Frąc Magdalena

Frąc Magdalena

Print Friendly
prof. dr hab. Frąc Magdalena
Nr pokoju: 134
E-mail: m.frac@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 156

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Mikrobiologia i biochemia środowiskowa
 • Nowoczesne metody biologii molekularnej w badaniach środowiska glebowego
 • Diagnostyka mikrobiologiczna w badaniach jakości żywności
 • Zagospodarowanie odpadów przemysłu rolno-spożywczego
 • Fermentacja metanowa
 • Bioremediacja

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2003    Mgr inż. ochrony środowiska
  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie
  Tytuł pracy: „Charakterystyka zbiorowisk grzybów strefy korzeniowej koniczyn i traw uprawianych na glebie torfowo-murszowej”
 • 2007    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii – mikrobiologia środowiskowa
  Wydział Rolniczy AR w Lublinie
  tytuł pracy: „Wpływ osadu ściekowego z mleczarni na liczebność mikroorganizmów i ich aktywność biochemiczną w glebie”
 • 2013    Dr hab. w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł osiągnięcia naukowego: „Ocena mikologiczna osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich oraz jego wpływ na różnorodność funkcjonalną mikroorganizmów glebowych”

Stypendia i staże:

 • 2001    Stypendium Sokrates-Erasmus – Intensywny program na temat jakości żywności i systemu HACCP pt. „Gestion de la qualité en Europe”. ISARA – Institut Superieur d’Agriculture Rhone-Alpes, Lyon, Francja
 • 2006, 2007    Studia podyplomowe z biologii molekularnej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
 • 2008    Szkolenie z zakresu biologii molekularnej – Technika PCR i jej zastosowania, Politechnika Gdańska, DNA-Gdańsk, Gdańsk
 • 2008    Staż naukowy w Dipartamento Di Scienza Del Suolo E Nutrizione Della Pianta Uniwersytetu we Florencji, w zespole badawczym wykorzystującym techniki biologii molekularnej do badań środowiska glebowego, Florencja, Włochy
 • 2008-2009    Pilotażowe studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych „Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi”, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • 2009    Szkolenie „Walidacja i szacowanie niepewności metod mikrobiologicznych ilościowych i jakościowych w laboratorium”. Centrum Naukowo-Techniczne A2KCeNT s.c., Warszawa
 • 2009    Kurs „Gene expression school”. Warszawa
 • 2009-2010    Pilotażowe studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych „Public Relations w badaniach naukowych”, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • 2009-2010    Studia podyplomowe – Mikrobiologia, higiena i jakość w przemyśle, Politechnika Łódzka

Publikacje pracownika

 1. GRZYBY TERMOOPORNE TALAROMYCES FLAVUS W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI – NOWATORSKIE METODY DETEKCJI , III Kuźnia Młodych Talentów, 27-30 września, Jabłonna 2017 2017 str. 42
 2. Grzyby termooporne , Galeria postaci w Galerii Malarstwa na Zamku w Lublinie, 17.12.2017 2017
 3. Oczyszczanie produktu reakcji sekwencjonowania DNA z wykorzystaniem kulek paramagnetycznych , X Sympozjum Doktorantów Współczesne Problemy w Naukach o Życiu 2017 str. 20
 4. Pentachlorophenol-induced changes in soil activity , 23rd International Symposium on Environmental Biogeochemistry, 25-29.09.2017, Palm Cove, Australia 2017 str. 55-56
 5. Plant-specific effects of faba bean and wheat on soil enzymes activities and functional diversity , 23rd International Symposium on Environmental Biogeochemistry, 25-29.09.2017, Palm Cove, Australia 2017 str. 54
 6. Wrażliwość niektórych grzybów na biopreparaty , Jagodnik. Wszystko o uprawie roślin jagodowych 2017 4(34): 12-15
 7. Efficient Cellulases Production by Trichoderma atroviride G79/11 in Submerged Culture Based on Soy Flour-Cellulose-Lactose , Bioresources 2017 12(4): 8468-8489
 8. Microbial functional diversity and enzymatic activity of soil degraded by sulphur mining reclaimed with various waste , International Agrophysics 2017 31(4): 465-473
 9. Expression of cellulase genes in petriella setifera strains , XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne (2017-07-03 : 2017-07-04) 2017 str. 8
 10. Microbial biodiversity of meadows under different modes of land use: catabolic and genetic fingerprinting , World Journal of Microbiology and Biotechnology 2017 33(8):154; DOI: 10.1007/s11274-017-2318-2
 11. Characterization and Influence of a Multi-enzymatic Biopreparation for Biogas Yield Enhancement , BioResources 2017 12(3): 6187-6206
