Archive

Archive

 1. 2004, Adsorpcyjne metody badań organicznych ciał stałych – powierzchnia właściwa, Metody Badań Substancji Humusowych Ekosystemów Wodnych i Lądowych Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2004, Metody Badań Substancji Humusowych Ekosystemów Wodnych i Lądowych Akademia Rolnicza w Szczecinie, 47-56
 2. 2004, Systemy Jakości: System zarządzania jakością (ISO 9001:2000). System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP), 2004
 3. 2004, O związku amplitud dobowych temperatury gleby w warstwie powierzchniowej z amplitudami temperatury powietrza i innymi elementami meteorologicznymi, 2004
 4. 2004, Wpływ wielkości komórek na wytrzymałość tkanki bulwy ziemniaka i marchwi, 2004
 5. 2004, Mikroskopia konfokalna w badaniu geometrycznych cech komórek tkanek roślinnych. Analiza obrazu i automatyzacja pomiarów, 2004
 6. 2004, Przestrzenny rozkład właściwości mechanicznych i strukturalnych tkanki bulwy ziemniaka, 2004
 7. 2004, Porównanie wilgotność gleby w skali pola i gminy, 2004
 8. 2004, Rozkład właściwości cieplnych gleby pod murawą i na czarnym ugorze, 2004
 9. 2004, Przyczyny aglomeracji i zbrylania nasion rzepaku podczas długotrwałego przechowywania, 2004
 10. 2004, Ocena jakość nasion rzepaku pochodzących z północnej części Polski, 2004
 11. 2004, Charakterystyka nasion wybranych odmian i mieszańców rzepaku jarego po kątem zbioru i obróbki pozbiorowej, 2004
 12. 2004, Charakterystyka roślin mieszańców i odmian populacyjnych rzepaku jarego, 2004
 13. 2004, Powierzchnia właściwa korzeni roślin jedno-liściennych i dwuliściennych oznaczana azotem i parą wodną, 2004
 14. 2004, Wpływ pH i stężenia metali ciężkich w glebach na ich zawartość w roślinach Taraxacum officinale L, 2004
 15. 2004, Spektroskopowe badania właściwości fizyko-chemicznych śruty łubinowej jako wskaźnika jej wartości pokarmowej, 2004
 16. 2004, Wpływ wilgotności i czynników meteorologicznych na pękanie strąków, 2004
 17. 2004, Metoda pomiaru ruchów higroskopijnych strąków łubinu, 2004
 18. 2004, Propagacja fal akustycznych w ośrodkach porowatych i ziarnistych, 2004
 19. 2004, Wpływ obróbki termicznej oraz wilgotności na współczynnik tarcia zewnętrznego nasion lnianki, 2004
 20. 2004, Wpływ obróbki termicznej oraz wilgotności na kąt tarcia wewnętrznego nasion lnianki, 2004
 21. 2004, Charakterystyka mechanicznych właściwości łodyg odmian mieszańcowych rzepaku jarego, 2004
 22. 2004, Badania ruchów higroskopowych roślin, 2004
 23. 2004, Ocena zmienności genetycznej cech i właściwości fizycznych nasion mutantów lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.), 2004
 24. 2004, Właściwości mechaniczne jabłek w warunkach obrotu handlowego, 2004
 25. 2004, Kalibracja membranowego przetwornika naporu w materiałach sypkich, 2004
 26. 2004, Właściwości mechaniczne pędów wierzby energetycznej, 2004
 27. 2004, Właściwości techniczne oleju z nasion gorczycy białej, 2004
 28. 2004, Wpływ typu suszarń na zawartość benzo(a)pirenu w nasionach rzepaku, 2004
 29. 2004, Wpływ sposobu uprawy na niektóre mechaniczne właściwości gleby, 2004
 30. 2004, Ocena wpływu przejazdów ciężkich maszyn rolniczych na naprężenia w glebie z użyciem modelu SOCOMO, 2004
 31. 2004, Analiza odporności ziaren pszenicy na pękanie przy użyciu tablic przejścia, 2004
 32. 2004, Dokąd zmierza inżynieria rolna, 2004
 33. 2004, Pomiar właściwości mechanicznych glutenu w trakcie jego obróbki termicznej, 2004
 34. 2004, Zależność pomiędzy właściwościami powierzchniowymi utworów murszowych a ogólną liczbą drobnoustrojów, 2004
 35. 2004, Zależność pomiędzy wybranymi właściwościami chemicznymi utworów murszowych a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, 2004
 36. 2004, Liczba humifikacji i współczynnik chłonności wodnej wskaźnikami stopnia zmurszenia, 2004
 37. 2004, Stanowisko do badań oporów przepływu powietrza przez warstwę nasion, 2004
 38. 2004, Usprawnienie metody pomiaru jędrności malin w teście pełzania 100 sztuk owoców, 2004
 39. 2004, Wpływ liczby ziarniaków w kłosku na kształt rozkładu statystycznego grubości ziarniaka pszenicy ozimej, 2004
