Archive

Research

Archive

 1. 2011, Effect of fibre-rich additions on mechanical spectra of bread dough, 2011, 123-123
 2. 2011, Characterization of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape, 2011, 118-118
 3. 2011, Nitrification activity in selected mineral soils under different air-water conditions, 2011, 114-115
 4. 2011, Production and emission greenhouse gases from soil under cultivation of energy crops, 2011, 112-113
 5. 2011, Causes of interference methane fermentation, 2011, 110
 6. 2011, Characterization of fungal community structure in the municipal sewage sludge, 2011, 107-107
 7. 2011, Soil microbial properties in response to compaction and straw mulching, International Conference Agrophysics for Quality of Life, 31.05-3.06.2011, Lublin, str. 100-101
 8. 2011, Soil profile as a natural membrane for cadmium from wastewater, 2011, 100-100
 9. 2011, Porosity of leached forest-meadow chernozem polluted with lead and cadmium, 2011, 98-99
 10. 2011, Prediction of the gas diffusivity in soil using statistical-physical model, 2011, 86-86
 11. 2011, Modelling dielectric permittivity of soil using statistical-physical model, 2011, 85-85
 12. 2011, Influence of building materials and peat on water properties of model urban soils, 2011, 84-84
 13. 2011, The water vapour sorption on soil from the archaeological site no. 4 in Biskupin, 2011, 77-78
 14. 2011, Geometrical heterogeneity of selected soil materials modified by different amount of organic matter, 2011, 75-76
 15. 2011, Evaluation of physical quality of luvisols developed from moraine loams, 2011, 74-74
 16. 2011, Farinograph and extensograph characteristics of carob fibre and oat wholemeal-enriched, 2011, 67-67
 17. 2011, Biospeckle activity and quality atributes of stored apples: study on fungal infection, 2011, 65-66
 18. 2011, Biological basis of biospeckle, 2011, 64-65
 19. 2011, Photoelectrochemical solar cells based on semiconductor nanoparticles, 2011, 61-61
 20. 2011, The predicting of blackspot susceptibility after harvest for the potato varieties during storage, 2011, 60-60
 21. 2011, Electrokinetic potential of the live and dead Rhizobium leguminosarum BV trifolii RT24.2, 2011, 56-57
 22. 2011, Interconnectivity of soil pores vs. soil moisture retention – theory and preliminary verification result, 2011, 54-55
 23. 2011, Soil salinity status measured by FDR sensors working in variable frequency range, 2011, 53-54
 24. 2011, Soft-computing techniques in soil hydrological parameters modeling, 2011, 50-50
 25. 2011, Soil moisture observations on the area, 2011, 46-47
 26. 2011, Global access to in situ soil moisture measurement, 2011, 42-42
 27. 2011, Geometric models of plant tissues for finite element method, 2011, 40-41
 28. 2011, Laboratory experiment on CO2 production and dehydrogenase activity in compacted soil under row fertilized maize, 2011, 29-30
 29. 2011, Wpływ stosowania nawozów i bioregulatorów wzrostu oraz kondycjonowania na jakość pozbiorczą czosnku ozdobnego (Alium aflatunense B. Fedtsch), 2011, 107-108
 30. 2011, Oceny statystyczna zmienności, zależności i podobieństwa właściwości geometrycznych nasion i ich obciążeń mechanicznych u wybranych form kolekcyjnych lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.), 2011, 96-97
 31. 2011, Możliwość stosowania smarowego olejoestru biodegradowalnego w leśnictwie, 2011, 94-95
 32. 2011, Wykorzystanie różnych modeli kontaktu w symulacjach wypływu rzepaku z modelowego silosu, 2011, 88-88
 33. 2011, Właściwości mechaniczne jabłek po przechowywaniu – ocena klonów odmiany Braeburn, 2011, 74-74
 34. 2011, Modelowanie asymetrii obciążeń wywołanej niecentrycznym napełnianiem i opróżnianiem silosu zbożowego, 2011, 63-64
 35. 2011, Zależności między cechami fizycznymi ziarniaków pszenicy występujące w ziarnie zdrowym i prażonym fuzariozą, 2011, 55-55
 36. 2011, Wybrane fizykochemiczne metody badania substancji humusowych gleb, 2011, 41-42
 37. 2011, Fizyczne metody oceny jakości owoców, 2011, 18-21
 38. 2011, Wpływ modelu sił kontaktu na symulacje numeryczne wypływu rzepaku z modelowego silosu, 2011, 33-33
 39. 2011, Stymulacje obciążenia obiektów zanurzonych w materiale sypkim metodą elementów dyskretnych (DEM), 2011, 32-32
 40. 2011, Techniki spektroskopii dielektrycznej w zastosowaniach agrofizycznych, 2011, 31-31
 41. 2011, Modelowanie procesów transportu zachodzących w systemie gleba-roślina-atmosfera, 2011, 30-30
 42. 2011, Budowa i mechanika ścian komórkowych a tekstura owoców: badania AFM, 2011, 29-29
 43. 2011, Agrofizyka – fizyka w rolnictwie. Przegląd badań prowadzonych w Instytucie Agrofizyki PAN, 2011, 28-28
 44. 2011, Wykorzystanie osadów ściekowych i pofermentacyjnych w rolnictwie, 2011, 77-114
 45. 2011, Algi – biopaliwo trzeciej generacji, Najnowsze Osiągnięcia Z Zakresu OZE - Bariery We Wdrażaniu - Sugestie Ich Rozwiązań, 124-142
