Bieganowski Andrzej

Bieganowski Andrzej

Print Friendly
prof. dr hab. Bieganowski Andrzej
Nr pokoju: D102
E-mail: a.bieganowski@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 124

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Laboratorium: Laboratorium Zastosowań Optycznych Technik Pomiarowych

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Metrologia gleboznawcza i środowiskowa – rozwój nowych i adaptacja istniejących metod do nowych obiektów badawczych oraz określanie zakresu stosowalności i ograniczeń metod wykorzystywanych w gleboznawstwie. Główne metody to:
  – dyfrakcja laserowa do wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb i osadów,
  – Dynamic Light Scattering (DLS) i Doppler Electrophoresis Laser Doppler Electrophoresis (LDE) do wyznaczania właściwości powierzchniowych bakterii i mikroemulsji,
  – metody rejestracji i analizy obrazu w kontekście interpretacji pochodzenia osadów,
  – sztuczny nos w badaniach gleboznawczych,
  – metody badania zjawiska rozbryzgu.
 • Fizyka gleby (w tym erozja) – obecnie przede wszystkim pierwszy etap erozji, tj. rozbryzg po uderzeniu kropli wody o powierzchnię gleby,
 • Emisja i pochłanianie gazów szklarniowych (cieplarnianych) – obecnie głównie metanogeneza i metanotrofia gleb.

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1986    Mgr chemii, specjalność: chemia podstawowa i stosowana
  Wydział Chemii UMCS w Lublinie
 • 1997    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Ocena mikrodyfuzji tlenu w glebie na podstawie krzywej woltamperometrycznejredukcji tlenu”
 • 2005    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Metrologiczne aspekty wyznaczania potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie”

Publikacje pracownika

 1. 2018, An Interaction of Rhamnolipids with Cu2+ Ions, Molecules, 23(2), 488; DOI: 10.3390/molecules23020488
 2. 2018, Hermetia illucens as a new and promising species for use in entomoremediation, Science of The Total Environment, 633: 912-919
 3. 2018, An improved method for determination of aggregate stability using laser diffraction, Land Degradation and Development, DOI: 10.1002/ldr.2941
 4. 2018, The shape and dynamics of the generation of the splash forms in single-phase systems after drop hitting, Physics of Fluids, 30; DOI: 10.1063/1.4998675
 5. 2018, Parameterization of the crown based on the analysis of splash on the soil and model surface, 3rd International Symposium of Soil Physics “The common people doing the unusual things", Kraków, Poland 14-15.02.2018, str. 26-27
 6. 2018, Comparison of various macro- and micro-aggregate stability indicators of the soils, 3rd International Symposium of Soil Physics “The common people doing the unusual things", Kraków, Poland 14-15.02.2018, str. 25
 7. 2018, The use of X-ray computed microtomography for soil craters created after the raindrop splash, 3rd International Symposium of Soil Physics “The common people doing the unusual things", Kraków, Poland 14-15.02.2018 , str. 14-15
 8. 2018, Surface properties of Enterococcus faecalis cells isolated from chicken hearts determine their low ability to form biofilms, Biofouling , 34(2); DOI: 10.1080/08927014.2017.1416105
 9. 2017, Support of precision agriculture with an ecosystem monitoring system from gyrocopter platform, 3rd International Conference on Global Food Security, Cape Town, South Africa 3-6.12.2017,
 10. 2017, GHG mapping over cultivated fields in ground and aerial measurements – project assumption, Conference "Degradation and Revitalization of Soil and Landscape" (Soil Science Days 2017), Olomouc, Czech Republic 10-13.09.2017, str. 82
 11. 2017, Elaboration of innovative method for monitoring the state of agrocenosis with the use of remote-sensing gyro system in terms of precision farming, 2nd International Symposium of Soil Physics, Zabrze 8.02.2017, str. 40
 12. 2017, Potencjał redox jako wskaźnik zakończenia etapu adaptacji osadu czynnego w reaktorze SBR, Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców pt. "Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie" na 25-lecie Studiów Doktorankich w IUNG-PIB, 14-15.09.2017, str. 46
 13. 2017, Laboratory sequencing batch reactor – greenhouse gas emitter, Proceeding of the V International Scientific and Technical Conference: Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects, Kiev, Ukraine, 26-27.10.2017 , str. 31
 14. 2017, Bakterie metanotroficzne – wybrane korzyści w biotechnologii środowiskowej, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 57
 15. 2017, Bank próbek glebowych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Konferencja naukowa „Krajowe bazy danych o glebach - stan, wykorzystanie, potrzeby”, Warszawa 21.09.2017 ,
 16. 2017, Comparison of the shape and dynamics of various splash forms in liquid single-phase systems, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, EGU2017-12396, 2017
 17. 2017, Sound wave energy emitted by water drop during the splash on the soil surface, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-14443, 2017
 18. 2017, The effectiveness of detection of splashed particles using a system of three integrated high-speed cameras, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-12281, 2017
 19. 2017, A system for recording of the mechanical impulse of the water drop’s impact on a soil surface, 2nd International Symposium of Soil Physics, Zabrze 8.02.2017, str. 27
 20. 2017, Single raindrop impact on soil surface as a sound wave source, 2nd International Symposium of Soil Physics, Zabrze 8.02.2017 , str. 26