 40. 2004, Techniki spektrofotometrii różnicowej światła rozproszonego UV-VIS wykorzystane do badań próbek biologicznych, 2004
 41. 2004, Meteorologiczne uwarunkowania ilości ciepła wnikającego do gleby podczas dnia, 2004
 42. 2004, Przestrzenna orientacja komórek tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka, 2004
 43. 2004, Mikroskopowe obrazy tkanek roślinnych o zróżnicowanej budowie strukturalnej, 2004
 44. 2004, Wpływ technologii zbioru na zawartość barwników w nasionach, wytłokach i oleju rzepaku, 2004
 45. 2004, Wpływ materiałów budowlanych na poziom aktywności dehydrogenaz w modelowych urbanoziemach, 2004
 46. 2004, Jednoczesny pomiar potencjalnego strumienia tlenu i zasolenia w glebach nasyconych, 2004
 47. 2004, Centrum Doskonałości „AGROPHYSICS” – fizyka stosowana dla zrównoważonego rolnictwa, 2004
 48. 2004, Agrofizyczne podstawy przechowywania nasion oraz rozdrobnionych produktów pochodzenia roślinnego, 2004
 49. 2004, Czy grzyby mogą determinować właściwości fizyko-chemiczne gleb, 2004
 50. 2004, Badanie wybranych parametrów środowiska zalegania drewna wykopaliskowego na stanowisku nr 4 w Biskupinie, 2004
 51. 2004, Rzepak – Jakość nasion, 2004
 52. 2004, Wykorzystanie technik biospektroskopii światła odbitego UV-VIS-NIR w ocenie jakości żywności roślinnej, 2004
 53. 2004, Właściwości mechaniczne sypkich surowców spożywczych, 2004
 54. 2004, Dlaczego ziemniaki pękają? – praktyka i problem badawczy, 2004
 55. 2004, Wpływ zagęszczenia i uprawy na właściwości fizyczne gleby i wzrost roślin, 2004
 56. 2004, Emisja tlenku diazotu z gleby, 2004
 57. 2004, Metody zdalnego określania parametrów i procesów w systemach agrofizycznych, 2004
 58. 2004, Monitoring właściwości fizycznych gleby jako ciała porowatego, 2004
 59. 2004, Informacja o Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie i Centrum Doskonałości „Fizyka stosowana w zrównoważonym rolnictwie”, 2004
 60. 2004, Wpływ wstępnego przygotowania próbek murszów na adsorpcję azotu i powierzchnię właściwą, 2004
 61. 2004, Wpływ preparatów kwasów huminowych z Na-montmorylonitem na proces respiracji gleby lekkiej, 2004
 62. 2004, Wpływ wybranych czynników fizycznych i chemicznych na uruchomienie związków organicznych z utworów murszowych, 2004
 63. 2004, Adsorpcyjne metody badań organicznych ciał stałych, 2004
 64. 2004, Struktura i zwilżalność organicznych ciał stałych, 2004
 65. 2004, Interpretacja krzywych ściskania w teście olejowym, 2004
 66. 2004, Wartość technologiczna porośniętych nasion rzepaku, 2004
 67. 2004, Warunki zbioru a zawartość tłuszczu i profil kwasów tłuszczowych w nasionach, 2004
 68. 2004, Użytkowanie gleb oraz plony w krajach kandydujących do Unii Europejskiej, 2004
 69. 2004, Technologia zbioru rzepaku, 2004
 70. 2004, „Seminarium dla LSS Społem nt.: „System Analizy Zagrożeń i Krytycznych punktów Kontroli HACCP”, Lublin, styczeń 2004 r. – wykład”, Seminarium dla LSS Społem nt.: "System Analizy Zagrożeń i Krytycznych punktów Kontroli HACCP", Lublin, 22.01.2004 r., 2004, 3rd International Workshop "Applied Physics in Life Sciences", Prague, Czech Republic, 22.10.2004 r., 171-176
 71. 2004, „Steps of validation procedure in agrophysical measurements (Etapy procedury walidacyjnej w pomiarach agrofizycznych). 12th Internatrional Poster Day „Transport of Water, Chemicals and Energy in the System Soil – Crop Canopy- Atmosphere”. Bratislava, Slo, 2004
 72. 2004, Seed damage detection by non-destructive physical methods, 2004
 73. 2004, Methods for determination of energetic status of water in porous media, 2004
 74. 2004, Soil fine pore properties and their changes under acid and alkali conditions, 2004
 75. 2004, Influence of agro-physical properties on beans of harvest quality, 2004
 76. 2004, Mechanical properties of food powders, 2004
 77. 2004, Utility value of wheat grains before and after the harvest period, 2004
 78. 2004, Some physical features of single kernels in heads of winter wheat, 2004
 79. 2004, Standardization concerning granular materials in Poland 2004, 2004
