Archive

Archive

 1. 2010, Właściwości smarne olejów roślinnych i mineralnych stosowanych w układach tnących pilarek, Acta Agrophysica, 2010, 15(1): 145-153
 2. 2010, Applications of semiconductor nanoparticles in power industry, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2010, X284-293
 3. 2010, Reflektometria częstotliwościowa jako selektywna metoda pomiaru wilgotności gleby, Pomiary Automatyka Kontrola, 2010, 56(8): 867-870
 4. 2010, Effect of synthetic organomineral complexes on the process of respiration of a Haplic Luvisol, Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2010, 7163-175
 5. 2010, Przemieszczanie gleby pod wpływem uprawki przedsiewnej na stoku lessowym o różnym spadku., Prace i Studia Geograficzne, 2010, 4579-88
 6. 2010, Ocena erozji wodnej gleby lessowej na uprawach buraka cukrowego i pszenicy jarej na podstawie badań poletkowych., Prace i Studia Geograficzne, 2010, 45215-228
 7. 2010, Różnorodność mikroorganizmów środowiska glebowego., Postępy Mikrobiologii, 2010, 40(1): 47-58
 8. 2010, Losses caused by granary weevil larva in wheat grain using digital analysis of X-ray images., International Agrophysics, 2010, 24(1): 63-68
 9. 2010, Influence of storage conditions on microbial quality of rapeseed cake and middlings., International Agrophysics, 2010, 24(3): 261-265
 10. 2010, Determination of particle size distrubution of soil using laser diffraction – comparison with areometric method, International Agrophysics, 2010, 24(2): 177-181
 11. 2010, Nanostructure of natural and model cell wall materials., International Agrophysics, 2010, 24(2): 107-114
 12. 2010, Zawartość Zn, Cu, Cr w glebach bielicowych Roztoczańskiego Parku Narodowego przy Linii Hutniczo-Siarkowej i drodze szybkiego ruchu, Acta Agrophysica, 2010, 182(16(2)): 459-470
 13. 2010, Dojrzały na czas, Zdrowy Plon. Kwartalnik rolniczy Makhteshim-Agan, Nr 5, 6-8
 14. 2010, Dobrze przechowywać rzepak, Agrotechnika, Nr 6, 24-28
 15. 2010, Zbiór rzepaku ozimego i jarego, Technologia produkcji surowca. Częśc II od diagnozy przezimowania do zbioru (forma ozima) od wyboru odmiany do zbioru (forma jara), Tom III, Rozdział 5
 16. 2010, The technical implementation of a soil moisture, salinity and teperature monitoring system in Polesie National Park and Shatsk National Nature Park, The Future of Hydrogenic Landscapes in European Biosphere Reserves, Rozdział, 299-310 - Wydawnictwo TRIO System Jacek Andrzejewski
 17. 2010, Monitoring of soil moisture and teperature in chosen transect of Polesie National Park, Nature and landscape monitoring system in the west Polesie Region, Rozdział, 168-177 - Wydawnictwo PZN Sp. Z o.o
 18. 2010, HPLC of flavonoids, Chromatographic Science Series "High performance liquid chromatography in phy-tochemical analysis", Vol. 102, Part II, Chapter 21, 535-561 - Wydawnictwo CRC Press Taylor&Francis Group
 19. 2010, Biogaz – produkcja i wykorzystanie, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, 11/2010, 425-431
 20. 2010, Redukcja emisji związków ołowiu silnika zasilanego benzyną proekologiczną, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, 11/2010, 419-423
 21. 2010, Badania trwałościowe elementów samochodowych poddanych działaniu alkoholu etylowego, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 22. 2010, Badania porównawcze dynamiki filmu paliwowego w stanach dynamicznych silnika zasilanego benzyną oraz alkoholem etylowym, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 23. 2010, Analiza porównawcza osiągów silnika spalinowego zasilanego benzyną i alkoholem etylowym, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 24. 2010, Problemy tłoczenia oleju rzepakowego w małych tłoczniach pracujących na potrzeby rafinerii, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 25. 2010, Odpady pofermentacyjne w biogazowniach rolniczych, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, 11/2010, 327-333
 26. 2010, Pozyskiwanie oleju na cele biopaliwowe z nietypowych gatunków nasion roślin oleistych, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 27. 2010, Vibrations and apple damage in transport., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 28. 2010, Efficiency of the transport techniques and vehicles used in orchard, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 29. 2010, Proces tworzenia mieszanki w tłokowym silniku w aspekcie równomierności zasilania cylindrów, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 30. 2010, Wykorzystanie pozostałości pofermentacyjnej jako pełnowartościowego nawozu, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 31. 2010, Algi jako paliwo trzeciej generacji – uwarunkowania biologiczne, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2010, (11): 207-217
 32. 2010, Systemy i instrumenty finansowe wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, 11/2010, 175-182
 33. 2010, Rozwój rynku pomp ciepła w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, 11/2010, 169-174
 34. 2010, Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej z odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, 11/2010, 159-167
 35. 2010, Identyfikacja błędów pomiaru niskich wartości wilgotności gleby sondą reflektometryczną TDR, Pomiary Automatyka Kontrola, 2010, 56(8): 875-878
 36. 2010, Wpływ terminu zbioru na plon i skład chemiczny nasion zróznicowanych odmian łubinu wąskolistnego, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2010, 550, 121-129
 37. 2010, Wykorzystanie metody analizy obrazu do porównania cech morfologicznych straków i nasion łubunu, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2010, 550, 113-120
 38. 2010, Ocena wybranych cech biometrycznych i fizycznych oraz plonowania żyta górskiego (Secale montanum Guss.), Acta Agrophysica, 2010, 182(16(2)): 451-457
 39. 2010, Efektywność fertygacji w malinach odmian powtarzających, Acta Agrophysica, 2010, 182, vol. 16(2), 347-358
 40. 2010, Wpływ głębokości warstwy wody na zdolność odrywania cząstek gleby lessowej przez krople deszczu, Acta Agrophysica, 2010, 182, vol. 16(2), 255-261
 41. 2010, Optymalizacja procesu miareczkowania potencjometrycznego kwasów huminowych w obecności substancji silnie buforujących, Acta Agrophysica, 2010, 182(16(2)): 243-253
 42. 2010, Właściwości powierzchniowe gleby ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie – sorpcja pary wodnej, Acta Agrophysica, 2010, 181(16(1)): 175-188
 43. 2010, Wpływ smarowych mieszanin olejowo – estrowych na temperaturę układu tnącego pilarki spalinowej, Acta Agrophysica, 2010, 181(16(1)): 163-173
 44. 2010, Zapomniane walory funkcjonalne mączki ze strąków szarańczynu (Ceratonia siliqua L.) oraz nowe możliwości jej zastosowania jako prozdrowotnego dodatku do chleba (artykuł przeglądowy), Acta Agrophysica, 2010, 178, vol. 15(2), 305-313
 45. 2010, Wpływ sposobu użytkowania na trwałość agregatów gleby wytworzonej z lessu, Acta Agrophysica, 2010, 177, vol. 15(1), 197-203
 46. 2010, Wpływ pH oraz jonów Cu 2+ i Zn2+ na zawartość wapnia w życie (Secale cereale L.), Acta Agrophysica, 2010, 177, vol. 15(1), 177-185
X