Sokołowska Zofia

Sokołowska Zofia

Print Friendly
prof. dr hab. Sokołowska Zofia
Nr pokoju: 130
E-mail: z.sokolowska@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 146

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Laboratorium: Laboratorium Właściwości Powierzchniowych i Strukturalnych Gleb i Roślin

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Adsorpcja gazów, par i jonów na ciele stałym ze szczególnym uwzględnieniem materiału glebowego
 • Powierzchnia właściwa i jej pomiar
 • Niejednorodność energetyczna i geometryczna powierzchni fazy stałej, teorie, metody wyznaczania średniej energii adsorpcji i wymiaru fraktalnego
 • Wykorzystanie materiałów odpadowych jako kondycjonerów glebowych
 • Właściwości fizykochemiczne i powierzchniowe glebowych i roślinnych materiałów rolniczych
 • Degradacja chemiczna materiału glebowego

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1973    Mgr chemii
  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie
 • 1979    Dr nauk chemicznych
  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie
 • 1990    Dr hab. nauk chemicznych w zakresie chemii fizycznej i teoretycznej
  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie
 • 1997    Profesor nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Członkostwo w organizacjach:

 • Komitet Agrofizyki PAN
 • Komisja II Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice i Rolnictwie Oddziału PAN w Lublinie
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

Stypendia i staże:

 • od 1989    Instytut Podstawowych Problemów Fizyko-Chemicznych i Biologicznych Gleb RAN w Puszczino, Rosja
 • Instytut Gleboznawstwa i Ekologii im. „N. Puszkarowa” BAN w Sofii, Bułgaria
 • Techniczny Uniwersytet w Berlinie, Niemcy

Publikacje pracownika

 1. 2019, Biochar efficiency in copper removal from Haplic soils, International Journal of Environmental Science and Technology, DOI: 0.1007/s13762-019-02227-4
 2. 2019, Influence of pH and grain size on physicochemical properties of biochar and released humic substances, Fuel, 240, 334-338
 3. 2018, Specific surface area (SSA) of soil for SMOS, SMOS Quality Working Group (QWG-24), Frascati, Italy, 30.01-01.02.2018,
 4. 2018, The flocculant effect on the soil mineral aggregation, Workshop on the Differential Centrifugal Sedimentation (DCS) – Basics and Applications, Warsaw, 26.04.2018 r. ,
 5. 2018, Microporosity of podzolic soil with biochar, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 17-18
 6. 2018, Wpływ poliakrylamidu na sorpcję siarczanów na powierzchni gibbsytu, 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 17-21.09.2018, str. S07-17
 7. 2018, Badanie adsorpcji kationów na glebie modyfikowanej biowęglem na przykładzie jonów Cu2+, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2018. Materiały konferencyjne – jesień. Część trzecia - Lublin, 23.11.2018 r., str. 131
 8. 2018, Poliakrylamid anionowy jako substancja poprawiająca strukturę gleby, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2018. Materiały konferencyjne – jesień. Część trzecia - Lublin, 23.11.2018 r., str. 128
 9. 2018, Wpływ dodatku biowęgla na właściwości gleby pod użytkiem zielonym i ugorem czarnym, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2018. Materiały konferencyjne – jesień. Część trzecia - Lublin, 23.11.2018 r., str.28
 10. 2018, Application of the Coupled Techniques in Thermal Analysis (thermogravimetry-mass spectrometry-infrared spectroscopy) to Study the Structure and Thermal Properties of Humic and Fluvic Acids, 19th International Conference of International Humic Substances Society "Humic Substances and Their Contribution to the Climate Change Mitigation, Bulgaria, 16-21.09.2018, str. 77
 11. 2018, The Effect of Organic Sludge Application on the Elemental Composition and Spectroscopic Parameters of Soil Humic Acids, 19th International Conference of International Humic Substances Society "Humic Substances and Their Contribution to the Climate Change Mitigation, Bulgaria, 16-21.09.2018, str. 279
 12. 2018, The Anionic Polyacrylamide effect on the goethite suspension stability, XVI Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications, Lublin, 28-31.08.2018 r., str. 161
 13. 2018, Water infiltration and hydrophobicity of podzolic soils with ortstein under grassland and forest, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 126
 14. 2018, Effect of feedstock on biochar surface properties, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 124
 15. 2018, Organic and Inorganic Modification Effect on Biochar Specific Surface Area, 25th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 7.11.2018 r., str. 15
 16. 2018, Influence of Organic Sludge on the Elemental Composition and Spectroscopic Parameter E4/6 of Soil Humic Acids, 25th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 7.11.2018 r., str. 11
 17. 2018, Assesment of Physicochemical Properties of Selected Factions of Humic Substances Using the TG-DSC-FTIR-QMS Technique, 25th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 7.11.2018 r., str. 2
 18. 2018, Goethite and gibbsite aggregation in the polyacrylamide presence, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 70
 19. 2018, Structural characteristics of biochar-amended loamy sand soil, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 55
 20. 2018, Pore size distribution and adsorption properties of soils with different texture, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 25
 21. 2018, Anionic polyacrylamide efficiency in goethite removal from aqueous solutions: goethite suspension destabilization by PAM, International Journal of Environmental Science and Technology, DOI: 10.1007/s13762-018-2064-5
 22. 2018, The Anionic Polyacrylamide Adsorption Mechanism on the Gibbsite and Goethite Surfaces, ISSHAC-10: International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and related Phenomena, Lublin, Poland, 27–31.08.2018 r., str. 86
 23. 2018, The Application of the Bet Theory and Aranovich Theory to Determine the Specific Surface Area of Soils, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 62-63
 24. 2018, Wpływ flokulanta glebowego na właściwości elektrokinetyczne wodnej suspensji gibbsytu, W: "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości", Praca zbiorowa, Red. Zbigniew Hubicki; Wyd. UMCS w Lublinie; ISBN 978-83-945225-4-4, str. 611-614
 25. 2018, Wykorzystanie spektroskopii FTIR do oceny struktury chemicznej biowęgli, W: "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości", Praca zbiorowa, Red. Zbigniew Hubicki; Wyd. UMCS w Lublinie; ISBN 978-83-945225-4-4, str. 608-610
 26. 2018, Innowacyjne flokulanty glebowe limitujące niszczące działanie erozji wodnej i wietrznej, "Innowacje w praktyce" konferencja-warsztaty-wystawa-spotkania panelowe, Lublin 5-6.04.2018 r., str. 140-141
 27. 2018, Electrical double layer at the gibbsite/anionic polyacrylamide/supporting electrolyte interface – Adsorption, spectroscopy and electrokinetic studies, Journal of Molecular Liquids, 261: 439-445
 28. 2018, Adsorption of water vapour and the specific surface area of arctic zone soils (Spitsbergen), International Agrophysics, 32(1): 19-28
 29. 2017, Sprzężona analiza termograwimetryczna jako nowoczesne narzędzie oceniające termiczną stabilność struktury glebowych kwasów huminowych i fulwowych, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 64
 30. 2017, Zastosowanie techniki adsorpcji azotu w badaniach parametrów powierzchniowych frakcji glebowych substancji humusowych, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 65
 31. 2017, Use of thermal analysis coupled with differential scanning calorimetry, quadrupole mass spectrometry and infrared spectroscopy (TG-DSC-QMS-FTIR) to monitor chemical properties and thermal stability of fulvic and humic acids, Plos One, DOI: 10.1371/journal.pone.0189653
 32. 2017, Biochar influence on surface area of haplic soils, 24th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 8.11.2017, str. 16
 33. 2017, The effect of organic sludge application on the sorption properties of dystric cambisol soil – the analysis of water vapor isotherms, 24th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 8.11.2017, str. 14
 34. 2017, Biochar influence on hygroscopic moisture content of podzolic soil, 24th International Poster Day Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System", Bratysława, Słowacja, 8.11.2017 , str. 3-4
 35. 2017, Wpływ biowęgla na wielkość powierzchni właściwej gleb typu Haplic, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 25
 36. 2017, The practical application of boehm’s and potentiometric titration for analysis the solid phase of soil, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 81-82
 37. 2017, The effect of biochar addition on podzolic soil – hygroscopic moisture content, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 34-35
 38. 2017, Influence of physico-chemical modification of waxy corn starch on changes in its structure, Food Hydrocolloids, 70: 201-210
 39. 2017, Effect of long-term fertilizer application in maize crop growing on chemical element leaching in Fluvisol, International Agrophysics, 31(2): 243-249
 40. 2017, Physical parameters of Fluvisols on flooded and non-flooded terraces, International Agrophysics, 31: 73-82
 41. 2016, Biowęgiel i jego wykorzystanie w rolnictwie., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Mikrobiologia i ekologia, Poznań 2016,, (ISBN 978-83-65362-13-1): 98-103
 42. 2016, Wybrane metody analityczne w badaniach struktury i właściwości chemicznych substancji humusowych, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Mikrobiologia i ekologia, Poznań 2016 r., (ISBN 978-83-65362-13-1): 23-28
 43. 2016, Impact of wastewater application on magnetic susceptibility in Terric Histosol soil., International Agrophysics, 30(1): 89-94
 44. 2016, Analysis of the sorption properties of different soils using water vapour adsorption and potentiometric titration methods, International Agrophysics, 30(3): 369-374
 45. 2016, Characterization of humic acid isolated from peaty-muck soils and organic compost, VIIth International Scientific Symposium for Young Scientists, PhD Students and Students of Agriculture Colleges. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas developmemt. Bydgoszcz, 15-17.09.2016 r. , 89-89
 46. 2016, Characterization of pore structure of rice grits extrudates using mercury intrusion porosimetry, nitrogen adsorption and water vapour desorption methods, Journal of Food Engineering, Vol. 190: 147-153
 47. 2016, Charakterystyka optyczna kwasów huminowych z gleby płowej z dodatkiem biowęgla., Ogólnopolska Konferencja Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016, Lublin, 15.04.2016 r. , 25-25
 48. 2016, Effects of selected chemical and physicochemical properties of humic acids frompeat soils on their interaction mechanisms with copper ions at various pHs, Journal of Geochemical Exploration, 168: 119-126
 49. 2016, Interactions of Zn(II) Ions with Humic Acids Isolated from Various Type of Soils. Effect of pH, Zn Concentrations and Humic Acids Chemical Properties., PLoS One, 11(4): e0153626.
