Archive

Research

Archive

 1. 2002, Wpływ temperatury suszenia na skład chemiczny nasion rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, XXIII, 2, 417-426
 2. 2002, Wpływ suszenia na niektóre właściwości mechaniczne nasion rzepaku., 2002
 3. 2002, Próba zastosowania impregnacji łuszczyn rzepaku skrobią do ograniczenia ich podatności na pękanie., 2002
 4. 2002, Wpływ technologii produkcji i zbioru na jakość nasion rzepaku., 2002
 5. 2002, Liniowe prawa tarcia warstwy ziarna zbóż., 2002
 6. 2002, ISO 9000:2000. Podejście procesowe do systemu zarządzania jakością., 2002
 7. 2002, Zastosowanie nowych technik do oceny cech fizycznych ziarna zbóż., Seminarium Naukowe IUNG, Puławy, 31.01.2002, 2002
 8. 2002, Relation of daily temperature extremes in top layer of soil with air temperature and soil moisture data., 2002
 9. 2002, Dynamika wilgotności w profilu glebowym na polach uprawnych., 2002
 10. 2002, Vplyv vegetacie na podnu vlhkost a mikroklimu., 2002
 11. 2002, Uczestnictwo w konferencji., 2002
 12. 2002, Uczestnictwo w konferencji., 2002
 13. 2002, Significance of agrophysics in teaching at Agricultural Academies., International Scientific Conference - Agrotech Nitra 2002, "40 years of agricultural engineering study branch and its effect on agricultural technical sciences", Nitra, Slovenska Republika, 6.11.2002, 2002, 323-325
 14. 2002, Visualization of the cracks in graines by soft X-ray radiation., International Scientific Conference - Agrotech Nitra 2002, "40 years of agricultural engineering study branch and its effect on agricultural technical sciences", Nitra, Slovenska Republika, 6.11.2002, 2002, 265-269
 15. 2002, Meaning of wheat grain endosperm cracks detected by X-ray method., International Scientific Conference - Agrotech Nitra 2002, "40 years of agricultural engineering study branch and its effect on agricultural technical sciences", Nitra, Slovenska Republika, 6.11.2002, 2002, 125-129
 16. 2002, Rill characteristics and sediment transport during a storm event on loess soil., 2002
 17. 2002, Contribution of plant roots and soil organic matter to CO2 emission as estimated by means of 14C-labeling., 2002
 18. 2002, X-ray pattern analysis of seeds and other vegetative materials., 2002
 19. 2002, Advantage of X-ray method to monitoring of cereal grain uniformity for industry and breeding purposes., 2002
 20. 2002, Spatial distribution of C organic contents on loess hillslope in respect to severity of erosion in Poland., 2002
 21. 2002, Agrofizyka w monitorowaniu procesu produkcji bezpiecznej zdrowotnie żywności., 2002
 22. 2002, Pękanie tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka w teście relaksacji., 2002
 23. 2002, Wpływ uszkodzeń wewnętrznych ziarna pszenicy na twardość technologiczną., 2002
 24. 2002, Agrofizyczne aspekty badań właściwości mechanicznych nasion rzepaku jarego., 2002
 25. 2002, Charakterystyka właściwości mechanicznych polskiej i kanadyjskiej soczewicy., 2002
 26. 2002, Opis fizycznych zjawisk zachodzących w ściskanym złożu nasion rzepaku., 2002
 27. 2002, Ocena mechanicznych właściwości łodyg grochu., 2002
 28. 2002, Przetworniki ciśnienia w badaniach naporu roślinnych materiałów sypkich., 2002
 29. 2002, Wpływ impregnacji łuszczyn rzepaku skrobią na ograniczenie ich pękania., 2002
 30. 2002, Metodyczne aspekty procesu cięcia ziarna kukurydzy cukrowej., 2002
 31. 2002, Wpływ kształtu nasion i upakowania złoża na kąt tarcia wewnętrznego wyznaczany metodą bezpośredniego ścinania., 2002
 32. 2002, Efekty zmian tarcia w modelu metalowego silosu zbożowego., 2002
 33. 2002, Zastosowanie teorii rozpraszania Kubelki-Munka w badaniach właściwości optycznych tkanki roślinnej., 2002
 34. 2002, Ocena jędrności jabłek przechowywanych chłodniczo przy zastosowaniu statystycznej metody redukcji wymiarów w modelu., 2002
