Szymańska-Chargot Monika

Szymańska-Chargot Monika

Print Friendly
dr hab. Szymańska-Chargot Monika
Nr pokoju: 231
E-mail: m.szymanska@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 141

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Spektroskopia podczerwieni i Ramana
 • Mikroskopia ramanowska

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2004    Mgr fizyki
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Fizyki, UMCS w Lublinie
 • 2010    Dr nauk fizycznych
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Fizyki, UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Metody wytwarzania i detekcji nanostruktur srebra”

Staże i szkolenia:

 • Studia Podyplomowe „Menedżer projektów badawczych – studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych”, grudzień 2010 – grudzień 2011, Lublin
 • Szkolenie z technik próżniowych Polskiego Towarzystwa Próżniowego pod patronatem międzynarodowej Unii IUVSTA (International Union for Vacuum Science, Technology and Application), 1-3 czerwca 2006 Kraków.
 • Udział w Letnim Uniwersytecie Fizyki pod tytułem „Energia dla Europy. Fizyka cykli energetycznych” 7-14 lipca 2002, Strasbourg, Francja, (European Summer University of Physics Strasbourg, France: 7th-14th July 2002 „Energy for Europe. Physics of Energy Cycles”).

Wybrane projekty naukowe:

 • 2010-2012    „Spektroskopia mechaniczna AFM amorficznych i krystalicznych form celulozy w  środowisku biopolimerów ścian komórkowych”, MNiSW, Program Iuventus Plus Nr IP2010 005770 – Wykonawca, (kierownik projektu: dr inż. J. Cybulska)
 • 2011-2014    „Nowy teksturotwórczy dodatek do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program LIDER – Wykonawca, (kierownik projektu: dr inż. J. Cybulska)
 • 2011-2014    „Badania nad zmianami w strukturze mikrofibryli celulozowych i ich uporządkowania w roślinnej ścianie komórkowej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne ścian komórkowych w czasie rozwoju, dojrzewania i przechowywania owoców”, NCN Nr 2011/01/D/NZ9/02494Kierownik