 50. 2016, Water vapor sorption in Haplic Luvisol: comparison the bet and Aranovich model., VIIth International Scientific Symposium for Young Scientists, PhD Students and Students of Agriculture Colleges. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas developmemt. Bydgoszcz, 15-17.09.2016 r. , 43-43
 51. 2016, Wpływ dodatku nawozu organicznego Rosahumus na sorpcję pary wodnej na glebie pseudobielicowej, Ogólnopolska Konferencja Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016, Lublin, 15.04.2016 r. , 63-63
 52. 2016, A Comparative Study of the Application of Fluorescence Excitation-Emission Matrices Combined with Parallel Factor Analysis and Nonnegative Matrix Factorization in the Analysis of Zn Complexation by Humic Acids, Sensors, 16(10), 1760, 1-20
 53. 2016, Hygroscopic moisture content of podzolic soil with biochar, Acta Agrophysica, 23, 4, 533-543
 54. 2015, Mixtures of ions and amphiphilic molecules in slit-like pores: A density functional approach., The Journal of Chemical Physics, 142(16), DOI: 10.1063/1.4918640
 55. 2015, Mixtures of ions and amphiphilic molecules in slitlike pores: A density functional approach., The Journal of Chemical Physics, 142, 164703, 16, 1-9
 56. 2015, Water vapour sorption on mixtures of podzolic soils with organic fertiliser Rosahumus / Adsorpcja pary wodnej na mieszaninach gleb pseudobielicowych i nawozu organicznego Rosahumus., Acta Agrophysica, 22(3): 301-310
 57. 2015, Studies of surface properties of chemical modified biochar., 2015, 240-240
 58. 2015, Wpływ biowęgla na właściwości gleby płowej z trawą i ugorowanej – zawartość wapnia i magnezu., 2015, 12-12
 59. 2015, Application of water vapor adsorption method to evaluate soils sorption properties., 2015, 55-55
 60. 2015, The effect of addition of biochar on soil total carbon content., 2015, 16-17
 61. 2014, Electrokinetic properties of soil minerals and soils modified with polyelectrolytes., Eurasian Soil Science, 2014, 47(7): 699-706
 62. 2014, Statistical relationship between selected physicochemical properties of peaty-muck soils and their fraction of humic acids., International Agrophysics, 2014, 28(3): 269-278
 63. 2014, Photosensitizing properties of water-extractable organic matter from soils., Chemosphere, 2014, 95317-323
 64. 2014, The structure and propertiesof a simple model mixture of amphiphilic molecules and ions at a solid surface., The Journal of Chemical Physics, 2014, 140174706-1-174706-12
 65. 2014, Analiza zawartości metali ciężkich w oczyszczonych osadach poprzemysłowych metodą absorbcyjnej spektroskopii atomowej., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 374-376
 66. 2014, Zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej w badaniach mechanizmu interakcji pomiędzy kwasem huminowym a jonami manganu (II)., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 377-380
 67. 2014, The influence of organic matter on the surface area of soils., 2014, p.166-p.167
 68. 2014, Analiza zawartości Mg, Ca, Zn w glebie nawożonej osadem pofermentacyjnym, 2014, 136-136
 69. 2014, Właściwości mikrobiologiczne i biochemiczne pulpy pofermentacyjnej jako potencjalnego źródła materii organicznej w rolnictwie., 2014, 107-107
 70. 2014, Badanie zawartości wapnia, magnezu i potasu w glebie płowej z biowęglem metodą ASA, 2014, 87-87
 71. 2014, Zastosowanie sedymentacyjnego analizatora cząstek w badaniach procesów koagulacji w układach kwasów huminowych z jonami miedzi, 2014, 81-81
 72. 2014, Badanie mechanizmu interakcji kwasów huminowych z jonami manganu na podstawie analizy widm kompleksów w podczerwieni, 2014, 80-80
 73. 2014, The influence of the dairy sludge addition on the specific surface area of loess soil – the analysis of water vapour adsorption isotherms., 2014, 112-113
 74. 2013, Characteristics of rapeseed oil cake using nitrogen adsorption, International Agrophysics, 2013, 27(3): 329-334
 75. 2013, Database of Polish arable mineral soils: a review, International Agrophysics, 2013, 27(3): 335-350
 76. 2013, Transformation of the structural organization of clay sediments and soils under the impact of polyelectrolytes, Eurasian Soil Science, 2013, 46(8): 897-907
 77. 2013, Stretching tethered polymer chains: Density functional approach, The Journal of Chemical Physics, 2013, 138(20)
 78. 2013, Fluid of Janus molecules between two walls: The solvation force, The Journal of Chemical Physics, 2013, 139224711-1-224711-9
 79. 2013, Interactions of humic acids with metals, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2013, 21-113
 80. 2013, Influence of copper (II) ions on stability of dissolved humic acids – coagulation studies., Acta Agrophysica, 2013, 20(2): 253-267
 81. 2013, ВЛИЯНИЕ НАНОАДСОРБЦИОННЫХ СЛОЕВ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ НА СТРУКТУРНО-СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ И ПОЧВ, АГРОХИМИЯ, 2013, 1058-66
 82. 2013, Surface area of mineral and organic soils treatment with municipal wastes, 2013, 115-115
 83. 2013, Impact of wastewater application on metals content and magnetic susceptibility in mineral and organic soils, 2013, 114-114
 84. 2013, Relationship between selected properties of organic soils and elemental composition of their humic acids fraction, 2013, 75-75
 85. 2013, Influence of iron ions on stability of humic acids solutions, 2013, 74-74
 86. 2013, The influence of municipal wastewater irrigation on changes in specific surface area of organic soils, 2013, 42-43
 87. 2013, Application of fluorescence spectroscopy in study of interactions between humic acids and metals, 2013, 17-17
 88. 2013, Relationship between selected physicochemical properties of peaty-mucks soils and main absorbance bands of its FTIR spectra., 2013
 89. 2013, Study of coagulation processes of selected humic acid under copper ions influence., 2013
 90. 2012, Influence of phosphate ions on buffer capacity of soil humic acids., International Agrophysics, 2012, 26(1): 7-14
 91. 2012, Adsorption of ions on surfaces modified with brushes of polyampholytes., Journal of Chemical Physics, 2012, 137(7): 074707-1-074707-10
 92. 2012, Electric double layer capacitance of restricted primitive model for an ionic fluid in slit-like nanopores: A density functional approach, Journal of Chemical Physics, 2012, 137(234705): 1-10
 93. 2012, Kinetics of dissolved organic matter release from peat-moorsh soils of various degree of secondary transformation., Necessity of peatlands protection, 2012, (Rozdz.): 353-366
 94. 2012, Struktura na poczwiennaja adsorbent. Teoria i priłożenie, Izdatjelstwo "PubliszSajSet-Eko", 2012, 1-119
 95. 2012, Optical properties of humic acids in selected organic wastes, Acta Agrophysica, 2012, 19(4): 773-785
 96. 2012, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics., International Agrophysics (Red.), 2012, 26(4): 335-434
 97. 2012, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics, International Agrophysics (Red.), 2012, 26(1): 1-102
 98. 2012, The solid surface characterization by wettability and the contact angles measurement using the sessile drop method, 2012, 11-11
 99. 2012, Próba określenia kąta murszy poddanych działaniu środka strukturotwórczego, 2012, 80-80
 100. 2012, Zależność pomiędzy zawartością anionów w murszach a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, 2012, 81-82
 101. 2012, Influence of temperature on moorsh soils at different stages of transformation as resulting from changes of optical characteristics of humic acids, 2012, 29-29
 102. 2012, Studies of acidic properties of humic acids derived from mucks under phospates ions influence, 2012, 25-25
 103. 2012, Fractal dimension of organic soil, 2012, 32-32
 104. 2012, Właściwości sorpcyjne monojonowych form mad, 2012, 106-106
 105. 2012, Podatność magnetyczna gleby torfowo-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami komunalnymi, 2012
