Lipiec Jerzy

Lipiec Jerzy

Print Friendly
Jerzy LIPIEC-Scan530
ProfilTelefonE-mail
prof. dr hab.  Jerzy Lipiec(81) 744 50 61 w. 160j.lipiec@ipan.lublin.pl

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Metody kwantyfikacji wpływu zagęszczenia gleby na fizyczne właściwości gleby i wzrost roślin
 • Wpływ uprawy i sposobu użytkowania gleb na strukturę porów  i infiltrację wody
 • Rozmieszczenie przestrzenne właściwości fizycznych gleb w zależności od przejazdów maszyn i narzędzi rolniczych

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1969    Mgr inż. rolnictwa
  Wydział Rolniczy Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ wilgotności i składu mechanicznego na spójność i lepkość wybranych gleb województwa lubelskiego”
 • 1976    Dr nauk rolniczych
  Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Lublinie
  Tytuł pracy: „Właściwości agrofizyczne gleb jako wskaźnik ich przydatności rolniczej”
 • 1984    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie gleboznawstwa
  Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Lublinie
  Tytuł pracy: „Możliwości oceny przewodnictwa gleb na podstawie ich niektórych właściwości”
 • 1991    Profesor nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Członkostwo w organizacjach:

 • 1994 – obecnie    Rada Redakcyjna międzynarodowego czasopisma naukowego Soil and Tillage Research
 • od 1986    Międzynarodowe Towarzystwo Gleboznawcze
 • od 1990    Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Uprawą Gleb
 • od 1990    Europejskie Towarzystwo Agronomiczne
 • od 1975    Lubelskie Towarzystwo Naukowe

Stypendia i staże:

 • 1977    Instytut Gleboznawstwa w Wageningen, Holandia
 • 1987    Instytut Badań Środowiska Rolniczego, Tsukuba, Japonia
 • 1992 – 1993, 1995, 2002, 2005    Uniwersytet Hokkaido, Sapporo, Japonia

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Publikacje pracownika

 1. A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics. International Agrophysics (Red.) 2012 2012, 26(4): 335-434
 2. A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences. International Agrophysics (Red.) 2011 2011, 25(4): 311-415
 3. A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences. International Agrophysics (Red.) 2011 2011, 25(3): 205-310
 4. A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences. International Agrophysics (Red.) 2011 2011, 25(2): 103-204
 5. A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences. International Agrophysics (Red.) 2011 2011, 25(1): 1-100
 6. A review of the changes in the soil pore system due to soil deformation: A hydrodynamic perspective. Soil & Tillage Research 2011 2011, 115-1161-15
 7. A review of the usefulness of relative bulk density values in studies of soil structure and compaction. Soil & Tillage Research 2000 2000, 53, 71-85
 8. Abiotic stresses: drought and high temperature 2013 2013, 30-30
 9. Acta Agrophysica Acta Agrophysica (Red.) 2012 2012, 19(1): 1-225
 10. Acta Agrophysica Acta Agrophysica (Red.) 2012 2012, 19(3): 463-697
 11. Acta Agrophysica Acta Agrophysica (Red.) 2012 2012, 19(2): 241-458
 12. Acta Agrophysica Acta Agrophysica (Red.) 2012 2012, 19(4): 703-904
 13. Acta Agrophysica Monografie Acta Agrophysica Monographiae EN 2012 2012, (2): 1-108
 14. Agrofizyczne metody badań materiałów rolniczych. 2008 2008
 15. AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody 2014 1-289
 16. Agrophysical Properties and Processes. Encyclopedia of Agrophysics 2011 2011, (Hasło)
 17. Agrophysics – physics in agriculture and environment Soil Science Annual 2013 2013, 64(2): 67-80
 18. Aktywność enzymatyczna gleby pod uprawą pszenicy ozimej w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. 2009 2009
 19. Aktywność enzymatyczna oraz zróżnicowanie genetyczne bakterii nitryfikacyjnych w glebie ugorowanej 2012 2012, 44-45
 20. Aktywność i różnorodność metaboliczna mikroorganizmów w wybranych warstwach gleby nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich 2012 2012, 52-53
 21. Analiza jakości agregacji gleb płowych wytworzonych z utworu piaszczysto-pyłowgo i lessu Acta Agrophysica 2004 2004, Acta Agrophysica, 110, 4(1), 221-233
 22. Analiza profilu metabolicznego gleby w zależności od sposobu jej użytkowania. 2013 2013, 156-156
 23. Analiza zróżnicowania genetycznego zespołów mikroorganizmów występujących w ryzosferze i glebie pozaryzosferowej nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich. 2013 2013, 135-135
 24. Application of biolog FF microplate™ for metabolic profiling of fungi from the genus fusarium. 2014 2014, 74-75
 25. Areal porosity and water infiltration as affected by tillage methods. International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001 2000 2001, 27
 26. Assessment of soil surface water resources from SMOS satellite and in situ measurements in changing climatic conditions 2014 2014, 71-72
 27. Badanie i modelowanie retencji oraz transportu wody i ciepła w ośrodku kapilarno-porowatym. 2007 2007
 28. Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych. 2008 2008
 29. Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych. 2007 2007
 30. Biological activity and microbial genetic diversity of bare-fallow and grassland soils. Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 2015 65(7): 648-657
 31. Biowęgiel w glebie – wpływ na właściwości i procesy zachodzące w glebie. Biochar in soil – impact on soil properties and processes 2014 2014, 186-188
 32. Biowęgiel w rolnictwie – wpływ na właściwości i procesy zachodzące w glebie 2013 2013
 33. CASE STUDY: Trzebieszów, Podlasie region. 2015 2015
 34. Changes in pore size distribution and aggregate stability of two soils under long term tillage systems. International Agrophysics 2005 2005, 19, 2, 165-174