 21. 2017, Utlenianie oraz produkcja metanu przez gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi w warunkach różnej wilgotności, III Kuźnia Młodych Talentów, Jabłonna 27-30.09.2017, str. 49
 22. 2018, Application of X-ray computed microtomography to soil craters formed by raindrop splash, Geomorphology, 303: 357-361
 23. 2017, Monitoring the state of agrocenosis with the use of remote-sensing gyro system, IX International Scientific Symposium "Farm machinery and prcesses managment in sustainable agriculture", Symposium Proceedings, Lublin, Poland 22-24.11.2017, str. 64-69
 24. 2017, Influence of metal nanocolloids on selected abiotic stress factors in pumpkin, IX International Scientific Symposium. Farm machinery and prcesses managment in sustainable agriculture. Lublin, Poland 22-24.11.2017, str. 142-147
 25. 2017, The noise of the soil splash, Conference "Degradation and Revitalization of Soil and Landscape" (Soil Science Days 2017), Olomouc, Czech Republic 10-13.09.2017 , str. 44
 26. 2017, Metanotrofia w glebach zanieczyszczonych ołowiem, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 29
 27. 2017, Wskaźniki fizyko-chemiczne podczas badań emisji gazów cieplarnianych z reaktora SBR, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 11
 28. 2018, Electromagnetic field pretreatment of Sinapis alba seeds improved cadmium phytoextraction, International Journal of Phytoremediation, 20(4): 361-365
 29. 2017, Influence of humic acid molecular fractions on growth and development of soybean seedlings under salt stress, Plant Growth Regulation, 83(3): 465–477
 30. 2017, Methane oxidation in lead-contaminated mineral soils under different moisture levels, Environmental Science and Pollution Research, 24(32): 25346–25354
 31. 2017, Immune response in the larvae of the black soldier fly Hermetia illucens, ISJ-Invertebrate Survival Journal, 14: 9-17
 32. 2017, The differences in crown formation during the splash on the thin water layers formed on the saturated soil surface and model surface, Plos One, DOI: 10.1371/journal.pone.0181974
 33. 2017, Biosorption of heavy metals on natural polymers, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 64
 34. 2017, Use of the dynamic pressure sensor for recording of the mechanical impulse occurring in the soil after the water drop impact, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 61
 35. 2017, Redox potential during the laboratory sbr stable work stage, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 51-52
 36. 2017, Acoustic wave propagated in the air after the raindrop impact on soil surface, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 26-27
 37. 2017, Effect of α-tocopherol on the properties of microemulsions stabilized by the ionic surfactants, Journal of Molecular Liquids, 236: 117-123
 38. 2017, Alpha-tocopherol in CTAB/NaCl systems — The light scattering studies, Journal of Molecular Liquids , 233: 15-22
 39. 2017, Division of methods for counting helminths’ eggs and the problem of efficiency of these methods, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 24(1): 1-7
 40. 2016, Effect of sand grain shape on root and shoot growth of wheat seedlings, Geoderma, 265: 1-5
 41. 2016, Methane oxidation in heavy metal contaminated Mollic Gleysol under oxic and hypoxic conditions, Environmental Pollution, 213: 403-411
 42. 2016, Evaluating Soil Moisture Status Using an e-Nose, Sensors, 16(886): 1-13
 43. 2016, Characteristics of the single water drop splash phenomenon depending on initial moisture content of the soil, Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r., 51-51
 44. 2016, Measurements of the soil splash phenomenon in a micro-scale, International Symposium of Soil Physics, SGGW, Warszawa, 11.02.2016 r., str. 15
 45. 2016, Periphyton Communities In Wastewater Treatment In Lublin (Poland) – Case Study., Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, 24-25
 46. 2016, Sequestration of sludge C in soil as assessed by 13C abundance and 14C labelling, Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, str. 50-51
 47. 2016, Sound Wave Energy Resulting from the Impact of Water Drops on the Soil Surface, PLoS One, 11(7): e0158472
 48. 2016, Suppression of soil organic matter decomposition by gasoline and diesel as assessed by 13C natural abundance, European Journal of Soil Biology, 73: 8-14
 49. 2016, The first report of the physicochemical structure of chitin isolated from Hermetia illucens, International Journal of Biological Macromolecules, 92: 316-320
 50. 2016, The influence of consecutive raindrop impacts on splash phenomenon, Konferencja Międzynarodowa "Biogospodarka w Rolnictwie" "Bioeconomy in Agriculture", Puławy, 21-22.06.2016 r., 13-13
 51. 2016, The physicochemical properties of CTAB solutions in the presence of α-tocopherol, Journal of Molecular Liquids, 222: 463-470
 52. 2016, The size and electrophoretic mobility of the biosurfactant aggregates at a different salt concentration, Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, 28-29
 53. 2016, Thermography and hyperspectral techniques as nondestructive methods for plants pathogen diagnosis, 6th International Young Scientists Conference „Human – Nutrition – Environment”, Rzeszów, 21-22.04.2016 r. , 49-49
 54. 2016, Wielkość i ładunek powierzchniowy cząstek w układach SDS/pentanol/witamina E o różnym stosunku o/w, 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23.09.2016 r., S10P04, 300-300