 106. 2012, Wpływ flokulantów poliakryloamidowych na wybrane właściwości fizykochemiczne gleb organicznych, 2012, 80-80
 107. 2012, Zależność pomiędzy stężeniem wybranych jonów metali a wartością współczynnika chłonności wodnej w glebach murszowych, 2012, 59-60
 108. 2012, Wymiar fraktalny ekstrudatów pszeniczno-rzepakowych, 2012
 109. 2012, Zawartość metali ciężkich w glebie torfowo-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami komunalnymi, 2012, 105-105
 110. 2012, Zależność pomiędzy zawartością anionów w utworach murszowych a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, 2012, 81-82
 111. 2012, Próba określenia kąta zwilżania murszy poddanych działaniu środka strukturotwórczego, 2012, 80-80
 112. 2012, Spatial variability of specific surface area of arable soils in Poland, 2012
 113. 2012, Processy wywietriwanija w serych lesnych poczwach trech razlicznych ekosystem., 2012, 12-13
 114. 2012, Issledowanje tekstury gliniastych minerałow i poczw, modificorowanych polielektrolitami, 2012, 41-42
 115. 2011, Phase behavior of binary symmetric mixtures in pillared slit-like pores: a density functional approach, Journal of Chemical Physics, 2011, 134(2): 214702
 116. 2011, Some characteristics of organic soils irrigated with municipal wastewater., Land Degradation & Development, 2011, 22(6): 586-595
 117. 2011, Microscopic structure and thermodynamics of a coresoftened model fluid from the second-order integral equations theory., Condensed Matter Physics, 2011, 14(1, 13601): 1-12
 118. 2011, Effect of phosphates on dissolved organic matter release from peat-muck soils, International Agrophysics, 2011, 25(2): 173-180
 119. 2011, Selected physicochemical properties of mucks, Necessity of peatlands protection, 223-236
 120. 2011, Adsorption Energy and Surface Heterogeneity in Soils., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Hasło): 2-5
 121. 2011, Influence of secondary transformation index of peat-muck soils on the content of selected metals., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 225-233
 122. 2011, Porowatość mieszanin gleby lessopodobnej z preparatem keratyno-koro-mocznikowym., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 457-467
 123. 2011, Zawartość węgla i kationów metali w wybranych odpadach organicznych pod kątem wykorzystania ich do produkcji biogazu., Acta Agrophysica, 2011, 18(1): 161-172
 124. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(1): 1-100
 125. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(4): 311-415
 126. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(3): 205-310
 127. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(2): 103-204
 128. 2011, Wybrane fizykochemiczne metody badania substancji humusowych gleb, 2011, 41-42
 129. 2011, Geometrical heterogeneity of selected soil materials modified by different amount of organic matter, 2011, 75-76
 130. 2011, The water vapour sorption on soil from the archaeological site no. 4 in Biskupin, 2011, 77-78
 131. 2011, Porosity of leached forest-meadow chernozem polluted with lead and cadmium, 2011, 98-99
 132. 2011, Zależność pomiędzy pochłanianiem N2O a powierzchnią właściwą wybranych gleb, 2011, 54-55
 133. 2011, Methodical aspect of humic substances studies in the presence of strong buffering agents, 2011, 85-86
 134. 2011, Selected surface properties and water capacity index of peat-moorsh soils, 2011, 49-49
 135. 2011, Surface properties of soils and their behavior in degradation processes, 2011, 261-265
 136. 2011, Organo mineral interaction on heavy metal and arsenic contaminated acid soils, 2011, 939-943
 137. 2011, Comparative research of the effectiveness of organo-mineral melioration on heavy metals polluted soil. Changes in soil acidity, 2011, 812-817
 138. 2010, Optymalizacja procesu miareczkowania potencjometrycznego kwasów huminowych w obecności substancji silnie buforujących, Acta Agrophysica, 2010, 182(16(2)): 243-253
 139. 2010, Density functional approach to the description of fluids in contact with bilayers., Journal of Chemical Physics, 2010, 132, 244704-1-9
 140. 2010, Physicochemical and mineralogical diagnostic features of solonetzic process in soils of the Lower Volga region in the late Holocene., Eurasian Soil Science, 2010, 43(10): 1083-1101
 141. 2010, State of the dissolved organic matter in the presence of phosphates., Physical, Chemical and Biological Processes in Soils, 2010, (Rozdz.): 421-432
 142. 2010, Fractal dimension of organic soil and carbon materials., Physical, Chemical and Biological Processes in Soils, 2010, (Rozdz.): 433-448
 143. 2010, Wpływ pH oraz jonów Cu 2+ i Zn2+ na zawartość wapnia w życie (Secale cereale L.), Acta Agrophysica, 2010, 177, vol. 15(1), 177-185
 144. 2010, Właściwości powierzchniowe gleby ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie – sorpcja pary wodnej, Acta Agrophysica, 2010, 181(16(1)): 175-188
 145. 2010, Specific surface area of humic acids isolated from soils amended with different organic matter determined from water vapour and nitrogen adsorption data, 2010, 297-100
 146. 2010, Infrared spectroscopy in humic substances studies, 2010, 19-20
 147. 2010, Analysis of spectra complexes of acids of 2-chloro-4-nitro and 2-chloro-5nitrobenzoic acids with Nd(III), 2010, 32-33
 148. 2010, Izmienienje swojstw gliniastych minerałow i poczw pro pogłoszczenii organiczeskich wieszczestw razlicznoj prirody. W: „Biosfernyje Funkcji Poczwiennowo Pokrywa”, 2010, 187-189
 149. 2010, Adsorpcja azotu na ekstrudatach pszeniczno-rzepakowych, 2010
 150. 2010, Zawartość wybranych jonów metali w murszach Polesia Lubelskiego i Doliny Biebrzy, 2010
 151. 2010, Zawartość jonów kadmu i ołowiu w różnych fazach rozwoju jęczmienia jarego uprawianego na zdegradowanym czarnoziemie, 2010
 152. 2010, Wpływ metali ciężkich na podatność magnetyczną gleby w parku miejskim w Lublinie, 2010
 153. 2009, Podatność magnetyczna w badaniach materiału glebowego., Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne., 2009, ISBN-13: 978-83-60489-11-6(Rozdz. 5): 85-96
 154. 2009, Solvation force between surfaces modified by tethered chains: A density functional approach., Journal of Chemical Physics, 130, 134501-1-10 (2009)
 155. 2009, Woda w glebie pomiary naziemne i satelitarne w badaniach zmian klimatu., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, 1-168
 156. 2009, Water stability of aggregates in subtropical and tropical soils (Georgia and China) and its relationships with the mineralogy and chemical properties, Eurasian Soil Science, 2009, 42, 4, 415-425
 157. 2009, Trends in soil fractal parameters caused by accumulation of soil organic matter as resulting from the analysis of water vapor adsorption isotherms., Ecological Complexity, 6
 158. 2009, Wpływ kationów powierzchniowych na zawartość wody silnie związanej w madach., Acta Agrophysica, 2009, 168, Vol. 13(3), 781-792
 159. 2009, Effect of pH on the release of organic matter from mucks., Wiestnik Tomsk State Pedagogical University, 2009, 3(81), 105-109
 160. 2009, Mobilisation of humic acids originated from mucks as a result of sodium, calcium and phosphate ions interaction., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2009, 6, 328-334
 161. 2009, Fizyko-chemiczne właściwości gleby pseudobielicowej w uprawie ekologicznej., Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 138173-190
 162. 2009, Mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne aspekty struktury i żyzności gleby., Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne., PAN/Komitet Agrofizyki/Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 2
 163. 2009, Teorie fraktalne w badaniach niejednorodności fazy stałej gleby – wybrane zagadnienia., Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne., PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 4, 67-84.
