Archive

Research

Archive

 1. 2015, Wykorzystanie zeolitów w technologii oczyszczania ścieków, prezentacja w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 pt.: „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa INTERREG. Okres realizacji: 2013-2015
 2. 2015, Wpływ wyjściowego stężenia tlenu na aktywność metanotroficzną wybranych gleb mineralnych., 2015, 299-300
 3. 2015, Nawożenie roślin uprawnych pofermentu z biogazowni rolniczej., 2015, 241-242
 4. 2015, Nawóz z odpadów., 2015, 88-89
 5. 2015, Pomiary emisji gazów cieplarnianych w projekcie LCAgri, 2015
 6. 2015, Zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej do opisu procesu kompleksowania związków próchniczych jonami cynku, 2015
 7. 2015, Zawartość pierwiastków chemicznych w glebach ornych wybranych województw Polski, 2015, 107-107
 8. 2015, Molecular identification of fungi isolated from Dracocephalum moldavica L. seeds / Molekularna identyfikacja grzybów izolowanych z nasion pszczelnika mołdawskiego (Dracocephalum moldavica L.)., 2015
 9. 2015, „Pamięć stresu” – Reakcja życicy trwałej i kostrzewy trzcinowej na okresowe niedobory wody., 2015, P.56, 96-96
 10. 2015, Studies of surface properties of chemical modified biochar., 2015, 240-240
 11. 2015, Gospodarcze i ekonomiczne skutki erozji w Polsce i na świecie., 2015, 8-8
 12. 2015, Profil metaboliczny grzybów termooprornych z rodzaju Byssochlamys., 2015, 54-54
 13. 2015, Determination of dielectric permittivity and electrical conductivity of soil samples of various water contents and salinities using broadband dielectric measurements., 2015
 14. 2015, “Project and Validation of an Automatic System for Soil Moisture Regulation Using TDR Technique”., 2015
 15. 2015, The influence of soil acidity on aluminium and mineral nutrients coucentrations in soil solution at different soil water potentials., 2015
 16. 2015, Оцінка стабільності функціонування активного мулу., 2015, 47-48
 17. 2015, Ocenia wielkości erozji i akumulacji na podstawie rekonstrukcji profili glebowych w lessowym obszarze Działów Grabowieckich (Wyż. Lubelska)., 2015
 18. 2015, Zróżnicowanie miąższości gleby płowej w zależności od pozycji orograficznej (Działy Grabowieckie, Wyżyna Lubelska)., 2015
 19. 2015, Określenie wielkości erozji gleby w zlewniach bezodpływowych w obszarze lessowym Płaskowyżu Nałęczowskiego (Wyż. Lubelska)., 2015
 20. 2015, Cenna biomasa jednokomórkowa glonów., 2015
 21. 2015, Czym jast biogaz? Technologia wytwarzania biogazu. Od biogazu do biometanu., 2015
 22. 2015, Co smakuje bakteriom metanowym?, 2015
 23. 2015, Właściwości skrobi wyznaczane w nowym aparacie do badań sypkości., 2015
 24. 2015, Uniaxial compression testing and DEM simulations of binary mixtures of spherical particles., 2015
 25. 2015, Strength of tablets produced of potato starch and ground wheat straw., 2015
 26. 2015, Modeling of properties of agromaterials by discrete element method., 2015
 27. 2015, Geometrical and mechanical Representative Elementary Volumes for polydisperse granular materials., 2015
 28. 2015, System oznaczania właściwości i jakości sypkiej biomasy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria rolnicza w ochronie i kształtowaniu środowiska” (Jubileusz 45-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie), Lublin, 23-24.09.2015 r. ,
 29. 2015, Zeolity pomagają rolnikom: poprawa jakości gleb i warunków rozwoju roślin., 2015
 30. 2015, Spatial distribution of soil physical properties as related with soil deformation and mulching,, 2015
 31. 2015, Localization And Characterization Of Plant Cell Wall Polysaccharides By Usage Of Raman Confocal Microscope., 2015, 2.11.
 32. 2015, Infrared And Raman Spectroscopy As A Tool For Characterization Of Cell Wall Polysaccharides., 2015
 33. 2015, Biopolymers produced by Dicotyosphaerium chlorelloides., 2015, 1.19., 21-21
 34. 2015, Effect of pectinases activity on structural properties of cell wall pectins., 2015, 10-10
 35. 2015, Simulations of force spectroscopy experiments on galacturonic acid molecules., 2015, 1.3.