 55. 2016, Wpływ stężenia elektrolitu na wielkości i właściwości elektrokinetyczne w roztworze kationowego surfaktanta zawierającym witaminę E., 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23.09.2016 r., S10K07, 298-298
 56. 2016, Surface Properties of Wild-Type Rhizobium leguminosarum bv. trifolii Strain 24.2 and Its Derivatives with Different Extracellular Polysaccharide Content, PLoS One, DOI:10.1371/journal.pone.0165 080, 1-21
 57. 2016, Biofilm communities in the successive stages of municipal wastewater treatment, Environmental Engineering Science, 33, 5, 306-316
 58. 2017, Studies on the removal of Cd ions by gastrointestinal lactobacilli, Applied Microbiology and Biotechnology, 101: 3418-3425
 59. 2015, A System for Recording the Dynamics of the Water Drop’s Impact on a Surface., Measurement and Control, 48(5): 149-156
 60. 2015, The Reasons for Incorrect Measurements of the Mass Fraction Ratios of Fine and Coarse Material by Laser Diffraction., Soil Science Society of America Journal, 79(1): 30-36
 61. 2015, Use of the Laser Diffraction Method for Assessment of the Pipette Method., Soil Science Society of America Journal, 79(1): 37-42
 62. 2015, Application of Gas Sensor Arrays in Assessment of Wastewater Purification Effects., Sensors, 15(1): 1-21
 63. 2015, Effect of Soil Moisture Content on the Splash Phenomenon Reproducibility., PLoS One, 10(3): e0119269, DOI: 10.1371/journal.pone.0119269
 64. 2015, Production of exopolysaccharide by Rhizobium leguminosarum bv. trifolii and its role in bacterial attachment and surface properties., Plant and Soil, 388(1-2): 211-227
 65. 2015, Selection of shape parameters that differentiate sand grains, based on the automatic analysis of two-dimensional images., Sedimentary Geology, 327: 14-20
 66. 2015, Shrink-swell potential, hydraulic conductivity and geotechnical properties of clay materials for landfill liner construction., International Agrophysics, 29(3): 365-375
 67. 2015, Laboratory manual., 1-121
 68. 2015, Wpływ dodatku materii organicznej na właściwości fizyczne gleby., Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby., Rozdz. 5: 67-80
 69. 2015, Дослідження адаптації активного мулу до анаеробно-аеробних умов біореакторів для очищення стічних вод., Вода і водоочисні технології. Науково- технічні вісті/ Water & Water Purification Technologies.Scientific and Technical News, 1(16): 40-49
 70. 2015, CO2 and N2O emission in soil amended with organic and mineral enrichments under hypoxic conditions, 2015, 238-238
 71. 2015, Use of the GPS-X simulator for planning experiments in a laboratory-scale SBR bioreactor., 2015, 19-20
 72. 2015, Optical Microscopy Measurements in Raindrop Splash Phenomenon., 2015, 327-328
 73. 2015, Badanie siły uderzenia kropli wody z wykorzystaniem dynamicznego czujnika siły, 2015, 92-92
 74. 2015, What is a stronger determinant of soil respiration: soil temperature or moisture?, 2015, 19-19
 75. 2015, The Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS) methods in the wastewater treatment plant in Lublin., 2015, 30-31
 76. 2014, Assessment of the usefulness of particle size distribution measured by laser differaction for soil water retention modelling., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2014, 177(5): 803-813
 77. 2014, Comparison of the dynamics of natural biodegradation of petrol and diesel oil in soil., Desalination and Water Treatment, 2014, 52(19-21): 3690-3697
 78. 2014, Influence of the sand particle shape on particle size distribution measured by laser diffraction method., International Agrophysics, 2014, 28(2): 195-200
 79. 2014, Bioindication assessment of activated sludge adaptation in a lab-scale experiment., Ecological Chemistry and Engineering S, 2014, 21((4): DOI: 10.1515/eces-2014-0043): 605-616
 80. 2014, The carbon isotopes ratio ( 12C to 13C) on the input and outputs of the municipal wastewater treatment plant in Lublin (Poland)., 2014, 22-22
 81. 2014, Effect of nitrogen fertilizers on methane oxidation in arable soils., 2014, S4P32,-121
 82. 2014, Metody badania zjawiska rozbryzgu powodowanego pojedynczą kroplą symulowanego opadu, 2014, 131-131
 83. 2014, Household wastes as a substrate for biogas production., 2014, 80-80
 84. 2014, The effect of preparation conditions on the sedimentation of clay suspention, 2014, 70-71
 85. 2014, Measurement of the dynamics of changes in impact forces of water drop on a rigid ground., 2014, Vol. 16, EGU2014-5235
 86. 2014, Numerical modelling of the impact of a liquid drop on the surface of a two-phase fluid system., 2014, Vol. 16, EGU2014-12447
 87. 2014, The issue of precision in the measurement of soil splash by a single drop using a high speed camera, 2014, Vol. 16, EGU2014-5134
 88. 2014, Rola potencjału elektrokinetycznego Enterococcus faecalis w patogenezie., 2014, 69-79
 89. 2013, Use of a Dynamic Light Scattering Technique for SDS/Water/Pentanol Studies, Journal of Dispersion Science and Technology, 2013, 34(4): 566-574
 90. 2013, Methodological aspects of fractal dimension estimation on the basis of particle size distribution, Vadose Zone Journal, 2013, 12(1): 1-9
 91. 2013, Database of Polish arable mineral soils: a review, International Agrophysics, 2013, 27(3): 335-350
 92. 2013, Porównanie szybkości rozkładu wybranych ropopochodnych w glebie, 2013, 74-74
 93. 2013, Efficiency of removal of some physical and chemical pollution in SBR, 2013
 94. 2013, Różnorodność organizmów eukariotycznych osadu czynnego w warunkach laboratoryjnego bioreaktora SBR, 2013, 123-124
