Frąc Magdalena

Frąc Magdalena

Print Friendly
DSC_4178a
ProfilTelefonE-mail
dr hab.  Magdalena Frąc, prof. IA PAN(81) 744 50 61 w. 156m.frac@ipan.lublin.pl

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Mikrobiologia i biochemia środowiskowa
 • Nowoczesne metody biologii molekularnej w badaniach środowiska glebowego
 • Diagnostyka mikrobiologiczna w badaniach jakości żywności
 • Zagospodarowanie odpadów przemysłu rolno-spożywczego
 • Fermentacja metanowa
 • Bioremediacja

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2003    Mgr inż. ochrony środowiska
  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie
  Tytuł pracy: „Charakterystyka zbiorowisk grzybów strefy korzeniowej koniczyn i traw uprawianych na glebie torfowo-murszowej”
 • 2007    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii – mikrobiologia środowiskowa
  Wydział Rolniczy AR w Lublinie
  tytuł pracy: „Wpływ osadu ściekowego z mleczarni na liczebność mikroorganizmów i ich aktywność biochemiczną w glebie”
 • 2013    Dr hab. w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł osiągnięcia naukowego: „Ocena mikologiczna osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich oraz jego wpływ na różnorodność funkcjonalną mikroorganizmów glebowych”

Stypendia i staże:

 • 2001    Stypendium Sokrates-Erasmus – Intensywny program na temat jakości żywności i systemu HACCP pt. „Gestion de la qualité en Europe”. ISARA – Institut Superieur d’Agriculture Rhone-Alpes, Lyon, Francja
 • 2006, 2007    Studia podyplomowe z biologii molekularnej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • 2008    Szkolenie z zakresu biologii molekularnej – Technika PCR i jej zastosowania, Politechnika Gdańska, DNA-Gdańsk, Gdańsk
 • 2008    Staż naukowy w Dipartamento Di Scienza Del Suolo E Nutrizione Della Pianta Uniwersytetu we Florencji, w zespole badawczym wykorzystującym techniki biologii molekularnej do badań środowiska glebowego, Florencja, Włochy
 • 2008-2009    Pilotażowe studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych „Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi”, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • 2009    Szkolenie „Walidacja i szacowanie niepewności metod mikrobiologicznych ilościowych i jakościowych w laboratorium”. Centrum Naukowo-Techniczne A2KCeNT s.c., Warszawa
 • 2009    Kurs „Gene expression school”. Warszawa
 • 2009-2010    Pilotażowe studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych „Public Relations w badaniach naukowych”, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • 2009-2010    Studia podyplomowe – Mikrobiologia, higiena i jakość w przemyśle, Politechnika Łódzka

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Publikacje pracownika

 1. Agricultural utilisation of dairy sewage sludge: Its effect on enzymatic activity and microorganisms of the soil environment. African Journal of Microbiology Research 2011 2011, 5(14)(14): 1755-1762
 2. Aktywność dehydrogenaz jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem. 2015 2015, 36-37
 3. Aktywność dehydrogenazowa jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem 2015 2015, 36-37
 4. Aktywność enzymatyczna gleby pod uprawą pszenicy ozimej w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. 2009 2009
 5. Aktywność enzymatyczna oraz zróżnicowanie genetyczne bakterii nitryfikacyjnych w glebie ugorowanej 2012 2012, 44-45
 6. Aktywność enzymatyczna w glebie nawożonej osadem ściekowym. 2009 2009
 7. Aktywność enzymów zaangażowanych w szlaki degradacji celulozy oraz stopień jej wykorzystania przez grzyby Petriella setifera Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 83-84
 8. Aktywność i różnorodność metaboliczna mikroorganizmów w wybranych warstwach gleby nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich 2012 2012, 52-53
 9. Aktywność proteolityczna gleby w zależności od terminu stosowania środka chemicznego Basta w uprawie rzepaku. 2008 2008
 10. Algae, the Potential Source of Energy. Encyclopedia of Agrophysics 2011 2011, (Hasło)
 11. Algi – energia jutra (Biomasa, biodiesel) – artykuł przeglądowy. Acta Agrophysica 2009 2009, 168, Vol. 13(3), 627-638
