X-ray defectoscopy and its use in agrophysical research., Acta Agrophysica, 2002, 72, 183-203
 244. 2002, Model do wyliczania retencji wodnej z parametrami struktury gleb. Model for water retention prediction with soil structure parameters., Acta Agrophysica, 2002, 72, 175-182
 245. 2002, Porównanie trzech modeli korelacyjnych do obliczania charakterystyk retencji wodnej gleb. Comparison of correlation models for estimation of soil water retention curves., Acta Agrophysica, 2002, 72, 167-174
 246. 2002, Szacowanie cieplnych właściwości gleby. Estimation of soil thermal properties., Acta Agrophysica, 2002, 72, 135-165
 247. 2002, Badanie wpływu temperatury na przenikalność dielektryczną gleby – opis laboratoryjnego zestawu pomiarowego oraz zastosowanego oprogramowania. Temperature effect on soil dielectric permittivity: description of laboratory setup and applied software., Acta Agrophysica, 2002, 72, 125-133
 248. 2002, Psychrometryczny pomiar potencjału wody w materiałach rolniczych. Psychrometric measurement of water potential in soil and plants., Acta Agrophysica, 2002, 72, 117-124
 249. 2002, Wskaźnik trwałości agregatów glebowych. Index of soil aggregates stability., Acta Agrophysica, 2002, 72, 105-115
 250. 2002, Ocena zasolenia gleb mineralnych na podstawie ich konduktywności oraz przenikalności elektrycznej. Evaluating soil salinity from electrical conductivity and permittivity., Acta Agrophysica, 2002, 72, 99-104
 251. 2002, Elektryczny pomiar wilgotności gleby metodą TDR. Electric measurement of soil moisture using TDR., Acta Agrophysica, 2002, 72, 89-98
 252. 2002, Zastosowanie sieci neuronowych do wyznaczania wartości parametrów krzywej retencji wody w glebie. Use of neural networks for soil water retention curve parameters approximation., Acta Agrophysica, 2002, 72, 79-88
 253. 2002, Wyznaczanie geometrycznych parametrów struktury komórkowej tkanek roślinnych. Determination of geometrical parameters of plant tissue cellular structure., Acta Agrophysica, 2002, 72, 61-78
 254. 2002, Wykorzystanie anizotropii właściwości mechanicznych złoża ziarna do redukcji asymetrii obciążenia wywołanej niesymetrycznym opróżnianiem silosu. Application of the anisotropy of mechanical properties of bedding of grain for reduction of silo load asymmetr, Acta Agrophysica, 2002, 72, 49-60
 255. 2002, Numeryczna rekonstrukcja mikrostruktury gleby mineralnej. Numerical reconstruction of a mineral soil microstructure., Acta Agrophysica, 2002, 72, 39-47
 256. 2002, Elektrochemiczny pomiar potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie. Electrochemical determination of potential oxygen flux density in soil., Acta Agrophysica, 2002, 72, 25-37
 257. 2002, Algorytm wyznaczania quasiplateau krzywej woltampe-rometrycznej redukcji tlenu. Algorithm of determination of current-voltage curve parameters in voltammetric reduction of oxygen in the solutions., Acta Agrophysica, 2002, 72, 15-23
 258. 2002, Wykorzystanie techniki zobrazowań termalnych w badaniach rolniczych. Application of thermal images technology in agricultural investigations., Acta Agrophysica, 2002, 72, 7-14
 259. 2002, Wpływ substratu keratyno-koro-mocznikowego na zwilżalność gleby brunatnej wytworzonej z lessu. Influence of keratin-bark-urea compost on wettability of the brown soil fromed from loess., Acta Agrophysica, 2002, 70, 305-315
 260. 2002, Emisja gazów z jezior naturalnych, zbiorników antropogenicznych oraz z torfowisk Polesia Lubelskiego. Gas emission from natural and anthropogenic lakes of the Łęczyńsko-Włodawskie lakeland and from peatlands of the Poleski National Park., Acta Agrophysica, 2002, 68, 215-233
 261. 2002, Metodyczne aspekty wyznaczania powierzchni właściwej utworów murszowych z izoterm sorpcji pary wodnej. Methodical aspects of determining the specific surface area of peat-muck soils by use of water sorption data., Acta Agrophysica, 2002, 68, 205-214
 262. 2002, Wymiar fraktalny gleb torfowo-murszowych o różnym stopniu zmurszenia. Fractal dimension of the peat-muck soils at different state of their secondary transformation., Acta Agrophysica, 2002, 68, 193-204