 95. 2013, Numerical model of the splash crown shape in single fluid system (a drop water falling on the surface of water) using the finite volume method depending on the geometry of the system, 2013, 267-267
 96. 2013, Differences in the priming effect for various concentrations of sugars degaded in the soil, 2013, 271-271
 97. 2013, The use of microscopic images in soil spalsh measurements, 2013, 247-247
 98. 2013, Influence of various dry matter content in wet fermentation on biogas yield, 2013, 177-177
 99. 2013, Calculation of fractal dimension of soil on the basis of particle size distribution measured with the laser diffraction method, 2013, 112-112
 100. 2013, New opportunities of soil splash measurements using a combination of image analysis and the single water drop impact method, 2013, 60-60
 101. 2013, Areas of agricultural applicability of biosurfactants, 2013, 46-46
 102. 2013, The effect of the type of photosynthesis (C and C ) on the isotopic composition of carbon dioxide emitted from 3 4 soil, 2013, 53-53
 103. 2013, Use of the laser diffraction method for analysis of spatial variation of particle size distribution as exemplified by sediments within pocket infills in the Chełm chalk quarry (E Poland), 2013, 51-51
 104. 2013, In search of the carbon dioxide origin, 2013, 118-118
 105. 2013, Surfactants and biosurfactants in agriculture – comparison, 2013, 29-29
 106. 2013, The use of microscopic images in soil splash measurements, 2013, 247-247
 107. 2013, Numerical model of the spalsh crown shape in single fluid system (a drop of water falling on the surface of water) using the finite volume method depending in the geometry of the system, 2013, 267-267
 108. 2012, Comparison of soil texture determined by two dispersion units of Mastersizer 2000., International Agrophysics, 2012, 26(1): 99-102
 109. 2012, Measurement of activated sludge particle diameters using laser diffraction method / Pomiary średnicy cząstek osadu czynnego za pomocą metody dyfrakcji laserowej, Ecological Chemistry and Engineering S, 2012, 19(4): 597-608
 110. 2012, Using the Image Analysis Method for Describing Soil Detachment by a Single Water Drop Impact, Sensors, 2012, 1211527-11543
 111. 2012, Role of Periglacial Processes in Epikarst Morphogenesis: A Case Study from Chełm Chalk Quarry, Lublin Upland, Eastern Poland, Permafrost and Periglacial Processes, 2012, 23251-266
 112. 2012, Kinetics of methane oxidation in selected mineral soils, International Agrophysics, 2012, 26(4): 401-406
 113. 2012, Ultrasonic stabilization of the activated sludge samples for particle size distribution PSD measurements using laser diffraction method, Proceedings of ECOpole, 2012, 6(2): 475-479
 114. 2012, Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej., 2012, 77-77
 115. 2012, Acid and alkali effect on surface properties of soils and their mineral constituents, 2012, 127-127
 116. 2011, Methodological aspects of determining soil particle-size distribution using the laser diffiraction method, Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2011, 174(4): 624-633
 117. 2011, Elimination of measurement error in light microscopy investigations of starch granules geometry., International Agrophysics, 2011, 25(2): 193-196
 118. 2011, Determination of the electrokinetic potential of Rhizobium leguminosarum bv trifolii Rt24.2 using Laser Doppler Velocimetry – A methodological study., Journal of Microbiological Methods, 2011, 85(3): 199-205
 119. 2011, Przygotowanie próbek glebowych do pomiaru składu granulometrycznego gleb metodą dyfrakcji laserowej., Roczniki Gleboznawcze, 2011, 62(2): 9-15
 120. 2011, Changes in textural and geo-chemical features of alluvia in the western part of the Lublin Upland over the past 1000 years., Quaestiones Geographicae, 2011, 30(1): 123-132
 121. 2011, Wyznaczanie rozkładu wielkości cząstek w pomiarach agrofizycznych., 2011, 97-98
 122. 2011, Założenia do normy wyznaczania uziarnienia gleb metodą dyfrakcji laserowej., 2011, 25-25
 123. 2011, Comparison of effectiveness of soil dispersion with physical and chemical methods., 2011, 40-40
 124. 2011, Characterisation of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape and size., 2011, 118-118
 125. 2011, Electrokinetic potential of the live and dead Rhizobium leguminosarum BV trifolii RT24.2, 2011, 56-57
 126. 2011, Characterization of particles of starch of various origin based on selected parameters of shape, 2011, 118-118
 127. 2011, Influence of applied preparatory procedures on measurements of particle size distribution using laser diffraction method, 2011, 32-33
 128. 2011, Wyznaczanie rozkładu granulometrycznego metodą dyfrakcji laserowej, 2011
 129. 2010, Determination of particle size distrubution of soil using laser diffraction – comparison with areometric method, International Agrophysics, 2010, 24(2): 177-181
 130. 2010, Determination of soil aggregate disintegration dynamics using laser diffraction., Clay Minerals, 2010, 45(1): 23-34
 131. 2010, Soil Stabilization by Polysaccharides., Starch, 2010, (Rozdz.): 63-70
 132. 2010, Application of optical techniques for measurement of physical properties of soils., Physical, Chemical and Biological Processes in Soils, 2010, ISBN 978-83-61607-56-4(Rozdz.): 21-31
 133. 2010, Methodological aspects of measuring particle size distribution (PSD)., 2010
 134. 2010, Stability of potato starch sample in the measurements using optical microscopy., 2010, 17-17
 135. 2009, Metody wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2009, (175, l. ark. wyd. 7,5): 1-105