 12. Methanogenic community composition in an organic waste mixture in an anaerobic bioreactor , International Agrophysics 2017 31: 327-338
 13. Microbial community diversity and the interaction of soil under maize growth in different cultivation techniques , Plant Soil Environment 2017 63: 264-270
 14. Benefits of flavonoids and straw mulch application on soil microbial activity in pea rhizosphere , International Journal of Environmental Science and Technology 2017 pp. 1–10
 15. Direct loop-mediated isothermal amplification (directlamp) for detection of talaromyces flavus , Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 67-68
 16. Carbohydrates metabolism by neosartorya fungi using biolog system , Book of abstracts, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3 June 2017 2017 str. 28-29
 17. Analiza metaboliczna i metagenomiczna konsorcjów metanotroficznych pochodzących z gleb o różnej genezie , Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 136-136
 18. Analiza metaboliczna konsorcjum metanotroficznego , Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 127-127
 19. Metagenomy grzybowe gleb wzbogaconych odpadową materią organiczną , Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 123-123
 20. Wpływ podłoża trocinowego na profil metaboliczny Cerrena unicolor , Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 122-122
 21. Analiza metagenomiczna odpadów jabłkowych z uprawy ekologicznej , Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 119-119
 22. Różnorodność kataboliczna i genetyczna izolatów Petriella setifera hodowanych na odpadach organicznych , Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 117-117
 23. Aktywność enzymów zaangażowanych w szlaki degradacji celulozy oraz stopień jej wykorzystania przez grzyby Petriella setifera , Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 83-84
 24. Ocena bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej mikroorganizmów w glebie spod uprawy kukurydzy w długoletniej monokulturze , Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 78-78
 25. Ocena struktury zbiorowisk grzybów w glebach uprawnych o różnym uwilgotnieniu z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji , Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 72-72
 26. Charakterystyka profilu metabolicznego grzybów ciepło-opornych z rodzaju Neosartorya The metabolic characterization of heat-resistant Neosartorya fungi , Materiały Konferencyjne. II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29 - 30 czerwca 2017 roku 2017 str. 63-63
 27. Fast and easy liquid chromatography–mass spectrometry method for evaluation of postharvest fruit safety by determination of mycotoxins: Fumitremorgin C and verruculogen , POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 2017 131: 46-54
 28. Comparison of Chemical Sensitivity of Fresh and Long-Stored Heat Resistant Neosartorya fischeri Environmental Isolates Using BIOLOG Phenotype MicroArray System , PLoS One 2016 11(1): e0147605
 29. Fast and Accurate Microplate Method (Biolog MT2) for Detection of Fusarium Fungicides Resistance/Sensitivity. , Frontiers in Microbiology 2016 7(489): 1-13
 30. Linking Microbial Enzymatic Activities and Functional Diversity of Soil around Earthworm Burrows and Casts , Frontiers in Microbiology 2016 7 (article 1361): 1-9
 31. Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) for detection of Talaromyces flavus , Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic 2016 42-43
 32. Porównanie wrażliwości chemicznej dwóch szczepów grzybów termoopornych z gatunku Neosartorya Fischeri. , 2016 63-65
 33. The impact of heat treatment on metabolic profiles of fungi belong to Neosartorya genus , Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic 2016 13-14
 34. Wykorzystanie metody Real-Time PCR w detekcji grzybów termoopornych w glebach pochodzących z przemysłowych plantacji truskawek , Warsztaty naukowe pt. „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”, Puławy, 19.02.2016 r. 2016 122-123
 35. Functional Diversity and Microbial Activity of Forest Soils that Are Heavily Contaminated by Lead and Zinc , Water, Air, & Soil Pollution 2016 227(348): 1-14
 36. Microbial Functional Diversity in Podzol Ectohumus Horizons Affected by Alkaline Fly Ash in the Vicinity of Electric Power Plant , Geomicrobiology Journal 2016 DOI: 10.1080/01490451.2016.1220651, 1-8
