Archive

Archive

 1. 2008, Zwilżalność agregatów glebowych a zagęszczenie gleby., 2008
 2. 2008, Zastosowania czasowo-rozdzielczej spektrofotometrii UV – VIS do badań uszkodzonych błon i ścian komórkowych miąższu jabłek jako testu aktywności biologicznej i świeżości., 2008
 3. 2008, Termografia – technika detektywów., 2008
 4. 2008, Światłowody w glebie., 2008
 5. 2008, Mechanika i modelowanie materiałów sypkich., 2008
 6. 2008, Kolory pH., 2008
 7. 2008, Jak zmierzyć wielkość cząstek?, 2008
 8. 2008, Co w glebie piszczy?, 2008
 9. 2008, Koncentracja metali ciężkich w glebie zdegradowanej materiałami budowlanymi- badania modelowe., 2008
 10. 2008, Przenikliwość dielektryczna elementem oceny jakości materiałów i produktów spożywczych., 2008
 11. 2008, Modelowanie przenikalności dielektrycznej gleb dla potrzeb walidacji pomiarów wilgotności gleby w misji ESA SMOS., 2008
 12. 2008, Wpływ regulatorów wzrostu na właściwości mechaniczne liści strelicji(Strelitzia reginae Banks)., 2008
 13. 2008, Ocena cech morfologicznych i mechanicznych pędów kwiatowych tulipana., 2008
 14. 2008, Zmiany fizykochemicznych właściwości powierzchniowych korzeni pod wpływem jonów Cd+2,Pb +2,Cu+2., 2008
 15. 2008, Wpływ preparatu keratyno-koro-mocznikowego na porowatość gleby brunatnej., 2008
 16. 2008, Zastosowanie metody dyfrakcji laserowej do oceny wielkości cząstek produktów spożywczych na przykładzie kawy., 2008
 17. 2008, Ocena zmienności cech morfologicznych oraz właściwości mechanicznych nasion lędźwianu siewnego(Lathyrus sativus L.) pochodzących z krajów Unii Europejskiej., 2008
 18. 2008, Zmiany barwy powierzchni jabłek po obiciu., 2008
 19. 2008, Podatność na pękanie łuszczyn aktualnie uprawianych odmian rzepaku jarego., 2008
 20. 2008, Właściwości fizyczne biomateriałów., 2008
 21. 2008, Modelowanie metodą elementów dyskretnych (DEM) procesów mechanicznych w materiale sypkim., 2008
 22. 2008, Wyniki zastosowanie klasyfikatora KNN do dyskryminacji ziarniaków kontrolnych i porażonych fuzariozą na podstawie ich cech fizycznych., 2008
 23. 2008, Krzewistość, plonowanie oraz wybrane cechy fizyczne kłosa i ziarna żyta (Secale montanum Guss.)., 2008
 24. 2008, Kiełkowanie nasion amarantusa odmiany Aztek i Rawa w różnych temperaturach., 2008
 25. 2008, Wpływ alkoholu 4-HPEA na wzrost i potencjał adaptacyjny jęczmienia pod wpływem stresu tlenowego i w warunkach optymalnego nawodnienia., 2008
 26. 2008, Efekty wdrożenia wyników badań agrofizycznych w przemyśle tłuszczowym., 2008
 27. 2008, Zależność wzrostu, rozwoju i plonowania roślin w zależności od właściwości fizycznych gleb., 2008
 28. 2008, Otrzymywanie modelowych ścian komórkowych i ich właściwości., 2008
 29. 2008, Wpływ Roundupu na liczebność bakterii i grzybów proteolitycznych oraz aktywność proteazy., 2008
 30. 2008, Termin stosowania Reglone a aktywność proteolityczna gleby pod uprawą rzepaku., 2008
 31. 2008, Aktywność proteolityczna gleby w zależności od terminu stosowania środka chemicznego Basta w uprawie rzepaku., 2008
 32. 2008, Wybrane właściwości mikrobiologiczne gleby płowej nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich., 2008
 33. 2008, Wpływ desykantów i regulatorów wzrostu na nasilenie amonifikacji i nitryfikacji w glebie pod uprawę rzepaku., 2008
 34. 2008, Charakterystyka mikrobiologiczna nasion rzepaku poddanych działaniu wybranych desykantów i regulatorów wzrostu., 2008
 35. 2008, Modelowe ściany komórkowe., 2008
 36. 2008, Plonowanie soi w zależności od zagęszczenia gleby i ściółkowania, 2008
 37. 2008, Wpływ stanu zerodowania gleby płowej wytworzonej z lessu (Haplic Luvisol) na jej aktywność biologiczną i plonowanie jęczmienia jarego., 2008
 38. 2008, Wpływ uprawy na hydrofizyczne właściwości gleb., 2008