 136. 2009, Pomiar potencjału elektro-kinetycznego w badaniach środowiska., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 128161-172
 137. 2009, Wyznaczanie potencjału elektrokinetycznego materia-łów glebowych z zastosowaniem metody LDE (Laser Doppler Electrophoresis).,
 138. 2009, Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i polowego pomiaru wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych., 2009
 139. 2009, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału, 2009
 140. 2008, Kodeks dobrych praktyk w produkcji buraków cukrowych., Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego, Kodeks dobrych praktyk w produkcji buraków cukrowych, 1, 39, 40
 141. 2008, Ocena doboru sieci neuronowej do określania występowania i wyznaczania zakresu quasiplateau w woltamperometrycznych pomiarach natlenienia gleby, Inżynieria Rolnicza, 2008, 7(105): 7-14
 142. 2008, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału., 2008
 143. 2008, Zastosowanie metody dyfrakcji laserowej do oceny wielkości cząstek produktów spożywczych na przykładzie kawy., 2008
 144. 2008, Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i pomiary wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych., 2008
 145. 2008, Matematyczne sposoby porównania wyników pomiaru rozkładu granulometrycznego uzyskanych metodą areometryczną i dyfrakcji laserowej., 2008
 146. 2007, Use of ion-selective electrodes for determination of content of potassium in Egner-Rhiem soil extracts., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 29-33
 147. 2007, Application of laser diffraction metod for determination of particie size distribution of grey-brown podzolic soil., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 34-38
 148. 2007, Dokumentacja procesu uprawy buraków cukrowych – podstawa bezpieczeństwa konsumenta i właściwego zarządzania produkcją., Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego, Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego, 3, 37, 33-34
 149. 2007, Wykorzystanie dyfrakcji laserowej do oceny rozkładu granulometrycznego mielonej kawy i wybranych produktów spożywczych., Właściwości Geometryczne Mechaniczne i Strukturalne Surowców i Produktów Spożywczych, PAN/Komitet Agrofizyki/Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 4
 150. 2007, Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i polowego pomiaru wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych., 2007
 151. 2007, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału., 2007
 152. 2007, Zastosowanie dyfrakcji laserowej do wyznaczania rozkładu granulometrycznego materiałów agrofizycznych., 2007
 153. 2006, Quality in environmental microbiological tests., Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 5-11
 154. 2006, Problematyka normalizacyjna z zakresu terminologii, badań i klasyfikacji gleb oraz zagadnień pokrewnych., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2006, (143, (6)): 1-77
 155. 2006, Aktywność enzymów biorących udział w mineralizacji azotu organicznego w glebie pod różnymi roślinami., Acta Agrophysica, 2006, 135, 7(4), 1035-1041
 156. 2006, Polska Platforma technologiczna żywności narzędziem spółkształtowania wizji rozwoju branży rolno-spożywczej, Gazeta Cukrownicza, 2006, 2, 53-54
 157. 2006, Ionometric measurements of soi land soil extracts – problem of calibration solution. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 158. 2005, Integration range in three electrode voltammetric measurements of the oxygen flux density in the soil., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 6, Oxygenology, 472-473
 159. 2005, Metrologiczne aspekty wyznaczania potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie., Instytut Agrofizyki PAN, 2005, Acta Agrophysica, 118, (1), str. całości 1-102, l. ark. wyd. 4,71
 160. 2005, Wyposażenie techniczne jako element systemu produkcji buraków cukrowych., Gazeta Cukrownicza, 2005, 12, 334- 37
 161. 2004, Research specificity and standardization of agrophysical methods on the example of investigations in soil physics, Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2004, Res. Agr. Eng., 50(3), 103-106-
 162. 2004, Problem of standardization of soil physics methods, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 31-33
 163. 2004, Problem of a quality of agrophysical research, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 11-16
 164. 2004, Comparison of two- and three-electrode systems in measurements of potential oxygen flux density in soil, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 2, 111-120
 165. 2004, Determination of the in voltammetric measurements of oxygen flux in the soil with the use of two- and three-electrode systems, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18,4, 305-310
 166. 2004, *) Ocena procesu produkcji buraków cukrowych w Regionie Lubelskim. I. Analiza wyposażenia technicznego, Inżynieria Rolnicza, 2004, Inżynieria Rolnicza, 13, 105-110
 167. 2004, Ocena procesu produkcji buraków cukrowych w Regionie Lubelskim. II. Analiza technologii produkcji, Inżynieria Rolnicza, 2004, Inżynieria Rolnicza, 13, 111-117
 168. 2004, Wspomaganie procesów wyszukiwania krytycznych punktów kontrolnych w systemie HACCP, Inżynieria Rolnicza, 2004, Inżynieria Rolnicza, 13, 127-133
 169. 2004, Charakterystyka dostawców buraka cukrowego w regionie lubelskim. (Description of sugar beet producers in Lublin region), Gazeta Cukrownicza, 2004, Gazeta Cukrownicza 2-3, 64-68