 164. 2009, Oznaczenie zawartości jonów Cu+2 i Ca+2 w roślinach z wykorzystaniem AAS., Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie Wydział Chemii "Nauka i Przemysł w Praktyce, Nowe Wyzwania i Możliwości", 2009, 91-94
 165. 2009, Properties of leached forest-meadow chernozem polluted with lead and cadmium., Acta Agrophysica, 2009, 168, Vol. 13(3), 661-671
 166. 2009, Wpływ fitotoksycznych stężeń glinu i miedzi na zawartość wapnia w roślinach., 2009
 167. 2009, Wpływ zawartości materii organicznej na wymiar fraktalny gleby., 2009
 168. 2009, Podatność magnetyczna gleb wytworzonych z piasków., 2009
 169. 2009, Ocena podatności magnetycznej gleb z terenu Lublina., 2009
 170. 2009, Wpływ parametrów środowiska na uruchamianie związków organicznych oraz na właściwości fizykochemiczne gleby i uwolnionej materii organicznej., 2009
 171. 2009, Określanie zawartości oraz mineralizacji węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb polski., 2009
 172. 2009, Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin., 2009
 173. 2009, Zmiany mikroporowatości korzeni pod wpływem jonów Al+3 i Cu+2 badane metodą adsorpcji-desorpcji pary wodnej., 2009
 174. 2009, Applying of Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) for determination of metal concentration in soil. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 175. 2009, Spatial distribution of soil moisture obtained from gravimetric and TDR methods for SMOS validation, at the Polesie test site SVRT 3275, in Poland., 2009
 176. 2009, Zastosowanie spektrofotometrii UV-VIS do badań substancji humusowych pochodzących z utworów murszowych Polesia Lubelskiego, 2009, 24-28
 177. 2009, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2009
 178. 2009, Soil water content measurements in different spatial and temporal scales., 2009
 179. 2009, Wpływ sposobu użytkowania i wybranych właściwości fizykochemicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby., 2009
 180. 2009, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2009
 181. 2009, Woda w glebie – pomiary naziemne i satelitarne w misji ESA SMOS., 2009
 182. 2009, Współzależności między czynnikami mikrobiologicznymi i fizyko-chemicznymi a strukturą gleby, 2009
 183. 2009, Wpływ parametrów środowiska na uruchamianie związków organicznych oraz na właściwości fizykochemiczne gleby i uwolnionej materii organicznej., 2009
 184. 2008, Modifications of the Mineralogical Composition and Surfach Properties of Soils as Related to Stepie Climate Dynamice In Historical Time., Eurasian Soil Science, 2008, Vol. 41, No.13, pp. 1424-1432,
 185. 2008, Filter properties of seam material from Paged Urban soils., Hydrology and Earth System Sciences, 2008, 12, 691-702
 186. 2008, Apparent surface area of selected meal extrudates., International Agrophysics, 2008, Vol. 22, No. 1, 75-80
 187. 2008, Wpływ jonów kadmu na pozorną powierzchnię właściwą korzeni jęczmienia (Hordeum vilgare. L)., Acta Agrophysica, 2008, 162, Vol. 12(2), 337-345
 188. 2008, Fractal approach to adsorption/desorption processes on environmental surfaces., Biophysical Chemistry of Fractal Structures and Processes in Environmental Systems, Senesi N., Wilkinson K.J. (Eds.), Wiley, 179-220
 189. 2008, Effects of soil texture and wetness on thermal conductivity., 2008
 190. 2008, Zależności sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb (K)., 2008
 191. 2008, Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin., 2008
 192. 2008, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2008
 193. 2008, Wpływ parametrów środowiska na uruchamianie związków organicznych oraz na właściwości fizykochemiczne gleby i uwolnionej materii organicznej., 2008
 194. 2008, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2008
 195. 2008, Zmiany fizykochemicznych właściwości powierzchniowych korzeni pod wpływem jonów Cd+2,Pb +2,Cu+2., 2008
 196. 2008, Wpływ preparatu keratyno-koro-mocznikowego na porowatość gleby brunatnej., 2008
 197. 2008, Wpływ pH, miedzi i cynku na gęstość ładunku powierzchniowego korzeni żyta (Secale careala L.)., 2008
 198. 2008, Influence of phosphate ions and competitivenees sodium and calcium ions on the hymic acids peptization and coagulation processes., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008 r., Vol. 10
 199. 2008, Fractal approach to adsorption processes on environmental surfaces., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008 r., Vol. 10
 200. 2008, Soil moisture spatial distribution at the SMOS Cal/Val Campaign POLESIE (AO-3275) in Poland., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r, Vol.10
 201. 2008, Metodyczne aspekty miareczkowania potencjometrycznego w badaniach buforowości gleb., 2008
 202. 2008, Buffer properties of humic acids in the system with phosphate ions., 2008
 203. 2008, Spatial variability of soil texture and wetness: effects on thermal conductivity., 2008
 204. 2008, Agrofizyczne metody badań materiałów rolniczych., 2008
 205. 2008, Wykorzystywanie banku próbek gleb do określania zawartości węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb Polski., 2008
 206. 2007, Effect of Pb-stress on selected physicochemical surfach properties of barley (Hordeum vulgare L.) roots., International Agrophysics, 2007, 21, 4, 399-403
 207. 2007, Density functional theory of adsorptioni in pillared slit-like pores., Journal of Colloid and Interface Science, 2007, 316, 652-659
 208. 2007, Selected properties of leached forestmeadow chernozem polluted with lead and cadmium., 2007
 209. 2007, Problemy agrofizyczne kształtowania środowiska rolniczego i jakości surowców żywnościowych., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2007, 1-175
 210. 2007, Adsorpcja pary wodnej na naturalnych węglach brunatnych różnego pochodzenia., Acta Agrophysica, 2007, 147, 9(2), 481-494
 211. 2007, Porosity of leached forestmeadow chernozem polluted with lead and cadmium., Acta Agrophysica, 2007, 152, 10(2), 455-463
 212. 2007, Wpływ pH w warunkach stresu kadmowego na ładunek powierzchniowy korzeni jęczmienia (Hordeum vulgare L.)., Acta Agrophysica, 2007, 152, 10(2), 473-482
 213. 2007, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2007
 214. 2007, Wpływ sposobu użytkowania i wybranych właściwości fizykochemicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby., 2007
 215. 2007, Wykorzystanie banku próbek gleb do określania zawartości węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb Polski., 2007
 216. 2007, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału., 2007
 217. 2007, Zależność sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb., 2007
 218. 2007, Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin., 2007
 219. 2007, Wpływ zróżnicowania parametrów środowiska glebowego na uruchamianie związków organicznych oraz na właściwości fizykochemiczne i mikrobiologiczne murszów., 2007
 220. 2007, Pomiary naziemne wilgotności gleby dla walidacji danych z satelitarnej misji „Wilgotność gleby zasolenie oceanów – (SMOS)””. „, 2007
 221. 2007, Zastosowanie metod geostatycznych do weryfikacji satelitarnych pomiarów wilgotności gleby w misji SMOS., 2007
 222. 2007, Influence of phosphates on potentiometric curves of soil organic matter – methodogical aspekt., 2007
 223. 2006, Complete characterization of pore size distribution of tilled and orchard soil using water retention curve, mercury porosimetry, nitrogen adsorption, and water desorption methods., Geoderma, 2006, 135, 307-314
 224. 2006, Pore-system characteristics of pavement seam materials of urban sites., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2006, 169, 16-24
 225. 2006, The effect of extrusion conditions on the adsorption-desorption isotherms of water vapour for potato and wheat extrudates., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 1-6
 226. 2006, Influence of conventional and ecological forming system on granulometric compositionof pseudopodzolic soil., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 34-37
 227. 2006, Wpływ temperatury na uruchamianie substancji organicznych z murszu., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego "Właściwości Fizyczne i Chemiczne Gleb Organicznych", 2006, 33-39
 228. 2006, Selected physical and chemical properties for evaluating Brown coals used for soil reclamation., International Agrophysics, 2006, 20, 2, 121-128
 229. 2006, Peptyzacja kwasów huminowych pochodzących z murszy przy różnych stężeniach jonów fosforanowych., Acta Agrophysica, 2006, 139, 8(1), 181-189
 230. 2006, Sorpcja pary wodnej na łuszczynach rzepaku., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 995-1004
 231. 2006, Effect of sulphate on release of humic acids obtained from mucks at different stage of secondary transformation., 6th International Conference - Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory - 16th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Aater". Michalovce, Vinianske Jazer, 06-08.06.2006r., Michalovce, Vinianske Jazer, 06-08.06.2006r.