 12. Analiza metaboliczna grzybów z rodzaju Neosartorya i Aspergillus z wykorzystaniem płytek Biolog FF. 2015 2015, poz. 24, 30-30
 13. Analiza metaboliczna i metagenomiczna konsorcjów metanotroficznych pochodzących z gleb o różnej genezie Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 136-136
 14. Analiza metaboliczna konsorcjum metanotroficznego Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 127-127
 15. Analiza metagenomiczna genu 16S rDNA wykorzystująca sekwencjonowanie nowej generacji w ocenie składu konsorcjum bakterii występujących w masie fermentacyjnej. 2014 2014, 32-32
 16. Analiza metagenomiczna odpadów jabłkowych z uprawy ekologicznej Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 119-119
 17. Analiza profilu genetycznego Archaea utleniających amoniak w ocenie jakości gleby nawożonej pofermentem lub mączką zwierzęcą. 2015 2015, 50-51
 18. Analiza profilu metabolicznego gleby w zależności od sposobu jej użytkowania. 2013 2013, 156-156
 19. Analiza różnorodności funkcjonalnej mikroorganizmów w próbkach środowiskowych z wykorzystaniem systemu BIOLOG. 2015 2015
 20. Analiza werukulogenu i fumitremorginy C metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas. 2014 2014, 142-143
 21. Analiza zróżnicowania genetycznego zespołów mikroorganizmów występujących w ryzosferze i glebie pozaryzosferowej nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich. 2013 2013, 135-135
 22. Application of Biolog Ecoplate® to monitor the ecotoxicity status of sewage sludge (a re-view) Acta Agrophysica 2013 2013, 20(3): 385-397
 23. Application of biolog FF microplate™ for metabolic profiling of fungi from the genus fusarium. 2014 2014, 74-75
 24. Application of PCR method for detection of heat-resistant fungi belong to the Talaromyces flavus species. 2014 2014, 92-93
 25. Assessment of microbial status for an hydrocarbon polluted soil after applying an electrokinetic treatment Recent Research Developments in Electrochemistry 2013 2013, 933-48
 26. Assessment of microbiological and biochemical properties of dairy sewage sludge International Journal of Environmental Science and Technology 2016 DOI 10.1007/s13762-016-1179-9,
 27. Badania nad wpływem osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich na aktywność mikrobiologiczną i biochemiczną gleby. Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL 2008 2008, (160, (3)): 1-147
 28. Badania skriningowe, z wykorzystaniem systemu Biolog FF-plates, w zakresie uzdolnień katabolicznych grzybów wyizolowanych z kiszonek. 2013 2013, 201-201
 29. Benefits of flavonoids and straw mulch application on soil microbial activity in pea rhizosphere International Journal of Environmental Science and Technology 2017 pp. 1–10
 30. Bezpieczeństwo stosowania osadów ściekowych w rolnictwie. 2014 2014, 41-41
 31. Biochemical and microbiological characterization of soil microbial community under fertilization with dairy sewage sludge and farmyard manure. Geophysical Research Abstracts 2008 Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r., Vol. 10
 32. Biochemical potential and molecular identification of microorganisms isolated from soil and different organic wastes 2012 2012, 2131-2131
 33. Biodegradation of organic waste in the anaerobic digestion – benefits of the co-fermentation process 2013 2013, 73-73
 34. Biological activity and microbial genetic diversity of bare-fallow and grassland soils. Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 2015 65(7): 648-657
 35. Biologiczne wskaźniki jakości gleby nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich. 2008 2008
 36. Carbohydrates metabolism by neosartorya fungi using biolog system Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 28-29
 37. CASE STUDY: Trzebieszów, Podlasie region. 2015 2015
 38. Changes in microbiological activity of soils fertilised with varied doses of sludge from a dairy sewage treatment plant. Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A 2009 2009, Vol. 16, No. 10, 1273-1282
 39. Changes in soil microbial activity and functional diversity after application of metconazole for plants protection 2013 2013
 40. Characterization and Influence of a Multi-enzymatic Biopreparation for Biogas Yield Enhancement BioResources 2017 12(3): 6187-6206