 37. Assessment of microbiological and biochemical properties of dairy sewage sludge , International Journal of Environmental Science and Technology 2016 DOI 10.1007/s13762-016-1179-9,
 38. The effect of dairy sewage sludge amendment on repellency and hydraulic conductivity of soil aggregates from two depths of Eutric Cambisol. , Journal of Plant Nutrition and Soil Science 2015 178(2): 270-277
 39. Occurrence, Detection, and Molecular and Metabolic Characterization of Heat-Resistant Fungi in Soils and Plants and Their Risk to Human Health. , Advances in Agronomy 2015 132: 161-204
 40. The response of rhizosphere microbial properties to flavonoids and NOD factors. , Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 2015 65(2): 125-131
 41. Laccase production and metabolic diversity among Flammulina velutipes strains. , World Journal of Microbiology & Biotechnology 2015 31(1): 121-133
 42. High-Resolution Continuum Source Atomic Absorption Spectrometry with Microwave-Assisted Extraction for the Determination of Metals in Vegetable Sprouts. , Analytical Letters 2015 48(14): 2272-2287
 43. Biological activity and microbial genetic diversity of bare-fallow and grassland soils. , Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science 2015 65(7): 648-657
 44. Soil microbial functionality in response to dairy sewage sludge and mineral fertilisers application under winter rape. , International Journal of Environmental Science and Technology 2015 12(11): 3675-3684
 45. Enhanced Phytoremediation of Crude Oil-Polluted Soil by Four Plant Species: Effect of Inorganic and Organic Bioaugumentation. , International Journal of Phytoremediation 2015 17(12): 1253-1261
 46. Genetic and Metabolic Intraspecific Biodiversity of Ganoderma lucidum. , BioMed Research International 2015 2015(Article ID 726149)
 47. The phenotypic and genomic diversity of Aspergillus strains producing glucose dehydrogenase. , Acta Biochimica Polonica 2015 62(4): 747-755
 48. Determination of biodiversity of Coprinus comatus using genotyping and metabolic profiling tools. , Acta Biochimica Polonica 2015 62(4): 683-689
 49. Profilowanie metaboliczne grzybów z rodzaju Neosartorya i Aspergillus wyizolowanych z truskawek. , Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015 2015 Tom I, Część II: 32-39
 50. Występowanie mikroorganizmów w przecierach truskawkowych oraz ocena potencjału metabolicznego wybranych izolatów grzybów. , Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015 2015 Tom I, Część II: 40-46
 51. Charakterystyka profilu metabolicznego grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamys wyizolowanych z gleby i truskawek. , Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015 2015 Tom I, Część II: 104-110
 52. Ocena jakości mikrobiologicznej gleby i truskawek z plantacji przemysłowych. , Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015 2015 Tom I, Część II: 111-117
 53. Talaromyces flavus – charakterystyka i znaczenie. , Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015 2015 Tom I, Część II: 118-124
 54. Zastosowanie LC/QQQ w analizie mykotoksyn grzybów termoopornych. , NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości 2015 Tom I: 29-33
 55. Laboratory manual. , 2015 1-121
 56. Wpływ egzogennej materii organicznej (EOM) na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów oraz aktywność enzymatyczną gleby w odniesieniu do właściwości środowiska. , Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby. 2015 Rozdz. 6: 81-103
 57. Evaluation of genetic diversity of ammonia oxidizing archaea (AOA) using terminal restriction fragment length polymorphism analysis (t-RFLP). , Laboratory manual 2015 Rozdz.: 63-66
 58. The estimation of soil microbial functional diversity using microbial community level physiological profiling (CLPP). , Laboratory manual 2015 Rozdz.: 67-72
 59. Molecular identification of fungi isolated from Dracocephalum moldavica L. seeds. , Agriculture and Agricultural Science Procedia 2015 774-79
 60. Evaluation of soil microbial communities as influenced by crude oil pollution , African Journal of Biotechnology 2015 14(19): 1632-1639
 61. Molecular identification of fungi isolated from Dracocephalum moldavica L. seeds / Molekularna identyfikacja grzybów izolowanych z nasion pszczelnika mołdawskiego (Dracocephalum moldavica L.). , 2015 2015
 62. CASE STUDY: Trzebieszów, Podlasie region. , 2015 2015
 63. Vliv exogenní organické hmoty na funkční a genetickou diverzitu půdních mikroorganismů. , 2015 2015
 64. Udział Instytutu Agrofizyki w badaniach jakości gleb. , 2015 2015