 232. 2006, Primienieniie mietodow minierałogii dlja izuczienija jewoljucii poczew i prirodnaj sriedy stiepiej jugo-wastoka Russkoj rawniny w pozdniem gałacienie.n, 2006
 233. 2006, Surface heterogeneity of soils as affected by the simulated degradation, 2006
 234. 2006, Influence of humic substances on the stability of soil adsorbents and mobility of cations, included In the soil adsorbent structure., 2006
 235. 2006, Influence of humus substances on the structural-adsorption status of soil adsorbents., 2006
 236. 2006, Pore structure changes In orthic luvisol In relation to the cultivation system. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 237. 2006, Mineralogical and surface properties changes of soils in connection with climate dynamic., International Conference "Clays and Clay minerals", Pushchino, Russie, 26-30.06.2006r., Pushchino, Russie, 26-30.06.2006r.
 238. 2006, Distribution of humus substances In the structure of soil adsorbents – theoretical analysis., 2006
 239. 2006, The effect of extrusion conditions on the physicochemical and structural properties of potato starch extrudates. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 240. 2006, Magnetic properties of pavement seam materials of urban sites. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 241. 2005, Impact of the degree of secondary transformation on acid-base properties of organic compounds in mucks., Geoderma, 2005, 127, 80-90
 242. 2005, Analysis of spatial variability of physico-chemical properties of soil and their potential use in precision agriculture., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 125-130
 243. 2005, Water vapour sorption on the meal extrudates., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 223-225
 244. 2005, Changes in humus of acid soil polluted with heavy metals under physicochemical amelioration., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 383-386
 245. 2005, Selected chemical, physical and physicochemical properties of brown coal., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 418-422
 246. 2005, Dissolved organic matter of mucks and its optical properties., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 423-424
 247. 2005, Structural-adsorption state of the soil adsorbent at macro-aggregative level of the soil organization., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent", 2005, Physicochemical character of soil adsorbent, 7-20
 248. 2005, On the anomalus shape of low-temperature nitrogen adsorption isotherms of, Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent", 2005, 42-51
 249. 2005, Impact of the analytical treatments on the crystalo-chemical characteristics of the mineral part of the soil adsorbent., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent", 2005, 60-72
 250. 2005, Humus system stability of soil adsorbent., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent", 2005, 73-88
 251. 2005, Differencies in stability of soil organic matter fractions during thermo-oxidizable destruction., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent", 2005, 89-102
 252. 2005, Ion-excange ability of soil adsorbent, kinetics of cation desorption., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent", 2005, 114-132
 253. 2005, Influence of humus substances on hydrophilicity and energy state of soil adsorbent., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent", 2005, 133-147
 254. 2005, Alfalfa yield dependence on organo-mineral liming of heavy metal polluted soil., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals", 2005, 7-14
 255. 2005, Effect of composting period of peat and manure on physicochemical properties of dystric fluvisol polluted with copper., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals", 2005, 15-31
 256. 2005, Impact of different ameliorants on humus state in acid soil polluted with heavy metals., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals", 2005, 46-58
 257. 2005, Alfalfa yield and copper uptake after treatment of heavy metals polluted soil with lime, coal powder and ferric oxide., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals", 2005, 74-85
 258. 2005, Theoretical analysis of pH-buffering reactions of humic compounds during melioration of acid soils polluted with heavy metals., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals", 2005, 86-93
 259. 2005, Measurement and application of surface area to characterize soil materials., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 166-178
 260. 2005, Właściwości fizykochemiczne utworów murszowych o różnym stopniu wtórnego przeobrażenia., Instytut Agrofizyki PAN, 2005, Acta Agrophysica, 123, (6), str. całości 1-83, l. ark. wyd. 5,9
 261. 2005, Empirical equation to describe the effect of pH on organic matter releasefrom mucks., International Agrophysics, 2005, 19, 4, 323-328
 262. 2005, Optica properties of alkaline extracts of secondary transformed muck., Polish Journal of Soil Science, 2005, XXXVIII, 1, 41-49
 263. 2005, Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-93, l. ark. wyd. 6,6
 264. 2005, Physicochemical character of soil adsorbent., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-149, l. ark. wyd. 10,6
 265. 2004, Phase behavior of a binary symmetric mixture in slitlike pores with opposing walls: Application of density functional approach, Physical Review E, 2004, Physical Review E, 69, 061605 (wersja elektroniczna)
 266. 2004, Physical chemistry of soil surface and pore properties, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2004, str. całości 1-148, l. ark. wyd. 10,6
 267. 2004, Chemical degradation of mucks – effect of pH on dissolved organic matter release, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 106-108
 268. 2004, Adsorption and surface area of soils, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 130-135
 269. 2004, Spatial distribution of selected soil physical and chemical properties, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 145-150
 270. 2004, Biological and physico-chemical properties in the relation to the cultivation system of soil, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 31-47
 271. 2004, Methods for ameliorating Na-saline soils and copper polluted acid soils by using organo-mineral wastes, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 116-124
 272. 2004, Physico-chemical assessment of humus system stability, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 273. 2004, Asorption and Surface area of agricultural materials, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 117-124
 274. 2004, Przestrzenna zmienność fizycznych i chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy, Instytut Agrofizyki PAN, 2004, Acta Agrophysica, 103, 3, str. całości 1-98, l. ark. wyd. 7,0
 275. 2004, Specific surface area of Lublin Polesie mucks determined from water vapour and nitrogen adsorption data, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 363-368
 276. 2004, Przydatność liczby humifikacji do oceny stopnia zmurszenia w porównaniu ze wskaźnikiem chłonności wodnej na tle wybranych właściwości fizykochemicznych murszy, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 106, 3(3), 553-563
 277. 2004, Zależność pomiędzy niektórymi właściwościami powierzchniowymi i fizyko-chemicznymi utworów murszowych a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 106, 3(3), 593-601
 278. 2004, Zmienność wybranych cech gleby w skali pola i gminy, Roczniki Gleboznawcze, LV, 1, 237-247
 279. 2004, Wybrane właściwości wodne utworów murszowych, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 280. 2004, Wybrane właściwości wodne utworów murszowych, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 281. 2004, Models describing confinement of colloids and polymers in soils, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 34
 282. 2004, Effect of phosphate on release of humic substances from mucks at different stage of secondary transformation. 2004, EUROSOI, 2004
 283. 2004, Pore size distribution of soil under annual and perennial crops from water retention curve,mercury intrusion porosimetry and nitrogen adsorption. 2004, EUROSOI, 2004