Publikacje pracownika

 1. 2018, Charakterystyka Struktury Molekularnej Celulozy i Nanocelulozy z Zastosowaniem Metod Spektroskopowych, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 24
 2. 2018, Structural, mechanical and enzymatic study of pectin and cellulose during mango ripening, Carbohydrate Polymers, 196: 313-321
 3. 2017, Nanocellulose obtained from cellulose isolated from apple pomace, 7th International IUPAC Conference on Green Chemistry, Moscow, Russia, 2-5.10.2017 ,
 4. 2017, Isolation of cellulose fibers from fruit and vegetable pomaces, 7th International IUPAC Conference on Green Chemistry, Moscow, Russia, 2-5.10.2017 ,
 5. 2017, How pectins and hemicellulose mutually influence mechanical properties of bacterial cellulose membranes, 7th International IUPAC Conference on Green Chemistry, Moscow, Russia, 2-5.10.2017 ,
 6. 2017, Isolation and characterization of cellulose fibers from different sources, 4th International Conference on Biobased Materials and Composites March, Nantes, France, 29-31.03.2017 , str. 139
 7. 2017, How pectins and hemicellulose mutually influence mechanical properties of bacterial cellulose membranes, 4th International Conference on Biobased Materials and Composites March, Nantes, France, 29-31.03.2017 , str. 137
 8. 2017, Effective phospholipid removal from plasma samples by solid phase extraction with the use of copper (II) modified silica gel cartridges, Journal of Chromatography B, 1070: 1-6
 9. 2017, Isolation and Characterization of Cellulose from Different Fruit and Vegetable Pomaces, Polymers, 9(10): 1-16; DOI: 10.3390/polym9100495
 10. 2018, Early detection of fungal infection of stored apple fruit with optical sensors – comparison of biospeckle, hyperspectral imaging and chlorophyll fluorescence, Food Control, 85: 327-338
 11. 2017, Otrzymanie nanocelulozy z celulozy wyizolowanej z wytłoków jabłkowych metodą ultradźwiękową, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 26
 12. 2017, Charakterystyka celulozy wyizolowanej z wytłoków warzyw i owoców, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 25
 13. 2017, Szybka detekcja porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą przestrzennego obrazowania biospeckli, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017, str. 21
 14. 2017, Badania nad enzymatyczną i nieenzymatyczną degradacją roślinnej ściany komórkowej, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 12
 15. 2017, Simultaneous influence of pectin and xyloglucan on structure and mechanical properties of bacterial cellulose composites, Carbohydrate Polymers, 174: 970-979
 16. 2017, Evaluation of pectin nanostructure by atomic force microscopy in blanched carrot, LWT - Food Science and Technology, 84: 658-667
 17. 2017, Changing of biochemical parameters and cell wall polysaccharides distribution during physiological development of tomato fruit, Plant Physiology and Biochemistry, 119: 328-337
 18. 2017, New bioproducts made of cell wall polysaccharides from fruit and vegetable waste, Annual Report of the Polish Academy of Sciences, str. 23-25
 19. 2017, Aggregation of gluten proteins in model dough after fibre polysaccharide addition, Food Chemistry, 231: 51-60
 20. 2017, Effect of dietary fibre polysaccharides on structure and thermal properties of gluten proteins – A study on gluten dough with application of FT-Raman spectroscopy, TGA and DSC, Food Hydrocolloids, 69: 410-421
 21. 2017, Hydrodynamic cavitation of brewery spent grain diluted by wastewater, Chemical Engineering Journal, 313: 946-956
 22. 2016, Agregacja białek glutenowych w cieście glutenowym indukowana dodatkiem błonników pokarmowych, XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 15-15
 23. 2016, Characteristics of Relationships Between Structure of Gluten Proteins and Dough Rheology – Influence of Dietary Fibres Studied by FT-Raman Spectroscopy, Food Biophysics, 11(1): 81-90
 24. 2016, Charakterystyka celulozy otrzymanej z wytłoków jabłkowych, VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r., str. 248-249
 25. 2016, Determination of the Optimum Harvest Window for Apples Using the Non-Destructive Biospeckle Method, Sensors, 16(5), 661; DOI: 10.3390/s16050661
 26. 2016, Dietary fiber-induced changes in the structure and thermal properties of gluten proteins studied by Fourier Transform-Raman Spectroscopy and Thermogravimetry, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 64(10): 2094-2104
 27. 2016, FT-IR and FT-Raman characterization of non-cellulosic polysaccharides fractions isolated from plant cell wall, Carbohydrate Polymers, 154: 48-54
 28. 2016, Hyperspectral image analysis of Raman maps of plant cell walls for blind spectra characterization by nonnegative matrix factorization algorithm, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 151: 136-145
 29. 2016, Raman imaging of changes in the polysaccharides distribution in the cell wall during apple fruit development and senescence, Planta, 243(4): 935-945
 30. 2016, Raman studies of gluten proteins aggregation induced by dietary fibres, Food Chemistry, 194: 86-94
 31. 2016, Revision of adsorption models of xyloglucan on microcrystalline cellulose, Cellulose, 23(5): 2819-2829
 32. 2016, Stabilność termiczna kamieni układu moczowego a ich skład chemiczny i wytrzymałość mechaniczna., XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 22-22
 33. 2016, Study on dietary fibre by Fourier transform-infrared spectroscopy and chemometric methods, Food Chemistry, 196(2016): 114-122