 35. Characterization of fungal community structure in the municipal sewage sludge 2011 2011, 107-107
 36. Community Level Physiological Profiles (CLPP), Characterization and Microbial Activity of Soil Amended with Dairy Sewage Sludge. Sensors 2012 2012, 123253-3268
 37. Compaction effects due to field traffic on soil physical properties and response of barley. 2004, EUROSOI 2004 2004
 38. Compaction effects on soil physical properties and plant growth. 2007 2007
 39. Compaction effects on soil physical properties and root and shoot growth Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 124-133
 40. Compaction effects on soil pore structure. International Conference on Soil Condition and Crop Production, Godollo, Węgry, 2-5.09.1998 1998 Proceedings 51-53, 1998
 41. Compaction of sloping vineyard soil by tractor traffic and its effects on spatial distribution of penetration resistance and water content. 2003 2003
 42. Comparison of surface soil moisture from SMOS satellite and ground measurements. International Agrophysics 2014 2014, 28(3): 359-369
 43. Complete characterization of pore size distribution of tilled and orchard soil using water retention curve, mercury porosimetry, nitrogen adsorption, and water desorption methods. Geoderma 2006 2006, 135, 307-314
 44. Control and measurement of the physical environment in root growth experiments. Smit A.L., Bengough A.G., Engels C., M. Van Noordwijk, Pellerin S., S.C. van Geijn: Root Methods Springer -Verlag Berlin Heidelberg 2000 Root Methods A Handbook , 2000, str. całości 1-587, l.ark.wydaw. 41,9, część autora 75-112, l.ark.wyd. 2,7
 45. Conventional tillage or permanent grass cover in hillside vineyards: effects on soil physical characteristics. Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001 2000 2001, 88-92
 46. Conventional tillage or permanent grass cover in hillside vineyards: effects on soil physical characteristics. International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 80-81
 47. Critical soil strength for pea seedling root growth as related to other soil factors. Soil & Tillage Research 1998 1998, 46, 203-208
 48. Crop responses to soil compaction 2012 2012, 27-36
 49. Designing of bacterial exopolysaccharides from lactic acid bacteria 2012 2012, 6-6
 50. Determining the effect of trampling on soils in hillslopewoodlands. International Agrophysics 2000 2000, 14, 1, 9-16
 51. Determining the influence of trampling on hillslope woodland soil. 1997 1997
 52. Dielectric permittivity of porous media in relation to water status: modeling approach 2013 2013, 121-121
 53. Difference in infiltration and macropore between organic and conventional soil management Soil Science and Plant Nutrition 2012 2012, 58(1): 65-69
 54. Early growth and water uptake by some varieties of wheat as affected by soil compaction. 1997 1997
 55. Eastern Europe: w does conservation fit in? Journal of Soil and Water Conservation 2004 2004, J. Soil Water Conserv., 59, 2, 30a-33a
 56. Effect of aggregate size on water movement in soils. International Agrophysics 2011 2011, 25(1): 53-58
 57. Effect of biochar on the thermal properties and processes in the soil. / Wpływ biowęgla na właściwości cieplne i procesy zachodzące w glebie. 2015 2015, j.pol. 77-77-j.ang. 270-270
 58. Effect of compaction on some hydraulic properties of soil aggregates. 2008 2008
 59. Effect of different tillage systems and straw management on some physical properties of soi land on the field of Winter rye in monoculture. International Agrophysics 2003 2003, 17, 4, 175-181
 60. Effect of drought and heat stresses on plant growth and yield: a review International Agrophysics 2013 2013, 27(4): 463-477
 61. Effect of drought and heat stresses on transpiration and photosynthesis of wheat. 2014 2014, 19-20
 62. Effect of land management on leaching of some agricultural chemicals. International Scientific Student's Conference, Nitra, Slovak Republic 2006 25-26.04.2006, str. 248-249 (ISBN 80-8069-690-X)
 63. Effect of land use on leaching of atrazine 2005 2005
 64. Effect of layered soil compaction on root and shoot growth and water uptake of wheat. 2004, EUROSOI 2004 2004
 65. Effect of local soil compaction on early growth and water uptake of wheat. (Wpływ lokalnego zagęszczenia gleby na początkowy wzrost pszenicy i pobieranie wody). 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001 2000 2001, 168-170
 66. Effect of oscillating magnetic field pulses on the survival of selected microorganisms International Agrophysics 2004 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 325-328
 67. Effect of plant growth and machinery traffic on soil thermal conductivity in vineyard Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 136-143
 68. Effect of sand grain shape on root and shoot growth of wheat seedlings Geoderma 2016 265: 1-5
 69. Effect of soil aggregate structure on some macropore characteristics. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 38
 70. Effect of soil compaction on root growth and crop yield in Central and Eastern Europe. International Agrophysics 2003 2003, 17, 2, 61-69
 71. Effect of soil management on leaching of some agricultural chemicals Sixth International Scientific Conference Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory and 16. Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar Physics of soil water. Vinianske jazero Lake, Hotel Jazero, Slovak Republic, 2006 6-8.06.2006 (ISBN 80-89139-09-4)
 72. Effect of soil tillage and compaction on greenhouse gas fluxes Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 18-29