 284. 2004, Specific surface area of mucks determined from water vapour and nitrogen adsorption data, Miżnarodnaj Nawukowaj Kanfieriencyi, "Natural Environment of Polesie: Peculiarities and Prospects of Development", Briest, Białoruś, 16-19.06.2004 r., 2004, Miżnarodnaj Nawukowaj Kanfieriencyi, "Natural Environment of Polesie: Peculiarities and Prospects of Development", Briest, Białoruś, 16-19.06.2004 r., 18
 285. 2004, Effect of secondary transformation of mucks on the properties of their chemical compounds, 2004
 286. 2004, Estimation and applications of soil surface area, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 287. 2004, Methods for ameliorating Na-saline soils and copper poluuted acid soils by using organo-mineral wastes, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 288. 2004, Effect of phosphate on mobility of organic matter from mucks, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 82-83
 289. 2004, Wpływ wstępnego przygotowania próbek murszów na adsorpcję azotu i powierzchnię właściwą, 2004
 290. 2004, Adsorpcyjne metody badań organicznych ciał stałych, 2004
 291. 2004, Liczba humifikacji i współczynnik chłonności wodnej wskaźnikami stopnia zmurszenia, 2004
 292. 2004, Zależność pomiędzy wybranymi właściwościami chemicznymi utworów murszowych a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, 2004
 293. 2004, Zależność pomiędzy właściwościami powierzchniowymi utworów murszowych a ogólną liczbą drobnoustrojów, 2004
 294. 2004, Adsorpcyjne metody badań organicznych ciał stałych – powierzchnia właściwa, Metody Badań Substancji Humusowych Ekosystemów Wodnych i Lądowych Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2004, Metody Badań Substancji Humusowych Ekosystemów Wodnych i Lądowych Akademia Rolnicza w Szczecinie, 47-56
 295. 2004, Physico-chemical assessment of humus system stability, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 134-141
 296. 2004, Characteristics of the specific surface area of Vertisols from the Gezira region in Sudan, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 1, 83-90
 297. 2003, Demixing of a binary mixture in slit-like pores at high temperatures., Molecular Physics, 2003, 101, 6, 721-731
 298. 2003, Water storage, surface, and structural properties of sandy forest humus horizons., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2003, 166, 625-634
 299. 2003, Effect of organic matter removal on fractal dimension of soil clay fraction., Ecology and Future Bulgarian Journal of Ecological Science, 2003, 2, 3-4, 73-74
 300. 2003, Relation between the water capacity index and selected surface properties of peat-muck soils., Polish Journal of Soil Science, 2003, 36, 1, 1-11
 301. 2003, The effect of removal of organic matter, iron oxides and aluminum oxides on the micropore characteristics of the soil clay fraction., Polish Journal of Soil Science, 2003, 36, 2, 9-17
 302. 2003, Zastosowanie wskaźników promieniotwórczych w badaniach gleby., Acta Agrophysica, 2003, 93, 89-102
 303. 2003, Uruchamianie związków organicznych z murszów pod wpływem odczynu, temperatury i składu chemicznego roztworu glebowego., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2003, 16, 100-102
 304. 2003, Heterogeneity of soil solid phase – a fractal approach., Annual Report Polish Academy of Sciences, 2003, 62-64
 305. 2003, Effect of rubble addition and cyclic changes of temperature on water properties of soils., Conf. "Water and organic Matter in Anthropogenic soils:Dynamics and Processes", Berlin, 2-4.04.2003, 88
 306. 2003, Influence of building materials and peat on water properties of model urban soils., Conf. "Water and organic Matter in Anthropogenic soils:Dynamics and Processes", Berlin, 2-4.04.2003, 88
 307. 2003, Wpływ dodatku białek serwatkowych i kazeiny kwasowej na właściwości sorpcyjne ekstrudatów skrobiowo-białkowych., 2003
 308. 2003, Zmienność fizyko-chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy., 2003
 309. 2003, Adsorption and surface area of agricultural materials., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 23-31
 310. 2003, Zastosowanie metody porozymetrii rtęciowej do badania mikrostruktury łuszczyn rzepaku., 2003
 311. 2003, Zastosowanie metody porozymetrii rtęciowej do badania mikrostruktury łuszczyn rzepaku., 2003
 312. 2002, Reaction of sewage farm soils to different irrigation solutions in a column experiment. 2. Heavy metals and their leaching., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2002, 165, 67-71
 313. 2002, Phase coexistence and interface structure of a two-component Lennard-Jones fluid in porous media: application of Born-Green-Yvon equation., Molecular Physics, 2002, 100, 12, 1905-1910
 314. 2002, Phase behavior of Lennard-Jones fluids in pores formed between two cylindrical walls., Colloids and Surfaces, 2002, 208, 199-209
 315. 2002, Fractal dimension of peat soils from adsorption and from water retention experiments., Colloids and Surfaces, 2002, 208, 289-301
 316. 2002, Adsorption of nitrogen and water vapor by alluvial soils., Geoderma, 2002, 107, 33-54
 317. 2002, Magnetic and mineralogical properties of different granulometric fractions in the soils of the Lublin Upland Region., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 1-6
 318. 2002, Biological and physicochemical changes in Orthic Luvisol in relation to the cultivation system., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 15-21
 319. 2002, Investigation of iron status in Terric Histosols., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 133-137
 320. 2002, Changes in water retention of different size soil aggregates caused by use of soil conditioner (solacrol)., Polish Journal of Soil Science, 2002, XXXV, 1, 1-10
 321. 2002, Applicability of Organo-mineral Meliorative Agent for Zinc Polluted Acid Soils., Soil Science Agrochemistry and Ecology, 2002, XXXVII, 1-3, 141-143
 322. 2002, Surface area and surface fractal dimension of selected Bulgarian soils., Soil Science Agrochemistry and Ecology, 2002, XXXVII, 1-3, 147-149
 323. 2002, Wpływ składu mineralnego frakcji koloidalnej na wybrane właściwości powierzchniowe gleby. Influence of the mineralogical composition of solid phase on surface properties of soils., Acta Agrophysica, 2002, 63, 87-98
 324. 2002, Zawartość żelaza w wybranych utworach murszowych. Iron content in selected mucks., Acta Agrophysica, 2002, 68, 123-129
 325. 2002, Wpływ temperatury na ruchliwość anionów w wybranych murszach. Effect of temperature on anions mobility in mucks., Acta Agrophysica, 2002, 68, 131-139
 326. 2002, Wymiar fraktalny gleb torfowo-murszowych o różnym stopniu zmurszenia. Fractal dimension of the peat-muck soils at different state of their secondary transformation., Acta Agrophysica, 2002, 68, 193-204
 327. 2002, Metodyczne aspekty wyznaczania powierzchni właściwej utworów murszowych z izoterm sorpcji pary wodnej. Methodical aspects of determining the specific surface area of peat-muck soils by use of water sorption data., Acta Agrophysica, 2002, 68, 205-214
 328. 2002, Wpływ substratu keratyno-koro-mocznikowego na zwilżalność gleby brunatnej wytworzonej z lessu. Influence of keratin-bark-urea compost on wettability of the brown soil fromed from loess., Acta Agrophysica, 2002, 70, 305-315
 329. 2002, Wpływ superabsorbentu „Agro Bio Sorbent” na niektóre właściwości fizyczne materiału glebowego wytworzonego z lessu. Influence of superabsorbent „Agro Bio Sorbent” on some physical properties of loessial soil material., Acta Agrophysica, 2002, 78, 227-239
 330. 2002, Badania struktury ekstrudatów ryżowych przy użyciu porozymetrii rtęciowej., 2002
 331. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 4, str. całości 73, l.ark.wyd. 5,0
 332. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 3, str. całości 82, l.ark.wyd. 5,8
 333. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 2, str. całości 88, l.ark.wyd. 6,3
 334. 2002, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. l.ark.wyd. 5,8, Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2002, Vol. 16, No 1, str. całości 82,