 80. 2004, Thermal properties in relation to soil compaction and water content. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 81. 2004, Comparison of six methods used to evaluate thermal conductivity for some soils. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 82. 2004, Geometric and energetic character of barley roots under al toxicity. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 83. 2004, Enzyme activity in soil contaminated by chromium (III, VI) forms. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 84. 2004, Dynamics of twenty-four hours emission from the lakę moszne in the poleski national park (east part of Poland). Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 85. 2004, Redox resistance of soils enriched with nitrates. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 86. 2004, Soil redox resistance and its environmental importance. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 87. 2004, Changes of minerał nitrogen forms and n2o emission during folloding of natural and drained peat soils (model experiment). Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 88. 2004, Determination of n2o emission in the field experiment. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 89. 2004, Dissolved organic matter in phosphate fertilized peats (model studies). Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 90. 2004, Effect of tillage systems on some soil physical properties. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 91. 2004, Mechanical characteristics of food powders. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 92. 2004, Modelling of soil wettability phenomena. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 93. 2004, Effect of building wastes accumulation on soil enzymatic activity. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 94. 2004, Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 95. 2004, Estimation and applications of soil surface area, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 96. 2004, Measurements and interpretation of porous system of natural bodies, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 97. 2004, Behavior of soil charge in degradation processes, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 98. 2004, Physico-chemical assessment of humus system stability, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 99. 2004, Methods for ameliorating Na-saline soils and copper poluuted acid soils by using organo-mineral wastes, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 100. 2004, Role of soil and plant in environment detoxification (an example), International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 101. 2004, Presentation of the centre of excellence for applied physics in sustainable agriculture AGROPHYSICS, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 102. 2004, Ocena wpływu erozji uprawowej na przemieszczenie gleby w terenie erodowanym, 2004
 103. 2004, Odporność oksydoredukcyjna erodowanych gleb lessowych w Dolinie Ciemięgi, 2004
 104. 2004, Ocena nasilenia erozji gleb w małej zlewni lessowej, 2004
 105. 2004, Określenie wpływu wilgotności i stanu powierzchni gleby wytworzonej z piasku gliniastego na spływ powierzchniowy, 2004
 106. 2004, Studies of the seed germination capacity with use of thermography, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 1046-1047
 107. 2004, Physical properties of seed of hybrid varieties of spring rapessed, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 1010
 108. 2004, Winter and spring varieties of rape – comparison of chosen physical properties, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 1008
 109. 2004, Assessment of quality variations of agricultural materials with application of transition tables, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 1004
 110. 2004, Mechanical properties of food powders important for storage and handling, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 944-945