 34. 2015, Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – a study on model flour with application of FT-Raman spectroscopy., Journal of RAMAN SPECTROSCOPY, 46(3): 309-316
 35. 2015, Combining FT-IR spectroscopy and multivariate analysis for qualitative and quantitative analysis of the cell wall composition changes during apples development., Carbohydrate Polymers, 115: 93-103
 36. 2015, Localization And Characterization Of Plant Cell Wall Polysaccharides By Usage Of Raman Confocal Microscope., 2015, 2.11.
 37. 2015, Infrared And Raman Spectroscopy As A Tool For Characterization Of Cell Wall Polysaccharides., 2015
 38. 2015, Wykorzystanie mikroskopii Ramana w badaniu składu ścian komórkowych warzyw i owoców., 2015, 31-31
 39. 2015, Zastosowanie wybranych metod statystycznych w analizie danych spektroskopowych., 2015, 10-10
 40. 2015, Raman image analysis in the identification of biopolymers in plant cell wall., 2015, 14-15
 41. 2015, Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – A study on model flour., 2015, 26-26
 42. 2014, Imaging of polysaccharides in the tomato cell wall with Raman microspectroscopy., Plant Methods, 2014, 10:14(doi:10.1186/1746-4811-10-14): 1-11
 43. 2014, Klasyfikacja frakcji włókna pokarmowego na podstawie danych spektralnych., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 485-488
 44. 2014, Zastosowanie spektrometrii ramanowskiej oraz FT-IR w analizie matryc polisacharydowych., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 481-484
 45. 2014, Ocena składu chemicznego ścian komórkowych jabłka na podstawie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 489-492
 46. 2014, Wykorzystanie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych do oceny zmian zawartości polisacharydów ścian komórkowych jabłka., 2014, 26-26
 47. 2014, Badania degradacji polisacharydów obecnych w roślinnej ścianie komórkowej za pomocą obrazowania ramanowskiego., 2014, 11-11
 48. 2014, Observation of changes in cell wall polysaccharides of radish during development., 2014, p. 193-193
 49. 2014, Principal component analysis of raman spectra applied to identifications of biopolymers in plant cell wall., 2014, p. 149-149
 50. 2014, Observation of differences in cell wall polysaccharides composition of carrot root different tissues., 2014, p. 29-30
 51. 2014, Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – apple cell wall., 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 52. 2014, Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – bacterial cellulose., 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 53. 2014, Preliminary studies of dietary fiber fractions from different fruits based on FTIR and multivariate statistical methods., 2014, Chemicke listy 108, p.911
 54. 2014, Connection of Raman microscopy and multivariate image analysis methods as a useful way to identification polymers in the plant cell wall., 2014
 55. 2014, Hyperspectral imaging in identification the plant cell wall polysaccharides., 2014, Chemicke Listy 108, p.911
 56. 2014, Determination of conformational changes in the gluten structure after addition of dietary fibre by using FT-Raman spectroscopy., 2014, P1.9
 57. 2014, Classification of dietary fiber fractions from different sources based on FT IR and hierarchical cluster analysis., 2014, 45-46
 58. 2014, Określenie wpływu błonników roślinnych na strukturę białek glutenowych., 2014, 19-19
 59. 2013, Use of FT-IR spectra and PCA to the bulk characterization of cell wall residues of fruits and vegetables along a fraction process, Food Biophysics, 2013, 829-42
 60. 2013, Mikroskop Ramana jako narzędzie do badania struktury roślinnych ścian komórkowych owoców i warzyw, 2013, 61-61
 61. 2013, Study on spatial distribution of polysaccharides in plant cell wall by Raman microscope, 2013, 105-105
 62. 2013, Spatial distribution of polysacccharides in plant cell wall of vegetables and fruits, 2013, 41-41
 63. 2013, Biospeckle application for monitoring of pre-harvest apple development, 2013, 13-14
 64. 2013, Raman microscope as a powerful tool to obtain images of spatial distribution of plant cell wall components, 2013, 20-20
 65. 2013, Study on spatial distribution of polysaccharides in plant cell wall by Raman microspectroscope, 2013, 80-80
 66. 2013, Changes of cell wall material composition during apple development, 2013, 64-64
 67. 2013, Prediction of the optimal apple harvest window using biospeckle method, 2013, 30-30
 68. 2012, Pre-harvest monitoring of apple fruits development with the use of biospeckle method, Scientia Horticulturae, 2012, 14523-28
 69. 2012, Chemometric study of cell wall composition of different vegetables, 2012
 70. 2012, Usage of raman microspectroscopy for identification of plant cell wall polysaccharides, 2012, 52-52
 71. 2012, Wykorzystanie spektroskopii wibracyjnej w badaniu ścian komórkowych warzyw i owoców, 2012, 28-28
 72. 2011, Mass-spectrometric investigation of silver clusters, Acta Physica Polonica A, 2011, 119(6): 1012-1017
 73. 2011, Sensing the structural differences in cellulose from apple and bacterial cell wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy, Sensors, 2011, 115543-5560
 74. 2011, Assessment of cellulose structure from apple and bacterial wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy, 2011, 62-63
 75. 2011, Crystallinity and nanostructure of cellulose from different sources, 2011
Top
X