Archive

Research

Archive

 1. 1999, Rola gleby w przeciwdziałaniu emisji metanu z wysypisk. The role of soil in the reduction of metha-ne emission from municipal landfills., 1999
 2. 1999, Aktywność ureazowa w wybranych glebach Polski. Urease activity in selected polish soils., 1999
 3. 1999, Wpływ ropopochodnych na wielkość powierzchni właściwej gleb wyznaczonej z adsorpcji azotu. The influence of oil derivatives on specific surface area of soils determined from nitrogen adsorption., 1999
 4. 1999, Wpływ wtórnego przeobrażenia gleb torfowych na ich właściwości fizyczne. Effects of secondary transformations of peat soils on their physical properties., 1999
 5. 1999, Zmiany mikroreliefu gleb pod wpływem symulowanego opadu deszczu i ich wpływ na erozję wodną gleb. Micro-relief changes and its effects on water erosion in studeies with a rainfall simulator., 1999
 6. 1999, Prognozowanie erozji wodnej gleby płowej wytworzonej z lessu z uwzględnieniem zmian mikroreliefu powierzchni gleby. Prediction of water erosion on soil developed from loess with different micro-relief status., 1999
 7. 1999, Wpływ niedotlenia gleby i zróżnicowanej temperatury strefy korzeniowej na tworzenie aerenchymy w korzeniach grochu, kukurydzy i pszenicy. Influence of deficience soil oxygenation and temperatures on gas-filled porosity of pea, maize and winter wheat roots, 1999
 8. 1999, Fizyczne właściwości agregatów glebowych i koprolitów dżdżownic. Physical properties of soil aggregates and earthworm casts., 1999
 9. 1999, Możliwości hodowli i wprowadzania dżdżownic na zdegradowane obszary hałd górniczych w celu ich rekultywacji. Possibilites of growing and introducing of earthworms on degradated areas of mining-heaps in aim of reclamation., 1999
 10. 1999, Wpływ temperatury na kinetykę uwalniania substancjiorganicznej z wybranych utworów torfowych. Kinetics of organic matter dissolving at different temperatures from some peat material., 1999
 11. 1999, Sposób interpretacji fizycznej i mikrobiologicznej analizy gleb. Interpretation of physical and microbiological soil analyses., 1999
 12. 1999, Urządzenie z akustycznym modułem do pomiaru wybranych parametrów opadu. Device with acoustic module for measuring selected rainfall parameters., 1999
 13. 1999, Wpływ typu gleby na budowę cząsteczkową, właściwości oraz warunki występowania kwasów próchniczych. The effect of the type of soil on the molecular structure, properties and conditions of occurrence of humus acids., 1999
 14. 1999, Zagrożenie gleb związkami siarki w strefie oddziaływania linii hutniczo-siarkowej w Roztoczańskim Parku Narodowym. Sulphur threat to soils within the impact zone of the metallurgy-sulphur railroad in the Roztoczański National Park., 1999
 15. 1999, Przemiany biologiczne i fizykochemiczne gleby płowej w zależności od jej uprawy. Biological and physicochemical changes in pseudopodzolic soil in relation to cultivation., 1999
 16. 1999, Wpływ warunków klimatycznych na aktywność dehydrogenazową i katalazową w glebie murszowej (Eutric Histosol). The effect of climatic factors on dehydrogenase and catalase activity in an Eutric Histosol., 1999
 17. 1999, Wpływ sposobu przechowywania próbki glebowej na ODR. Influence of soil samples storage on ODR., 1999
 18. 1999, Problem prędkości polaryzacji katody w chronowoltamperometrycznych pomiarach tlenowej dyfuzyjności gleby. The problem of the Pt cathode driving potential change velocity in the chronovoltammetric measurement of soil oxygen diffusivity., 1999
 19. 1999, Występowanie quasiplateau krzywej woltamperometrycznej redukcji tlenu w zależności od wilgotności gleby. Occurrence of quasiplateau of current-voltage oxygen reduction relationship as a function of soil moisture content., 1999
 20. 1999, Ocena gęstości strumienia tlenu /OFD/ na podstawie krzywej chronowoltamperometrycznej. Estimation of oxygen flux density (OFD) in the soil as based on chronovoltammetric relationship., 1999
 21. 1999, Flow dynamics of below ground carbon translocation by “Lolium perenne”., 1999
