Archive

Archive

 1. 1997, Konstrukcja i zasada działania urządzenia do oceny reakcji dynamicznych nasion podczas ich zderzenia., 1997
 2. 1997, Mechanizmy rządzące procesami pękania strąków łubinu., 1997
 3. 1997, Badanie turgoru i jakości handlowej wybranych warzyw pokrywanych chitozanem., 1997
 4. 1997, Agregacja gleby a parowanie z jej powierzchni., 1997
 5. 1997, Zmienność przestrzenna wybranych właściwości fizycznych gleby zasolonej., 1997
 6. 1997, Wpływ zanieczyszczeń użytecznych na przebieg i zmianę wartości nasion rzepaku podczas ich przechowywania., 1997
 7. 1997, Wybór parametrów obciążających podczas badań nad odpornością nasion rzepaku na oddziaływanie sił pochodzenia dynamicznego., 1997
 8. 1997, Porównanie reakcji pszenicy i łubinu na gęstość objętościową gleby., 1997
 9. 1997, Wpływ wilgotności i chropowatości na sypkość nasion amarantusa., 1997
 10. 1997, Wpływ wilgotności na charakterystyczne parametry masy nasion amarantusa., 1997
 11. 1997, Charakterystyka cech biometrycznych roślin i samoosypywania się nasion amarantusa., 1997
 12. 1997, Badanie wpływu grubości warstwy sklerenchymy strąków łubinu na ich podatność na pękanie., 1997
 13. 1997, Określanie właściwości mechanicznych łodyg rzepaku ozimego., 1997
 14. 1997, Zastosowanie programu ZIARNA do analizy obrazów rentgenowskich materiałów biologicznych., 1997
 15. 1997, Klasyfikacja odmian pszenicy pod względem podatności ziarna na uszkodzenia mechaniczne., 1997
 16. 1997, Polaryzacja układu elektrody-gleba jako czynnik maskujący prąd redukcji tlenu w pomiarach aeracji gleby., 1997
 17. 1997, Ocena jakości jabłka za pomocą spektrofotometrii odbiciowej w zakresie ultrafioletu., 1997
 18. 1997, Biologiczne aspekty biodegradacji węglowodorów ropopochodnych w zanieczyszczonych glebach., 1997
 19. 1997, Rola b-Humusu w kształtowaniu sorpcyjnych właściwości gleb., 1997
 20. 1997, Komputerowe sterowanie stanowiskiem do rejestracji krzywej prąd-napięcie w układzie elektrody-gleba w zastosowaniu do oceny mikrodufuzji tlenu. ., 1997
 21. 1997, Średnie dobowe wartości strumienia ciepła w glebie a zmiany jej temperatury na polach uprawnych., 1997
 22. 1997, Badania nad możliwością wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do predykcji wielkości spływu powierzchniowego., 1997
 23. 1997, Badanie pola przemieszczenia ziaren ośrodka granularnego w strefie ścinania., 1997
 24. 1997, Przyrost ciśnienia wywołany pochłanianiem wilgoci przez ziarno., 1997
 25. 1997, Wstępne badania właściwości mechanicznych pędów kwiatowych kilku odmian tulipana., 1997
 26. 1997, Wpływ nawilżania ziarna pszenicy na wzrost aktywności alfa-amylazy., 1997
 27. 1997, Ocena podatności ziarna pszenicy na uszkodzenia wewnętrzne w zależności od jego położenia w kłosie., 1997
 28. 1997, Przewietrzanie i chłodzenie w magazynowaniu ziarna zbóż., 1997
 29. 1997, Rozkład wielkości ziarenek skrobi a właściwości fizyczne i technologiczne pszenic., 1997
 30. 1997, Mikrostruktura nasion amarantusa (Amaranthus cruentus)., 1997
 31. 1997, Wykorzystanie sortownika Kaskada M-625 do fizycznej klasyfikacji i sortowania owoców., 1997
 32. 1997, Właściwości fizyczne i wartość żywieniowa przechowywanych jabłek., 1997
 33. 1997, Badania agrofizyczne systemu gleba-roślina-atmosfera. 11-1,Lublin,19.09.1997, 1997
 34. 1997, Stan aktualny i perspektywy rozwoju Agrofizyki., 1997
 35. 1997, Baza informatyczna o mineralnych glebach Polski., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 1997
 36. 1997, Zastosowanie termowizji w agrofizyce., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 103-104, 1997.