 335. 2002, Wpływ substratu keratyno-koro-mocznikowego z węglem brunatnym na zwilżalność gleby brunatnej., 2002
 336. 2002, Wpływ temperatury na ruchliwość anionów w wybranych murszach., 2002
 337. 2002, Metodyczne aspekty wyznaczania powierzchni właściwej utworów murszowych., 2002
 338. 2002, Wymiar fraktalny gleb torfowo-murszowych., 2002
 339. 2002, Zmiany barwy jabłek w okresie przechowywania, obrotu handlowego oraz powodowane obiciem., 2002
 340. 2002, Influence of surface coverage by humic acids on wettabilitty of kaolin., 2002
 341. 2002, Methods for ameliorating na-saline soils and copper polluted acid soils by using organo-mineral wastes., 2002
 342. 2001, A simple model of adsorption by swelling porous materials: application of a density functional., Journal of Physics: Condensed Matter, 2001, 13, 1-14
 343. 2001, Capillary condensation in pores with energetically heterogeneous walls: density functional versus Monte Carlo calculations. 2001, 241, 169-177, Journal of Colloid and Interface Science, 2001, 241, 169-177
 344. 2001, The influence of random changes in the adsorbing potential on phase transitions in a Lennard-Jones fluid confined to energetically heterogeneous slit-like pores., Molecular Physics, 2001, 99, 18, 1589-1594
 345. 2001, Comparison of fractal dimensions of soils estimated from adsorption isotherms, mercury intrusion, and particle size distribution., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2001, 164, 591-599
 346. 2001, Physicochemical reclamation of saline soils using coal powder., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 51-54
 347. 2001, Effect of coal powder and liming on arsenic uptake by alfalfa from Cu and As polluted acidic soil., Polish Journal of Soil Science, 2001, XXXIV/1, 9-15
 348. 2001, Surface area and surface fractal dimensions of the selected alluvial soils., Polish Journal of Soil Science, 2001, XXXIV/2, 39-47
 349. 2001, Mechanisms of chelate formation during organo-mineral melioration of heavy metals polluted acid soils (I)., Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2001, 7, 43-47
 350. 2001, Role of chelating processes in formation of buffer systems under organo-mineral melioration of Cu and Zn polluted acid soils (II)., Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2001, 7, 167-174
 351. 2001, Przebieg procesów sorpcji i desorpcji pary wodnej na utworach murszowych wytworzonych z torfów niskich., Acta Agrophysica, 2001, 53, 117-123
 352. 2001, Higroskopijność utworów murszowych poddanych działaniu podwyższonej temperatury., Acta Agrophysica, 2001, 53, 147-158
 353. 2001, Niejednorodność energetyczna powierzchni mad brunatnych., Acta Agrophysica, 2001, 57, 101-112
 354. 2001, Wpływ ekstruzji na zmiany strukturalne ekstudatów skrobiowych., Inżynieria Rolnicza, 2001, 2, 109-115
 355. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 2, str. całości 79, l.ark.wyd. 5,6, Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 3, str. całości 80, l.ark.wyd. 5,7
 356. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 2, str. całości 79, l.ark.wyd. 5,6
 357. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2001, Vol. 15, No 1, str. całości 64, l.ark.wyd. 4,6
 358. 2001, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics., Instytut Agrofizyki PAN, 2001, Vol. 15, No 4, str. całości 84, l.ark.wyd. 6,0
 359. 2000, Adsorption of fluids in pores formed between two hard cylinders., Journal of Colloid and Interface Science, 2000, 229, 526-533
 360. 2000, Effects of polydispersity in quenched-annealed fluids: an integral equation approach., Czechoslovak Journal of Physics, 2000, 50, 6, 769-783
 361. 2000, Surface fractal dimension of thermally treated peat soils from adsorption., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2000, 163, 441-446
 362. 2000, Influence of humic acid on surface fractal dimension of koalin: analysis of mercury porosimetry and water vapour adsorption data., Advences in Agronomy Fractals in Soil Science, Advences in Agronomy Fractals in Soil Science, 2000, str. całości 1-295, l.ark.wydaw. 21,1, część autora 143-160, l.ark.wyd. 1,3
 363. 2000, Przestrzenna charakterystyka powierzchni właściwej gleb ornych Polski., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 33, 2000, str. całości 1-58, l.ark.wyd. 4,1
 364. 2000, Soil water potential-moisture characteristics of different aggregate fractions of Eutric Cambisol and Gleyic Phaeozem unstabilized and stabilized with soil conditioner (Solacrol)., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 355-364
 365. 2000, Effect of secondary transformation state of peaty-moorsh soils on adsorption isotherm of water vapour., Acta Agrophysica, 2000, 26, 41-49
 366. 2000, Variable surface charge of selected peat materials as determined from back titration., Acta Agrophysica, 2000, 26, 51-58
 367. 2000, Kinetics of organic matter release at two temperatures from selected peat materials at different state of secondary transformation., Acta Agrophysica, 2000, 26, 59-64
 368. 2000, Nitrogen adsorption study of the surface properties of the secondary transformed pat-moorsh soils., Acta Agrophysica, 2000, 26, 65-73
 369. 2000, Effects of secondary transformation of peaty-moorsh soils on their physical properties., Acta Agrophysica, 2000, 26, 85-93
 370. 2000, Ocena zawartości utlenialnej frakcji węgla w glebach torfowo-murszowych o różnym stopniu wtórnych przeobrażeń., Acta Agrophysica, 2000, 38, 149-156
 371. 2000, Podatność magnetyczna gleby płowej., Acta Agrophysica, 2000, 38, 175-183
 372. 2000, Zawisimost mieżdu mineralnym sostawom i fizyczeskimi swojstwami poczw., Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej, Moskwa-St. Petersburg, 13-18.10.2001, 2001,
 373. 2000, Surface area and surface fractal dimension of selected bulgarian soils., National Conference with International Participation "90 Years Soil Science in Bulgaria", Sofia, 13-15.09. 2001, 2001, 70
 374. 2000, Applicability of organo-mineral meliorative agent for zinc polluted acid soils., National Conference with International Participation "90 Years Soil Science in Bulgaria", Sofia, 13-15.09. 2001, 2001, 69
 375. 2000, Iron status of selected peat-moorsh soils as assessed by magnetic susceptibility and Moessbauer spectroscopy., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 300-303
 376. 2000, Water retention changes of soil aggregates formed from loess unstabilized and stabilized of soil conditioner., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 260-261
 377. 2000, Relation between the water capacity index and selected surface properties of peat-moorsh soils., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 207
 378. 2000, Iron status of selected peat-moorsh soils of different secondary transformation states as assessed by magnetic susceptibility and Moessbauer spectroscopy., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 155-156
 379. 2000, Kinetic of water vapour sorption on thermally treated peat-moorsh soils. (Kinetyka sorpcji pary wodnej na glebach torfowo-murszowych poddanych działaniu podwyższonej temperatury)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 160-162
 380. 2000, Teorie adsorpcji gazów w przypadkowych i nieuporządkowanych układach porowatych., 2000
 381. 2000, Podatność magnetyczna gleby ornej uprawianej konwencjonalnie i ekologicznie., 2000
 382. 2000, Wpływ wapnowania i pyłu węglowego na wzrost i pobór arsenu przez lucernę., 2000
 383. 2000, Ocena zawartości utlenialnej frakcji węgla w glebach torfowo-murszowych o różnym stopniu zmurszenia., 2000
 384. 2000, Właściwości fizyko-chemiczne i strukturalne ekstrudatów skrobiowych., 2000
 385. 2000, Physicochemical aspect of post-bog soils transformation., Millennium Wetland Event, Quebec, Canada, 6-12.08.2000, 483, 2000
 386. 2000, Capillary condensation of Lennard-Jones fluids in pores formed between two cylindrical surfaces., 2000
 387. 2000, Surface properties of peaty-moorsh soils: fractal approach., 2000
 388. 2000, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2000, Vol. 14, No 4, str. całości 110, l.ark.wyd. 8
