Archive

Archive

 1. 2006, Technologia Produkcji Kukurydzy Cukrowej., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2006, Wydanie II (elektroniczne, poprawione i uzupełnione), ISBN: 83-60489-01-7, str. całości 1-149, l.ark.wyd. 11,4(nośnik CD-BOOK): 1-149
 2. 2006, Sweet Corn Harvest and Technology Physical Properties and Quality., FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research, 2006, Wydanie II, ISBN: 83-60489-03-3, str. całości 1-263, l.ark.wyd. 20,3(nośnik CD-BOOK): 1-263
 3. 2006, Kukurydza cukrowa technologia zbioru fizyczne właściwości i jakość., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2006, Wydanie II (elektroniczne, poprawione i uzupełnione) ISBN: 83-60489-02-5, str. całości 1-199, l.ark.wyd. 18,2(nośnik CD-BOOK): 1-199
 4. 2006, Właściwości Fizyczne Ziarna Kukurydzy Cukrowej., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2006, ISBN: 83-60489-00-9, l. ark. wyd. 12,8(nośnik CD-BOOK): 1-124
 5. 2006, Effect of soil management on leaching of some agricultural chemicals, Sixth International Scientific Conference Influence of anthropogenic activities on water regime of lowland territory and 16. Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar Physics of soil water. Vinianske jazero Lake, Hotel Jazero, Slovak Republic,, 6-8.06.2006 (ISBN 80-89139-09-4)
 6. 2006, Effect of land management on leaching of some agricultural chemicals., International Scientific Student's Conference, Nitra, Slovak Republic, 25-26.04.2006, str. 248-249 (ISBN 80-8069-690-X)
 7. 2006, Błędy pomiaru strumienia ciepła w glebie za pomocą płytek-strumieniomierzy i metody ich korekty., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B: Geographia, Geologia, Mineralogia ET Petrographia, 2006, LXI, 25, 218-226
 8. 2006, Rzepak. Zbiór, suszenie, przechowywanie., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2006, 1-58
 9. 2006, Problematyka normalizacyjna z zakresu terminologii, badań i klasyfikacji gleb oraz zagadnień pokrewnych., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2006, (143, (6)): 1-77
 10. 2006, Studia nad dynamiką brązowienia i jej wykorzystaniem w ocenie świeżości miąższu jabłek., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2006, (138, (5)): 1-158
 11. 2006, Wpływ erozji wodnej i uprawowej na przekształcenie gleb i stoków lessowych., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2006, (136, (3)): 1-106
 12. 2006, Aktywność biologiczna oraz procesy jej towarzyszące w glebach organicznych nawadnianych oczyszczonymi sciekami miejskimi (Badania polowe i modelowe)., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2006, (131, (2)): 1-176
 13. 2006, Primienieniie mietodow minierałogii dlja izuczienija jewoljucii poczew i prirodnaj sriedy stiepiej jugo-wastoka Russkoj rawniny w pozdniem gałacienie.n, 2006
 14. 2006, Modelling soil capillarity phenomena.n, 2006
 15. 2006, Determination of snow traction and snow stresses under loads of vehicles.n, 2006
 16. 2006, Modeling the impact of pore topology on the subcritical soil repellency.n, International Conference BIOHYDROLOGY 2006, "Impact of Biological Factors on Soil Hydrology", Prague, Czech Republic, 20-22.09.2006r.n, Prague, Czech Republic, 20-22.09.2006r.n
 17. 2006, The influence of rape seeds variety on their impact, 2006
 18. 2006, Wpływ przedsiewnego naświetlania nasion kukurydzy cukrowej na plonowanie i jakość kolb, 2006
 19. 2006, Wpływ przedsiewnej stymulacji nasion kukurydzy cukrowej światłem czerwonym na właściwości mechaniczne ziarna., 2006
 20. 2006, Zastosowanie rentgenografii w detekcji ukrytego porażenia ziarna pszenicy larwami wołka zbożowego., 2006
 21. 2006, Wpływ światła lasera He-Ne i zmiennego pola magnetycznego na kiełkowanie nasion amarantusa., 2006
 22. 2006, Effect of materiale of construction on the biological activity of soil., 2006
 23. 2006, Effect of selected materiale of construction on the heavy metal cycle In soil, 2006
 24. 2006, Surface heterogeneity of soils as affected by the simulated degradation, 2006
 25. 2006, Distribution of humus substances In the structure of soil adsorbents – theoretical analysis., 2006
 26. 2006, Influence of humic substances on the stability of soil adsorbents and mobility of cations, included In the soil adsorbent structure., 2006
 27. 2006, Influence of humus substances on the structural-adsorption status of soil adsorbents., 2006
 28. 2006, Mineralogical and surface properties changes of soils in connection with climate dynamic., International Conference "Clays and Clay minerals", Pushchino, Russie, 26-30.06.2006r., Pushchino, Russie, 26-30.06.2006r.