 65. Aktywność dehydrogenaz jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem. , 2015 2015, 36-37
 66. Ilościowe oznaczania werukulogenu i fumitremorginy C przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas. , 2015 2015, 411-411
 67. Profil metaboliczny grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamys , 2015 2015, 54-54
 68. Wpływ egzogennej materii organicznej na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów glebowych. , 2015 2015
 69. Identyfikacja grzybów termoopornych wyizolowanych z gleby i truskawek na podstawie metod klasycznych i molekularnych. , 2015 2015, 34-35
 70. Analiza różnorodności funkcjonalnej mikroorganizmów w próbkach środowiskowych z wykorzystaniem systemu BIOLOG. , 2015 2015
 71. Impact of organic soil management, dairy sewage sludge amendment and soil compactness on hydrophysical properties of soil aggregates. , 2015 2015, 337-337
 72. Porównanie wybranych metod izolacji DNA grzybów termoopornych z gatunku Talaromyces flavus. , 2015 2015, poz. 49, 55-55
 73. Profil metaboliczny grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamyces. , 2015 2015, poz. 48, 54-54
 74. Analiza metaboliczna grzybów z rodzaju Neosartorya i Aspergillus z wykorzystaniem płytek Biolog FF. , 2015 2015, poz. 24, 30-30
 75. Metabolic and genetic profile of selected heat-resistant Byssochlamys strains and its decimal reduction time (D value) at 80o and 95oC , 2015 2015, 128-128
 76. Development of PCR method for detection of Neosartorya fischeri and Aspergillus fumigatus in fresh strawberries and metabolic characterization of selected strains. , 2015 2015, 125-125
 77. Development of method for detection of the genus Neosartorya in strawberry juice. , 2015 2015, 92-92
 78. Ilościowe oznaczenia warukulogenu i fumitremorginy C przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas. , 2015 2015, PJ-24; 411-411
 79. Różnorodność genetyczna archaea utlaniających amoniak w glebie pod wpływem kompostowanych materiałów odpadowych / Genetic diversity of ammonia oxidizing archaea under the influence of organic waste composts. , 2015 2015, j.pol. 109-109-j.ang. 308-308
 80. Analiza profilu genetycznego Archaea utleniających amoniak w ocenie jakości gleby nawożonej pofermentem lub mączką zwierzęcą. , 2015 2015, 50-51
 81. Aktywność dehydrogenazowa jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem , 2015 2015, 36-37
 82. Characterization of Metabolic Profile of Talaromyces Flavus With BIOLOG FF Microplates. , 2015 2015, 106-106
 83. Znaczenie, charakterystyka oraz perspektywy badań grzybów termoopornych. , 2015 2015, 7-7
 84. Real-time PCR for detection of Talaromyces flavus. , 2015 2015, 22-22
 85. Evaluation and optimization of DNA extraction procedures for Talaromyces flavus. , 2015 2015, 46-47
 86. Profil metaboliczny grzybów termooprornych z rodzaju Byssochlamys. , 2015 2015, 54-54
 87. Wstępne badania dotyczące detekcji grzybów termoopornych z wykorzystaniem łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) / Preliminary study on detection of heat – resistant fungi using polymerase chain reaction (PCR). , 2015 2015, j.pol. 110-110-j.ang. 309-309
 88. Metody wykorzystywane w ocenie oddziaływania odpadów organicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby. , Postępy Mikrobiologii 2014 2014, 53(2): 183-193
 89. Soil Microbial Functional and Fungal Diversity as Influenced by Municipal Sewage Sludge Accumulation. , International Journal of Environmental Research and Public Health 2014 2014, 11(9): 8891-8908
 90. Soil microorganisms´ response to Reglone 200 SL / Reakcja mikroorganizmów glebowych na Reglone 200 SL. , Acta Agrophysica 2014 2014, 21(2): 153-164
 91. The Application of the Biolog EcoPlate Approach in Ecotoxicological Evaluation of Dairy Sewage Sludge. , Applied Biochemistry and Biotechnology 2014 2014, DOI 10.1007/s12010-014-1131-8(174, 4): 1434-1443
 92. Effects of chemicals used in cultivation of rapeseed on the microorganisms and their activity in soill / Wpływ środków chemicznych stosowanych w uprawie rzepaku na mikroorganizmy i ich aktywność w glebie. , Acta Agrophysica Monographiae 2014 2014, (3): 1-118
 93. Conditioners and significance of t-RFLP profile of the assemblage of prokaryotic microorganisms in crude oil polluted soils. , African Journal of Biotechnology 2014 13(44): 4220-4225
 94. The Influence of Ecological and Conventional Plant Production Systems on Soil Microbial Quality under Hops (Humulus lupulus). , International Journal of Molecular Sciences 2014 2014, 15(6): 9907-9923