 389. 2000, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2000, Vol. 14, No 3, str. całości 108, l.ark.wyd. 8
 390. 2000, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2000, Vol. 14, No 2, str. całości 120, l.ark.wyd. 9
 391. 2000, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 2000, Vol. 14, No 1, str. całości 150, l.ark.wyd. 11
 392. 2000, Wpływ zawartości wody w surowcu na zmiany struktury ekstrudatów ryżowych., 2000
 393. 2000, Strength characteristics and dilatancy of food powders., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 106-107
 394. 2000, Relation between the water capacity index and selected surface properties of peat-moorsh soils., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 153-154
 395. 2000, Water vapour sorption on peat-moorsh soils-histeresis loop. (Sorpcja wody na glebach torfowo-murszowych – pętla histerezy)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 166-167
 396. 1999, Relationship between mineralogical composition and physical properties of soils., Eurasian Soil Science, 1999, 32, 5, 548-557
 397. 1999, Effect of leaching of DOC on pore characteristic of sandy soil., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 1999, 162, 19-25
 398. 1999, Reactions of sewage farm soils to different irrigation solutions in a column experiment.1.Solid phase physicochemical properties., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 1999, 162, 653-659
 399. 1999, Application of the replica Ornstein-Zernike equations to study submonolayer adsorption on energetically heterogeneous surfaces., Journal of Colloid and Interface Science, 1999, 219, 184-189
 400. 1999, Adsorption of nitrogen on thermally treated peat soils: the role of energetic and geometric heterogeneity., Journal of Colloid and Interface Science, 1999, 219, 1-10
 401. 1999, Influence of humic acid on surface fractal dimension of kaolin: analysis of mercury porosimetry and water vapour adsorption data., Geoderma, 1999, 88, 233-249
 402. 1999, Capillary condensation of associating fluids in slit-like pores: a density funcional theory., Journal of Colloid and Interface Science, 1999, 214, 91-100
 403. 1999, Application of the mercury porosimetry technique to the porosity study of the wheat flour extrudates., International Agrophysics, 1999, 13, 4, 445-449
 404. 1999, Moisture sorption hysteresis in potato starch extrudates., International Agrophysics, 1999, 13, 4, 451-455
 405. 1999, Relation between adsorption of water vapour specific surface area and soil cultivation., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 2, 3-12
 406. 1999, Swiaz miezdu mineralogiczeskimi swojstwami i fiziczeskimi swojstwami poczw., Poczwowiedienie, 1999, 5, 604-613
 407. 1999, Niejednorodność energetyczna i geometryczna fazy stałej materiału glebowego. Energetical and geometrical surface heterogeneity of soil soild phase., Acta Agrophysica, 1999, 22, 173-185
 408. 1999, Wpływ ekstremalnych zmian odczynu na niejednorodność energetyczną i geometryczną powierzchni muskowitu., Acta Agrophysica, 1999, 23, 47-57
 409. 1999, Wpływ stopnia zmurszenia na powierzchnię właściwą wybranych gleb torfowo-murszowych oraz ich monojonowych form., Acta Agrophysica, 1999, 23, 79-86
 410. 1999, Fizyko-chemiczne właściwości gleby płowej po 3-letniej uprawie koniczyny czerwonej., Acta Agrophysica, 1999, 23, 155-165
 411. 1999, Zmiana niektórych właściwości gleby płowej po 3-letniej uprawie koniczyny czerwonej., 1999
 412. 1999, Physicochemical reclamation of saline soils using coal powder., 1999
 413. 1999, Ocena wpływu odwodnienia na zmiany powierzchni właściwej utworów pochodzenia torfowego., 1999
 414. 1999, Wpływ alkalizacji na niejednorodność energetyczną i geometryczną powierzchni muskowitu., 1999
 415. 1999, Wpływ zakwaszenia na niejednorodność energetyczną i geometryczną powierzchni muskowitu., 1999
 416. 1999, Gleba jako układ energetycznie i geometrycznie niejednorodny., 1999
 417. 1999, Magnetic susceptibility of the soil granulometric fractions., 1999
 418. 1999, Wpływ ropopochodnych na wielkość powierzchni właściwej gleb wyznaczonej z adsorpcji azotu. The influence of oil derivatives on specific surface area of soils determined from nitrogen adsorption., 1999
 419. 1999, Wpływ wtórnego przeobrażenia gleb torfowych na ich właściwości fizyczne. Effects of secondary transformations of peat soils on their physical properties., 1999
 420. 1999, Wpływ temperatury na kinetykę uwalniania substancjiorganicznej z wybranych utworów torfowych. Kinetics of organic matter dissolving at different temperatures from some peat material., 1999
 421. 1999, Przemiany biologiczne i fizykochemiczne gleby płowej w zależności od jej uprawy. Biological and physicochemical changes in pseudopodzolic soil in relation to cultivation., 1999
 422. 1999, Iron oxide and clay minerals in buried soils as indicators of palaeoenvironment., 1999
 423. 1999, Wpływ zakwaszenia na niejednorodność energetyczną i geometryczną powierzchni muskowitu., 1999
 424. 1998, Influence of cultivation system on porosity of pseudopodzolic soil., Polish Journal of Soil Science, 1998, XXXI/2, 33-41
 425. 1998, Effect of colloid-chemical melioration of saline soil., Bulgarian Journal of Agricultural Science, 1998, 4, 153-158
 426. 1998, Wpływ mikroreliefu i wapnowania na odczyn i mikrostrukturę gleby leśnej., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 456, 119-128
 427. 1998, Zmiana niektórych fizyko-chemicznych właściwości gleby uprawianej konwencjonalnie i ekologicznie., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 460, 351-360
 428. 1998, Wpływ przygotowania próbek glebowych materiałów porowatych na ich porowatość oraz wymiar fraktalny., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 461, 539-554
 429. 1998, Effect of leaching of dissolved organic carbon on fractal dimension of soils., Fractals and Beyond. Complexities in the Science. Ed. Miroslav M. Novak, World Scientific, Singapore, New Jersey, London, Hong Kong, 1998, str. całości I-XI, 1-372, l.ark.wyd. 26,6, część autora 231-239, l.ark.wyd. 0,6
 430. 1998, Charakterystyka właściwości sorpcyjnych wybranych ekstrudatów skrobiowych., 1998
 431. 1998, Effect of leaching of dissolved organic carbon on fractal dimension of soils., 5 th International-Multidisciplinary Conference, Fractal 98, Complexity and Fractal in the Science, La Valetta, Malta, 25-28.10.1998, Abstracts, 1, 1998
 432. 1998, Possibilities to improve the absorption properties of soils affected by salinity., 1998
 433. 1998, Use of the mercury porosimetry technique to the porosity study of the wheat flour extrudates., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 84, 1998
 434. 1998, Possibilities to improve the absorption properties of soils affected by salinity., 1998
 435. 1997, Influence of humic acid on water characteristics of kaolin and quartz., Zeitschrift fur Pflanzenernahrung und Bodenkunde, 1997, vol.160, 327-331
 436. 1997, Comparison of three techniques to assess surface heterogeneity of solids in soils., International Agrophysics, 1997, vol. 11, 3, 189-198
 437. 1997, Soil material porosity characterization by thermal desorption of liquids.,, Porous Materials, 1997, 4, 45-50
 438. 1997, Wpływ mikroreliffu i wapnowania na mikrostrukturę gleby leśnej., 1997
 439. 1997, Water vapour adsorption on the potato and wheat flour ekstrudates., 1997
 440. 1997, Wpływ przygotowania próbek materiałów porowatych na ich mikroporowatość oraz wymiar fraktalny., 1997
 441. 1997, On the solubility of the PA-6 sorbent in water and salt solution., 1997
 442. 1997, Comparison of the biological and physicochemical properties of the soil from ecological and conventional cultivation., 1997
 443. , Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych.,
 444. 1997, Properties of partizle size fractions from loessial soils from Lubin Upland region., 1997
 445. 1997, Porównanie biologicznych i fizykochemicznych właściwości gleby w różnych systemach upraw., 1997
 446. 1997, Skład mineralogiczny frakcji granulometrycznych gleb lessowych z okolic Lublina otrzymanych metodą na „sucho” i „na mokro”., 1997
Top
X