 22. 1999, Transformation and destruction of layer silicates and clay minerals of selected soils as a consequence of acid treatments., 1999
 23. 1999, Iron oxide and clay minerals in buried soils as indicators of palaeoenvironment., 1999
 24. 1999, Influence of the anatomical structure of the narrow-leafed lupin pods on their mechanical properties., Enzymes in the Environment Ecology, Applications, Activity Granada, Spain, 12-15.07.1999, 67, 1999
 25. 1999, Dehydrogenase and catalase activity of soil (Eutric Histosol) irrigated with municipal waste waters., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 123, 1999
 26. 1999, Relationships between some technological indices and microstructure of wheat grain., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 140, 1999
 27. 1999, Changes of some physical properties of wheat kernels during drying assessed by X-ray image analysis., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 139, 1999
 28. 1999, Assessment of wheat grain homogeneity by X-ray imaging., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 136, 1999
 29. 1999, Computerised X-ray Imaging for grain diagnostics., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 127, 1999
 30. 1999, Some agrophysical properties of amaranth., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 111, 1999
 31. 1999, Preferential soil water flow model – experimental verification., 1999
 32. 1999, Two-modal soil water retention and flow model – numerical simulation., 1999
 33. 1999, Comparison of instantaneous profile method utilizing three and five moisture and pressure sensors., 1999
 34. 1999, Method for simultaneous recording of stresses and displacements in soil under wheels of agricultural machinery., 1999
 35. 1999, Soil compaction effects on plant growth and nutrient uptake in Poland., 1999
 36. 1999, Studies on the mechanical properties of black currant bush shoot., Proceedings of the International Conference "Flow and deformation in biology and environment", Czech University of Agriculture, Prague, 133-136, 1998
 37. 1999, Model investigations of water resistance of different aggregates of organic soil., 1999
 38. 1999, Differentiation of soil water and air saturation in cultivated fields., 1999
 39. 1999, Thermal properties of topsoil layer in an olive orchard., 1999
 40. 1999, Unsaturated hydraulic conductivity of Polish chernozems., 1999
 41. 1999, The influence of soil electrical conductivity on the soil moisture determined by the reflectometric /TDR/ method., 1999
 42. 1999, Modeling of soil erosion on loess soil., 1999
 43. 1999, Wpływ zagęszczenia i uwilgotnienia gleby na jej przewodnictwo temperaturowe., 1999
 44. 1999, Relationship between soil water content and oxygen flux density /OFD/ in clay soil., 1999
 45. 1999, Influence of water convection on the heat flow in soil., 1999
 46. 1999, Differentiation of solar and net radiation relations over wheat field., 1999
 47. 1999, Details of trace solute flow in saturated soil detewcted by TDR water content and EC measurements in laboratory., 12th International Conference on Chemistry for Protection of the Environment, Nanjing, Chiny, 18-19.09.1999 r., 159-163, 1999
 48. 1999, The influence of grain location in ear on its behaviour in electric field., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 655-659, 1999
 49. 1999, Probabilistic model of rapeseed damages., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 100-105, 1999
 50. 1999, Influence of storage conditions of rapeseed on its density., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 91-96, 1999
 51. 1999, Physical properties of lupine pods., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 88-90, 1999
 52. 1999, Effect of roughness of wheat grain on friction in contact area., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 68-72, 1999
 53. 1999, Reflection factor changes in some seeds depending on their moisture., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 20-24, 1999