 29. 2006, Surfach and pore properties of soils and their role in environmental processes., International Scientific Conference "Agricultural and Applied Sciences in the Development of Farming and Forestry: Actual Problems, Practice and Exchange of Experience". Irkutsk, 06-11.06.2006r., Irkutsk, 06-11.06.2006r.n
 30. 2006, Monitoring systems for verification of mass and energi transport models in porous media., International Scientific Conference "Agricultural and Applied Sciences in the Development of Farming and Forestry: Actual Problems, Practice and Exchange of Experience". Irkutsk, 06-11.06.2006r., Irkutsk, 06-11.06.2006r.n
 31. 2006, Centre of excellence for applied physics in sustainable agriculture – agrophysics EU 5th Framework Program QLAM-2001-00428., International Scientific Conference "Agricultural and Applied Sciences in the Development of Farming and Forestry: Actual Problems, Practice and Exchange of Experience". Irkutsk, 06-11.06.2006r., Irkutsk, 06-11.06.2006r.n
 32. 2006, Effect of sulphate on release of humic acids obtained from mucks at different stage of secondary transformation., 6th International Conference - Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory - 16th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Aater". Michalovce, Vinianske Jazer, 06-08.06.2006r., Michalovce, Vinianske Jazer, 06-08.06.2006r.
 33. 2006, Physical properties of granular Raw materiale of plant origin. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 34. 2006, Leaching of some nutrients In relation to porosity of tilled and orchard loamy soil. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 35. 2006, Magnetic properties of pavement seam materials of urban sites. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 36. 2006, The effect of extrusion conditions on the physicochemical and structural properties of potato starch extrudates. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 37. 2006, Pore structure changes In orthic luvisol In relation to the cultivation system. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 38. 2006, Changes of cellular structure of potato tuber parenchyma tissues during storage. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 39. 2006, Ionometric measurements of soi land soil extracts – problem of calibration solution. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 40. 2006, Changes in redox potential as related to nitrate and pH in flooded eutric cambisol. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 41. 2006, Static and kinetic friction of rapeseed. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 42. 2006, Influence of seeds shape and internal structure on parameters of integral friction. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 43. 2006, Processing of roentgenograms of wheat kernels infested by granary weevil. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 44. 2006, Modelling geometrical structure of particulate assembly using DEM. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 45. 2006, Acoustic emission for texture assessment of fruits and vegetables. International Conference „Effects of Pre- and Post-Harvest Factors on Health Promoting Components and Quality of Fruit and Vegetables”,, International Conference "Effects of Pre- and Post-Harvest Factors on Health Promoting Components and Quality of Fruit and Vegetables", Skierniewice, 22-23.05.2006r., Skierniewice, 22-23.05.2006r.