 36. 2015, Wpływ aktywności pektynaz na strukturalne właściwości związków pektynowych w ścianach komórkowych., 2015, S11KS07, 404-404
 37. 2015, Simulations of enforced structural changes in galacturonic acid molecules., 2015, S09P21, 372-372
 38. 2015, Wpływ metali ciężkich na parametry fizjologiczne roślin uprawnych., 2015, 14-14
 39. 2015, Znaczenie jonów ołowiu (Pb2) w obniżeniu plonowania zbóż., 2015, 45-45
 40. 2015, Spatial variability of soil moisture and threat of drought on Polish territory., 2015
 41. 2015, Evaluation of models for predicting the thermal conductivity of nanofluids., 2015, A46, 98-98
 42. 2015, Soil surface water resources assessment from SMOS L2 and in situ data for Poland., 2015, P 21-P 21
 43. 2015, The effect of biochar application on thermal interia of soil., 2015, Vol. 17-EGU2015-9373
 44. 2015, Spatial variability of soil moisture retrieved by SMOS satelite., 2015, Vol. 17-EGU2015-8904
 45. 2015, CASE STUDY: Trzebieszów, Podlasie region., 2015
 46. 2015, Vliv exogenní organické hmoty na funkční a genetickou diverzitu půdních mikroorganismů., 2015
 47. 2015, Udział Instytutu Agrofizyki w badaniach jakości gleb., 2015
 48. 2015, Aktywność dehydrogenaz jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem., 2015, 36-37
 49. 2015, Ilościowe oznaczania werukulogenu i fumitremorginy C przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas., 2015, 411-411
 50. 2015, Profil metaboliczny grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamys, 2015, 54-54
 51. 2015, Wpływ egzogennej materii organicznej na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów glebowych., 2015
 52. 2015, Identyfikacja grzybów termoopornych wyizolowanych z gleby i truskawek na podstawie metod klasycznych i molekularnych., 2015, 34-35
 53. 2015, Analiza różnorodności funkcjonalnej mikroorganizmów w próbkach środowiskowych z wykorzystaniem systemu BIOLOG., 2015
 54. 2015, CO2 and N2O emission in soil amended with organic and mineral enrichments under hypoxic conditions, 2015, 238-238
 55. 2015, Effect of post-fermentation sludge on carbon sequestration in soil., 2015, 48-48
 56. 2015, The effect of temperature changes on process efficiency in bioaugmented SBR treating reject water., 2015, 47-48
 57. 2015, Use of the GPS-X simulator for planning experiments in a laboratory-scale SBR bioreactor., 2015, 19-20
 58. 2015, Modelling of different aeration modes influencing processes in SBR bioreactor., 2015, 496-504
 59. 2015, The Experimental Evaluation and Modeling of SBR Removing Nutrients under Varied Aeration Conditions., 2015, 734-740
 60. 2015, Lactobacilli as cadmium ion biosorbent., 2015
 61. 2015, Analiza zależności pomiędzy cechami fizycznymi ziarna pszenicy., 2015
 62. 2015, Relationships between extensograph and farinograph behaviours of fibre-rich bread doug., 2015, 37-37
 63. 2015, Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – A study on model flour., 2015, 26-26
 64. 2015, Multiscale study of structure, biomechanics and functionality of fruit building blocks., 2015
 65. 2015, Study of chemical interactions between varied humic acids and zinc ions by application of selected spectroscopic methods., 2015, 5-5
 66. 2015, Wpływ fotoperiodu na wartość ciepła spalania biomasy mikroglonów / The impact of photoperiod on calorific value of microalgal biomass, I Ogólnopolskie Sympozjum Energii Odnawialnej "OZE - Energia Przyszłości", Lublin, 28-29.11.2015 r. , 83-84
 67. 2015, Nawłoć jako mono- i kosubstrat do produkcji biogszu / Goldenrod as mono- and co-substrate for biogas production, I Ogólnopolskie Sympozjum Energii Odnawialnej "OZE - Energia Przyszłości", Lublin, 28-29.11.2015 r. , 67-68
 68. 2015, The effect of soil profile truncation on vertical distribution of soil water content and growth and yield of maize under strip tillage with direct drilling in loess area (Lublin Upland, Poland)., 2015, 344-345
 69. 2015, Apparent soil electrical conductivity (ECa) within an agricultural field in loess area and its relation with solum thickness., 2015, 343-344