 41. Characterization of fungal community structure in the municipal sewage sludge 2011 2011, 107-107
 42. Characterization of Metabolic Profile of Talaromyces Flavus With BIOLOG FF Microplates. 2015 2015, 106-106
 43. Charakterystyka mikrobiologiczna nasion rzepaku poddanych działaniu wybranych desykantów i regulatorów wzrostu. 2008 2008
 44. Charakterystyka mikrobiologiczna wybranych odpadów organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii i grzybów celulolitycznych 2012 2012, 50-51
 45. Charakterystyka profilu metabolicznego grzybów ciepło-opornych z rodzaju Neosartorya The metabolic characterization of heat-resistant Neosartorya fungi Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 63-63
 46. Charakterystyka profilu metabolicznego grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamys wyizolowanych z gleby i truskawek. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015 2015 Tom I, Część II: 104-110
 47. Community Level Physiological Profiles (CLPP), Characterization and Microbial Activity of Soil Amended with Dairy Sewage Sludge. Sensors 2012 2012, 123253-3268
 48. Comparison of Chemical Sensitivity of Fresh and Long-Stored Heat Resistant Neosartorya fischeri Environmental Isolates Using BIOLOG Phenotype MicroArray System PLoS One 2016 11(1): e0147605
 49. Conditioners and significance of t-RFLP profile of the assemblage of prokaryotic microorganisms in crude oil polluted soils. African Journal of Biotechnology 2014 13(44): 4220-4225
 50. Determination of biodiversity of Coprinus comatus using genotyping and metabolic profiling tools. Acta Biochimica Polonica 2015 62(4): 683-689
 51. Development of method for detection of the genus Neosartorya in strawberry juice. 2015 2015, 92-92
 52. Development of PCR method for detection of Neosartorya fischeri and Aspergillus fumigatus in fresh strawberries and metabolic characterization of selected strains. 2015 2015, 125-125
 53. Diagnostyka grzybów z rodzaju Fusarium z wykorzystaniem wybranych metod biologii molekularnej. 2013 2013, 157-157
 54. Direct loop-mediated isothermal amplification (directlamp) for detection of talaromyces flavus Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 67-68
 55. Dynamika zmian aktywności proteolitycznej i celulolitycznej szczepów Aspergillus sp. na podłożu zawierającym produkty odpadowe przemysłu spożywczego 2012 2012, 55-55
 56. Effect of sewage sludge on selected microbiological and biochemical indices of soil fertility in view of domestic and world wide studies: a review. Acta Agrophysica 2008 2008, 162, Vol. 12(2), 393-407
 57. Effects of chemicals used in cultivation of rapeseed on the microorganisms and their activity in soill / Wpływ środków chemicznych stosowanych w uprawie rzepaku na mikroorganizmy i ich aktywność w glebie. Acta Agrophysica Monographiae 2014 2014, (3): 1-118
 58. Emission of carbon dioxide from sulfated brown soil enriched with cellulose. Polish Journal of Environmental Studies 2008 2008, Vol. 17,1B, 227-230
 59. Enhanced Phytoremediation of Crude Oil-Polluted Soil by Four Plant Species: Effect of Inorganic and Organic Bioaugumentation. International Journal of Phytoremediation 2015 17(12): 1253-1261
 60. Evaluation and optimization of DNA extraction procedures for Talaromyces flavus. 2015 2015, 46-47
 61. Evaluation of genetic diversity of ammonia oxidizing archaea (AOA) using terminal restriction fragment length polymorphism analysis (t-RFLP). Laboratory manual 2015 Rozdz.: 63-66
 62. Evaluation of geochemical and microbiological properties in soils from selected regions of the Kola Peninsula 2013 2013, 183
 63. Evaluation of soil microbial communities as influenced by crude oil pollution African Journal of Biotechnology 2015 14(19): 1632-1639
 64. Evaluation of the efficiency of enzymes synthesis by molds of the fungal strains isolated from dairy sewage sludge 2012 2012, 97-97
 65. Expression of cellulase genes in petriella setifera strains XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 8
 66. Fast and Accurate Microplate Method (Biolog MT2) for Detection of Fusarium Fungicides Resistance/Sensitivity. Frontiers in Microbiology 2016 7(489): 1-13