 111. 2004, Analysis of plant tissue images obtained by confocal tandem scanning reflected light microscope, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 938-939
 112. 2004, Cell walls extension after parenchyma tissue deformation., AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 936-937
 113. 2004, Performance of earth pressure cell as grain pressure transducer in a model silo, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 622-623
 114. 2004, Determination of water transport coefficients of porous materials, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 118-119
 115. 2004, Effect of phosphate on mobility of organic matter from mucks, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 82-83
 116. 2004, Temperature properties of soil dielectric constant, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 80-81
 117. 2004, Models describing confinement of colloids and polymers in soils, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 34
 118. 2004, Formation of methane in peat deposits profile. 2004, EUROSOI, 2004
 119. 2004, Influence addition of organic-mineral preparations on CO2 emission from soil. 2004, EUROSOI, 2004
 120. 2004, Nitrous oxide reduction and dehydrogenase activity in Cambisols under flooding conditions. 2004, EUROSOI, 2004
 121. 2004, Biological activity of urban soil degraded by building materials. 2004, EUROSOI, 2004
 122. 2004, Soil variable charge and ist changes under acid and alkali treatment. 2004, EUROSOI, 2004
 123. 2004, Phosphorus changes in inundated peat soils of the Łęczyńsko-Włodawskie Lake District. 2004, EUROSOI, 2004
 124. 2004, Effect of phosphate on release of humic substances from mucks at different stage of secondary transformation. 2004, EUROSOI, 2004
 125. 2004, Studies of soil water availability for plants on the base of thermographic measurements. 2004, EUROSOI, 2004
 126. 2004, Estimation of salinity of saturated mineral soils on the basis of current-voltage relationship. 2004, EUROSOI, 2004
 127. 2004, Wettability of soil and contact angle. 2004, EUROSOI, 2004
 128. 2004, Porosity and water useful for plants in Luvisols formed from sandy silt and silt. 2004, EUROSOI, 2004
 129. 2004, Differential porosity and water available for plants in arable soils of Poland. 2004, EUROSOI, 2004
 130. 2004, Water characteristics of mineral soils of Poland. 2004, EUROSOI, 2004
 131. 2004, Pedotransfer functions for estimation soil water characteristics. 2004, EUROSOI, 2004
 132. 2004, Thermal conductivity of soils – comparison of measured results and estimation methods. 2004, EUROSOI, 2004
 133. 2004, Effect of layered soil compaction on root and shoot growth and water uptake of wheat. 2004, EUROSOI, 2004
 134. 2004, Changes of wettability Eutric Histosol irrigated by waste water . 2004, EUROSOI, 2004
 135. 2004, The influence of soil water potential on microdiffusion of oxygen in the alluvial and muck soil. 2004, EUROSOI, 2004
 136. 2004, Spatial characteristics of soil redox conditions. 2004, EUROSOI, 2004
 137. 2004, Characterization of seam substrate of paved urban soils. 2004, EUROSOI, 2004
 138. 2004, Soil redox resistance and its environmental importance. 2004, EUROSOI, 2004
 139. 2004, Pore size distribution of soil under annual and perennial crops from water retention curve,mercury intrusion porosimetry and nitrogen adsorption. 2004, EUROSOI, 2004
 140. 2004, The measurement of dielectric properties of soil at microwave frequencies using open-ended coaxial and three-wire TDR probes. 2004, EUROSOI, 2004
 141. 2004, Effect of erosion processes on soils variability in small loess catchment. 2004, EUROSOI, 2004
 142. 2004, Effects of compaction and wetness on thermal properties of soil in a sloping vineyard. 2004, EUROSOI, 2004
 143. 2004, Specific surface area of mucks determined from water vapour and nitrogen adsorption data, Miżnarodnaj Nawukowaj Kanfieriencyi, "Natural Environment of Polesie: Peculiarities and Prospects of Development", Briest, Białoruś, 16-19.06.2004 r., 2004, Miżnarodnaj Nawukowaj Kanfieriencyi, "Natural Environment of Polesie: Peculiarities and Prospects of Development", Briest, Białoruś, 16-19.06.2004 r., 18