 73. Effect of the land use on the heat flux dynamice In the Grodnu based thermal experiments aimed for validating SMOS observations. 2007 2007
 74. Effect of tillage systems on some soil physical properties. Advance in standardization of soil physical methods International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. 2004 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 75. Effecte of soil compaction on stability and sorptivity of soil aggregates in grassed and cultivated sloping vineyard. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 39-40
 76. Effects of aggregate size on soil thermal conductivity: Comparison of measured and model-predicted data International Journal of Heat and Mass Transfer 2013 2013, 57536-541
 77. Effects of compaction and wetness on thermal properties of soil in a sloping vineyard. 2004, EUROSOI 2004 2004
 78. Effects of grass cover and tillage on temperature of soil in sloping vineyard International Agrophysics 2004 2004, Int. Agrophysics, 18, 2, 121-126
 79. Effects of increasing compaction levels on the efficiency of nitroge topdressing of grasses. International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001 2000 2001, 11
 80. Effects of increasing compaction levels on the efficiency of nitrogen topdressing of grasses. Advances in Geoecology 2002 2002, 351-358
 81. Effects of land use and cultural practices on greenhouse gas fluxes in soil Instytut Agrofizyki PAN 2004 2004, Acta Agrophysica, 109, 6, str. całości 1-66, l. Ark. wyd. 4,7
 82. Effects of land use on leaching of nitrate-N, ammonium-N and phosphate in relation to stained surface area International Agrophysics 2011 2011, 25(2): 149-154
 83. Effects of organic and conventional management on physical propertiesof soil aggregates International Agrophysics 2013 2013, 27(1): 15-21
 84. Effects of soil compaction on root elongation and anatomy of different cereal plant species. Soil & Tillage Research 2012 2012, 12174-81
 85. Effects of soil deformation and surface mulching on soil physical properties and soybean response related to weather conditions. Soil & Tillage Research 2015 153: 175-184
 86. Effects of soil texture and wetness on thermal conductivity. 2008 2008
 87. Effects of tractor traffic on spatial variability of soil strength and water content in grass covered and cultivated sloping vineyard. Soil & Tillage Research 2005 2005, 84, 127-138
 88. Elastic and plastic soil deformation and its influence on emission of greenhouse gases International Agrophysics 2016 30: 173-184
 89. Estimating effects of compaction on pore size distribution of soil aggregates by mercury porosimeter. Geoderma 2012 2012, 179-18020-27
 90. Evaluation of SMOS L2 moisture data over the Eastern Poland using ground measurements. 2013 2013
 91. Evaluation of surface soil moisture from satellite and ground-based measurements 2012 2012, 1203-1203
 92. Field soil compaction: effect on soil physical properties and stomatal resistance of wheat. China Science & Technology Press 1997 1997, 422-427
 93. Fizyczna degradacja gleb i jej przeciwdziałanie. AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody 2014 31-56
 94. „Fizyczna degradacja gleby: prognozowanie, metody ochrony i rekultywacji”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 9 września 1999, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne 1999 Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, ISBN 83-87385-28-X, 1999, str. całości 1-158, l.ark.wyd. 12,2
 95. Fizyczne właściwości agregatów glebowych i koprolitów dżdżownic. Physical properties of soil aggregates and earthworm casts. 1999 1999
 96. Hydraulic and mechanical properties of soil aggregates under organic and conventional soil management. 2009 2009
 97. Hydraulic properties of soil aggregates as influenced by compaction. Soil & Tillage Research 2009 2009, 103(1): 170-177
 98. Impact of compaction on soil nutrient state – Polish experience. 2002 2002
 99. Impact of Faba Bean-Seed Rhizobial Inoculation on Microbial Activity in the Rhizosphere Soil during Growing Season International Journal of Molecular Sciences 2016 17(5): 784
 100. Impact of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates. 2009 2009
 101. Impact of organic soil management, dairy sewage sludge amendment and soil compactness on hydrophysical properties of soil aggregates. 2015 2015, 337-337
 102. Impact of soil compaction and wetness on thermal properties of sloping vineyard soil International Journal of Heat and Mass Transfer 2007 2007, 50, 3837-3847
 103. Impact of soil compaction on crop productivity – Polish experience. 2002 2002
 104. Improved root penetration of soil hard layers by a selected genotype. Communications in Soil Science and Plant Analysis 2000 2000, 31, (19&20), 3089-3101
 105. Infiltration and nitrogen leaching under organic and conventional soil management. 2008 2008
 106. Influence of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates. 2009 2009
 107. Influences of degree of compactness and matric water tension on some important plant growth factors. Bibliotheca Fragmenta Agronomica 1997 1997, 2A/97, 251-254
 108. Investigations of soil and earthworm casts microflora. International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 173-174
 109. Kongres: „Zrównoważony rozwój Ziemi i ludzkości: nauka praktyce”. Postępy Nauk Rolniczych 2002 2002, 5, 189-191
 110. Kwantyfikacja makroporów glebowych przy pomocy systemu analizy obrazu. 2000 2000
 111. Kwantyfikacja struktury porów glebowych przy użyciu metod analizy obrazu w zależności od sposobu uprawy. 2008 2008
 112. Kwantyfikacja struktury porów glebowych przy użyciu metod analizy obrazu w zależności od sposobu uprawy (K). 2009 2009
 113. Laboratory manual. 2015 1-121