 67. Fast and easy liquid chromatography–mass spectrometry method for evaluation of postharvest fruit safety by determination of mycotoxins: Fumitremorgin C and verruculogen POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 2017 131: 46-54
 68. Flawonoidy oraz czynniki Nod (lipochito-oligosacharydy) modyfikują aktywność mikroorganizmów ryzosfery grochu. 2013 2013, 234-234
 69. Functional Diversity and Microbial Activity of Forest Soils that Are Heavily Contaminated by Lead and Zinc Water, Air, & Soil Pollution 2016 227(348): 1-14
 70. Fungi (heat resistant) – risk for human health and application in organic waste degradation. 2014 2014
 71. Genetic and biochemical identification of microorganisms isolated from agricultural and food wastes for methane fermentation process 2013 2013
 72. Genetic and Metabolic Intraspecific Biodiversity of Ganoderma lucidum. BioMed Research International 2015 2015(Article ID 726149)
 73. Global carbon utilization profiles of two heat-resistant strains of Neosartorya fischeri using phenotype microarray (PM plates) 2014 2014, 18-19
 74. Grzyby termooporne – znaczenie, charakterystyka, perspektywy badań. 2014 2014, 45-47
 75. Grzyby termooporne – znaczenie, charakterystyka, perspektywy badań. 2014 2014, 45-47
 76. Heat-resistant fungi in soil and plant – risk for human health. 2014 2014
 77. High-Resolution Continuum Source Atomic Absorption Spectrometry with Microwave-Assisted Extraction for the Determination of Metals in Vegetable Sprouts. Analytical Letters 2015 48(14): 2272-2287
 78. Identyfikacja grzybów termoopornych wyizolowanych z gleby i truskawek na podstawie metod klasycznych i molekularnych. 2015 2015, 34-35
 79. Identyfikacja molekularna bakterii wyodrębnionych z wybranych odpadów organicznych oraz ocena ich aktywności celulolitycznej. 2013 2013, 108-108
 80. Ilościowe oznaczania werukulogenu i fumitremorginy C przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas. 2015 2015, 411-411
 81. Ilościowe oznaczenia warukulogenu i fumitremorginy C przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas. 2015 2015, PJ-24; 411-411
 82. Impact of dairy sewage sludge on enzymatic activity and inorganic nitrogen concentrations in the soils International Agrophysics 2009 2009, 23(1): 31-37
 83. Impact of organic soil management, dairy sewage sludge amendment and soil compactness on hydrophysical properties of soil aggregates. 2015 2015, 337-337
 84. Influence of fertilizaton with dairy sewage sludge sanitized with coal fly ash on microbiological activity and concentration of heavy metals in hrey-brown podzolic soil. Journal of Elementology 2008 2008, 13(4): 535-544
 85. Isolation, identification and screening of cellulolytic microorganisms from soil and organic waste 2012 2012, 2145-2145
 86. Laboratory manual. 2015 1-121
 87. Laccase production and metabolic diversity among Flammulina velutipes strains. World Journal of Microbiology & Biotechnology 2015 31(1): 121-133
 88. Liczebność mikroorganizmów w glebie nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich na tle nawożenia mineralnego Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2009 535, 153-161
 89. Linking Microbial Enzymatic Activities and Functional Diversity of Soil around Earthworm Burrows and Casts Frontiers in Microbiology 2016 7 (article 1361): 1-9
 90. Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) for detection of Talaromyces flavus Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic 2016 42-43
 91. Metabolic and genetic profile of selected heat-resistant Byssochlamys strains and its decimal reduction time (D value) at 80o and 95oC 2015 2015, 128-128
 92. Metabolic diversity and characterization of selected cellulolytic fungi isolated from organic waste 2013 2013
 93. Metagenomy grzybowe gleb wzbogaconych odpadową materią organiczną Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 123-123
 94. Methane fermentation process as anaerobic digestion of biomass: Transformations, stages and microorganisms African Journal of Biotechnology 2012 2012, 11(18): 4127-4139
 95. Methane fermentation process for utilization of organic waste International Agrophysics 2012 2012, 26(3): 317-330