 39. 2008, Produkcja i emisja gazów cieplarnianych z pól uprawnych., 2008
 40. 2008, Zaburzenia rozkładu naprężenia w materiale sypkim., 2008
 41. 2008, Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych., 2008
 42. 2008, Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren., 2008
 43. 2008, Wpływ czynników agrotechnicznych (terminu siewu, terminu zbioru) na właściwości fizyczne strąków łubinu wąskolistnego., 2008
 44. 2008, Identyfikacja uszkodzeń zewnętrznych jabłek metodami optycznymi., 2008
 45. 2008, Ocena wytrzymałości mechanicznej łuszczyn rzepaku w aspekcie osypywania nasion ozimych odmian mieszańcowych., 2008
 46. 2008, Wpływ fizycznych właściwości nasion rzepaku na efektywność tłoczenia oleju., 2008
 47. 2008, Charakterystyka podstawowych cech fizycznych kłosów i ziarna żyta., 2008
 48. 2008, Określenie podatności ziarna pszenicy i pszenżyta na podstawie uszkodzeń mechanicznych bielma w warunkach przedzbiorowych., 2008
 49. 2008, Określanie stadiów rozwoju szkodników żerujących w ziarnie metoda detekcji rentgenowskiej., 2008
 50. 2008, Wpływ parametrów środowiska na uruchamianie związków organicznych oraz na właściwości fizykochemiczne gleby i uwolnionej materii organicznej., 2008
 51. 2008, Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin., 2008
 52. 2008, Modelowe badania nad zanieczyszczeniem gleb miejskich metalami ciężkimi., 2008
 53. 2008, Wpływ substancji modyfikujących właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby płowej na ograniczenie tempa mineralizacji substancji organicznej., 2008
 54. 2008, Badania porozymetryczne wytłoku rzepakowego(N)., 2008
 55. 2008, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2008
 56. 2008, Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne i hydrofizyczne agregatów glebowych., 2008
 57. 2008, Określenie wpływu erozji na przekształcenia pedonu plonowanie roślin w zlewni lessowej., 2008
 58. 2008, Kwantyfikacja struktury porów glebowych przy użyciu metod analizy obrazu w zależności od sposobu uprawy., 2008
 59. 2008, Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost soi i wiązanie azotu., II Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska Surowców i Żywności", Poznań, 01-03.04.2008 r.,
 60. 2008, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2008
 61. 2008, Wpływ zagęszczenia gleby na emisje gazów szklarniowych., 2008
 62. 2008, Wykorzystywanie banku próbek gleb do określania zawartości węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb Polski., 2008
 63. 2008, Reakcje wybranych roślin na niekorzystne warunki tlenowe środowiska., 2008
 64. 2008, Zależności sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb (K)., 2008
 65. 2008, Agrofizyczne metody badań materiałów rolniczych., 2008
 66. 2008, Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców., 2008
 67. 2008, Wpływ wybranych czynników morfologicznych bulwy ziemniaka na powstawanie ciemnej plamistości pouszkodzeniowej., 2008
 68. 2008, Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych., 2008
 69. 2008, Modelowanie dwu i trójwymiarowych struktur komórkowych i granularnych., 2008
 70. 2008, Stanowisko do pomiaru parametrów struktury modelowych układów mikrogranularnych., 2008
 71. 2008, Monitoring wilgotności i temperatury gleb Polesia., 2008
 72. 2008, Badanie rozkładu temperatury radiacyjnej powierzchni wybranych nasion i owoców do oceny ich jakości., 2008
 73. 2008, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału., 2008
 74. 2008, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych., 2008
 75. 2008, Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i pomiary wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych., 2008
 76. 2008, Application of low temperature and environmental scanning electron microscopy for the study of NaCl deliquescence., 2008