 114. Laboratoryjne badania na możliwością wykorzystania temperatury powierzchni owoców do określania intensywności parowania jako istotnego parametru oceny jakości owoców. Acta Agrophysica 2005 2005, 126, 6(2), 307-318
 115. Leaching kinetics of atrazine and inorganic chemicals in tilled and orchard soils. International Agrophysics 2014 2014, 28(2): 231-237
 116. Leaching of atrazine in tilled and orchard silty loam soil. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 459-460
 117. Leaching of potassium, magnesium, manganese and iron in relation to porosity of tilled and orchard loamy soil. Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 2008 2008, 58, 60-65
 118. Leaching of some agricultural chemicals In relation to pore structure and preferential flow. 2007 2007
 119. Linking Microbial Enzymatic Activities and Functional Diversity of Soil around Earthworm Burrows and Casts Frontiers in Microbiology 2016 7 (article 1361): 1-9
 120. Machinery traffic and soil moisture content. 2002 2002
 121. Macro-porosity and leaching of atrazine in tilled and orchard loamy soils. Chemosphere 2008 2008, 70 , 1973-1978
 122. Maize response to different straw management and tillage systems dunder cereal crop rotation. International Agrophysics 2006 2006, 20, 2, 141-146
 123. Management effects of sloping vineyard on thermal properties of soil. Catena Verlag "Advances in GeoEcology 38" 2006 71-78
 124. Management effects on greenhouse gas exchange in soils. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 6, Oxygenology, 478
 125. Metagenomy grzybowe gleb wzbogaconych odpadową materią organiczną Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 123-123
 126. Method for simultaneous recording of stresses and displacements in soil under wheels of agricultural machinery. 1999 1999
 127. Methods for simultaneous recording of stresses and displacements in soil under wheels of agricultural machinery. Horn R., J.J.H. Van den Akker, Arvidsson J.: Subsoil Compaction, Advences in Geoecology, CATENA VERLAG 2000 Subsoil Compaction Advences in Geoecology 32, 2000, str. całości 1-462, l.ark.wydaw. 33,0, część autora 435-441, l.ark.wyd. 0,5
 128. Metoda jednoczesnego pomiaru ciśnienia wzrostu korzenia i pędu rośliny. 2000 2000
 129. Microbial metabolic activity in postharvest soil amended with dairy sewage sludge 2013 2013, 31-31
 130. Microbiological and biochemical properties of sludge from fruit wastewater treatment plant and its impact on soil environment 2014 2014, 73-74
 131. Modeling of crop growth, water and chemical movement in relation to topsoil and subsoil compaction: a review. Arvidsson J., J.J.H. Van den Akker, Horn R.: European Commission 2000 Experinces with the impact and prevention of subsoil compaction in the European Community. 2000, str. całości 1-220, l.ark.wydaw. 15,7, część autora 25-41, l.ark.wyd. 1,2
 132. Modeling of the dielectric permittivity of porous soil media with water using statistical-physical models. 2013 2013
 133. Modelling dielectric permittivity of soil using statistical-physical model 2011 2011, 85-85
 134. Modelling the dielectric permittivity of porous media using statistical-physical model. 2007 2007
 135. Modelowanie i monitorowanie procesów agrofizycznych w środowisku glebowym. Polskie Towarzystwo Agrofizyczne 1999 PTA, Lublin, 1999, str. całości 1-119, l.ark.wyd.8,5
 136. Mycological characterization of dairy sewage sludge and its influence on soil microbial activity Annual Report Polish Academy of Sciences 2012 2012, 37-40
 137. Mycological composition in the rhizosphere of winter wheat in different crop production systems 2010 2010
 138. Nod Factors (Lipo-Chitooligosaccharides) effects on symbiotic nitrogen fixation and microbial properties in pea rhizosphere 2013 2013, 111-111
 139. Obserwacja ryzosfery i makroporów. 1998 1998
 140. Occurence of fungi of the genus Fusarium in winter wheat after using different doses of carbendazim 2013 2013, 170-170
 141. Ocena aktywności enzymatycznej w ryzosferze soi pod wpływem ściółkowania i zagęszczenia gleby. 2009 2009
 142. Ocena reakcji roślin na wybrane stresy środowiska wzrostu korzeni. 2000 2000
 143. Ocena stanu mikrobiologicznego gleby płowej uprawianej w systemie ekologicznym i monokulturze 2010 2010
 144. Ocena struktury zbiorowisk grzybów w glebach uprawnych o różnym uwilgotnieniu z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 72-72
 145. Ocena zmienności wilgotności gleby na terytorium Polski z pomiarów satelitarnych / Soil moisture variability assessment on Polish territory from satellite measurements. 2015 2015, j.pol. 210-210-j.ang. 415-415
 146. Określenie czasowych i przestrzennych zmian właściwości gleb obszarów lessowych w zależności od sposobu użytkowania. 2009 2009
 147. Opór penetracji gleby na zboczu winnicy Acta Agrophysica 2004 2004, Acta Agrophysica, 106, 3(3), 603-613
 148. Pea growth and symbiotic activity response to Nod factors (lipo- chitooligosaccharides) and soil compaction Applied Soil Ecology 2013 2013, 72181-186
 149. Physical properties of soil aggregates from various horizons of four soils. Polish Journal of Soil Science 2000 2000, XXXIII, 1, 1-8
 150. Plant response to drought stress. 2014 2014, 71-72
 151. Plant roots and soil physical factors. Encyclopedia of Soil Science 2008 Springer, 571-578
 152. Plonowanie soi i wiązanie azotu w aspektach zróżnicowanej gęstości gleby i ściółkowania 2010 2010, 32-33
 153. Pomiar ciśnienia korzeni i pędów siewek roślin. 1998 1998
 154. Pomiar oporu dyfuzyjnego i powierzchni liści oraz długości korzeni. 1998 1998
 155. Pomiar wybranych parametrów liści i korzeni Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997 1997 87-88, 1997.