 37. 1997, Symulator opadów deszczu do badań erozyjnych., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 101-102, 1997.
 38. 1997, Pomiary oporu penetrometrycznego gleby i wytrzymałości na zgniatanie agregatów glebowych., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 99-100, 1997.
 39. 1997, Oznaczanie składu powietrza glebowego przy użyciu chromatografii gazowej., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 95-98, 1997
 40. 1997, Oznaczanie form azotu przy użyciu analizatora FIAstar 5010 firmy TECATOR., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 91-94, 1997.
 41. 1997, Symulacyjne badania struktury gleby., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 89-90, 1997
 42. 1997, Pomiar wybranych parametrów liści i korzeni, Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 87-88, 1997.
 43. 1997, Metody akustyczne w badaniach właściwości mechanicznych materiałów., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 75-77, 1997.
 44. 1997, Wykorzystanie konfokalnego mikroskopu optycznego do badań struktury materiałów roślinnych., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 71-74,1997
 45. 1997, Pomiar naprężeń i przemieszczeń w glebie przy pomocy miniczujników piezorezystywnych i światłowodowych., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 61-63, 1997.
 46. 1997, 3-wymiarowe obrazowanie struktury tkanki ziemniaka., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 55-61, 1997.
 47. 1997, Zastosowanie spektroskopii odbiciowej w zakresie światła ultrafioletowego, widzialnego i podczerwieni w badaniach agrofizycznych., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 53-54, 1997.
 48. 1997, Zestaw do wyznaczania charakterystyk napięciowo-prądowych układu elektrody-gleba w zastosowaniu do oceny natlenienia gleby., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 41-44, 1997
 49. 1997, Systemy elektrycznego monitoringu statusu wody w glebie., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 31-40, 1997.
 50. 1997, Badania agrofizyczne – tematyka SZKÓŁ Fizyka z elementami agrofizyki., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 1-13, 1997.
 51. 1997, Optymalization of phenolic acids separation conditions by means of capillary zone electrophoresis., Materiały Seminarium Chromatograficznego Nauka-Przemysł, UMCS Lublin 11-14.09.1997, vol.1, 85-86, 1997.
 52. 1997, Kształtowanie się mikroflory w czasie kompostowania materiałów roślinnych., 1997
 53. 1997, Aktywność wybranych grup drobnoustrojów w podłożach ogrodniczych., 1997
 54. 1997, Sorting line for apple quality grading., 1997
 55. 1997, Physical methods for fruit quality evaluation., 1997
 56. 1997, Two-domain soil water retention and transport model., 1997
 57. 1997, Water retention between spheres., 1997
 58. 1997, The stautus of informational resources on soils in Poland., Proc. Conf. Soil vulnerability map FAO-ISRIC Wageningen, Holandia, 1-3.10.1997, 1997
 59. 1997, Wpływ mikroreliffu i wapnowania na mikrostrukturę gleby leśnej., 1997
 60. 1997, Spectrophotometric method for sediment concentration measurement in river waters., 1997
 61. 1997, Analysis of processes accompanying the storage of rape seeds in model pressure, temperature and humidity conditions., 1997
 62. 1997, Model investigations of interaction of tyre wheel with the surface of agricultural soil., 1997
 63. 1997, Preliminary investigations of stress and strains in the soil under wheel., 1997
 64. 1997, Estimation of physical results of percussive loads in wheat and wheat-rye seed., 1997
 65. 1997, Numerical analysis by finite element method of the influence of gas diffusion coefficient on methane oxidation in the soil couver of landfills., 1997
 66. 1997, Diffusion of nitrous oxide and carbon dioxide from a soil irrigated with municipal waste waters., 1997