 96. Methane fermentation process for utilization of organic waste: biogas-profitability study for chosen substrates 2012 2012
 97. Methanogenic community composition in an organic waste mixture in an anaerobic bioreactor International Agrophysics 2017 31: 327-338
 98. Metody wykorzystywane w ocenie oddziaływania odpadów organicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby. Postępy Mikrobiologii 2014 2014, 53(2): 183-193
 99. Microalgae for biofuels production and environmental applications: A review. African Journal of Biotechnology 2010 2010, 9(54): 9227-9236
 100. Microbial biodiversity of meadows under different modes of land use: catabolic and genetic fingerprinting World Journal of Microbiology and Biotechnology 2017 33(8):154; DOI: 10.1007/s11274-017-2318-2
 101. Microbial community diversity and the interaction of soil under maize growth in different cultivation techniques Plant Soil Environment 2017 63: 264-270
 102. Microbial functional diversity evaluation using community level physiological profiling (CLPP) in soil amended with exogenous organic matter. 2014 2014, 15-17
 103. Microbial Functional Diversity in Podzol Ectohumus Horizons Affected by Alkaline Fly Ash in the Vicinity of Electric Power Plant Geomicrobiology Journal 2016 DOI: 10.1080/01490451.2016.1220651, 1-8
 104. Microbial functional diversity of antarctic soils from Arctowski Polish Anarctic Station region 2013 2013, 49-49
 105. Microbial metabolic activity in postharvest soil amended with dairy sewage sludge 2013 2013, 31-31
 106. Microbiological and biochemical properties of sludge from fruit wastewater treatment plant and its impact on soil environment 2014 2014, 73-74
 107. Microbiological hazards resulting from application of dairy sewage sludge: effects on occurrence of pathogenic microorganisms in soil. Journal of Toxicology and Environmental Health-Part A 2010 2010, Part A, 73: 17, 1194-1201
 108. Microbiological indices of soil quality fertilized with dairy sewage sludge. International Agrophysics 2008 2008, Vol. 22, No. 3, 215-219
 109. Mikrobiologia rolnicza. Przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2009 2009, (l. ark. wyd.9,5): 1-130
 110. Mikromacierze fenotypowe w ocenie uzdolnień do wykorzystania azotu przez szczepy Neosartorya fischeri. 2014 2014, 21-23
 111. Molecular identification of fungi isolated from Dracocephalum moldavica L. seeds. Agriculture and Agricultural Science Procedia 2015 774-79
 112. Molecular identification of fungi isolated from Dracocephalum moldavica L. seeds / Molekularna identyfikacja grzybów izolowanych z nasion pszczelnika mołdawskiego (Dracocephalum moldavica L.). 2015 2015
 113. Mycological characterization of dairy sewage sludge and its influence on soil microbial activity Annual Report Polish Academy of Sciences 2012 2012, 37-40
 114. Mycological composition in the rhizosphere of winter wheat in different crop production systems 2010 2010
 115. Nod Factors (Lipo-Chitooligosaccharides) effects on symbiotic nitrogen fixation and microbial properties in pea rhizosphere 2013 2013, 111-111
 116. Occurence of fungi of the genus Fusarium in winter wheat after using different doses of carbendazim 2013 2013, 170-170
 117. Occurrence, Detection, and Molecular and Metabolic Characterization of Heat-Resistant Fungi in Soils and Plants and Their Risk to Human Health. Advances in Agronomy 2015 132: 161-204
 118. Occurrence of heat-resistant fungi in agricultural soils under strawberries cultivation 2013 2013, 105-105
 119. Ocena aktywności enzymatycznej w ryzosferze soi pod wpływem ściółkowania i zagęszczenia gleby. 2009 2009
 120. Ocena aktywności mikrobiologicznej różnie uwilgotnionych ekosystemów glebowych. 2014 2014, 92-92
 121. Ocena aktywności pektynolitycznej środowiskowych szczepów Aspergillus sp. na wybranych podłożach indukcyjnych 2012 2012, 33-33
 122. Ocena bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej mikroorganizmów w glebie spod uprawy kukurydzy w długoletniej monokulturze Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 78-78