 156. Pomiary naziemne wilgotności gleby dla walidacji danych z satelitarnej misji „Wilgotność gleby zasolenie oceanów – (SMOS)””. „ 2007 2007
 157. Pore size distribution and stability of ortstein and overlying horizons in podzolic soils under forest Geoderma 2017 310: 138–142
 158. Pore size distribution and water infiltration under different tillage systems. Geophysical Research Abstracts 2008 Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r., Vol.10
 159. Pore size distribution of soil under annual and perennial crops from water retention curve,mercury intrusion porosimetry and nitrogen adsorption. 2004, EUROSOI 2004 2004
 160. Pore structure, stability and water repellency of earthworm casts and natural aggregates in loess soil. Geoderma 2015 243-244: 124-129
 161. Porównanie reakcji pszenicy i łubinu na gęstość objętościową gleby. 1997 1997
 162. Predicting thermal conductivity based on soil strenght and texture. 2008 2008
 163. Predicting thermal conductivity of biochar and soil using physical-statistical model 2013 2013
 164. Prediction of soil thermal conductivity based on penetration resistance and water content or air-filled porosity. International Journal of Heat and Mass Transfer 2006 2006, 49, 5010-5017
 165. Prediction of the gas diffusivity in soil using statistical-physical model 2011 2011, 86-86
 166. Preliminary laboratory investigations of soil and earthworm coprolith microflora. Medical Science Monitor 2000 6(3), 143, 2000
 167. Próba zastosowania stopu Wood’a do oznaczeń mikroporowatości gleby. Acta Agrophysica 2005 2005, 125, 6(1), 43-52
 168. Prognozowanie natężenia erozji wodnej na obszarach użytkowanych rolniczo. Acta Agrophysica 1999 1999, 20, 49-50
 169. Quantification od soil macroporosity with image analysis International Agrophysics 2004 2004, Int. Agrophysics, 18, 3, 217-223
 170. Quantification of compaction effects on soil physical properties and root growth and function. 2000 2000
 171. Quatification of compaction effects on soil physical properties and crop growth. Geoderma 2003 2003, 116, 107-136
 172. Rainfall in vertical section precipitation – forest litter on „malik geoecological station” in the south west of Świętokrzyskie mountains 2010 2010, 34-35
 173. Rate of leaching of organic and inorganic compounds in tilled and orchard soils Bioactive Compounds in Agricultural Soils 2016 131-148
 174. Reaction of yellow- and black-seeded rape plants to the soil compaction state 2013 2013, 95-95
 175. Report outlining the results delivered to the databases of the INCO-Copernicus. 2000 2000
 176. Response of structure to simulated trampling of woodland soil. Advances in Geoecology 2002 2002, 133-140
 177. Response of structure to trampling of woodland soil. International Conference "Sustainable Soil Management for Environmental Protection, Soil Physical Aspects", Florence, Italy, 2-7.07.2001 2000 2001, 42
 178. Retencja wody w profilach gleb płowych południowo-wschodniej Polski wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i pyłowych. Roczniki Gleboznawcze 2005 2005, LVI(1/2): 155-163
 179. Review of modelling crop growth, movement of water and chemicals in relation to topsoil and subsoil compactio. Soil & Tillage Research 2003 2003, 73, 15-29
 180. Root penetration of artificially compacted hard layers. Bibliotheca Fragmenta Agronomica 1997 1997, 2A/97, 119-122
 181. Rot growth and water uptake of wheat as affected by soil compaction. 2002 2002
 182. Rozwój systemu korzeniowego i bimasy nadziemnej roślin uprawnych w zależności od zakwaszenia gleb. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2002 2002, 487, 335-349
 183. Rozwój systemu korzeniowego i biomasy nadziemnej roślin uprawnych w zależności od wartości wskaźników zakwaszenia gleb. 2001 2001
 184. Selected physical properties and microbial activity of earthworm casts and non-inges- ted soil aggregates. International Agrophysics 2001 2001, 15, 3, 181-184
 185. SIBIL – A simulation model for soil water dynamics and crop yield formation considerung soil compaction effects model description. Horn R., J.J.H. Van den Akker, Arvidsson J.: Subsoil Compaction, Advences in Geoecology, CATENA VERLAG 2000 Subsoil Compaction Advences in Geoecology 32, 2000, str. całości 1-462, l.ark.wydaw. 33,0, część autora 154-168, l.ark.wyd. 1,1
 186. Soil compaction effects on plant growth and nutrient uptake in Poland. 1999 1999
 187. Soil compaction effects on plant growth and nutrient uptake in Poland. 2000 2000
 188. Soil compaction effects on soil physical properties and plant growth Soil School. What to learn from and what to teach about soils 2012 2012, 340-345
 189. Soil Compaction in Poland: Assessment and Effects. [w]: Experiences with the impact and prevention of subsoil compaction in the European Community. J.J.H. van den Akker, J. Arvidsson, R.Horn 1999 (Eds.: J.J.H. van den Akker, J. Arvidson, R.Horn), DLO-Staring Centre, Wageningen, The Netherlands, 1999, ISSN 0927-4499, 1999, str. całości 1-344, l.ark.wyd. 24,6, część autora 180-195, l.ark.wyd. 1,
 190. Soil compaction in Poland: assessments and effects. Proceedings, Part 1, 1998 1998
 191. Soil Microbial Functional and Fungal Diversity as Influenced by Municipal Sewage Sludge Accumulation. International Journal of Environmental Research and Public Health 2014 2014, 11(9): 8891-8908
 192. Soil microbial functionality in response to dairy sewage sludge and mineral fertilisers application under winter rape. International Journal of Environmental Science and Technology 2015 12(11): 3675-3684
 193. Soil moisture, dielectric permittivity and emissivity of soil: effective depth of emission measured by the L-band radiometer ELBARA. 2014 2014, Vol. 16, EGU2014-11507