 144. 2004, Fast separation of phenolic compounds from apples by browning of tissue with the time-course diffus UV reflectance detection, 2004
 145. 2004, Effect of secondary transformation of mucks on the properties of their chemical compounds, 2004
 146. 2004, Zastosowanie pary wodnej i azotu do oznaczania powierzchni właściwej korzeni i jej charakterystyk energetycznych, 2004
 147. 2004, Zastosowanie przetwornika naporu gruntu (EPC) do pomiaru naporu ziarna w silosie, 2004
 148. 2004, Charakterystyki rolniczych i spożywczych materiałów sypkich, 2004
 149. 2004, Badania agrofizyczne w systemie gleba-roślina-atmosfera-maszyna, 2004
 150. 2004, Nitrous emission from soil, 2004
 151. 2004, Influence of cell stiffness and velocity on results of direct shear test, 2004
 152. 2004, Influence of particle diameter on output of membrane pressure transducer, 2004
 153. 2004, Parameters of cell structure of potato tuber parenchyma tissue as dependent on the direction of section, 2004
 154. 2004, An attempt to evaluate seed germination capacity on the base of termographic obsrvation, 2004
 155. 2004, Methods of parenchyma cells parametrization and micro-structure changes during deformation, 2004
 156. 2004, Determination of physical properties of granular and cellular bodies with the use of thermography, 2004
 157. 2004, Research specificity and standardization of agrophysical methods, 2004
 158. 2004, Effects of grain properties of loads in model silo, 2004
 159. 2004, Water infiltration as affected by tillage methods, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 160. 2004, Wpływ gruzu budowlanego na dostępność wody w glebach miejskich, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 161. 2004, Problem standaryzacji metod fizyki glebowej, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 162. 2004, Jednoczesny pomiar potencjalnego strumienia tlenu oraz zasolenia w nasyconych glebach mineralnych, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 163. 2004, Determination of soil water status with the use of termography, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 164. 2004, Przestrzenna charakterystka hydrofizycznych właściwości gleb mineralnych Polski, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 165. 2004, Estimation of water retention curve and unsaturated hydraulic conductivity using pedotransfer functions, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 166. 2004, Wybrane właściwości wodne utworów murszowych, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 167. 2004, Wpływ gruzu budowlanego na dostępność wody w glebach miejskich, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 168. 2004, Changes in amount of soil hygroscopic water under acidification, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 169. 2004, Wybrane właściwości wodne utworów murszowych, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 170. 2004, Nitrate (V) elimination from waste water trough sorption on the rock spoils of different degree of weathering, 2004
 171. 2004, Range of sensitivity of surface TDR probe, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 172. 2004, Soil water content variability analysis for field and commune scales based on TDR and gravimetric measurements, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 173. 2004, The dielectric permittivity of porous media – the comparison of measured results and estimation methods, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 174. 2004, Monitoring of water characterictics for Polish soils with TDR method application, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 175. 2004, Temperature effect of soil dielectric constant, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 176. 2004, The initiative of elaboration of international standard (ISO or EN) concerning the reflectometric measurement of soil water content – TDR, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
X