 95. The importance of Fusarium fungi in wheat cultivation – pathogenicity and mycotoxins production. , Journal of Animal and Plant Sciences 2014 2014, 21(2): 3326-3343
 96. Wpływ właściwości fizycznych i fizykochemicznych gleb na ich biosferę. , AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody 2014 90-94
 97. Właściwości mikrobiologiczne i biochemiczne pulpy pofermentacyjnej jako potencjalnego źródła materii organicznej w rolnictwie. , 2014 2014, 107-107
 98. Ocena aktywności mikrobiologicznej różnie uwilgotnionych ekosystemów glebowych. , 2014 2014, 92-92
 99. Application of PCR method for detection of heat-resistant fungi belong to the Talaromyces flavus species. , 2014 2014, 92-93
 100. Application of biolog FF microplate™ for metabolic profiling of fungi from the genus fusarium. , 2014 2014, 74-75
 101. Porównanie efektywności wybranych metod izolacji DNA grzybów fitopatogenicznych z rodzaju Fusarium , 2014 2014, 34-34
 102. Global carbon utilization profiles of two heat-resistant strains of Neosartorya fischeri using phenotype microarray (PM plates) , 2014 2014, 18-19
 103. The estimation of changes in functional diversity of anaerobic community during cosubstrates mesophilic digestion process. , 2014 2014, 11-14
 104. Grzyby termooporne – znaczenie, charakterystyka, perspektywy badań. , 2014 2014, 45-47
 105. Heat-resistant fungi in soil and plant – risk for human health. , 2014 2014
 106. Wykorzystanie źródeł fosforu i siarki przez szczep Trichoderma wyizolowany z osadu ścieków mleczarskich, przy użyciu mikromacierzy fenotypowych (PM). , 2014 2014, 138-140
 107. Fungi (heat resistant) – risk for human health and application in organic waste degradation. , 2014 2014
 108. Mikromacierze fenotypowe w ocenie uzdolnień do wykorzystania azotu przez szczepy Neosartorya fischeri. , 2014 2014, 21-23
 109. Wykorzystanie źródeł węgla przez szczep Trichoderma wyizolowany z osadu ścieków mleczarskich. , 2014 2014, 53-56
 110. Analiza metagenomiczna genu 16S rDNA wykorzystująca sekwencjonowanie nowej generacji w ocenie składu konsorcjum bakterii występujących w masie fermentacyjnej. , 2014 2014, 32-32
 111. Skład konsorcjum bakterii zasiedlających masę fermentacyjną na podstawie oceny polimorfizmu długości terminalnych fragmentów restrykcyjnych (tRFLP) genu mcrA. , 2014 2014, 49-49
 112. Ocena zróżnicowania genetycznego bakterii w masie fermentacyjnej bioodpadów na podstawie genu 16S rDNA metodą elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego. , 2014 2014, 89-89
 113. Analiza werukulogenu i fumitremorginy C metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas. , 2014 2014, 142-143
 114. Wykorzystanie substratów węglowych przez chorobotwórcze grzyby Leptosphaeria maculans i L. biglobosa powodujące suchą zgniliznę kapustnych na rzepaku. , 2014 2014, 32-33
 115. Ocena wpływu ciśnienia osmotycznego i pH na rozwój termoopornych grzybów Neosartorya fischeri z wykorzystaniem mikromacierzy fenotypowych (PM). , 2014 2014, 18-19
 116. Microbiological and biochemical properties of sludge from fruit wastewater treatment plant and its impact on soil environment , 2014 2014, 73-74
 117. Bezpieczeństwo stosowania osadów ściekowych w rolnictwie. , 2014 2014, 41-41
 118. Microbial functional diversity evaluation using community level physiological profiling (CLPP) in soil amended with exogenous organic matter. , 2014 2014, 15-17
 119. Grzyby termooporne – znaczenie, charakterystyka, perspektywy badań. , 2014 2014, 45-47
 120. Assessment of microbial status for an hydrocarbon polluted soil after applying an electrokinetic treatment , Recent Research Developments in Electrochemistry 2013 2013, 933-48
 121. Application of Biolog Ecoplate® to monitor the ecotoxicity status of sewage sludge (a re-view) , Acta Agrophysica 2013 2013, 20(3): 385-397
 122. Evaluation of geochemical and microbiological properties in soils from selected regions of the Kola Peninsula , 2013 2013, 183
 123. Microbial functional diversity of antarctic soils from Arctowski Polish Anarctic Station region , 2013 2013, 49-49
 124. The characterization of nitrifying bacteria community in soil rhizosphere after mineral and organic (dairy sewage sludge) fertilization , 2013 2013, 110-110
 125. Occurence of fungi of the genus Fusarium in winter wheat after using different doses of carbendazim , 2013 2013, 170-170