 35. 2002, Wyznaczanie minimalnej liczby komórek do analizy parametrów struktury tkanki bulwy ziemniaka., 2002
 36. 2002, Parametry wytrzymałości mechanicznej sypkich surowców spożywczych., 2002
 37. 2002, Doskonalenie procedury wyznaczania kąta tarcia wewnętrznego ziarna zbóż metodą trójosiowego ściskania., 2002
 38. 2002, Charakterystyka cech fizycznych pojedynczych ziarniaków w kłosie pszenicy ozimej., 2002
 39. 2002, Parametry mechaniczne skórki jabłek w strefie tkanki owocu narażonej na otarcia., 2002
 40. 2002, Zmiany barwy jabłek w okresie przechowywania, obrotu handlowego oraz powodowane obiciem., 2002
 41. 2002, Wpływ wilgotności nasion na ich właściwości mechaniczne., 2002
 42. 2002, Właściwości mechaniczne sypkich surowców i produktów rolniczych., 2002
 43. 2002, Chronovoltammetric method for estimation of oxygen flux density in the soil., 2002
 44. 2002, Spatial variability of soil particle size distribution in Poland., 2002
 45. 2002, The universal model of mass and energy transfer in a porous medium., 2002
 46. 2002, Physico-chemical characterization of organic-mineral complexes., 2002
 47. 2002, Influence of surface coverage by humic acids on wettabilitty of kaolin., 2002
 48. 2002, Methods for ameliorating na-saline soils and copper polluted acid soils by using organo-mineral wastes., 2002
 49. 2002, Metody pomiaru podatności łuszczyn rzepaku na pękanie. Poster – uczestnictwo w konferencji., 2002
 50. 2002, Określenie warunków przepływu masy i informacji między cukrownią a instytucjami współpracującymi z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001:2000. Determination of the conditions of the informations and mass flow between a sugar factory and its envirinment wi, 2002
 51. 2002, Model przepływu masy i informacji między cukrownią a otoczeniem z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001:2000. The model of the informations and mass flow between a sugar factory and its environment with regard to the requirements of the ISO 9001:2001 stan, 2002
 52. 2002, Wpływ warunków składowania na zmiany składu chemicznego nasion rzepaku jarego. Changes of chemical composition of spring., 2002
 53. 2002, Zmiana cech fizycznych nasion rzepaku w laboratoryjnych warunkach przechowywania. Changes of physical characteristic of rape seeds in laboratory conditions of storage., 2002
 54. 2002, Właściwości mechaniczne nasion rzepaku odmian jarych i ozimych. Mechanical properties of spring and winter varieties of rapeseed., 2002
 55. 2002, Wpływ pH i glinu na właściwości powierzchniowe korzeni wybranych roślin zbożowych. Effect of pH and aluminum on surface properties of selected cereal roots., 2002
 56. 2002, Badania ruchów higroskopowych roślin przy użyciu kamery wideo. Investigations of the higroscopic movements of plants with the use of wideo casette recorder., 2002
 57. 2002, Właściwości mechaniczne ziarna kukurydzy cukrowej. Mechanical properties of sweet maize grain., 2002
 58. 2002, Vertical wall loads in a model grain bin with non-axial internal insertions., 2002
 59. 2002, Soil physical and mechanical properties related to subsoil compaction-inventory of parameters and methods of evaluation procedures., 2002
 60. 2002, Machinery traffic and soil moisture content., 2002
 61. 2002, Rot growth and water uptake of wheat as affected by soil compaction., 2002
 62. 2002, Impact of compaction on soil nutrient state – Polish experience., 2002
 63. 2002, Impact of soil compaction on crop productivity – Polish experience., 2002
 64. 2002, Organizacija, aktualnyje probliemy i pierspietywy agrofiziczieskich issledowanij w Polsze., International Conference "70 lat Instytutu Agrofizyki w St. Petersburgu", St. Petersburg, 25-28.06.2002, 2002
 65. 2002, Effect of vegetation on soil moisture and microclimate., 2002
 66. 2002, Scientific activity of the Institute of Agrophysics PAS in Lublin”., 2002