 77. 2008, Estimation of daily heat flux into soil on cultivated fields., 2008
 78. 2008, Infiltration and nitrogen leaching under organic and conventional soil management., 2008
 79. 2008, New nondestructive method based on spatial-temporal speckle correlation technique for evaluation of apples quality., Postharvest UNLIMITED 2008, Berlin, Niemcy, November 4-7.11.2008 r., Berlin, Niemcy, November 4-711.2008 r.,145
 80. 2008, Measuring apple texture quality with acoustic emissions., Postharvest UNLIMITED 2008, Berlin, Niemcy, November 4-7.11.2008 r., Berlin, Niemcy, November 4-711.2008 r., 142
 81. 2008, Mechanical properties of artificial cell walls., Postharvest UNLIMITED 2008, Berlin, Niemcy, November 4-7.11.2008 r., Berlin, Niemcy, November 4-711.2008 r., 61
 82. 2008, Buffer properties of humic acids in the system with phosphate ions., 2008
 83. 2008, Ocena wybranych właściwości mikrobiologicznych gleby brunatnej i płowej w warunkach zróżnicowanego nawożenia osadem ścieków mleczarskich., 2008
 84. 2008, Sezonowe zmiany aktywności mikrobiologicznej gleby brunatnej na nawożonej osadem ścieków mleczarskich., 2008
 85. 2008, Spatial variability of soil texture and wetness: effects on thermal conductivity., 2008
 86. 2008, Predicting thermal conductivity based on soil strenght and texture., 2008
 87. 2008, Alternatywne źródła energii w województwie lubelskim., 2008
 88. 2008, Matematyczne sposoby porównania wyników pomiaru rozkładu granulometrycznego uzyskanych metodą areometryczną i dyfrakcji laserowej., 2008
 89. 2008, Właściwości fizyczne olejów roślinnych przeznaczonych do wykorzystania jako oleje smarne., 2008
 90. 2008, Badanie ekspansji glutenu w funkcji temperatury., 2008
 91. 2008, Zastosowanie biospeckli do oceny biomateriałów., 2008
 92. 2008, Zmiany temperatury liści rzepaku (Brassica Napus) i brokuła chińskiego (Brassica Oleracea Var. Alboglabra) pod wpływem porażenia przez grzyby rodzaju Alternaria., 2008
 93. 2008, Agrophysical direction of further development and application of X-RAY method., 2008
 94. 2008, Wpływ warunków przechowywania na zmiany modułu ściśliwości złoża nasion rzepaku., 2008
 95. 2008, Podatność na osypywanie rzepaku hodowli Syngenta., 2008
 96. 2008, Badania właściwości wytrzymałościowych łodyg roślin., 2008
 97. 2008, Wartość technologiczna nasion rzepaku., 2008
 98. 2008, Wpływ stosowania środka Caramba na plon i agrofizyczne właściwości rzepaku., 2008
 99. 2008, Zmiany odporności nasion rzepaku na oddziaływanie obciążeń dynamicznych podczas suszenia i przechowywania., 2008
 100. 2008, Influence of cultivar and technology of growing on winter wheat grain hardness., 2008
 101. 2008, Perspectives of X-RAY diagnostics method in agriculture., 2008
 102. 2008, Właściwości mechaniczne modelowych ścian komórkowych po ich obróbce termicznej., 2008
 103. 2008, Wpływ dihydroquercetyny na wzrost i rozwój siewek owsa „Rudnik” w warunkach stresu tlenowego i optymalnej wilgotności., 2008
 104. 2008, Zdolności retencyjne i przewodzące agregatów glebowych w zależności od stanu zagęszczenia gleby wytworzonej z lessu., 2008
 105. 2008, Zmienność przestrzenna wilgotności w różnych stanach zagęszczenia gleby., 2008
 106. 2008, Metodyczne aspekty miareczkowania potencjometrycznego w badaniach buforowości gleb., 2008
 107. 2008, Przemiany organicznych związków węgla w glebie płowej wzbogaconej wybranymi materiałami, określone metodą inkubacyjną., 2008
 108. 2008, Biologiczne wskaźniki jakości gleby nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich., 2008
 109. 2008, Ocena aktywności biologicznej w glebie płowej wytworzonej z lessu o różnym stanie zerodowania., 2008