 67. 1997, Lysimeter model of a municipal landfill for methane oxidation studies in the overlying soil layer., 1997
 68. 1997, Role of soil aeration in agroecosystems., 1997
 69. 1997, Effect of grain size on methane oxidation capacity in sand layer-a model laboratory study., 1997
 70. 1997, Rapeseed handling possibilities and application in agriculture., 1997
 71. 1997, Size distribution and shape factor of rapessed., 1997
 72. 1997, Soil redox resistance a concept and its applicability on example of soils of Poland., 1997
 73. 1997, Urease activity in an organic soil irrigated with municipal waste water after two step purification., 1997
 74. 1997, Pod cracking of winter rape after different chemical treatments., 1997
 75. 1997, Trial of injuries estimation of rape seeds undergone to dynamical loads using probability metods., 1997
 76. 1997, Setup for automatic recording of the current voltage relationship in the electrodes-soil system as applied for estimation of the soil oxygen microdiffusion., 1997
 77. 1997, Determining moisture of plant grian using Time Domain Reflectometry., 1997
 78. 1997, Estimating soil salinity from bulk electric conducivity., 1997
 79. 1997, Application of acoustic wares in the studies on the mechanical properties of plant tissue., 1997
 80. 1997, The method of analytical determination of optimum compaction moisture and maximum bulk density of soil., 1997
 81. 1997, Using the water filled-tensiometers to read the soil water matric potential above 1 bar., 1997
 82. 1997, Water vapour adsorption on the potato and wheat flour ekstrudates., 1997
 83. 1997, Lysimetric study of actual evapotranspiration with the use of theromgraphy., 1997
 84. 1997, Error of soil moisture measurement by TDR technique., 1997
 85. 1997, Effect of concentration and duration of acid treatment on water adsorption and titration behaviour of smectite illite and kaolin., IX th Int. Conference Chemistry for Protection of the Enviroment, Kair, Egipt 10-17.09.1997, 1997
 86. 1997, Comparison of loads on cylindrical and conical model grain bins., 1997
 87. 1997, Methods of data acquisition from sensors of displacement and stress in soil., Proc. 3rd Intern. Confer. on Soil Dynamics (ICSD-III), Tiberias, Israel, August 3-7, 1997, 1997
 88. 1997, A computer system of simultaneous data acquisition from minisensors of stress and displacement versus time in soil. Application for compaction and traction., Proc. 3rd Intern. Confer. on Soil Dynamics (ICSD-III), Tiberias, Israel, August 3-7, 1997, 1997
 89. 1997, The mechanical properties of apple after storage., 1997
 90. 1997, Redox potential of cold stored apple tissue as an indicator of enzymatic activity and browning., 1997
 91. 1997, Water potential and filure parameters of apple flesh during storage., 1997
 92. 1997, Some physical methods for fruit quality evaluation during storage., 1997
 93. 1997, The characterization of the surface properties of the laboratory prepared organo-mineral associates., 1997
 94. 1997, Wpływ przygotowania próbek materiałów porowatych na ich mikroporowatość oraz wymiar fraktalny., 1997
 95. 1997, Zastosowanie porozymetru rtęciowego do badań mikrostruktury materiałów rolniczych., 1997
 96. 1997, Pomiary porozymertyczne w określaniu zmian mikrostruktury pod wpływem zakwaszania., 1997
 97. 1997, Porozymetria rtęciowa na tle innych metod wyznaczania mikrostruktury materiałów rolniczych., 1997
 98. 1997, A sorting machine for commercial’s fruit quality improvment., Proceedings of '97 BISFPPT, Beijing, 1997, 77-83, 1997.
 99. 1997, Poisson’s ratio and water potential of carrots root., 1997
 100. 1997, Elasticity meter – apple fruit quality grading., Proceedings of '97 BISFPPT, Beijing, 1997, 84-92, 1997.