 54. 1999, The investigation of actual evapotranspiration with the use of thermography., Quantitative InfraRed Thermography 4 (QIRT'98), Łódź, 272-2777, 1999
 55. 1999, Surface and volume effects in thermal signatures of buried mines: experiment and modelling., Quantitative InfraRed Thermography 4 (QIRT'98), Łódź, 233-238, 1999
 56. 1999, Wpływ budowy anatomicznej na właściwości mechaniczne strąków łubinu wąskolistnego., 1999
 57. 1999, Izmieniennie swojstw słoistych silikatow i riada poczw pod wozdiejstwiem kisłotnoj obrabotki., XIVth International Confer. on X-ray Analysis of Minerals. Sankt Petersburg, Russia, 21-24.06.1999, 203-204, 1999
 58. 1999, The effect of micro-relief changes on soil water parameters in studies with a rainfall simulator., III International Conference "Vplyv antropogennej cinnosti na vodny reżim nizinneho uzemia", "Fyzika vody v pode". Bratislava-Michalovce, 19.05.1999, 417-419, 1999
 59. 1999, Variability in top layer moisture content along a hillslope transect: Lublin Upland., Poland., III International Conference "Vplyv antropogennej cinnosti na vodny reżim nizinneho uzemia", "Fyzika vody v pode". Bratislava-Michalovce, 19.05.1999, 413-415, 1999
 60. 1999, Role of time and space variability of moisture and density of sand for thermal detection of buried objects – modelling and experiments., Proceedings of SPIE. Thermosense XXI, Paper No. 3700-52, Orlando, USA, 6-8.04.1999, 444-455, 1999
 61. 1999, Microbial processes during composting of plant material., 1999
 62. 1999, Określanie warunków mechanicznych powodujących pękanie tkanek roślinnych przy użyciu metody pasywnej emisji akustycznej., 1999
 63. 1999, Zastosowanie testu rozciągania w badaniach mechanicznej wytrzymałości tkanki okrywającej., 1999
 64. 1999, Metody i urządzenia w badaniach naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem., 1999
 65. 1999, Wyznaczanie mechanicznej charakterystyki trakcyjnego podłoża glebowego w badaniach polowych z użyciem pojazdów gąsienicowych., 1999
 66. 1999, Algorytm analizy obrazów tkanki bulwy ziemniaka., 1999
 67. 1999, Modele ośrodków sypkich pochodzenia biologicznego., 1999
 68. 1999, Wpływ cyklicznych obciążeń statycznych na iloraz naporu ośrodka sypkiego., 1999
 69. 1999, Właściwości mechaniczne powierzchniowej struktury roślinnej tkanki okrywającej., 1999
 70. 1999, Źródła błędów wyznaczania stanu naprężenia w roślinnym materiale sypkim., 1999
 71. 1999, Symulacyjne metody badania fizycznych właściwości ośrodków granularnych., 1999
 72. 1999, Uszkodzenia struktury roślinnych ośrodków rolniczych na przykładzie tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka., 1999
 73. 1999, Wpływ sposobu uprawy gleby, uprawianymi roślinami, a liczebnością miroorganizmów cyklu azotowego., 1999
 74. 1999, Wzajemne powiązanie między uprawianymi roślinami, sposobem uprawy gleby a liczebnością bakterii zymogennicznych, oligotroficznych i grzybów., 1999
 75. 1999, Aktywność dehydogenazowa, respiracja i biomasa mikroorganizów pod wpływem uprawy i nawożenia., 1999
 76. 1999, Liczebność i współwystępowanie mikroorganizmów w murszejącej glebie., 1999
 77. 1999, Wpływ glinu na cechy morfologiczne i anatomiczne pszenicy i pszenżyta., 1999
 78. 1999, Zmiana niektórych właściwości gleby płowej po 3-letniej uprawie koniczyny czerwonej., 1999
 79. 1999, Physicochemical reclamation of saline soils using coal powder., 1999
 80. 1999, Ocena wpływu odwodnienia na zmiany powierzchni właściwej utworów pochodzenia torfowego., 1999
 81. 1999, Porównanie wyników ogólnej liczebności mikroorganizmów glebowych w zależności od pożywki użytej do wysiewów., 1999
 82. 1999, Wpływ odpadów organicznych zastosowanych do użyźniania gleby lekkiej na wielkość powierzchni właściwej wyseparowanych kwasów humusowych., 1999
 83. 1999, Wpływ alkalizacji na niejednorodność energetyczną i geometryczną powierzchni muskowitu., 1999
 84. 1999, Wpływ zakwaszenia na niejednorodność energetyczną i geometryczną powierzchni muskowitu., 1999
 85. 1999, Wpływ zakwaszenia na niejednorodność energetyczną i geometryczną powierzchni muskowitu., 1999