 126. Occurrence of heat-resistant fungi in agricultural soils under strawberries cultivation , 2013 2013, 105-105
 127. Metabolic diversity and characterization of selected cellulolytic fungi isolated from organic waste , 2013 2013
 128. Genetic and biochemical identification of microorganisms isolated from agricultural and food wastes for methane fermentation process , 2013 2013
 129. Changes in soil microbial activity and functional diversity after application of metconazole for plants protection , 2013 2013
 130. The effects of diquat dibromide on soil microbial activity and functional diversity , 2013 2013
 131. The effect of ecological production system on the soil microbial quality under hops cultivation , 2013 2013, 101-101
 132. The influence of organic management on soil microbial activity , 2013 2013, 87-87
 133. Microbial metabolic activity in postharvest soil amended with dairy sewage sludge , 2013 2013, 31-31
 134. Flawonoidy oraz czynniki Nod (lipochito-oligosacharydy) modyfikują aktywność mikroorganizmów ryzosfery grochu. , 47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mikroorganizmy-roślina-środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu”, 12-15.05.2013, Puławy-Lublin 2013 str. 234-234
 135. Badania skriningowe, z wykorzystaniem systemu Biolog FF-plates, w zakresie uzdolnień katabolicznych grzybów wyizolowanych z kiszonek. , 2013 2013, 201-201
 136. Diagnostyka grzybów z rodzaju Fusarium z wykorzystaniem wybranych metod biologii molekularnej. , 2013 2013, 157-157
 137. Analiza zróżnicowania genetycznego zespołów mikroorganizmów występujących w ryzosferze i glebie pozaryzosferowej nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich. , 2013 2013, 135-135
 138. Analiza profilu metabolicznego gleby w zależności od sposobu jej użytkowania. , 2013 2013, 156-156
 139. Zastosowanie metod fluorymetrycznych do oceny aktywności enzymatycznej gleby nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich. , 2013 2013, 82-82
 140. Identyfikacja molekularna bakterii wyodrębnionych z wybranych odpadów organicznych oraz ocena ich aktywności celulolitycznej. , 2013 2013, 108-108
 141. Using the Biolog Ecoplate Method for evaluation of the functional metabolic diversity of soil amended with sludge from fruit wastewater treatment plant , 2013 2013, 169-169
 142. The Biolog FF and ECO Plates system for evaluation of the catabolic diversity in fungal and bacterial silages’s communities , 2013 2013, 74-74
 143. Biodegradation of organic waste in the anaerobic digestion – benefits of the co-fermentation process , 2013 2013, 73-73
 144. Nod Factors (Lipo-Chitooligosaccharides) effects on symbiotic nitrogen fixation and microbial properties in pea rhizosphere , 2013 2013, 111-111
 145. Community Level Physiological Profiles (CLPP), Characterization and Microbial Activity of Soil Amended with Dairy Sewage Sludge. , Sensors 2012 2012, 123253-3268
 146. Methane fermentation process for utilization of organic waste , International Agrophysics 2012 2012, 26(3): 317-330
 147. Soil microbial activity as influenced by compaction and straw mulching. , International Agrophysics 2012 2012, 2665-69
 148. Methane fermentation process as anaerobic digestion of biomass: Transformations, stages and microorganisms , African Journal of Biotechnology 2012 2012, 11(18): 4127-4139
 149. Ocena mikologiczna osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich oraz jego wpływ na różnorodność funkcjonalną mikroorganizmów glebowych , Acta Agrophysica Monographiae PL 2012 2012, (1): 1-142
 150. Mycological characterization of dairy sewage sludge and its influence on soil microbial activity , Annual Report Polish Academy of Sciences 2012 2012, 37-40
 151. Sequences of fungal strains isolated from dairy sewage sludge , GenBank 2012 2012
 152. Sequence of bacteria strain isolated from municipal water , GenBank 2012 2012, (B1_2012 KC179764)
 153. Sequence of heat-resistant fungal strain isolated from fruit-based product , GenBank 2012 2012, (G48_12 KC179765)
 154. Wpływ ściółkowania oraz molekularnych sygnałów symbiozy na wzrost grochu , V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego pt: ”Agrofizyka dla produkcji rolniczej i przemysłu spożywczego”, 19-21.09.2012, Puławy 2012 str. 77-78
 155. Aktywność enzymatyczna oraz zróżnicowanie genetyczne bakterii nitryfikacyjnych w glebie ugorowanej , 2012 2012, 44-45
 156. Aktywność i różnorodność metaboliczna mikroorganizmów w wybranych warstwach gleby nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich , 2012 2012, 52-53