 110. 2008, Aktywność biologiczna gleb pyłowych i piaszczystych jako wskaźnik zmian zachodzących pod wpływem zróżnicowanego użytkowania ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów renaturyzacyjnych., 2008
 111. 2008, Zastosowanie metod adsorpcyjnych i miareczkowych do analizy fitostresu korzeni roślin., 2008
 112. 2008, Wykorzystanie pomiarów satelitarnych do rozpoznawania elementów środowiska., 2008
 113. 2008, Wykorzystanie wskaźników biologicznych od oceny zanieczyszczenia gleb byłej kopalni siarki., 2008
 114. 2008, Charakterystyka gleby miejskiej degradowanej metalami ciężkimi., 2008
 115. 2008, Fuzarioza ziarna pszenicy ozimej w świetle właściwości rozkładów wartości wybranych cech fizycznych ziarniaków., 2008
 116. 2008, Wilgotność gleby w skali pola i gminy dla potrzeb walidacji obserwacji satelitarnych w misji ESA SAMOS., 2008
 117. 2008, Aparatura pomiarowa i oprogramowanie w systemie monitorowania wilgotności, temperatury i zasolenia gleby w Poleskim Parku Narodowym., 2008
 118. 2008, Effects of different management practices on water-stable aggregation and its contribution to N20 emission from a loamy sand orthic luvisol., 2008
 119. 2008, Effect of compaction on some hydraulic properties of soil aggregates., 2008
 120. 2008, Influence of particle size variability on mechanical and geometrical properties of granular system., 2008
 121. 2008, Study of electrochemical properties of soil organic matter by potentiometric titration method- advantages & disadvantages., 2008
 122. 2008, Influence of application of chemical agents (growth and ripening regulators) on the yielding of rapeseed., 2008
 123. 2008, Significance of extrusion process for quality properties of rapeseed cake., 2008
 124. 2008, Mulching and soil compaction effects on soybean yield and nodulation., 2008
 125. 2008, Soil properties retrieval from space., 2008
 126. 2008, The effect of pH on the soil respiration processes of technogenic territories of former sulphur mines in Nemyriv (Ukraine) and Jeziórko (Poland)., 2008
 127. 2008, The influence of various concentrations of lead and cadmium on early growth of maize and ryegrass-plants., 2008
 128. 2008, Method of characterization of distribution of contact normals in 3D granular assembly., 2008
 129. 2008, Failure stress and the blackspot of potato tuber tissue during storage., 2008
 130. 2008, Influence of thermal treatment on mechanical properties of apple tissue and model cell wall., 2008
 131. 2008, Soil-hydrophobic-reasons of its formation and hydrogeomorphological consequence., 2008
 132. 2008, Physical methods in environment protection and agriculture., 2008
 133. 2008, Wpływ pH, miedzi i cynku na gęstość ładunku powierzchniowego korzeni żyta (Secale careala L.)., 2008
 134. 2008, Metoda optyczna identyfikacji uszkodzeń jabłek., 2008
 135. 2008, Rozwój dyscypliny rolą Komitetu Agrofizyki PAN., 2008
 136. 2008, Fizyczne metody oceny jakości produktów rolniczych, 2008
 137. 2008, Fractal approach to adsorption processes on environmental surfaces., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008 r., Vol. 10
 138. 2008, Influence of phosphate ions and competitivenees sodium and calcium ions on the hymic acids peptization and coagulation processes., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008 r., Vol. 10
 139. 2008, Biochemical and microbiological characterization of soil microbial community under fertilization with dairy sewage sludge and farmyard manure., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r., Vol. 10
 140. 2008, Pore size distribution and water infiltration under different tillage systems., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r., Vol.10
 141. 2008, Soil moisture spatial distribution at the SMOS Cal/Val Campaign POLESIE (AO-3275) in Poland., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r, Vol.10
X