 101. 1997, A new firmness meter for fruit quality grading., 1997
 102. 1997, 2D-versus 3D-pore size distribution – equal or different?., 1997
 103. 1997, Wpływ hypoksji glebowej na procesy utlenienia i wzrostu w korzeniach i lisciach grochu., 1997
 104. 1997, Spatial distribution of salinity and water content in the reclaimed salt-affected soil of south-western Spain., Proc. Int. Conf. Water management, Salinity and Pollution Control Towards Sustainable Irrigation in the Mediterranean Region, Bari, Italy, Sept.1997, vol.IV, 83-93, 1997.
 105. 1997, Pseudo two-dimensional bypass flow model and its verification., Proc. Int. Conf. Transport vody, chemikalii a energie v systeme poda-rastlina-atmosfera. Bratislava, Slovakia 13.11.1997, 118-119, 1997.
 106. 1997, Spatial variabilty of salinity and water content in the reclaimed salt affected soil., Proc. Int. Conf. Transport vody, chemikalii a energie v systeme poda-rastlina-atmosfera. Bratislava, Slovakia 13.11.1997, 115-117, 1997.
 107. 1997, Soil loss and runoff collecting area in soil erosion studies on loess soil., Proc. Int. Conf. Transport vody, chemikalii a energie v systeme poda-rastlina-atmosfera. Bratislava, Slovakia 13.11.1997, 95-97, 1997.
 108. 1997, Estimation of daily heat flux into soil., Proc. Int. Conf. Transport vody, chemikalii a energie v systeme poda-rastlina-atmosfera. Bratislava, Slovakia 13.11.1997, 50-52, 1997.
 109. 1997, Właściwości mechaniczne materiałów rolniczych. 110-112, 1997., 1997
 110. 1997, Stereologiczne ujęcie analizy szlifów glebowych – badania modelowe., 1997
 111. 1997, Badania pól naprężeń i przemieszceń w glebie z uwzględnieniem dynamiki procesu obciążania., 1997
 112. 1997, Wpływ budowy cząsteczkowej kwasów humusowych na ich powierzchniową aktywność i mikroporowatość., 1997
 113. 1997, System obronny pszenicy (Triticum aestivum L.) w warunkach reoksydacji strefy korzeniowej., 1997
 114. 1997, Czujnik pomiaru zmian ciśnienia podczas deformacji granularnych ośrodków wielofazowych z zastosowaniem przetworników piezorezystywnych., 1997
 115. 1997, Kalibracja czujników ciśnienia z cieczą pośredniczącą., 1997
 116. 1997, Zastosowanie metod mikroskopowych w badaniach tkanek roślinnych., 1997
 117. 1997, Zastosowanie metod komputerowych do pomiaru ciśnienia i przemieszczenia., 1997
 118. 1997, Metoda emisji akustycznej w badaniach ośrodków rolniczych., 1997
 119. 1997, Zastosowanie metody analizy obrazu do określania ilościowych zmian struktury tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka pod wpływem nawożenia., 1997
 120. 1997, Wybrane właściwości fizyczne agregatów glebowych i koprolitów., 1997
 121. 1997, Wpływ zawartości wilgoci na przebieg relaksacji naprężeń w masie nasion amarantusa., 1997
 122. 1997, Ocena podatności łodyg rzepaku na ścinanie., 1997
 123. 1997, Metoda analitycznego wyznaczania optymalnej wilgotności zagęszczania i maksymalnej gęstości objętościowej gleby., 1997
 124. 1997, Skład mineralogiczny frakcji granulometrycznych gleb lessowych z okolic Lublina otrzymanych metodą na „sucho” i „na mokro”., 1997
 125. 1997, O potrzebie budowy systemu oceny jędrności ziarna pszenicy., 1997
 126. 1997, Strukturalne modelowanie wzrostu i rozwoju ziarniaka pszenicy., 1997
 127. 1997, Pękanie łuszczyn rzepaku ozimego po zastosowaniu różnych preparatów chemicznych., 1997
 128. 1997, Ultrasłaba luminescencja w okresie powtórnego pęcznienia ziarna pszenicy., 1997
 129. 1997, Wpływ wybranych sposobów suszenia ziarna pszenicy na stan jego bielma i niektóre właściwości biologiczne., 1997
 130. 1997, Wpływ czasu suszenia mikrofalowego na wybrane parametry mechaniczne ziarna pszenicy., 1997