 263. 2002, Wpływ temperatury na ruchliwość anionów w wybranych murszach. Effect of temperature on anions mobility in mucks., Acta Agrophysica, 2002, 68, 131-139
 264. 2002, Zawartość żelaza w wybranych utworach murszowych. Iron content in selected mucks., Acta Agrophysica, 2002, 68, 123-129
 265. 2002, Zastosowanie porozymetrii rtęciowej do badania struktury porowatej murszów. Application of mercury intrusion porosimetry for pore structure characteristic of muck soils., Acta Agrophysica, 2002, 68, 45-50
 266. 2002, Charakterystyka mikrobiologiczna gleb torfowo-murszowych poddanych osuszaniu i nawilżaniu. Microbiological characteristics of peaty-moorsh soils subjected to drying and wetting., Acta Agrophysica, 2002, 68, 21-28
 267. 2002, Użytkowanie ziemi oraz jakości gleb Polesia Lubelskiego. Land use and soil quality of the Lublin Polesie., Acta Agrophysica, 2002, 66, 77-87
 268. 2002, Postęp metodyczny w opisie i badaniach procesów erozji wodnej gleb. Methodological progress in description and studies of water erosion process., Acta Agrophysica, 2002, 63, 159-177
 269. 2002, Nitrogen transformations and their circumstances in soils. Przemiany azotu w glebie i ich uwarunkowania., Acta Agrophysica, 2002, 63, 123-158
 270. 2002, Modelowanie i monitoring w naukach rolniczych. Modelling and monitoring in agricultural sciences., Acta Agrophysica, 2002, 63, 109-121
 271. 2002, Przypływ cieczy i gazów w ośrodku porowatym. Podejście statystyczne. Flow of liquid and gases in porous medium – statistical approach., Acta Agrophysica, 2002, 63, 99-107
 272. 2002, Wpływ składu mineralnego frakcji koloidalnej na wybrane właściwości powierzchniowe gleby. Influence of the mineralogical composition of solid phase on surface properties of soils., Acta Agrophysica, 2002, 63, 87-98
 273. 2002, Wpływ stanu zagęszczenia gleby na wzrost i funkcjonowanie roślin. Effect of soil compactness on plant growth and function., Acta Agrophysica, 2002, 63, 49-62
 274. 2002, Zastosowanie metody rentgenograficznej w badaniach materiałów roślinnych. Application of X-ray method in studies of plant materials., Acta Agrophysica, 2002, 63, 39-47
 275. 2002, Significance of soil enzymes in nutrient transformations. Znaczenie enzymów glebowych w przekształcaniu składników pokarmowych., Acta Agrophysica, 2002, 63, 5-23
 276. 2002, Standaryzacja w badaniach właściwości fizycznych materiałów roślinnych. Standarization of measurements of plant materials physical properties., Acta Agrophysica, 2002, 60, 211-219
 277. 2002, Rozwój badań właściwości fizycznych materiałów roślinnych w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie. Development of investigation of physical properties of plant material in the Institute of Agrophysics., Acta Agrophysica, 2002, 60, 177-195
 278. 2002, Odwzorowania termalne powierzchni roślin. Thermal imagery of plants cover., Acta Agrophysica, 2002, 60, 131-139
 279. 2002, Cyklodekstryny, ich właściwości i zastosowanie w detoksykacji gleb. Cyclodextrins – their properties and applications in soil decontamination., Acta Agrophysica, 2002, 60, 99-106
 280. 2002, Rola fizycznych badań środowiska naturalnego i żywności. Role of physical methods of investigations of natural environment and food products., Acta Agrophysica, 2002, 60, 71-90
 281. 2002, Agrofizyczne skutki biotechnologii. Agrophysical effects of biotechnology., Acta Agrophysica, 2002, 60, 63-70
 282. 2002, Standaryzacja badań agrofizycznych i znaczenie akredytacji laboratoriów. Standardisation of agrophysical test and measurements and the importance of laboratory accreditation., Acta Agrophysica, 2002, 60, 21-26
 283. 2002, Stan obecny i prespektywy badań agrofizycznych w Polsce. Present state and perpectives of agrophysical investigations in Poland., Acta Agrophysica, 2002, 60, 5-12
 284. 2002, The shrinkage stress of the seed coat at grain legume drying., Fruit, Nut, and Vegetable Production Engineering, 2002, 403-407