 194. Soil moisture optimal sampling strategy for Sentinel 1 validation super-sites in Poland. 2014 2014, Vol. 16, EGU2014-10813
 195. Soil moisture spatial distribution at the SMOS Cal/Val Campaign POLESIE (AO-3275) in Poland. Geophysical Research Abstracts 2008 Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r, Vol.10
 196. Soil porosity and water infiltration as influenced by tillage methods Soil & Tillage Research 2006 2006, 89, 210-220
 197. Soil porosity and water infiltration under different tillage systems 2008 2008
 198. Soil porosity and water infiltration under different tillage systems 2008 2008
 199. Soil Surface Water Resouces Assessment from SMOS Satellite and Ground-Based Measurements 2014 2014, 367-373
 200. Soil water content measurements in different spatial and temporal scales. 2009 2009
 201. Some chemical and physical properties of soils derived from sandy-silt and loess formations under different management. Wybrane chemiczne i fizyczne właściwości gleb wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i lessowych różnie użytkowanych. Acta Agrophysica 2002 2002, 78, 287-297
 202. Some physical characteristics of soil aggregates and earthworm casts. 1997 1997
 203. Soybean nodulation and nitrogen fixation in response to soil compaction and surface straw mulching Soil & Tillage Research 2011 2011, 114(1): 50-56
 204. Soybean nodulation and symbiotic nitrogen fixation in response to soil compaction and mulching. 2009 2009
 205. Spatial distribution of bulk density and water content of soil and their influence on penetration resistance in hillslope vineyard. Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics" 2005 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 41-43
 206. Spatial distribution of soil moisture obtained from gravimetric and TDR methods for SMOS validation, at the Polesie test site SVRT 3275, in Poland. 2009 2009
 207. Spatial distribution of soil penetration resistance as affected by soil compaction: The fractal approach. Ecological Complexity 2009 6
 208. Spatial distribution of soil physical properties as related with soil deformation and mulching, 2015 2015
 209. Spatial distribution of soil strength and water kontent as related to tractor traffic in a sloping vineyard. 2003 2003
 210. Spatial distribution of some physical properties in relation to soil compaction. Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium" 2005 2005, 203-210
 211. Spatial distribution of surface soil moisture from satellite measurements on territory of Poland and Slovakia 2012 2012, 818-822
 212. Spatial variability of moisture and temperature In relation to soil compaction and mulching. 2007 2007
 213. Spatial variability of penetration resistance of soil at different compaction level. Bibliotheca Fragmenta Agronomica 1997 1997, 2B/97, 423-426
 214. Spatial variability of soil moisture and threat of drought on Polish territory. 2015 2015
 215. Spatial variability of soil moisture retrieved by SMOS satelite. 2015 2015, Vol. 17-EGU2015-8904
 216. Spatial variability of soil properties and cereal yield in a cultivated field on sandy soil Soil & Tillage Research 2017 174: 241–250
 217. Spatial variability of soil texture and wetness: effects on thermal conductivity. 2008 2008
 218. Stability and sorptivity of soil aggregates in grassem and cultivated sloping vineyards. Polish Journal of Soil Science 2007 2007, XL, 1, 1-8
 219. Stan fizyczny gleby i jego wpływ na wzrost i funkcjonowanie korzeni roślin. Wybrane metody badań. 1998 1998
 220. Stan fizyczny gleby i jego wpływ na wzrost i plonowanie roślin. 1999 1999
 221. Stan fizyczny gleby i jego wpływ na wzrost roślin. Acta Agrophysica 1999 1999, 20, 50-52
 222. Statistical Analysis of Soil Moisture in Central Europe Using SMOS Data. 2015 2015, 295-301
 223. Symbiotic Activity of Pea (Pisum sativum) after Application of Nod Factors under Field Conditions. International Journal of Molecular Sciences 2014 2014, 157344-7351
 224. Symbiotic activity of soybean as influenced by soil compaction and mulching 2010 2010, 468-471
 225. Symulacje plonów potencjalnych jęczmienia jarego przy użyciu modelu CERES-barley na obszarze Polski środkowo-wschodniej Acta Agrophysica 2004 2004, Acta Agrophysica, 106, 3(3), 541-551
 226. Temperature of sloping vineyard with and without grass cover. International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001 2000 2001, 82-83
 227. The BIOLOG ECOPLATES® carbon sources microbial utilization as method for evaluation of the metabolic potential of soil amended with dairy sewage sludge 2012 2012, 22-22
 228. The dielectric permittivity of porous media – the comparison of measured results and estimation methods Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r. 2004 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 229. The effect of aggregate size on water retention and pore structure of two silt loam soils of different genesis. Soil & Tillage Research 2007 97 (2007), 239-246
 230. The effect of biochar and other organic amendment on thermal properties of soil 2013 2013
 231. The effect of biochar application on thermal interia of soil. 2015 2015, Vol. 17-EGU2015-9373
 232. The effect of biochar application on thermal properties and albedo of loess soil under grassland and fallow Soil and Tillage Research 2016 164: 45-51
 233. The effect of combination of drought and heat stresses on plant transpiration and photosynthesis. 2015 2015, 24-24
 234. The effect of compacted soil layers on vertical root distribution and water uptake by wheat. Plant and Soil 2014 2014, 375(1-2): 229-240