 131. 1997, Związek podatności ziarna pszenicy na uszkodzenia mechaniczne z jego właściwościami technologicznymi., 1997
 132. 1997, Wytrzymałość nasion rzepaku a ich obróbka pozbiorowa., 1997
 133. 1997, Rozkład wielkości i współczynnik kształtu nasion rzepaku ozimego., 1997
 134. 1997, Porównanie biologicznych i fizykochemicznych właściwości gleby w różnych systemach upraw., 1997
 135. 1997, Wpływ redukcji współczynnika tarcia na rozkład obciążenia w silosie., 1997
 136. 1997, Wpływ zmian wilgotności na zależność naprężenie-odkształcenie warstwy ziarna., 1997
 137. 1997, Naprężenie i odkształcenie w warstwie ziarna pszenicy podczas testu bezpośredniego ścinania., 1997
 138. 1997, Ocena wpływu okrywy roślinnej na rozbryzg gleby., 1997
 139. 1997, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do przewidywania spływu powierzchniowego., 1997
 140. 1997, Badania symulacyjne spływu powierzchniowego przy użyciu modeli erozyjnych., 1997
 141. 1997, Właściwości mechaniczne nasion roślin strączkowych w zakresie deformacji sprężystej., 1997
 142. 1997, Analiza rozkładu przestrzennego właściwości cieplnych gleby otrzymanych w oparciu o dane wilgotności gleby z pomiarów reflektometrycznych (TDR) i grawimetrycznych., 1997
 143. 1997, Use of artifical neural networks for prediction of the surface run-off., 1997
 144. 1997, Role of agrophysics in the concept of sustainable agriculture., 1997
 145. 1997, Detection of cirtical conditions in plant tissue by means of acoustic emission., 1997
 146. 1997, Effects of sampling season and storage period on dehydrogenase and catalase activities of an Orthic Luvisol., 1997
 147. 1997, Soil structure parameters in models of crop growth and yield prediction. Physical submodels., 1997
 148. 1997, Hydrological aspects in the project investigations and models of soil stucture as determinant of plant production., 1997
 149. 1997, Use of pressurised methods for grading the vulnerability of pods splitting., 1997
 150. 1997, Methodical aspects of dynamic investigations of cultivated plant seeds., 1997
 151. 1997, Influence of variable conditions of rape seeds storage on their mechanical stability., 1997
 152. 1997, Early growth and water uptake by some varieties of wheat as affected by soil compaction., 1997
 153. 1997, Characteristics of the inner and outer friction of the amaranthus seeds., 1997
 154. 1997, Verification of preferential water flow model in soil column experiment., 1997
 155. 1997, Assessment of the susciptibility of rape stems to shearing., 1997
 156. 1997, Studies on the mechanical properties of winter rape stems., 1997
 157. 1997, Some physical characteristics of soil aggregates and earthworm casts., 1997
 158. 1997, Effect of selected drying methods on internal cracks of endosperm and some biological properties of wheat., 1997
 159. 1997, Detrmination of moisture of wood using Time Domain Reflectometry., 1997
 160. 1997, Determining bulk electrical conductivity of soil from attenuation of electromagnetic pulse., 1997
 161. 1997, Recording of the current-voltage relationship in the electrodes-soil system to estimate microdiffusion of the soil oxygen., 1997
 162. 1997, Attempt of evaluation of wheat and barley canopy effect on soil detacchment by rainfalls., 1997
 163. 1997, Some physical properties of amaranthus seed., 1997
 164. 1997, Quantitative UV-VIS diffuse reflectance spectrophotometry for the measurements of the enzymatic browning of apple tissue., 1997
 165. 1997, Susceptability to browning of apple cultivars physical properties and phenolic composition of tissue., 1997
 166. 1997, Studies on the structure of wheat grain using optical and electron microscopy techniques., 1997