 46. 2006, Wpływ temperatury na uruchamianie substancji organicznych z murszu., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego "Właściwości Fizyczne i Chemiczne Gleb Organicznych", 2006, 33-39
 47. 2006, Wiedza i edukacja podstawą rozwoju kapitału ludzkiego, konkurencyjności regionu lubelskiego i bliskosąsiedzkiej współpracy., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 135-141
 48. 2006, Wymywanie herbicydów i składników pokarmowych w zależności od sposobu użytkowania gleby., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 131-134
 49. 2006, Tlenek azotu (I) (N2O)- niszczyciel ozonu i współwinny globalnego ocieplenia., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 125-130
 50. 2006, Ściany komórkowe a jakość żywności., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 119-123
 51. 2006, Fraktale-kształty natury., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 113-117
 52. 2006, Podatność magnetyczna i jej wykorzystanie w badaniach środowiska., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, "Człowiek a środowisko", część III, 107-111
 53. 2006, Monitoring parametrów fizyko-chemicznych gleby jako element ochrony środowiska przyrodniczego., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 101-105
 54. 2006, Zwilżalność i jej znaczenie w badaniach środowiska., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 95-100
 55. 2006, Mała retencja sposobem ochrony zasobów wodnych., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 89-94
 56. 2006, Problematyka erodowanych gleb wytworzonych z lessów na Wyżynie Lubelskiej., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 83-87
 57. 2006, Kiedy gleba smakuje roślinom?, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 65-70
 58. 2006, Gleba jako ważny element edukacji ekologicznej., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, "Człowiek a środowisko", część III, 77-82
 59. 2006, Dlaczego gleby zatrzymują składniki pokarmowe?, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, "Człowiek a środowisko", część III, 65-70
 60. 2006, Wpływ rolnictwa na środowisko naturalne i klimat Ziemi – denitryfikacja., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 68-71
 61. 2006, Planowanie roślin uprawnych i aktywność biologiczna w erodowanych terenach lessowych., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 65-67
 62. 2006, Wpływ zagęszczenia gleby i mulczowaniana brodawkowanie, wzrost i plonowanie soi w warunkach klimatycznych Lubelszczyzny., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 61-64
 63. 2006, Zwilżalność fazy stałej jako cecha gleby modyfikująca dostępność składników pokarmowych., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 58-60
 64. 2006, Podatność magnetyczna jako metoda wstępnego monitoringu zanieczyszczenie gleb., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 55-57
 65. 2006, Pomiar wilgotności materiałów i produktów rolniczych., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 52-54
 66. 2006, Zmierz swoją glebę – o analizie wielkości cząstek glebowych., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 49-51
 67. 2006, Wyznaczanie hydrofizycznych właściwości mineralnych gleb ornych Polski przy użyciu łatwo mierzalnych właściwości fazy stałej gleb., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 42-48
 68. 2006, Wykorzystanie sorpcji pary wodnej i powierzchni właściwej do charakterystyki porowatych ciał stałych. 2006,, Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 38-41
 69. 2006, Analiza obrazów rentgenowskich w ocenie stanu fizycznego surowców roślinnych., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 34-37
 70. 2006, Żywieniowe aspekty zagospodarowania wytłoków rzepakowych., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 30-33
 71. 2006, Znaczenie i zastosowanie materiałów sypkich w przemyśle oraz rolnictwie., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 25-29
 72. 2006, Znaczenie teksturalnych własciowści owoców i warzyw w przemyśle spożywczym., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 19-24
 73. 2006, Pokaż potas – elektrody potasowe w rolnictwie Lubelszczyzny., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 13-18
 74. 2006, Program stypendialny a transfer wiedzy do praktyki rolniczej., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 5-12
 75. 2006, Management effects of sloping vineyard on thermal properties of soil., Catena Verlag "Advances in GeoEcology 38", 71-78
 76. 2006, Some aspects of soil denitrification., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 101-109
 77. 2006, Methods of particie size distribution measurement for soil samples-review., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 83-88
 78. 2006, Magnetic susceptibility and its use in environmental research., 2006, 76-78
 79. 2006, Physical properties of granular raw materials of plant origin., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 64-68
 80. 2006, Processing of roentgenograms of wheat kernels infested by granary weevil., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 50-53