 235. The effect of conventional and reduced soil tillage on soil pore morphology and water infiltration 2013 2013, 168-168
 236. The effect of dairy sewage sludge amendment on repellency and hydraulic conductivity of soil aggregates from two depths of Eutric Cambisol. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 2015 178(2): 270-277
 237. The effect of ecological production system on the soil microbial quality under hops cultivation 2013 2013, 101-101
 238. The effect of moisture content on the thermal properties of peat, marshy and mineral soils in Polesie and Biebrza wetlands 2013 2013, 120-120
 239. The effect of mulching and soil compaction on fungi composition and microbial communities in the rhizosphere of soybean. 2009 2009
 240. The effect of rain power on raindrop detachment and soil erosion. 2009 2009
 241. The effect of soil aeration on superoxide dismutase activity, malondialdehyde level, pigment content and stomatal diffusive resistance in maize seedlings. Environmental and Experimental Botany 1998 1998, 39, 203-211
 242. The effect of varioustillage methods on stained porosity and water infiltration. 2003 2003
 243. The effects of soil compaction on plant root growth, function and stomatal diffusive resistance Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions" 2004 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 86-94
 244. The fractal dimension of pore distribution patterns in variously-compacted soil. Soil & Tillage Research 1998 1998, 47, 61-66
 245. The impact of soil tillage methods on crops yield and soil density. Bibliotheca Fragmenta Agronomica 1997 1997, 2A/97, 227-230
 246. The importance of Fusarium fungi in wheat cultivation – pathogenicity and mycotoxins production. Journal of Animal and Plant Sciences 2014 2014, 21(2): 3326-3343
 247. The influence of organic management on soil microbial activity 2013 2013, 87-87
 248. The influence of subsoil compaction on the early growth of wheat. 2000 2000
 249. The SWEX at the area of Eastern Poland: Comparison of soil moisture obtained from ground measurements and SMOS satellite data 2012 2012
 250. Thermal conductivity in relation to porosity and hardness to terrestrial porous media. Planetary and Space Science 2008 2008, 56, 438-447
 251. Thermal conductivity modelling of terrestrial soil media – A comparative study. Planetary and Space Science 2006 2006, 54, 1086-1095
 252. Thermal properties in relation to soil compaction and water content. Advance in standardization of soil physical methods International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. 2004 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 253. Thermal properties in relation to soil water status in sloping vineyard. Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN 2009 2009, 6, 386-410
 254. Thermal properties of peat, marshy and mineral soils in relation to soil moisture status in polesie and Biebrza wetlands. 2013 2013
 255. Thermal properties of soils: effect of biochar application 2013 2013
 256. Thermal properties of soils: effect of biochar application. 2014 2014, Vol. 16, EGU2014-9533
 257. Tillage system effects on stability and sorptivity of soil aggregates. International Agrophysics 2006 2006, 20, 3, 189-193
 258. Use of porouse tubes for measuring water extraction by roots and simultaneous maintaining of soil water potential in growth chamber experiments. Acta Agrophysica 2011 2011, 18(2): 347-354
 259. Using the Biolog Ecoplate Method for evaluation of the functional metabolic diversity of soil amended with sludge from fruit wastewater treatment plant 2013 2013, 169-169
 260. Usowicz: Ocena wilgotności powierzchniowej warstwy gleby w skali kraju z pomiarów satelitarnych w misji ESA SMOS i danych naziemnych 2012 2012, 152-155
 261. Vertical distribution of soybean roots in relation to soil compaction and mulching. 2007 2007
 262. Vil szczilnosti gruntu na zaswojenja sielskogospodarskimi kulturami pożiwnych elementiv. Bicnik agrarnoi nayki 2002 2002, 5, 11-15
 263. Walidacja pomiarów wilgotności gleby SMOS. W projekcie SWEX. 2007 2007
 264. Water extraction by roots under environmental stresses Pollution and Water Resources, Columbia University Seminar Proceedings: Impact of Anthropogenic Activity and Climate Changes on the Environment of Central Europe and USA 2012 2012, (Rozdz. XLI): 165-180
 265. Water infiltration as affected by tillage methods 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r. 2004 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 266. Water stress can induce quiescence in newly-germinated onion (Allium cepa L.) seedlings. Journal of Experimental Botany 2001 2001, 52, 358, 1129-1133
 267. Wettability and biogeochemical properties of the drilosphere and casts of endogeic earthworms in pear orchard. Soil & Tillage Research 2015 145: 55-61
 268. What is a stronger determinant of soil respiration: soil temperature or moisture? 2015 2015, 19-19
 269. Wilgotność gleby w skali pola i gminy dla potrzeb walidacji obserwacji satelitarnych w misji ESA SAMOS. 2008 2008
 270. Właściwości mechaniczne dyskretnych ośrodków rolniczych. Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych 1999 Wydawnictwo Naukowe FRNA. Lublin, 2/1999, 1999, str. całości 1-182, l.ark.wyd. 11,3
 271. Właściwości mikrobiologiczne gleby pod uprawą pszenicy ozimej w systemach ekologicznym i konwencjonalnym. Acta Agrophysica 2011 2011, 18(2): 245-254
 272. Woda w glebie pomiary naziemne i satelitarne w badaniach zmian klimatu. Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN 2009 2009, 1-168
 273. Woda w glebie – pomiary naziemne i satelitarne w misji ESA SMOS. 2009 2009
 274. Woda – źródło życia, spojrzenie z kosmosu. 2014 2014