 70. 2015, Impact of organic soil management, dairy sewage sludge amendment and soil compactness on hydrophysical properties of soil aggregates., 2015, 337-337
 71. 2015, Optical Microscopy Measurements in Raindrop Splash Phenomenon., 2015, 327-328
 72. 2015, Statistical Analysis of Soil Moisture in Central Europe Using SMOS Data., 2015, 295-301
 73. 2015, Porównanie wybranych metod izolacji DNA grzybów termoopornych z gatunku Talaromyces flavus., 2015, poz. 49, 55-55
 74. 2015, Profil metaboliczny grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamyces., 2015, poz. 48, 54-54
 75. 2015, Analiza metaboliczna grzybów z rodzaju Neosartorya i Aspergillus z wykorzystaniem płytek Biolog FF., 2015, poz. 24, 30-30
 76. 2015, Przemiany jonów amonowych i azotanowych w glebie przy pełnym i ograniczonym natlenieniu., 2015, 33-33
 77. 2015, Zastosowanie analizy klasyfikacyjnej do detekcji fragmentów pestek w owocach., 2015, 28-28
 78. 2015, Wpływ kwasowości gleby na zawartość wybranych metali oraz dostępność wybranych składników odżywczych w glebie o różnej wilgotności., 2015, 27-27
 79. 2015, Znaczenie podłoży melasowych w hodowli wybranych gatunków zielenic., 2015, 26-26
 80. 2015, Wpływ dodatku betainy na czułość detekcji Talaromyces flavus techniką real-time PCR., 2015, 25-25
 81. 2015, Porównanie właściwości reologicznych i biochemicznych pektyn owocowych ekstrahowanych w roztworze kwasu cytrynowego., 2015, 24-24
 82. 2015, Wpływ biologicznej obróbki wstępnej biomasy ligninocelulozowej na jakość i wydajność biogazu., 2015, 22-22
 83. 2015, Zmiany nanostruktury polisacharydów ścian komórkowych pod wpływem degradacji enzymatycznej., 2015, 21-21
 84. 2015, Wpływ stresu cieplnego i deficytu wody na wymianę gazową pszenicy jarej., 2015, 19-19
 85. 2015, Właściwości kwasowo-zasadowe układu ramonolipid/H2O/KCl., 2015, 18-18
 86. 2015, Modelowanie SBR oraz ocena efektywności usuwania związków zanieczyszczeń w różnych warunkach tlenowych., 2015, 16-16
 87. 2015, Modelowanie współczynnika przewodnictwa wodnego w strefie nasyconej w oparciu o mikrotomograficzne zobrazowania ośrodka porowatego., 2015, 13-13
 88. 2015, Wpływ biowęgla na właściwości gleby płowej z trawą i ugorowanej – zawartość wapnia i magnezu., 2015, 12-12
 89. 2015, Degradacja polisacharydów roślinnej ściany komórkowej w czasie fizjologicznego dojrzewania owocu pomidora., 2015, 11-11
 90. 2015, Zmiany aktywności metabolicznej szczepów Neosartorya w zależności od dostępności tlenu w środowisku., 2015, 8-8
 91. 2015, The stiffening of the cell walls observed during physiological softening of pears, Biomolecules and Nanostructures 5, Jaroszowice near Kraków. Poland, 13-17.05.2015 r., P-46: 117
 92. 2015, Carotenoids shield algal cells from excess radiation., 2015, 147-147
 93. 2015, Modelling of 3D cellular structures using mass-spring system approach., 2015, 033, 74-75
 94. 2015, Metabolic and genetic profile of selected heat-resistant Byssochlamys strains and its decimal reduction time (D value) at 80o and 95oC, 2015, 128-128
 95. 2015, Development of PCR method for detection of Neosartorya fischeri and Aspergillus fumigatus in fresh strawberries and metabolic characterization of selected strains., 2015, 125-125
 96. 2015, Development of method for detection of the genus Neosartorya in strawberry juice., 2015, 92-92
 97. 2015, Ilościowe oznaczenia warukulogenu i fumitremorginy C przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas., 2015, PJ-24; 411-411
 98. 2015, Soil carbon dynamics affected by seasonal water repellency ., 2015, 269-269
 99. 2015, Zastosowanie termograwimetrii sprzężonej ze spektroskopią masową i spektrometrią podczerwieni do badań właściwości chemicznych i fizykochemicznych gleb i ich związków humusowych / Application of thermogravimetry coupled with mass and infrared spectrometry, 2015, j.pol. 225-225-j.ang. 432-432
 100. 2015, Reakcja bakterii metanotroficznych na warunki tlenowe – wiedza nie wyjaśniona / Response of methane oxidizing bacteria to oxygen status – unexplained knowledge., 2015, j.pol. 214-214-j.ang. 420-420