 285. 2002, Quality of apple after storage., Fruit, Nut, and Vegetable Production Engineering, 2002, 381-385
 286. 2002, Saturated hydraulic conductivity of soil aggregates samples derived from loess., Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2002, 50, 1-9
 287. 2002, Vil szczilnosti gruntu na zaswojenja sielskogospodarskimi kulturami pożiwnych elementiv., Bicnik agrarnoi nayki, 2002, 5, 11-15
 288. 2002, Wykorzystanie kostek słomy w budownictwie., Problemy Inżynierii Rolniczej, 2002, 4, 85-91
 289. 2002, Evaluation of soil-loss contribution areas on loess soils in southeast Poland., Earth Surface Processes and Landforms, 2002, 27, 1415-1423
 290. 2002, Ocena erozji wodnej gleb lessowych oparta na pomiarach poletkowych., Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2002, Rocznik XI, 2, 25, 15-22
 291. 2002, Effects of increasing compaction levels on the efficiency of nitrogen topdressing of grasses., Advances in Geoecology, 2002, 351-358
 292. 2002, Rozwój systemu korzeniowego i bimasy nadziemnej roślin uprawnych w zależności od zakwaszenia gleb., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2002, 487, 335-349
 293. 2002, Response of structure to simulated trampling of woodland soil., Advances in Geoecology, 2002, 133-140
 294. 2002, Zastoowanie wartości progowych opadów w prognozowaniu wrozi wodnej na stoku lesowym., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2002, 487, 305-313
 295. 2002, Effect of bacterial-fungi inoculation on changes in soil pore structure., Soil Science Agrochemistry and Ecology, 2002, XXXVII, 1-3, 150-152
 296. 2002, Technologia zbioru nasion rzepaku. 2002, Agrarnij Wisnik Priczaarnomorja, 19, 220-233, Agrarnij Wisnik Priczaarnomorja, 2002, 19, 220-233
 297. 2002, Surface area and surface fractal dimension of selected Bulgarian soils., Soil Science Agrochemistry and Ecology, 2002, XXXVII, 1-3, 147-149
 298. 2002, Structure formation of clay minerals microagregates in relation to ionic composition and surface free energy., Soil Science Agrochemistry and Ecology, 2002, XXXVII, 1-3, 144-146
 299. 2002, Applicability of Organo-mineral Meliorative Agent for Zinc Polluted Acid Soils., Soil Science Agrochemistry and Ecology, 2002, XXXVII, 1-3, 141-143
 300. 2002, Aggregation water resistance of luvisols derived from sandy-silt and silt., Polish Journal of Soil Science, 2002, XXXV, 2, 23-31
 301. 2002, The hydraulic conductivity of peat and sand mixtures., Polish Journal of Soil Science, 2002, XXXV, 2, 11-21
 302. 2002, Correlation model for water retention prediction with soil structure parameters., Polish Journal of Soil Science, 2002, XXXV, 1, 11-18
 303. 2002, Changes in water retention of different size soil aggregates caused by use of soil conditioner (solacrol)., Polish Journal of Soil Science, 2002, XXXV, 1, 1-10
 304. 2002, Water-air properties in peat, sand and their mixtures., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 313-318
 305. 2002, Changes to the composition of colorants caused by the temperature of drying rapessed., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 307-312
 306. 2002, Estimation of physical results of percussive loads in wheat and triticale seed., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 297-300
 307. 2002, Wheat grain hardness modified by the laboratory sprouting test., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 283-288
 308. 2002, Colour change of apple as a result of storage, shelf-life, and bruising., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 261-268
 309. 2002, Determination of the background current in electrochemical measurements of oxygen flux density in organic soils., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 253-259
 310. 2002, N2O emission and sorption in relation to soil dehydrogenase activity and redox potential., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 249-252
 311. 2002, Spatial characteristics of water conductivity in the surface level of Polish arable soils., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 239-247
X