 123. Ocena jakości mikrobiologicznej gleby i truskawek z plantacji przemysłowych. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015 2015 Tom I, Część II: 111-117
 124. Ocena mikologiczna osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich oraz jego wpływ na różnorodność funkcjonalną mikroorganizmów glebowych Acta Agrophysica Monographiae PL 2012 2012, (1): 1-142
 125. Ocena stanu mikrobiologicznego gleby płowej uprawianej w systemie ekologicznym i monokulturze 2010 2010
 126. Ocena struktury zbiorowisk grzybów w glebach uprawnych o różnym uwilgotnieniu z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 72-72
 127. Ocena wpływu ciśnienia osmotycznego i pH na rozwój termoopornych grzybów Neosartorya fischeri z wykorzystaniem mikromacierzy fenotypowych (PM). 2014 2014, 18-19
 128. Ocena wybranych właściwości mikrobiologicznych gleby brunatnej i płowej w warunkach zróżnicowanego nawożenia osadem ścieków mleczarskich. 2008 2008
 129. Ocena zróżnicowania genetycznego bakterii w masie fermentacyjnej bioodpadów na podstawie genu 16S rDNA metodą elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego. 2014 2014, 89-89
 130. Populations of selected microbial and fungal species growing on the surface of rape seeds following treatment with desiccants or plant growth regulators. Journal of Toxicology and Environmental Health-Part A 2010 2010, Part A, 73: 17, 1230-1235
 131. Porównanie efektywności wybranych metod izolacji DNA grzybów fitopatogenicznych z rodzaju Fusarium 2014 2014, 34-34
 132. Porównanie wrażliwości chemicznej dwóch szczepów grzybów termoopornych z gatunku Neosartorya Fischeri. 2016 63-65
 133. Porównanie wybranych metod izolacji DNA grzybów termoopornych z gatunku Talaromyces flavus. 2015 2015, poz. 49, 55-55
 134. Produkcja biogazu z wykorzystaniem odpadów po-rolniczych i surowców roślinnych 2010 2010, 1-9
 135. Profil metaboliczny grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamyces. 2015 2015, poz. 48, 54-54
 136. Profil metaboliczny grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamys 2015 2015, 54-54
 137. Profil metaboliczny grzybów termooprornych z rodzaju Byssochlamys. 2015 2015, 54-54
 138. Profilowanie metaboliczne grzybów z rodzaju Neosartorya i Aspergillus wyizolowanych z truskawek. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015 2015 Tom I, Część II: 32-39
 139. Przegląd metod molekularnych wykorzystywanych w ocenie stanu mikrobiologicznego gleb i odpadów wprowadzanych do środowiska glebowego 2010 2010
 140. Real-time PCR for detection of Talaromyces flavus. 2015 2015, 22-22
 141. Regional Laboratory of Renewable Energy and the study conducted in the Laboratory of Molecular and Environmental Microbiology 2012 2012
 142. Różnorodność genetyczna archaea utlaniających amoniak w glebie pod wpływem kompostowanych materiałów odpadowych / Genetic diversity of ammonia oxidizing archaea under the influence of organic waste composts. 2015 2015, j.pol. 109-109-j.ang. 308-308
 143. Różnorodność kataboliczna i genetyczna izolatów Petriella setifera hodowanych na odpadach organicznych Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 117-117
 144. Różnorodność mikroorganizmów środowiska glebowego. Postępy Mikrobiologii 2010 2010, 40(1): 47-58
 145. Seasonal changes in microbial activity of brown soil fertilised with dairy sewage sludge Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A 2009 2009, 16(5/6): 575-582
 146. Sequence of bacteria strain isolated from municipal water GenBank 2012 2012, (B1_2012 KC179764)
 147. Sequence of heat-resistant fungal strain isolated from fruit-based product GenBank 2012 2012, (G48_12 KC179765)
 148. Sequences of fungal strains isolated from dairy sewage sludge GenBank 2012 2012
 149. Sezonowe zmiany aktywności mikrobiologicznej gleby brunatnej na nawożonej osadem ścieków mleczarskich. 2008 2008
 150. Skład konsorcjum bakterii zasiedlających masę fermentacyjną na podstawie oceny polimorfizmu długości terminalnych fragmentów restrykcyjnych (tRFLP) genu mcrA. 2014 2014, 49-49
 151. Soil microbial activity as influenced by compaction and straw mulching. International Agrophysics 2012 2012, 2665-69