 101. 2015, Pochłanianie metanu przez gleby – wpływ sposobu użytkowania terenu / Consumption of methane by soils: effect of land use., 2015, j.pol. 213-213-j.ang. 419-419
 102. 2015, Ocena zmienności wilgotności gleby na terytorium Polski z pomiarów satelitarnych / Soil moisture variability assessment on Polish territory from satellite measurements., 2015, j.pol. 210-210-j.ang. 415-415
 103. 2015, Wpływ erozji na modyfikację gleb płowych (Haplic Luvisol) w obszarach lessowych Wyżyny Lubelskie / The effect of erosion on modification of brown – grey soils (Haplic Luvisol) in loess areas of the Lublin Upland, 2015, j.pol. 184-184-j.ang. 389-389
 104. 2015, Wpływ erozji na zróżnicowanie wybranych właściwości gleby w obszarze lessowym Działów Grabowieckich (Wyż. Lubelska) / Effect of Erosion on Changes of Some Soil Properties in Loess Area of Działy Grabowieckie (Lublin Upland), 2015, j.pol. 125-125-j.ang. 324-324
 105. 2015, Wstępne badania dotyczące detekcji grzybów termoopornych z wykorzystaniem łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) / Preliminary study on detection of heat – resistant fungi using polymerase chain reaction (PCR)., 2015, j.pol. 110-110-j.ang. 309-309
 106. 2015, Różnorodność genetyczna archaea utlaniających amoniak w glebie pod wpływem kompostowanych materiałów odpadowych / Genetic diversity of ammonia oxidizing archaea under the influence of organic waste composts., 2015, j.pol. 109-109-j.ang. 308-308
 107. 2015, Analiza procesu koagulacji związków humusowych w obecności jonów cynku i w zróżnicowanych warunkach pH / Analysis of coagulation process of humus substances in the presence of zinc ions and in varied pH., 2015, j.pol. 95-95-j.ang. 292-292
 108. 2015, Effect of biochar on the thermal properties and processes in the soil. / Wpływ biowęgla na właściwości cieplne i procesy zachodzące w glebie., 2015, j.pol. 77-77-j.ang. 270-270
 109. 2015, Charakterystyka zjawiska rozbryzgu z wykorzystaniem tzw. szybkich kamer / Characterisation of the splash phenomenon using highspeed cameras, 2015, j.pol. 44-44-j.ang. 228-228
 110. 2015, Badanie siły uderzenia kropli wody z wykorzystaniem dynamicznego czujnika siły, 2015, 92-92
 111. 2015, Analiza profilu genetycznego Archaea utleniających amoniak w ocenie jakości gleby nawożonej pofermentem lub mączką zwierzęcą., 2015, 50-51
 112. 2015, Aktywność dehydrogenazowa jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem, 2015, 36-37
 113. 2015, Characterization of Metabolic Profile of Talaromyces Flavus With BIOLOG FF Microplates., 2015, 106-106
 114. 2015, Analiza właściwości fizycznych ziarna zbóż zróżnicowanego pod względem wielkości z zastosowaniem analizatora SKCS., 2015, 64-64
 115. 2015, Biomasa sypka. Właściwości, problemy oraz nowa metoda badawcza., 2015, 59-59
 116. 2015, Characterization of sorption properties of selected soils by using potentiometric titration method., 2015, 56-56
 117. 2015, Application of water vapor adsorption method to evaluate soils sorption properties., 2015, 55-55
 118. 2015, Fizykochemiczne właściwości nasion łubinu ze szczególnym uwzględnieniem łubinu białego (Lupinus albus L.), 2015, 49-49
 119. 2015, Modelowanie efektów dynamicznych wywołanych rozpoczęciem opróżniania silosu zbożowego., 2015, 31-31
 120. 2015, Analysis of sorption properties of humic and fulvic acids originating from different soils using potentiometric titration method., 2015, 11-11
 121. 2015, Application of potentiometric methods to studies of physicochemical interactions between soil humic substances and zinc ions at wide pH range., 2015, 10-10
 122. 2015, Rolnictwo precyzyjne szansą zachowania bioróżnorodności i ochrony środowiska, a także gwarantem produkcji bezpiecznej żywności, 2015, 28-28
 123. 2015, Broadband Dielectric Measurements of Apple Fruits using Open-Ended Dielectric Probes., 2015, 126-126
 124. 2015, Impact of the TDR Pulse Width on the Reflection Amplitude and its Dependence on Soil Dielectric Loss and Electrical Conductivity., 2015, 86-86