 81. 2006, Changes of cellular structure of potato tuber parenchyma Tissues., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 45-49
 82. 2006, Potentiometric sensors In soil chemical studiem., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 38-44
 83. 2006, Influence of conventional and ecological forming system on granulometric compositionof pseudopodzolic soil., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 34-37
 84. 2006, The effect of extrusion conditions on the adsorption-desorption isotherms of water vapour for potato and wheat extrudates., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 1-6
 85. 2006, Methods of soil catalase and dehydrogenase activity measurement., Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 59-74
 86. 2006, Methods of enzymatic cellulose hydrolysis measurement., Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 50-58
 87. 2006, Methods of measurement of enzymatic mineralization of organic nitrogen, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 17-37
 88. 2006, Quality in environmental microbiological tests., Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 5-11
 89. 2006, Handling of apple transport techniques and efficiency vibration, damage and bruising texture, firmness and quality., Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 2006, str. całości 1-234, l.ark. wyd. 16,8
 90. 2006, Polska Platforma technologiczna żywności narzędziem spółkształtowania wizji rozwoju branży rolno-spożywczej, Gazeta Cukrownicza, 2006, 2, 53-54
 91. 2006, Agroecological interactions of surface, sorption, physical and physico-chemical parameters of soils and plants, Soil Science Agrochemistry and Ecology, 2006, XXXX, 2, 8-32
 92. 2006, Problemy metodyczne pomiaru strumienia ciepła w glebie – weryfikacja danych względem uzyskanych inną metodą w wielodniowym ciągu pomiarowym., Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2006, XV, 1, 33, 158-167
 93. 2006, Wpływ technologii zbioru na zawartość chlorofili i karotenoidów w nasionach rzepaku, wytłokach i oleju., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2005, 479-488 (Publikacja nie wykazana w latach ubiegłych )
 94. 2006, Charakterystyki mechaniczne ziarna mutantów jęczmienia nieoplewionego, Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 1041-1047
 95. 2006, Wartość technologiczna nasion różnych odmian rzepaku ozimego przeznaczonych na biopaliwa., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 1017-1030
 96. 2006, Sorpcja pary wodnej na łuszczynach rzepaku., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 995-1004
 97. 2006, Ocena możliwości zastosowania SKCS do wykrywania fuzariozy w ziarnie pszenicy., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 963-974
 98. 2006, Wpływ terminu siewu na kształtowanie wielkości plonu nasion i białka zróżnicowanych genotypów łubinu wąskolistnego., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 923-933
 99. 2006, Wpływ sposobu formowania złoża pszenicy na opór przepływu powietrza., Acta Agrophysica, 2006, 142, 8(4), 881-891
 100. 2006, Wpływ systemu produkcji roślinnej na substancję organiczną oraz aktywność enzymatyczną asparaginazy i ureazy gleby płowej., Acta Agrophysica, 2006, 141, 8(3), 559-568
 101. 2006, Biologiczna aktywność gleb pod roślinami w wybranym płodozmianie., Acta Agrophysica, 2006, 139, 8(1), 275-284
 102. 2006, Zmiany mikroporowatości korzeni jęczmienia pod wpływem stresu glinowego., Acta Agrophysica, 2006,139, 8(1), 239-249
 103. 2006, Peptyzacja kwasów huminowych pochodzących z murszy przy różnych stężeniach jonów fosforanowych., Acta Agrophysica, 2006, 139, 8(1), 181-189
 104. 2006, Aktywność enzymów w procesie amonifikacji w glebie z dodatkiem azotowych substancji organicznych, Acta Agrophysica, 2006,139, 8(1), 23-33
 105. 2006, Aktywność enzymów biorących udział w mineralizacji azotu organicznego w glebie pod różnymi roślinami., Acta Agrophysica, 2006, 135, 7(4), 1035-1041
 106. 2006, Właściwości powierzchniowe korzeni wybranych roślin jednoliściennych i dwuliściennych, oznaczane metodą adsorpcjidesorpcji pary wodnej i azotu., Acta Agrophysica, 2006, 135, 7(4), 1015-1026
 107. 2006, Microstructure and mechanical parameters of five types of starch, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2006, 15/56, 2, 161-168
 108. 2006, Water-air properties of muck-like soils. 2006, Polish Journal of Soil Science, Polish Journal of Soil Science, XXXIX, 1-10
 109. 2006, Wpływ składu granulometrycznego na sypkość śruty pszenicznej., Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2006, 4s, 139-140
 110. 2006, Badanie wpływu mikroorganizmów na odporność nasion rzepaku na uderzenia., Inżynieria Rolnicza, 2006, 6(81), 303-310
 111. 2006, Zastosowanie metody akustycznej do wyznaczania modułu sprężystości nasion rzepaku o różnej wilgotności., Inżynieria Rolnicza, 2006, 6(81), 295-302
 112. 2006, Jakość technologiczna nasion rzepaku pochodzących z doświadczeń odmianowo-nawozowych, Inżynieria Rolnicza, 2006, 6(81), 265-273
 113. 2006, Wybrane parametry mechaniczne złoża nasion rzepaku., Inżynieria Rolnicza, 2006, 6(81), 213-221