 167. 1997, Studies on the fields of stresses and transitions in the soil taking into account the dynamics of the loading process., 1997
 168. 1997, Microscopic methods for thr investigations of plant tissue., 1997
 169. 1997, Influence of humic acids on the microstructural properties of kaolin_ mercury porosimetry studies., 1997
 170. 1997, Quantum mechanical approach to randomly-packed beds of spheres in the container., 1997
 171. 1997, Characteristics of aeration properties of selected soil profiles from Central Europe., 1997
 172. 1997, Simulation study on the surface runoff by means of ‚erosion models’., 1997
 173. 1997, On the solubility of the PA-6 sorbent in water and salt solution., 1997
 174. 1997, Properties of partizle size fractions from loessial soils from Lubin Upland region., 1997
 175. 1997, Effect of microwave drying time on mechanical properties of wheat grain., 1997
 176. 1997, Factors influencing on differentiation of FN values of wheat grain., 1997
 177. 1997, Polyamide sorbent PA-6 and its use in agriculture., 1997
 178. 1997, Evaporation from aggregates of unorganic and organic soils., 1997
 179. 1997, TDR versus gravimetric values of soil water content for analysis of field soil thermal properties., 1997
 180. 1997, Effect of moisture treatment on the ultraweak luminescence from imbibing wheat grain., 1997
 181. 1997, Loads caused by wall flumes in a model grain bin., 1997
 182. 1997, Stress relaxation response of Amaranth seeds., 1997
 183. 1997, Binding force and mechanical strength of rice grain., 1997
 184. 1997, Effect of pH and aluminium on surface charge of barley roots as determined from titration curves., 1997
 185. 1997, Computer program for semi-automatic analysis of X-ray images of wheat grains., 1997
 186. 1997, TDR setup for monitoring flow variability of solute in soil column., 1997
 187. 1997, Penetration test for fruit quality control., 1997
 188. 1997, Grain friction on storage bin wall., 1997
 189. 1997, Effect of soil surface conditions on runoff and soil loss for a chernozem soil., 1997
 190. 1997, Towards a new quantitative microme-chanics of three – phase media., 1997
 191. 1997, Spatial variabilituy of some soil physical properties in an olive orchard., 1997
 192. 1997, Stress and deformation of wheat in direct shear test., 1997
 193. 1997, Relationship btween the vulnerability of wheat grain and its technological properties., 1997
 194. 1997, Specific surface area of the exposed endosperm as a quantitative measure of the mechanical grain damage., 1997
 195. 1997, The influence of humic acids molecular structure on their surface activity and microporosity., 1997
 196. 1997, Basic physical properties of Amaranthus seed., 1997
 197. 1997, Wear-in effects on loads in cylindrical and conical model grain bins., 1997
 198. 1997, On the need to develop the system for the assessment of wheat kernels homogeneity., 1997
 199. 1997, Device for continuous measurement of straw briquette expansion., 1997
 200. 1997, Determining the influence of trampling on hillslope woodland soil., 1997
 201. 1997, Mechanical properties of sour cherries., 1997
 202. 1997, Elasticity strain limit for legumineous seeds., 1997
 203. 1997, Comparison of the biological and physicochemical properties of the soil from ecological and conventional cultivation., 1997
 204. 1997, Stereological approach to the soil section analysis – modeling investigations., 1997
 205. 1997, Assessment of influence of nitrogen fertilization of winter wheat on its gluten quality., 1997
 206. 1997, Effect of acid and alkaline treatment on mineralogy and porosity of smectite., 1997
X