 46. 2011, Produkcja i wykorzystanie biogazu- przegląd nowoczesnych technologii, 2011, 115-123
 47. 2011, Charakterystyki fizyczne biomasy wykorzystywanejw energetyce, 2011, 37-76
 48. 2011, Algae to biofuel – choosing the best species, 2011, 36-37
 49. 2011, Algae to biofuel – choosing the best species, 2011, 130-131
 50. 2011, Crystallinity and nanostructure of cellulose from different sources, 2011
 51. 2011, Assessment of cellulose structure from apple and bacterial wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy, 2011, 62-63
 52. 2011, Wyznaczanie rozkładu wielkości cząstek w pomiarach agrofizycznych., 2011, 97-98
 53. 2011, Założenia do normy wyznaczania uziarnienia gleb metodą dyfrakcji laserowej., 2011, 25-25
 54. 2011, Chosen physical and physicochemical properties of water and sediments of Zemborzycki reservoir, South-East Poland., 2011, 35-35
 55. 2011, Comparison of effectiveness of soil dispersion with physical and chemical methods., 2011, 40-40
 56. 2011, Characterisation of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape and size., 2011, 118-118
 57. 2011, Organo mineral interaction on heavy metal and arsenic contaminated acid soils, 2011, 939-943
 58. 2011, Comparative research of the effectiveness of organo-mineral melioration on heavy metals polluted soil. Changes in soil acidity, 2011, 812-817
 59. 2011, Surface properties of soils and their behavior in degradation processes, 2011, 261-265
 60. 2011, Effect of pH on the adsorption of phosphates in the flocculating loess soil, 2011, 40-41
 61. 2011, Effect of acidification and alkalization on surface and pore properties of soil. A review, 2011
 62. 2011, Loess landscape – a challenge for soil protection and remediation, 2011
 63. 2011, Powiązanie rolnictwa i energetyki w kontekście realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej w Polsce, 2011
 64. 2011, Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym w Polsce, 2011
 65. 2011, Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej – innowacje w zakresie OZE, 2011
 66. 2011, Podatność mieszańcowych ziarniaków pszenżyta oraz ich komponentów rodzicielskich na uszkodzenia mechaniczne, 2011, 186-186
 67. 2011, Wyznaczanie rozkładu granulometrycznego metodą dyfrakcji laserowej, 2011
 68. 2011, Badanie właściwości mechanicznych i składu chemicznego rzepaku, 2011, 10-10
 69. 2011, Kształt i wielkość cząstek w obiektywie mikroskopu morphologi G3, 2011, 8-8
 70. 2011, Analiza rozkładu wielkości cząstek w oparciu o ich sedymentację, 2011, 9-9
 71. 2011, Mikro-mechanika tkanek roślinnych, 2011, 7-7
 72. 2011, Biospeckle – niedestrukcyjna ocena jakości owoców i warzyw, 2011, 6-6
 73. 2011, Badanie zawartości węgla organicznego w próbkach ciekłych i stałych, 2011, 5-5
 74. 2011, Fermentacja metanowa – czyli najefektywniejszy sposób zagospodarowania odpadów organicznych, 2011, 4-4
 75. 2011, Influence of applied preparatory procedures on measurements of particle size distribution using laser diffraction method, 2011, 32-33
 76. 2011, Storage effect on apple biospeckle activity, 2011, 6-7
 77. 2011, Production of algae biomass, 2011, 28-29
 78. 2011, Effect of storage on the microbiological quality of rapeseed cake and rapeseed, 2011, 22-23
 79. 2011, Effect of plant pesticides on the mechanical properties of rape – results, 2011, 42-43
 80. 2011, Characteristic of selected substrats concerning effective biogas productions, 2011, 30-31
 81. 2011, New laboratories of the Center of Excellence AGROPHYSICS, 2011, 18-21
 82. 2011, Selected physicochemical properties of mucks, Necessity of peatlands protection, 223-236
 83. 2011, Methane consumption in an eroded loess soil, 2011, 151-151
 84. 2011, Soil profile as a natural membrane for zinc from wastewater, 2011, 142-142
 85. 2011, Nitrous oxide emission from coal mine rocks at different degree of weathering, 2011, 87-88
 86. 2011, Selected surface properties and water capacity index of peat-moorsh soils, 2011, 49-49
 87. 2011, Methodical aspect of humic substances studies in the presence of strong buffering agents, 2011, 85-86
 88. 2011, Zależność pomiędzy pochłanianiem N2O a powierzchnią właściwą wybranych gleb, 2011, 54-55
 89. 2011, Denitryfikacja w glebie poddanej długoterminowemu nawożeniu mineralnemu, 2011, 53-53
 90. 2011, Microscopic saline ponds are oasis for photosynthetic life in the driest place on the Earth: implications for putative Martian biosphere, 2011
 91. 2011, Simulation of pollution flow in the soil profile under different conditions, 2011, 132-132
 92. 2011, Biogas production – requirements concerning batch material, 2011, 130-130
 93. 2011, Changes in surface properties of plant roots under Al-stress, 2011, 125-126
 94. 2011, Strenght properties of food powders influenced by technological factors, 2011, 124-124
X