 114. 2006, Wyniki badań współczynnika restytucji niektórych nasion roślin uprawnych., Inżynieria Rolnicza, 2006, 4(79), 289-295
 115. 2006, Badania embriologiczne chrzanu (Armoracia rusticana Gaertn.)., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio EEE: Horticultura, 2006, XVI, 47-53
 116. 2006, Modulus elasticity of rapeseeds by edometric and acoustic methods., Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 9, 4, 1-8
 117. 2006, Acoustic emission in puncture test of apples during shelf-life, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2006
 118. 2006, Factors modifying fatty acid composition in rapeseed (cultivar, harvest time), Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2006
 119. 2006, Hysteresis between wetting and drying processes as affected by soil aggregate size., International Agrophysics, 2006, 20, 4, 359-365
 120. 2006, Numbers of culturable bacteria in soil under mineral or organic cultivation: comparison of Hattoris ‚FOR’ and standard dilution plate methods., International Agrophysics, 2006, 20, 4, 277-288
 121. 2006, Phosphorus release from peat soils dunder flooded conditions of the Łzyńsko-Włodawskie Lake District., International Agrophysics, 2006, 20, 3, 237-243
 122. 2006, Recent software improvements in moisture (TDR method), matric pressure, electrical conductivity and temperature meters of porous media., International Agrophysics, 2006, 20, 3, 229-235
 123. 2006, Estimation of genetic variabilityof yielding traits and physical properties of seeds of spring barley (Hordeum vulgareL.) mutants., International Agrophysics, 2006, 20, 3, 219-227
 124. 2006, Tillage system effects on stability and sorptivity of soil aggregates., International Agrophysics, 2006, 20, 3, 189-193
 125. 2006, Relationship between van Genuchten’s parameters of the retention curie equation and physical properties of soil solid phase., International Agrophysics, 2006, 20, 2, 153-159
 126. 2006, Maize response to different straw management and tillage systems dunder cereal crop rotation., International Agrophysics, 2006, 20, 2, 141-146
 127. 2006, Selected physical and chemical properties for evaluating Brown coals used for soil reclamation., International Agrophysics, 2006, 20, 2, 121-128
 128. 2006, Nitrate and ammonium transformation and redox potential changes in organic soil (Eutric Histosol) treated with municipal waste water., International Agrophysics, 2006, 20, 1, 69-76
 129. 2006, Error analysis of water conductivity coefficient measurement by instantaneous profiles metod., International Agrophysics, 2006, 20, 1, 55-61
 130. 2006, Vertical loads due to wheat on obstructions located on the floor of a model bin., Transactions of the ASABE, 2006, 49(6): 1855-1865
 131. 2006, Prediction of soil thermal conductivity based on penetration resistance and water content or air-filled porosity., International Journal of Heat and Mass Transfer, 2006, 49, 5010-5017
 132. 2006, Compositional and nutritional evaluation of several lupin seeds., Food Chemistry, 2006, 98, 711-719
 133. 2006, Pore-system characteristics of pavement seam materials of urban sites., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2006, 169, 16-24
 134. 2006, Thermal conductivity modelling of terrestrial soil media – A comparative study., Planetary and Space Science, 2006, 54, 1086-1095
 135. 2006, Variation of enzyme activities, CO2 evolution and redox potential in an Eutric Histosol irrigated with wastewater and tap water., Biol. Fertil. Soils, 2006, 43, 131-135
 136. 2006, Effects of reduced inflation pressure and vehicle loading on off-road traction and soil stress and deformation state., Journal of Terramechanics, 2006, 43, 469-485
 137. 2006, Effect of mannitol treatment on ultrasound emission during texture profile analysis of potato and apple tissue, Journal of Texture Studies, 2006, 37, 339-359
 138. 2006, Extension and fracture of cell walls after parenchyma tissue deformation., Biosystems Engineering, 2006, 93, 3, 269-278
 139. 2006, Three-point bending and acoustic emission study of adult rat femora after immobilization and free remobilization., Journal of Biomechanics, 2006, 39, 237-245
 140. 2006, Modeling of soil water retention curve using soil solid phase parameters., Journal of Hydrology, 2006, 329, 527-533
 141. 2006, Modelling the effect of pore structure and wetting angles on capillary rise in soils having different wettabilities., Journal of Hydrology, 2006, 328, 604-613
 142. 2006, Effect of acid treatment and alkali treatment on nanopore properties of selected minerals. 2006, Clays and Clay Minerals, Clays and Clay Minerals, Vol. 54, No. 2, 220-229
 143. 2006, Soil porosity and water infiltration as influenced by tillage methods, Soil & Tillage Research, 2006, 89, 210-220
 144. 2006, Complete characterization of pore size distribution of tilled and orchard soil using water retention curve, mercury porosimetry, nitrogen adsorption, and water desorption methods., Geoderma, 2006, 135, 307-314
 145. 2006, Surface and micropore properties of saline soil profiles, Geoderma, 2006, 135, 1-15
X