 152. Soil Microbial Functional and Fungal Diversity as Influenced by Municipal Sewage Sludge Accumulation. International Journal of Environmental Research and Public Health 2014 2014, 11(9): 8891-8908
 153. Soil microbial functionality in response to dairy sewage sludge and mineral fertilisers application under winter rape. International Journal of Environmental Science and Technology 2015 12(11): 3675-3684
 154. Soil microbial properties in response to compaction and straw mulching 2011 2011, 100-101
 155. Soil microorganisms´ response to Reglone 200 SL / Reakcja mikroorganizmów glebowych na Reglone 200 SL. Acta Agrophysica 2014 2014, 21(2): 153-164
 156. Talaromyces flavus – charakterystyka i znaczenie. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015 2015 Tom I, Część II: 118-124
 157. Termin stosowania Reglone a aktywność proteolityczna gleby pod uprawą rzepaku. 2008 2008
 158. The Application of the Biolog EcoPlate Approach in Ecotoxicological Evaluation of Dairy Sewage Sludge. Applied Biochemistry and Biotechnology 2014 2014, DOI 10.1007/s12010-014-1131-8(174, 4): 1434-1443
 159. The BIOLOG ECOPLATES® carbon sources microbial utilization as method for evaluation of the metabolic potential of soil amended with dairy sewage sludge 2012 2012, 22-22
 160. The Biolog FF and ECO Plates system for evaluation of the catabolic diversity in fungal and bacterial silages’s communities 2013 2013, 74-74
 161. The characterization of nitrifying bacteria community in soil rhizosphere after mineral and organic (dairy sewage sludge) fertilization 2013 2013, 110-110
 162. The effect of dairy sewage sludge amendment on repellency and hydraulic conductivity of soil aggregates from two depths of Eutric Cambisol. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 2015 178(2): 270-277
 163. The effect of ecological production system on the soil microbial quality under hops cultivation 2013 2013, 101-101
 164. The effect of mulching and soil compaction on fungi composition and microbial communities in the rhizosphere of soybean. 2009 2009
 165. The effects of diquat dibromide on soil microbial activity and functional diversity 2013 2013
 166. The estimation of changes in functional diversity of anaerobic community during cosubstrates mesophilic digestion process. 2014 2014, 11-14
 167. The estimation of soil microbial functional diversity using microbial community level physiological profiling (CLPP). Laboratory manual 2015 Rozdz.: 67-72
 168. The impact of heat treatment on metabolic profiles of fungi belong to Neosartorya genus Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic 2016 13-14
 169. The importance of Fusarium fungi in wheat cultivation – pathogenicity and mycotoxins production. Journal of Animal and Plant Sciences 2014 2014, 21(2): 3326-3343
 170. The Influence of Ecological and Conventional Plant Production Systems on Soil Microbial Quality under Hops (Humulus lupulus). International Journal of Molecular Sciences 2014 2014, 15(6): 9907-9923
 171. The influence of organic management on soil microbial activity 2013 2013, 87-87
 172. The influence of selected desicant and plant growth regulator on selected groups of microorganisms on the surface of rapeseeds. 2007 2007, 246
 173. The influence of the maturity regulators on the number of selected microorganisms groups settling rapeseed’s surface. 2007 2007, 324-326
 174. The phenotypic and genomic diversity of Aspergillus strains producing glucose dehydrogenase. Acta Biochimica Polonica 2015 62(4): 747-755
 175. The response of rhizosphere microbial properties to flavonoids and NOD factors. Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 2015 65(2): 125-131
 176. Udział Instytutu Agrofizyki w badaniach jakości gleb. 2015 2015
 177. Using the Biolog Ecoplate Method for evaluation of the functional metabolic diversity of soil amended with sludge from fruit wastewater treatment plant 2013 2013, 169-169
 178. Variability of intergranular friction and its role in DEM simulation of direct shear of an assemmbly of rapeseeds. International Agrophysics 2011 2011, 25(4): 361-368
 179. Vliv exogenní organické hmoty na funkční a genetickou diverzitu půdních mikroorganismů. 2015 2015