 86. 1999, Właściwości fizykochemiczne wybranych składników gleb miejskich., 1999
 87. 1999, Badania przydatności katody ze stali nierdzewnej do woltamperometrycznych pomiarów gęstości strumienia tlenu /OFD/., 1999
 88. 1999, Metodyczne aspekty pomiaru ilości gleby przenoszonej w procesie erozji wodnej., 1999
 89. 1999, Wyznaczenie wskaźnika okrywy roślinnej (C) modelu USLE dla uprawy buraka cukrowego., 1999
 90. 1999, Badanie rozpadu agregatów gleby brunatnej i czarnej ziemi pod wpływem działania wody., 1999
 91. 1999, Wpływ rozmiarów opon kół ciągnika na odkształcenie gleby., 1999
 92. 1999, Wpływ wielokrotnych przejazdów ciągnika na zagęszczenie i plonowanie pszenicy jarej., 1999
 93. 1999, Wpływ gęstości gleby na wzrost wybranych rodów matecznych i karłowych pszenicy zwyczajnej., 1999
 94. 1999, Wpływ stresu osmotycznego na zmianę ciśnienia wzrostu korzeni i pędów kukurydzy., 1999
 95. 1999, Wpływ pestycydów na aktywność i liczebność dżdżownic., 1999
 96. 1999, Zastosowanie metody TLW/TCW do pomiaru kąta zwilżania i składowych swobodnej energii powierzchniowej gleb., 1999
 97. 1999, Wybrane właściwości fizyczne gleby na rekultywowanych hałdach górniczych., 1999
 98. 1999, Wpływ dżdżownic na aktywność mikrobiologiczna w glebowym nadkładzie hałdy., 1999
 99. 1999, Wpływ wielostopniowego zagęszczenia gleby na opór penetracji i współczynnik przewodnictwa temperaturowego gleby., 1999
 100. 1999, Stan fizyczny gleby i jego wpływ na wzrost i plonowanie roślin., 1999
 101. 1999, Dokładność pomiaru wilgotności gleby metodą reflektometryczną., 1999
 102. 1999, Modelowe badania efektu histerezy charakterystyk potencjał wody-wilgotność agregatów gleby brunatnej i czarnej ziemi., 1999
 103. 1999, Bank danych o hydrofizycznych charakterystykach gleb ornych Polski., 1999
 104. 1999, Parametry i procesy glebowe jako czynniki determinujące wzrost i rozwój roślin – modelowanie., 1999
 105. 1999, Degradacja gleby wywołana systematycznym nawadnianiem ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., 1999
 106. 1999, Sorpcja azotanów (V) na materiale ilastym towarzyszącym pokładom węgla kamiennego w “Bogdance”., 1999
 107. 1999, Gleba jako układ energetycznie i geometrycznie niejednorodny., 1999
 108. 1999, Modelowanie wpływu makroporów na kształtowanie warunków wilgotnościowych w profilu glebowym., 1999
 109. 1999, Metodyczne aspekty określania współczynników transportu wody z zastosowaniem metody profili chwilowych., 1999
 110. 1999, Wpływ temperatury na przenikalność dielektryczną gleby oznaczoną metodą TDR., 1999
 111. 1999, Modele odkształceń materiałów rolniczych i konsekwencje przyjętych założeń., 1999
 112. 1999, Zastosowanie pomiaru temperatury radiacyjnej w modelowych badanich stresu wodnego roślin., 1999
 113. 1999, Miernik TDR wilgotności gleby z mechanicznym układem opóźnienia impulsu próbkującego., 1999
 114. 1999, Zagadnienie doboru częstotliwości pola elektrycznego w dielektrycznym pomiarze wilgotności gleby., 1999
 115. 1999, Odwzorowania termalne wywołane niejednorodnością ośrodka glebowego., 1999
 116. 1999, Próba określenia stopnia przereagowania preparatów organo-mineralnych na podstawie ich powierzchni właściwej., 1999
 117. 1999, Efekt “studni impedancji” – szybka i tania metoda określania wilgotności gleb metodą TDR., 1999
 118. 1999, Strumień i akumulacja ciepła w glebie podczas dni o różnych warunkach atmosferycznych., 1999
 119. 1999, O relacji między promieniowaniem słonecznym a bilansem promieniowania na polu pszenicy ozimej., 1999
 120. 1999, Effect of tillage system on soil surface and pore properties., 1999
 121. 1999, Badanie sił działających pomiędzy cząsteczkami gleb poprzez film wodny., 1999
 122. 1999, Komputerowa rekonstrukcja struktury gleb., 1999
 123. 1999, Metoda obliczania potencjalnej gęstości strumienia tlenu na podstawie krzywej woltamperometrycznej., 1999
 124. 1999, Porównanie krzywych woltamperome-trycznych dla gleby o różnej wilgotności., 1999
 125. 1999, Wpływ odczynu gleby na potencjał redukcji jonów wodorowych., 1999