 157. Charakterystyka mikrobiologiczna wybranych odpadów organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii i grzybów celulolitycznych , 2012 2012, 50-51
 158. Evaluation of the efficiency of enzymes synthesis by molds of the fungal strains isolated from dairy sewage sludge , 2012 2012, 97-97
 159. Biochemical potential and molecular identification of microorganisms isolated from soil and different organic wastes , 2012 2012, 2131-2131
 160. Ocena aktywności pektynolitycznej środowiskowych szczepów Aspergillus sp. na wybranych podłożach indukcyjnych , 2012 2012, 33-33
 161. Dynamika zmian aktywności proteolitycznej i celulolitycznej szczepów Aspergillus sp. na podłożu zawierającym produkty odpadowe przemysłu spożywczego , 2012 2012, 55-55
 162. The BIOLOG ECOPLATES® carbon sources microbial utilization as method for evaluation of the metabolic potential of soil amended with dairy sewage sludge , 2012 2012, 22-22
 163. Methane fermentation process for utilization of organic waste: biogas-profitability study for chosen substrates , 2012 2012
 164. Isolation, identification and screening of cellulolytic microorganisms from soil and organic waste , 2012 2012, 2145-2145
 165. Regional Laboratory of Renewable Energy and the study conducted in the Laboratory of Molecular and Environmental Microbiology , 2012 2012
 166. Variability of intergranular friction and its role in DEM simulation of direct shear of an assemmbly of rapeseeds. , International Agrophysics 2011 2011, 25(4): 361-368
 167. Agricultural utilisation of dairy sewage sludge: Its effect on enzymatic activity and microorganisms of the soil environment. , African Journal of Microbiology Research 2011 2011, 5(14)(14): 1755-1762
 168. Algae, the Potential Source of Energy. , Encyclopedia of Agrophysics 2011 2011, (Hasło)
 169. Właściwości mikrobiologiczne gleby pod uprawą pszenicy ozimej w systemach ekologicznym i konwencjonalnym. , Acta Agrophysica 2011 2011, 18(2): 245-254
 170. Soil microbial properties in response to compaction and straw mulching , International Conference Agrophysics for Quality of Life, 31.05-3.06.2011, Lublin 2011 str. 100-101
 171. Characterization of fungal community structure in the municipal sewage sludge , 2011 2011, 107-107
 172. Microbiological hazards resulting from application of dairy sewage sludge: effects on occurrence of pathogenic microorganisms in soil. , Journal of Toxicology and Environmental Health-Part A 2010 2010, Part A, 73: 17, 1194-1201
 173. Populations of selected microbial and fungal species growing on the surface of rape seeds following treatment with desiccants or plant growth regulators. , Journal of Toxicology and Environmental Health-Part A 2010 2010, Part A, 73: 17, 1230-1235
 174. Microalgae for biofuels production and environmental applications: A review. , African Journal of Biotechnology 2010 2010, 9(54): 9227-9236
 175. Różnorodność mikroorganizmów środowiska glebowego. , Postępy Mikrobiologii 2010 2010, 40(1): 47-58
 176. Mycological composition in the rhizosphere of winter wheat in different crop production systems , 2010 2010
 177. Ocena stanu mikrobiologicznego gleby płowej uprawianej w systemie ekologicznym i monokulturze , 2010 2010
 178. Przegląd metod molekularnych wykorzystywanych w ocenie stanu mikrobiologicznego gleb i odpadów wprowadzanych do środowiska glebowego , 2010 2010
 179. Produkcja biogazu z wykorzystaniem odpadów po-rolniczych i surowców roślinnych , 2010 2010, 1-9
 180. Algi – energia jutra (Biomasa, biodiesel) – artykuł przeglądowy. , Acta Agrophysica 2009 2009, 168, Vol. 13(3), 627-638
 181. Mikrobiologia rolnicza. Przewodnik do ćwiczeń. , Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2009 2009, (l. ark. wyd.9,5): 1-130
 182. Changes in microbiological activity of soils fertilised with varied doses of sludge from a dairy sewage treatment plant. , Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A 2009 2009, Vol. 16, No. 10, 1273-1282
 183. Występowanie i znaczenie drobnoustrojów środowiska glebowego – aktywność mikrobiologiczna gleby płowej wzbogaconej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich i słomą. , Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań. 2009 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 791-102
 184. Znaczenie enzymów w badaniach jakości gleb – aktywność enzymatyczna gleby brunatnej nawożonej mineralnie i organicznie. , Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań. 2009 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 8103-118