 125. 2015, Determination of Complex Dielectric Permittivity Spectra from the Analysis of Electrical Signal Reflection in Transmission Lines of Various Lengths., 2015, 84-84
 126. 2015, Porous Corundum Plate Sensor for Atmospheric Water Deposits’ TDR Measurements, 2015, 83-83
 127. 2015, Multifractal analysis of meteorological time series to assess climate impact on chosen regions of Europe., 2015, 17-17
 128. 2015, What is a stronger determinant of soil respiration: soil temperature or moisture?, 2015, 19-19
 129. 2015, The effect of combination of drought and heat stresses on plant transpiration and photosynthesis., 2015, 24-24
 130. 2015, Rapeseed oil „Kropla Zdrowia®” – nutraceutical?, 2015, PS-092-s.134
 131. 2015, Biological pretreatment to improve biogas production., 2015, PS-091-s.133
 132. 2015, The comparison of oils., 2015, PS-090-s.132
 133. 2015, Rozwiązanie sprzętowe do realizacji urządzenia ENOS oraz krótkie omówienie architektury oprogramowania., 2015, 32-32
 134. 2015, Wykorzystanie mikroskopii Ramana w badaniu składu ścian komórkowych warzyw i owoców., 2015, 31-31
 135. 2015, Monitorowanie stanu mikrobiologicznego nasion rzepaku za pomocą elektronicznego nosa., 2015, 27-27
 136. 2015, Częstotliwościowa analiza obrazów biospecklowych metodą szybkiej transformacji Fouriera (FFT)., 2015, 25-25
 137. 2015, Znaczenie dezintegracji komórkowej w procesie ekstrakcji lipidów z biomasy mikroglonów., 2015, 24-24
 138. 2015, Ocena możliwości energetycznego wykorzystania odpadów szklarniowych., 2015, 22-23
 139. 2015, Wpływ błonnika pokarmowego na strukturę białek glutenowych w mące modelowej., 2015, 21-21
 140. 2015, Właściwości reologiczne i biochemiczne pektyn izolowanych metodą ekstrakcji w kwasie cytrynowym z wybranych owoców kolorowych., 2015, 19-19
 141. 2015, Struktura chemiczna polisacharydów ściany komórkowej miękiszowej tkanki jabłka., 2015, 18-18
 142. 2015, Wpływ fotoperiodu na tempo wzrostu i produktywność biomasy mikroglonów., 2015, 17-17
 143. 2015, Analiza zmian właściwości mechanicznych i nanostruktury ścian komórkowych owoców w wyniku kontrolowanego działania pektynaz., 2015, 16-16
 144. 2015, Wpływ jednoczesnego oddziaływania suszy i wysokiej temperatury na fotosyntezę i transpirację pszenicy jarej., 2015, 14-15
 145. 2015, Badanie wpływu zewnętrznych oddziaływań mechanicznych na strukturę komórkową tkanki rdzenia zewnętrznego bulwy ziemniaka., 2015, 12-12
 146. 2015, Wpływ fal ultradźwiękowych na ściany komórkowe parenchymy jabłka., 2015, 11-11
 147. 2015, Zastosowanie wybranych metod statystycznych w analizie danych spektroskopowych., 2015, 10-10
 148. 2015, Znaczenie, charakterystyka oraz perspektywy badań grzybów termoopornych., 2015, 7-7
 149. 2015, Real-time PCR for detection of Talaromyces flavus., 2015, 22-22
 150. 2015, Effect of fungal treatment in enhancing Phalaris Arundinacea L. Biogas production., 2015, 19-19
 151. 2015, Supervised classification of cultivars and pits in cherries based on hyperspectral imaging data., 2015, 58-59
 152. 2015, Plant drought memory as potential tool for improving drought tolerance., 2015, 56-57
 153. 2015, Evaluation and optimization of DNA extraction procedures for Talaromyces flavus., 2015, 46-47
 154. 2015, Modification of rheological properties of polysaccharide food matrix made of apple pomace by divalent metal ions., 2015, 44-45
 155. 2015, The Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS) methods in the wastewater treatment plant in Lublin., 2015, 30-31
 156. 2015, DEM modeling of development of rarefaction wave in vertical column of granular solids., 2015, 28-29
 157. 2015, Modeling of saturated hydraulic conductivity coefficient based on x-ray computer tomography imaging., 2015, 22-23
 158. 2015, The effect of addition of biochar on soil total carbon content., 2015, 16-17
 159. 2015, Raman image analysis in the identification of biopolymers in plant cell wall., 2015, 14-15
 160. 2015, The use of meteorological time series to assess climate impact., 2015, 8-9
X