 126. 1999, Optymalizacja pomiaru temperatury roślin poprzez uwzględnienie parametrów meteorologicznych., 1999
 127. 1999, Porównanie i weryfikacja modeli ewapotranspiracji rzeczywistej i potencjalnej z zastosowaniem pomiaru temperatury radiacyjnej roślin., 1999
 128. 1999, Magnetic susceptibility of the soil granulometric fractions., 1999
 129. 1999, “Bank informacji o zasobach aparaturowych i bibliotecznych IPAN”, INFOBAZY ’99 Bazy Danych dla Nauki., 1999, 166-169
 130. 1999, Ocena zmienności stopnia uszkodzeń wewnętrznych bielma ziarniaków jęczmienia jarego., 1999
 131. 1999, Diagnostyka rentgenowska ziarna pszenicy., 1999
 132. 1999, Application of “GRAINS” program for characterisation of X-ray images of wheat grains at different moisture content., Xth Seminar "Properties of water in foods", Muszyna-Złockie, 10-12.05.1999, 54-63, 1999
 133. 1999, Experimental investigations of pressure increase of wetted grain., Xth Seminar "Properties of water in foods", Muszyna-Złockie, 10-12.05.1999, 64-72, 1999
 134. 1999, Mechanizm otwierania łuszczyn rzepaku., 1999
 135. 1999, Niskie temperatury przechowywania a cechy jakościowe nasion rzepaku., 1999
 136. 1999, Estimation of N20 emission from soils on the basis of their redox conditions., 1999
 137. 1999, Effect of soil hypoxia on growth processes and antistress system of peas and broadbeans., 1999
 138. 1999, Evaluation of N2O emission on the basis of nitrate pool and redox resistance on the example of mineral arable soils of Poland. 1999, 12th International Conference on Chemistry for Protection of the Environment, Nanjing, Chiny, 18-19.09.1999 r., 1999
 139. 1999, A characteristic of surface properties of humic acids extracted from waste fertilised soils., 3rd International Conference "Humic substances as factor of the terrestial and aquotic ecosystems", Bydgoszcz - Borówno, wrzesień, 1999, 26, 1999
 140. 1999, CO2 efflux from rhizosphere of pasture plants., Ekologia Systemów Korzenio-wych, Schmerwitz (Niemcy), 27-29.09.1999, 1999
 141. 1999, Wykorzystanie technik video-komputerowych w pomiarach przemieszczeń w glebie pod kołami pojazdów rolniczych., 1999
 142. 1999, Wykorzystanie optyki włóknistej do rejestracji przemieszczeń odkształcanego ośrodka glebowego., 1999
 143. 1999, Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do parametryzacji struktury tkanki bulwy ziemniaka., 1999
 144. 1999, Analiza numeryczna metodą elementów skończonych wpływu parametrów kinetycznych na utlenianie metanu w jednorodnej okrywie glebowej. Numerical analysis by finite element method of the influence of kinetic parameters on methane oxidation in a homogenous so, 1999
 145. 1999, Jaka jest naprawdę aktywność dehydrogenazowa gleby? What is really dehydrogenase activity of soil?, 1999
 146. 1999, Charakterystyki potencjał wody glebowej -wilgotność agregatów różnych frakcji gleby nieorganicznej i organicznej nieustabilizowanych i ustabilizowanych środkiem syntetycznym. Water retention characteristics of the aggregates of different fractions of inor, 1999
 147. 1999, Rozkład przestrzenny wilgotności erodowanej gleby wytworzonej z lessu. Spatial distribution of soil moisture content on eroded loess soil., 1999
 148. 1999, Wpływ uziarnienia i gęstości agregatów glebowych na ich sorpcyjność i wytrzymałość mechaniczną. Influence of texture and bulk density of soil aggregates on their sorptivity and crushing strength., 1999
 149. 1999, Wpływ wilgotności i gęstości na zwięzłość dwu gleb lessowych. The effect of soil water content and bulk density on penetration resistance of two loess soils., 1999
 150. 1999, Wpływ zawartości próchnicy w glebach lessowych na ich podatność na zagęszczenie. Influence of humus content in loess soil on their compactability., 1999
 151. 1999, Soter-system informacji o glebach i zasobach glebowych Polski w skali 1:2500000. Soter-soil and terrain digital database for Poland at the scale 1:2500000., 1999
 152. 1999, Oksygenologia gleby częścią oksygenologii środowiskowej. Soil oxygenology as a part of environmental oxygenology., 1999
X