 185. Liczebność mikroorganizmów w glebie nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich na tle nawożenia mineralnego , Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2009 535, 153-161
 186. Impact of dairy sewage sludge on enzymatic activity and inorganic nitrogen concentrations in the soils , International Agrophysics 2009 2009, 23(1): 31-37
 187. Seasonal changes in microbial activity of brown soil fertilised with dairy sewage sludge , Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A 2009 2009, 16(5/6): 575-582
 188. Aktywność enzymatyczna gleby pod uprawą pszenicy ozimej w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. , 2009 2009
 189. Aktywność enzymatyczna w glebie nawożonej osadem ściekowym. , 2009 2009
 190. Wpływ ściółkowania i zagęszczenia na aktywność enzymatyczną gleby pod soją. , 2009 2009
 191. Ocena aktywności enzymatycznej w ryzosferze soi pod wpływem ściółkowania i zagęszczenia gleby. , 2009 2009
 192. Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost i plonowanie soi. , III Sprawozdawcza Sesja Naukowa, Jakość Środowiska, Surowców i Żywności, Lublin, 30-31.03.2009 r. 2009
 193. The effect of mulching and soil compaction on fungi composition and microbial communities in the rhizosphere of soybean. , 2009 2009
 194. Wpływ sposobu użytkowania i wybranych właściwości fizykochemicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby. , 2009 2009
 195. Badania nad wpływem osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich na aktywność mikrobiologiczną i biochemiczną gleby. , Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL 2008 2008, (160, (3)): 1-147
 196. Emission of carbon dioxide from sulfated brown soil enriched with cellulose. , Polish Journal of Environmental Studies 2008 2008, Vol. 17,1B, 227-230
 197. Microbiological indices of soil quality fertilized with dairy sewage sludge. , International Agrophysics 2008 2008, Vol. 22, No. 3, 215-219
 198. Effect of sewage sludge on selected microbiological and biochemical indices of soil fertility in view of domestic and world wide studies: a review. , Acta Agrophysica 2008 2008, 162, Vol. 12(2), 393-407
 199. Influence of fertilizaton with dairy sewage sludge sanitized with coal fly ash on microbiological activity and concentration of heavy metals in hrey-brown podzolic soil. , Journal of Elementology 2008 2008, 13(4): 535-544
 200. Zmiany aktywności mikrobiologicznej gleby brunatnej pod uprawą pszenicy ozimej w różnych latach oddziaływania osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich , Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura 2008 2008, LXIII(1): 118-132
 201. Biochemical and microbiological characterization of soil microbial community under fertilization with dairy sewage sludge and farmyard manure. , Geophysical Research Abstracts 2008 Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r., Vol. 10
 202. Biologiczne wskaźniki jakości gleby nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich. , 2008 2008
 203. Ocena wybranych właściwości mikrobiologicznych gleby brunatnej i płowej w warunkach zróżnicowanego nawożenia osadem ścieków mleczarskich. , 2008 2008
 204. Sezonowe zmiany aktywności mikrobiologicznej gleby brunatnej na nawożonej osadem ścieków mleczarskich. , 2008 2008
 205. Aktywność proteolityczna gleby w zależności od terminu stosowania środka chemicznego Basta w uprawie rzepaku. , 2008 2008
 206. Termin stosowania Reglone a aktywność proteolityczna gleby pod uprawą rzepaku. , 2008 2008
 207. Wpływ Roundupu na liczebność bakterii i grzybów proteolitycznych oraz aktywność proteazy. , 2008 2008
 208. Charakterystyka mikrobiologiczna nasion rzepaku poddanych działaniu wybranych desykantów i regulatorów wzrostu. , 2008 2008
 209. Wpływ desykantów i regulatorów wzrostu na nasilenie amonifikacji i nitryfikacji w glebie pod uprawę rzepaku. , 2008 2008
 210. Wybrane właściwości mikrobiologiczne gleby płowej nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich. , 2008 2008
 211. Wpływ sposobu użytkowania i wybranych właściwości fizykochemicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby. , 2007 2007
 212. The influence of selected desicant and plant growth regulator on selected groups of microorganisms on the surface of rapeseeds. , 2007 2007, 246
 213. The influence of the maturity regulators on the number of selected microorganisms groups settling rapeseed’s surface. , 2007 2007, 324-326
Top
X