 67. 2002, Badania liczebności mikroorganizmów w glebie torfowo-murszowej o różnym stopniu zmurszenia., 2002
 68. 2002, Dynamiczne hydrofizyczne charakterystyki mieszanin piasu i torfu., 2002
 69. 2002, Właściwości wodne wybranych gleb Polesia., 2002
 70. 2002, Charakterystyki hydrofizyczne torfu, piasku i ich mieszanin., 2002
 71. 2002, Bioróżnorodność i zasoby wodne jako priorytety 5 i 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej., 2002
 72. 2002, Emisja gazów z jezior naturalnych i antropogenicznych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oraz formowanie się gazów szklarniowych w torfowiskach Poleskiego PN., 2002
 73. 2002, Metodyczne aspekty wyznaczania powierzchni właściwej utworów murszowych., 2002
 74. 2002, Wymiar fraktalny gleb torfowo-murszowych., 2002
 75. 2002, Badania przewodnictwa cieplnego niektórych gleb Polesia., 2002
 76. 2002, Wpływ temperatury na ruchliwość anionów w wybranych murszach., 2002
 77. 2002, Zastosowanie porozymetrii rtęciowej do badania struktury porowatej murszów., 2002
 78. 2002, Użytkowanie ziemi oraz jakość gleb Polesia Lubelskiego., 2002
 79. 2002, Charakterystyka mikrobiologiczna wybranych utworów murszowych., 2002
 80. 2002, ISO 9000:2000 Podejście procesowe do Systemu Zarządzania Jakością., Seminarium Komisji Fizyki Stosowanej i Techniki PAN O/Lublin i Towarzystwa Lwa. Lwów, 16.06.2002, 2002, 1-36
 81. 2002, Wpływ substratu keratyno-koro-mocznikowego z węglem brunatnym na zwilżalność gleby brunatnej., 2002
 82. 2002, Wpływ substancji odpadowych na powierzchnię właściwą gleby i kwasów humusowych., 2002
 83. 2002, Wpływ niektórych odpadów organicznych na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych., 2002
 84. 2002, Colour measurement of apple skin as a basic study for thermal detection of bruising., ISFP 2002, Brno, Czech Republic, 30.05.-1.06.2002, 2002
 85. 2002, Thermal imaging of legume seed at germination., ISFP 2002, Brno, Czech Republic, 30.05.-1.06.2002, 2002
 86. 2002, A study of kernel cut-off process of the sweet corn., ISFP 2002, Brno, Czech Republic, 30.05.-1.06.2002, 2002
 87. 2002, Characteristics of single kernels in wheat head by X-ray and SKCS methods., ICC Conference 2002 "Novel raw materials technologies and products - new challenge for the quqlity control", Budapest, Hungary, 26-29.05.2002, 2002, 230-234
 88. 2002, Determination of elastic parameters of grain with oedometric and acoustic methods., 2002
 89. 2002, Experimental method for determination of the pressure distribution in granular solids., 2002
 90. 2002, Thin-Layer wicking as a method for determination of surface free energy components for characterisation of adsorbents., 2002
 91. 2002, Powiązanie Systemów Zarządzania Jakością (ISO 9000) producentów rolnych i zakładów przetwórczych warunkiem produkcji bezpiecznej żywności., 2002
 92. 2002, Kodeksy Higieny, HACCP czy ISO 9001 w przemyśle spożywczym?, 2002
 93. 2002, Jak zwiększyć opłacalność produkcji rzepaku., 2002
 94. 2002, Ocena erozji wodnej gleb lessowych w oparciu o pomiary poletkowe., 2002
 95. 2002, Wpływ warunków składowania na skład chemiczny nasion rzepaku jarego., 2002
 96. 2002, Badania struktury ekstrudatów ryżowych przy użyciu porozymetrii rtęciowej., 2002
 97. 2002, Możliwość zastosowania pomiaru prędkości fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości materiałów sypkich., 2002
 98. 2002, Zastosowanie czujników membranowych z cieczą pośredniczącą do badań rozkładu naporu w roślinnym materiale sypkim., 2002
 99. 2002, Prezentacja i uczestnictwo w Pikniku., 2002
 100. 2002, Przewodnictwo i uczestnictwo w sesji., 2002
 101. 2002, Mikro- i makroskopowe właściwości materiałów sypkich., 2002
 102. 2002, Wpływ technologii zbioru i suszenia na zmiany zawartości barwników w nasionach rzepaku., 2002
 103. 2002, Zawartość barwników w oleju tłoczonym z nasion rzepaku poddanych zróżnicowanej temperaturze suszenia., 2002
X