 275. Woda – źródło życia, spojrzenie z oddali 2012 2012
 276. Wpływ dodatku materii organicznej na właściwości fizyczne gleby. Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby. 2015 Rozdz. 5: 67-80
 277. Wpływ gęstości gleby na początkowy wzrost korzeni i pędów wybranych rodów pszenicy zwyczajnej. 2000 2000
 278. Wpływ gęstości gleby na wzrost wybranych rodów matecznych i karłowych pszenicy zwyczajnej. 1999 1999
 279. Wpływ jednoczesnego oddziaływania suszy i wysokiej temperatury na fotosyntezę i transpirację pszenicy jarej. 2015 2015, 14-15
 280. Wpływ materii organicznej na sorpcyjność wodną gleb mineralnych. 2007 2007
 281. Wpływ miejscowego zagęszczenia i uwilgot-nienia gleby na wzrost i fukcjonowanie korzeni pszenicy. Effect of localised soil compaction and wetness on early root growth and functions. Acta Agrophysica 2002 2002, 78, 199-208
 282. Wpływ pestycydów na aktywność i liczebność dżdżownic. 1999 1999
 283. Wpływ ściółkowania i zagęszczenia na aktywność enzymatyczną gleby pod soją. 2009 2009
 284. Wpływ ściółkowania oraz molekularnych sygnałów symbiozy na wzrost grochu 2012 2012, 77-78
 285. Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego. 2007 2007
 286. Wpływ sposobu uprawy na niektóre mechaniczne właściwości gleby 2004 2004
 287. Wpływ sposobu uprawy na niektóre mechaniczne właściwości gleby i agregatów glebowych. 2000 2000
 288. Wpływ sposobu uprawy na opór penetracji gleby. Acta Agrophysica 2009 2009, 172, Vol. 14(3), 675-682
 289. Wpływ stanu zagęszczenia gleby na wzrost i funkcjonowanie roślin. Effect of soil compactness on plant growth and function. Acta Agrophysica 2002 2002, 63, 49-62
 290. Wpływ stresu cieplnego i deficytu wody na proces fotosyntezy 2014 2014, 89-89
 291. Wpływ stresu cieplnego i deficytu wody na wymianę gazową pszenicy jarej. 2015 2015, 19-19
 292. Wpływ stresu osmotycznego na zmianę ciśnienia wzrostu korzeni i pędów kukurydzy. 1999 1999
 293. Wpływ szczepionki bakteryjnej na aktywność mikrobiologiczną gleby Warsztaty naukowe pt. „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”, Puławy, 19.02.2016 r. 2016 138-139
 294. Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne i hydrofizyczne agregatów glebowych. 2007 2007
 295. Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne i hydrofizyczne agregatów glebowych. 2008 2008
 296. Wpływ uziarnienia i gęstości agregatów glebowych na ich sorpcyjność i wytrzymałość mechaniczną. Influence of texture and bulk density of soil aggregates on their sorptivity and crushing strength. 1999 1999
 297. Wpływ wielostopniowego zagęszczenia gleby na opór penetracji i współczynnik przewodnictwa temperaturowego gleby. 1999 1999
 298. Wpływ właściwości fizycznych gleb na wzrost i plonowanie roślin. AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody 2014 117-130
 299. Wpływ wybranych pestycydów na początkowy wzrost korzeni i pędów kukurydzy. 2000 2000
 300. Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost i plonowanie soi. 2009 2009
 301. Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost soi i wiązanie azotu. 2008 2008
 302. Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych. 2007 2007
 303. Wpływ zagęszczenia gleby na emisje gazów szklarniowych. 2008 2008
 304. Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych. 2009 2009
 305. Wpływ zagęszczenia gleby w warstwie podornej na wzrost pszenicy w doświadczeniu fitotronowym. Acta Agrophysica 2001 2001, 53, 101-107
 306. Wpływ zagęszczenia i uprawy na właściwości fizyczne gleby i wzrost roślin 2004 2004
 307. Wpływ zagęszczenia podglebia na wybrane właściwości fizyczne i początkowy wzrost pszenicy. 2000 2000
 308. Wpływ zmienności przestrzennej zagęszczenia gleby na rozmieszczenie i funkcjonowanie systemu korzeniowego pszenicy. 2007 2007
 309. Wstępne badania mikroflory gleby i koprolitów dżdżownic. Roczniki Gleboznawcze 2003 2003, LIV, 1/2, 83-87
 310. Wstępne badania nad mikroflorą gleby i koprolitów dżdżownic w warunkach laboratoryjnych. 2000 2000
 311. Wstępne badania nad mikroflorą gleby i koprolitów dżdżownic w warunkach laboratoryjnych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie 2001 2001, 372, z.75
 312. Wybrane właściwości fizyczne agregatów glebowych i koprolitów. 1997 1997
 313. Wymywanie herbicydów i składników pokarmowych w zależności od sposobu użytkowania gleby. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie 2006 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 131-134
 314. Wzrost pędów pszenicy w zależności od miejscowego zagęszczenia gleby. Growth of wheat shoots as affected by localized soil compactness. Acta Agrophysica 2002 2002, 78, 151-157
 315. Zależność przewodnictwa cieplnego od porowatości powietrznej i oporu penetracji gleby. 2007 2007
 316. Zależność wzrostu, rozwoju i plonowania roślin w zależności od właściwości fizycznych gleb. 2008 2008
 317. Zastosowanie metod geostatycznych do weryfikacji satelitarnych pomiarów wilgotności gleby w misji SMOS. 2007 2007
 318. Zdolności retencyjne i przewodzące agregatów glebowych w zależności od stanu zagęszczenia gleby wytworzonej z lessu. 2008 2008
 319. Zmiany wybranych właściwości fizycznych gleb powodowane sposobem ich użytkowania. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2001 2001, 478, 235-240
 320. Zmienność przestrzenna cech gleby, jej uwilgotnienia i zagęszczenia w technologii uprawy roślin rolniczych 2013 2013, 108-108
 321. Zmienność przestrzenna wilgotności w różnych stanach zagęszczenia gleby. 2008 2008
 322. Zmienność wilgotności powierzchniowej warstwy gleby na obszarze Polski z pomiarów satelitarnych i naziemnych 2013 2013
 323. Zwilżalność agregatów glebowych a zagęszczenie gleby. 2008 2008
Top
X