 180. Właściwości mikrobiologiczne gleby pod uprawą pszenicy ozimej w systemach ekologicznym i konwencjonalnym. Acta Agrophysica 2011 2011, 18(2): 245-254
 181. Właściwości mikrobiologiczne i biochemiczne pulpy pofermentacyjnej jako potencjalnego źródła materii organicznej w rolnictwie. 2014 2014, 107-107
 182. Wpływ desykantów i regulatorów wzrostu na nasilenie amonifikacji i nitryfikacji w glebie pod uprawę rzepaku. 2008 2008
 183. Wpływ egzogennej materii organicznej (EOM) na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów oraz aktywność enzymatyczną gleby w odniesieniu do właściwości środowiska. Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby. 2015 Rozdz. 6: 81-103
 184. Wpływ egzogennej materii organicznej na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów glebowych. 2015 2015
 185. Wpływ podłoża trocinowego na profil metaboliczny Cerrena unicolor Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 122-122
 186. Wpływ Roundupu na liczebność bakterii i grzybów proteolitycznych oraz aktywność proteazy. 2008 2008
 187. Wpływ ściółkowania i zagęszczenia na aktywność enzymatyczną gleby pod soją. 2009 2009
 188. Wpływ ściółkowania oraz molekularnych sygnałów symbiozy na wzrost grochu 2012 2012, 77-78
 189. Wpływ sposobu użytkowania i wybranych właściwości fizykochemicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby. 2007 2007
 190. Wpływ sposobu użytkowania i wybranych właściwości fizykochemicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby. 2009 2009
 191. Wpływ właściwości fizycznych i fizykochemicznych gleb na ich biosferę. AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody 2014 90-94
 192. Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost i plonowanie soi. 2009 2009
 193. Wstępne badania dotyczące detekcji grzybów termoopornych z wykorzystaniem łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) / Preliminary study on detection of heat – resistant fungi using polymerase chain reaction (PCR). 2015 2015, j.pol. 110-110-j.ang. 309-309
 194. Wybrane właściwości mikrobiologiczne gleby płowej nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich. 2008 2008
 195. Wykorzystanie metody Real-Time PCR w detekcji grzybów termoopornych w glebach pochodzących z przemysłowych plantacji truskawek Warsztaty naukowe pt. „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”, Puławy, 19.02.2016 r. 2016 122-123
 196. Wykorzystanie substratów węglowych przez chorobotwórcze grzyby Leptosphaeria maculans i L. biglobosa powodujące suchą zgniliznę kapustnych na rzepaku. 2014 2014, 32-33
 197. Wykorzystanie źródeł fosforu i siarki przez szczep Trichoderma wyizolowany z osadu ścieków mleczarskich, przy użyciu mikromacierzy fenotypowych (PM). 2014 2014, 138-140
 198. Wykorzystanie źródeł węgla przez szczep Trichoderma wyizolowany z osadu ścieków mleczarskich. 2014 2014, 53-56
 199. Występowanie i znaczenie drobnoustrojów środowiska glebowego – aktywność mikrobiologiczna gleby płowej wzbogaconej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich i słomą. Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań. 2009 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 791-102
 200. Występowanie mikroorganizmów w przecierach truskawkowych oraz ocena potencjału metabolicznego wybranych izolatów grzybów. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015 2015 Tom I, Część II: 40-46
 201. Zastosowanie LC/QQQ w analizie mykotoksyn grzybów termoopornych. NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2015 Tom I: 29-33
 202. Zastosowanie metod fluorymetrycznych do oceny aktywności enzymatycznej gleby nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich. 2013 2013, 82-82
 203. Zmiany aktywności mikrobiologicznej gleby brunatnej pod uprawą pszenicy ozimej w różnych latach oddziaływania osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura 2008 2008, LXIII(1): 118-132
 204. Znaczenie, charakterystyka oraz perspektywy badań grzybów termoopornych. 2015 2015, 7-7
 205. Znaczenie enzymów w badaniach jakości gleb – aktywność enzymatyczna gleby brunatnej nawożonej mineralnie i organicznie. Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań. 2009 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 8103-118
Top
X