 170. 2004, Presentation of the centre of excellence for applied physics in sustainable agriculture AGROPHYSICS, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 171. 2004, The initiative of elaboration of international standard (ISO or EN) concerning the reflectometric measurement of soil water content – TDR, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 172. 2004, Research specificity and standardization of agrophysical methods, 2004
 173. 2004, Jednoczesny pomiar potencjalnego strumienia tlenu oraz zasolenia w nasyconych glebach mineralnych, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 174. 2004, Problem standaryzacji metod fizyki glebowej, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 175. 2004, Estimation of salinity of saturated mineral soils on the basis of current-voltage relationship. 2004, EUROSOI, 2004
 176. 2004, Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 177. 2004, „Seminarium dla LSS Społem nt.: „System Analizy Zagrożeń i Krytycznych punktów Kontroli HACCP”, Lublin, styczeń 2004 r. – wykład”, Seminarium dla LSS Społem nt.: "System Analizy Zagrożeń i Krytycznych punktów Kontroli HACCP", Lublin, 22.01.2004 r., 2004, 3rd International Workshop "Applied Physics in Life Sciences", Prague, Czech Republic, 22.10.2004 r., 171-176
 178. 2004, „Steps of validation procedure in agrophysical measurements (Etapy procedury walidacyjnej w pomiarach agrofizycznych). 12th Internatrional Poster Day „Transport of Water, Chemicals and Energy in the System Soil – Crop Canopy- Atmosphere”. Bratislava, Slo, 2004
 179. 2004, Standardization concerning granular materials in Poland 2004, 2004
 180. 2004, Jednoczesny pomiar potencjalnego strumienia tlenu i zasolenia w glebach nasyconych, 2004
 181. 2004, Systemy Jakości: System zarządzania jakością (ISO 9001:2000). System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP), 2004
 182. 2003, Specificity of agrophysical measurements. Problem of standardization and validation of methods., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 7-13
 183. 2003, Simultaneous measurement of oxygen flux and salinity of the water saturated mineral soils., International Agrophysics, 2003, 17, 3, 93-97
 184. 2003, Agrofizyczne systemy monitorowania procesu produkcji bezpiecznej żywności., Acta Agrophysica, 2003, 84, 21-29
 185. 2003, Agrofizyczne monitorowanie i modelowanie procesów wytwarzania żywności., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 255-264
 186. 2003, Ocena stopnia zasolenia roztworu na podstawie analizy kształtu krzywej woltamerometrycznej., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 469-474
 187. 2003, Precyzja pomiarów potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie mineralnej OFD z wykorzystaniem trójelektrodowego układu pomiarowego., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 475-487
 188. 2003, Systemy jakości a bezpieczeństwo produktów żywnościowych., Przemysł Spożywczy, 2003, 57, 2, 18-24
 189. 2003, Powiązanie Systemów Jakości (ISO 9000) producentów rolnych i zakładów przetwórczych., Przemysł Spożywczy, 2003, 57, 4, 40-42
 190. 2003, Z czym się je HACCP., Gazeta dla Przedsiębiorczych, 2003, 10
 191. 2003, Wspomaganie procesów wyszukiwania krytycznych punktów kontrolnych w systemie HACCP., 2003
 192. 2003, ISO w burakach., Burak Cukrowy, 2003, 1, 20-21
 193. 2003, Problem stabilizowania się wyników przy określaniu powtarzalności pomiaru strumienia tlenu w glebach., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 691-706
 194. 2003, ISO 9001-pomocne narzędzia czy zbędna biurokracja., Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie, 12.02.2003, 2003
 195. 2003, Systemy jakości w laboratoriach-akredytacja., Regionalne Centrum Krwiodawstwa-SP ZOZ w Białymstoku, Białystok, 7-8.04.2003, 2003
 196. 2003, Ekspert w projekcie pt.: „Konwencjonalne (intensywne) technologie a dbałość o środowisko naturalne i jakość żywności (racjonalne stosowanie środków produkcji)”., Szkolenie w Międzyzdrojach, SAPARD PL-6-05/00, 7.05.2003, 2003
 197. 2003, Cukrownie: ISO 9000 czy HACCP., 2003
 198. 2002, Water-air properties in peat, sand and their mixtures., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 313-318
 199. 2002, Specificity of industrial safety audit in food industry in a context of Polish norm of 18000 series. (Chapter I. Occupational risk in didactic, learning and training of ergonomics, work safety and labour protection.), Monograph Published by Institute of Management Engineering, Poznań University of Technology, Poznań. 2002, 9-18
 200. 2002, Determination of the background current in electrochemical measurements of oxygen flux density in organic soils., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 253-259
 201. 2002, Standaryzacja badań agrofizycznych i znaczenie akredytacji laboratoriów. Standardisation of agrophysical test and measurements and the importance of laboratory accreditation., Acta Agrophysica, 2002, 60, 21-26
 202. 2002, Algorytm wyznaczania quasiplateau krzywej woltampe-rometrycznej redukcji tlenu. Algorithm of determination of current-voltage curve parameters in voltammetric reduction of oxygen in the solutions., Acta Agrophysica, 2002, 72, 15-23
 203. 2002, Elektrochemiczny pomiar potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie. Electrochemical determination of potential oxygen flux density in soil., Acta Agrophysica, 2002, 72, 25-37
 204. 2002, Elektryczny analog pomiaru dyfuzji tlenu w glebie. Electic model of oxygen diffusion in soil., Acta Agrophysica, 2002, 78, 7-11
 205. 2002, Określenie liczebności mikroorganizmów w glebie torfowo-murszowej o różnym stopniu zmurszenia. Determination of number of microorganisms in the peat-muck soil at different stages of peat-earth forming process., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 2002, LVII (57), 93-98
 206. 2002, Kryteria podziału procesów realizowanych w organizacjach., Problemy Jakości, 2002, 6, 18-21
 207. 2002, ISO 9000 w systemie produkcji buraków cukrowych., Gazeta Cukrownicza, 2002, 7, 178-181
 208. 2002, IV Sesja Naukowa Fizyka w Zastosowaniach., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2002, 7, 94
 209. 2002, Pomocne narzędzia czy zbędne obciążenie?, Rolniczy Przegląd Techniczny, 2002, 10(44), 67-69
 210. 2002, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie., Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Biuletyn Informacyjny, 2002, 3, 38
 211. 2002, Powiązanie Systemów Zarządzania Jakością (ISO 9000) producentów rolnych i zakładów przetwórczych warunkiem produkcji bezpiecznej żywności., 2002
 212. 2002, Kodeksy Higieny, HACCP czy ISO 9001 w przemyśle spożywczym?, 2002
 213. 2002, ISO 9000:2000. Podejście procesowe do systemu zarządzania jakością., 2002
 214. 2002, ISO 9000:2000 Podejście procesowe do Systemu Zarządzania Jakością., Seminarium Komisji Fizyki Stosowanej i Techniki PAN O/Lublin i Towarzystwa Lwa. Lwów, 16.06.2002, 2002, 1-36
 215. 2002, Badania liczebności mikroorganizmów w glebie torfowo-murszowej o różnym stopniu zmurszenia., 2002
 216. 2002, Określenie warunków przepływu masy i informacji między cukrownią a instytucjami współpracującymi z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001:2000. Determination of the conditions of the informations and mass flow between a sugar factory and its envirinment wi, 2002
 217. 2002, Model przepływu masy i informacji między cukrownią a otoczeniem z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001:2000. The model of the informations and mass flow between a sugar factory and its environment with regard to the requirements of the ISO 9001:2001 stan, 2002
 218. 2002, Chronovoltammetric method for estimation of oxygen flux density in the soil., 2002
 219. 2002, Agrofizyka w monitorowaniu procesu produkcji bezpiecznej zdrowotnie żywności., 2002
 220. 2001, Improvement of counting helminth eggs with internal standard., Water Research, 2001, 35, 9, 2333-2335
 221. 2001, Eksploatacja i Niezawodność. Maintenance and Reliability,, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, 1(8). 2001, str. całości 1-62, l. ark. wyd. 4,4
 222. 2001, Eksploatacja i Niezawodność. Maintenance and Reliability,, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, 2-3(9-10). 2001, str. całości 1-133, l. ark. wyd. 9,5
 223. 2001, Eksploatacja i Niezawodność. Maintenance and Reliability,, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, 4(11). 2001, str. całości 1-64, l. ark. wyd. 4,6
 224. 2001, Eksploatacja i Niezawodność. Maintenance and Reliability,, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, 5(12). 2001, str. całości 1-76, l. ark. wyd. 5,4
 225. 2001, Porównanie metody amperometrycznej i woltamperometrycznej do pomiaru potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie torfowo-murszowej., Acta Agrophysica, 2001, 53, 29-36
 226. 2001, Zagadnienie wilgotności krytycznej w pomiarach potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie., Acta Agrophysica, 2001, 53, 37-45
 227. 2001, Odnowa obiektów technicznych w ujęciu procesowym wynikającym z normy ISO 9001/2000., Inżynieria Rolnicza, 2001, 1, 19-25
 228. 2001, Analiza procesu produkcji buraków cukrowych uwzględniająca wymagania normy ISO 9001:2000., Inżynieria Rolnicza, 2001, 10 (30), 15-24
 229. 2001, Akredytacja laboratoriów – wymóg nauki i rynku., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 2-3(9-10), 118-125
 230. 2001, Posiedzenie Komisji Fizyki Stosowanej i Techniki powołanej przy Oddziale PAN w Lublinie., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 2-3(9-10), 126
 231. 2001, III Sesja naukowa „Fizyka w zastosowaniach”., Eksploatacja i Niezawodność, 2001, 2-3(9-10), 127
 232. 2001, Narzędzie do potwierdzenia zgodności – Audit (I)., Firma i rynek, 2001, 1-2(31-32), 36-37
 233. 2001, Akredytacja laboratoriów badawczych i/lub wzorujących., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2001, 6, 66-70
 234. 2001, Seminarium: ISO 9000:2000. Procesowe podejście do systemu zarządzania jakością., Seminarium: ISO 9000:2000, Gdańsk, 29.08.2001, 2001
 235. 2001, Seminarium: ISO 9000:2000. Procesowe podejście do systemu zarządzania jakością., Seminarium: ISO 9000:2000, Warszawa, 01.08.2001, 2001
 236. 2000, Repeatability of measurements of the potential oxygen flux density in the soil by the voltamperometric method., Acta Agrophysica, 2000, 35, 5-13
 237. 2000, ODR modifications by the storing conditions of soil samples., Acta Agrophysica, 2000, 35, 15-22
 238. 2000, Walidacja w metrologii agrofizycznej., Acta Agrophysica, 2000, 38, 15-27
 239. 2000, Komisja fizyki stosowanej i techniki. Sesja naukowa „Fizyka w zastosowaniach”., Eksploatacja i Niezawodność, 4, 44-45, 2000
 240. 2000, Geneza, cele i formy pracy komisji fizyki stosowanej i techniki Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie. Origin, objectives and forms of activity of the commission of applied physics and technology Polish Academy of Sciences Branch in Lublin., Eksploatacja i Niezawodność, 7, 3-9, 2000
 241. 2000, System zapewnienia jakości., Firma i rynek, 9, 29, 20-21, 2000
 242. 2000, System zapewnienia jakości – cel czy narzędzie?., Firma i rynek, 10, (30), 33-35, 2000
 243. 2000, Tester amperometru i woltamerometru w elektrochemicznych pomiarach gęstości strumienia tlenu w glebie. Tester of amperometer and woltamperometer in electrochemical measurements of oxygen flux density in soil., 2000
 244. 2000, Problem of mediums selectivity in microbiological measurements., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 37-38
 245. 2000, Estimation of critical moisture content for silty soil in voltammetric measurements of oxygen flux density., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 35-36
 246. 2000, Validation procedure in agrophysical measuring methods., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 33-34
 247. 2000, Steps of validation procedure in agrophysical measurements., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 120-122
 248. 2000, Problem of critical water content in measurement of oxygen flux density in silty soil., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 117-119
 249. 2000, Comparison of amperometric and voltamperometric method for oxygen flux density measurements in peat – muck soil., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 113-116
 250. 2000, Standaryzacja badań agrofizycznych i znaczenie akredytacji laboratoriów., 2000
 251. 2000, Wpływ procesu murszenia na liczebność mikroorganizmów glebowych., 2000
 252. 2000, Próba wykorzystania wzmocnionej elektrody platynowej do woltamperometrycznych pomiarów gęstości strumienia tlenu (OFD)., 2000
 253. 2000, Zależność występowania quasiplateau w woltamperometrycznych pomiarach gęstości strumienia tlenu w zależności od sposobu przygotowania elektrody platynowej., 2000
 254. 2000, Procedurda wdrażania Systemu Zapewnienia Jakości zgodnego z wymaganiami norm PN-ISO 9000., Komisja Fizyki Stosowanej i Techniki przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, Świdnik 21.06.2000, 13-21, 2000
 255. 2000, Problematyka eksploatacji w normach ISO., 2000
 256. 2000, Repeatability of voltammetirc oxygen flux density (OFD) measurement in the soil below saturation., 2000
 257. 1999, Research of bacteria quantity in the soil stored in variuos thermal conditions., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 1, 71-79
 258. 1999, Chronovoltammetric determination of oxygen flux density in the soil., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 273-281
 259. 1999, Porównanie podatności ODR na potencjał katody z podatnością OFD na przyjęt przedział całkowania przy pomiarach gęstości strumienia tlenu. Susceptibility of the oxygen diffusion rate (ODR) to instability of the cathode potential as comared with susceptibil, Acta Agrophysica, 1999, 22, 17-23
 260. 1999, Próba eliminacji elektrody porównanwczej w woltamperometryczenj metodzie pomiaru gęstości strumienia tlenu (OFD). Reference electrode elimination in the woltammetric measurement of the oxygen flux density., Acta Agrophysica, 1999, 22, 25-30
 261. 1999, Rekomendacja-szansą dla firm i konsumentów., Eksploatacja i Niezawodność, 1999, 1, 26-28
 262. 1999, Zakres znaczeniowy pojęć rekomendacja i certy-fikacja w warunkach polskich., Eksploatacja i Niezawodność, 1999, 2, 34-35
 263. 1999, Konsens eksploatacyjny – potrzeba i konieczność., Eksploatacja i Niezawodność, 1999, 3, 36-37
 264. 1999, Wpływ sposobu uprawy gleby, uprawianymi roślinami, a liczebnością miroorganizmów cyklu azotowego., 1999
 265. 1999, Liczebność i współwystępowanie mikroorganizmów w murszejącej glebie., 1999
 266. 1999, Porównanie wyników ogólnej liczebności mikroorganizmów glebowych w zależności od pożywki użytej do wysiewów., 1999
 267. 1999, Badania przydatności katody ze stali nierdzewnej do woltamperometrycznych pomiarów gęstości strumienia tlenu /OFD/., 1999
 268. 1999, Porównanie krzywych woltamperome-trycznych dla gleby o różnej wilgotności., 1999
 269. 1999, Wpływ odczynu gleby na potencjał redukcji jonów wodorowych., 1999
 270. 1999, Wpływ sposobu przechowywania próbki glebowej na ODR. Influence of soil samples storage on ODR., 1999
 271. 1999, Problem prędkości polaryzacji katody w chronowoltamperometrycznych pomiarach tlenowej dyfuzyjności gleby. The problem of the Pt cathode driving potential change velocity in the chronovoltammetric measurement of soil oxygen diffusivity., 1999
 272. 1999, Występowanie quasiplateau krzywej woltamperometrycznej redukcji tlenu w zależności od wilgotności gleby. Occurrence of quasiplateau of current-voltage oxygen reduction relationship as a function of soil moisture content., 1999
 273. 1999, Ocena gęstości strumienia tlenu /OFD/ na podstawie krzywej chronowoltamperometrycznej. Estimation of oxygen flux density (OFD) in the soil as based on chronovoltammetric relationship., 1999
 274. 1999, Relationship between soil water content and oxygen flux density /OFD/ in clay soil., 1999
 275. 1999, Metoda obliczania potencjalnej gęstości strumienia tlenu na podstawie krzywej woltamperometrycznej., 1999
 276. 1997, Polaryzacja układu elektrody-gleba jako czynnik maskujący prąd redukcji tlenu w pomiarach aeracji gleby., 1997
 277. 1997, Zestaw do wyznaczania charakterystyk napięciowo-prądowych układu elektrody-gleba w zastosowaniu do oceny natlenienia gleby., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 41-44, 1997
 278. 1997, Setup for automatic recording of the current voltage relationship in the electrodes-soil system as applied for estimation of the soil oxygen microdiffusion., 1997
 279. 1997, Recording of the current-voltage relationship in the electrodes-soil system to estimate microdiffusion of the soil oxygen., 1997
Top
X