Archive

Archive

 1. 2010, Wpływ warunków przechowywania a właściwości optyczne skórki jabłek odmiany Braeburn Hillwell, Wpływ Procesów Technologicznych na Właściwości Materiałów i Surowców Roślinnych, 2010, (Rozdz. 13): 155-167
 2. 2010, Wpływ procesów technologicznych na właściwości surowców roślinnych., Wpływ Procesów Technologicznych na Właściwości Materiałów i Surowców Roślinnych, 2010, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, str. całości 1-170, l. ark. wyd. 12,4,01-170
 3. 2010, Nanostruktura ścian komórkowych parenchymy jabłka na podstawie obrazów AFM., 2010, 58-58
 4. 2010, Assessment of Apple Texture Using Contact Acoustic Emission Detector (CAED), 2010, 100-100
 5. 2010, New contact acoustic emission detector for texture evaluation of apples, Journal of Food Engineering, 2010, 9983-91
 6. 2010, Mechanical characteristics of artificial cell walls, Journal of Food Engineering, 2010, 96287-294
 7. 2010, Application of optical techniques for measurement of physical properties of soils., Physical, Chemical and Biological Processes in Soils, 2010, ISBN 978-83-61607-56-4(Rozdz.): 21-31
 8. 2010, Methodological aspects of measuring particle size distribution (PSD)., 2010
 9. 2010, Characterisation of particle shape., 2010, 36-37
 10. 2010, Stability of potato starch sample in the measurements using optical microscopy., 2010, 17-17
 11. 2010, Soil Stabilization by Polysaccharides., Starch, 2010, (Rozdz.): 63-70
 12. 2010, Właściwości smarne olejów roślinnych i mineralnych stosowanych w układach tnących pilarek, Acta Agrophysica, 2010, 15(1): 145-153
 13. 2010, Applications of semiconductor nanoparticles in power industry, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2010, X284-293
 14. 2010, Reflektometria częstotliwościowa jako selektywna metoda pomiaru wilgotności gleby, Pomiary Automatyka Kontrola, 2010, 56(8): 867-870
 15. 2010, Effect of synthetic organomineral complexes on the process of respiration of a Haplic Luvisol, Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2010, 7163-175
 16. 2010, Przemieszczanie gleby pod wpływem uprawki przedsiewnej na stoku lessowym o różnym spadku., Prace i Studia Geograficzne, 2010, 4579-88
 17. 2010, Ocena erozji wodnej gleby lessowej na uprawach buraka cukrowego i pszenicy jarej na podstawie badań poletkowych., Prace i Studia Geograficzne, 2010, 45215-228
 18. 2010, Physicochemical and mineralogical diagnostic features of solonetzic process in soils of the Lower Volga region in the late Holocene., Eurasian Soil Science, 2010, 43(10): 1083-1101
 19. 2010, Różnorodność mikroorganizmów środowiska glebowego., Postępy Mikrobiologii, 2010, 40(1): 47-58
 20. 2010, Microalgae for biofuels production and environmental applications: A review., African Journal of Biotechnology, 2010, 9(54): 9227-9236
 21. 2010, Losses caused by granary weevil larva in wheat grain using digital analysis of X-ray images., International Agrophysics, 2010, 24(1): 63-68
 22. 2010, Influence of storage conditions on microbial quality of rapeseed cake and middlings., International Agrophysics, 2010, 24(3): 261-265
 23. 2010, Determination of particle size distrubution of soil using laser diffraction – comparison with areometric method, International Agrophysics, 2010, 24(2): 177-181
 24. 2010, Nanostructure of natural and model cell wall materials., International Agrophysics, 2010, 24(2): 107-114
 25. 2010, Zawartość Zn, Cu, Cr w glebach bielicowych Roztoczańskiego Parku Narodowego przy Linii Hutniczo-Siarkowej i drodze szybkiego ruchu, Acta Agrophysica, 2010, 182(16(2)): 459-470
 26. 2010, Dojrzały na czas, Zdrowy Plon. Kwartalnik rolniczy Makhteshim-Agan, Nr 5, 6-8
 27. 2010, Dobrze przechowywać rzepak, Agrotechnika, Nr 6, 24-28
 28. 2010, Zbiór rzepaku ozimego i jarego, Technologia produkcji surowca. Częśc II od diagnozy przezimowania do zbioru (forma ozima) od wyboru odmiany do zbioru (forma jara), Tom III, Rozdział 5
 29. 2010, System monitorowania warunków przechowywania nasion., Wpływ Procesów Technologicznych na Właściwości Materiałów i Surowców Roślinnych, 2010, (Rozdz. 12): 145-154
 30. 2010, Właściwości plastycznego płynięcia proszków przemysłowych., Wpływ Procesów Technologicznych na Właściwości Materiałów i Surowców Roślinnych, 2010, (Rozdz. 8): 97-106
 31. 2010, Fractal dimension of organic soil and carbon materials., Physical, Chemical and Biological Processes in Soils, 2010, (Rozdz.): 433-448
 32. 2010, State of the dissolved organic matter in the presence of phosphates., Physical, Chemical and Biological Processes in Soils, 2010, (Rozdz.): 421-432
 33. 2010, The technical implementation of a soil moisture, salinity and teperature monitoring system in Polesie National Park and Shatsk National Nature Park, The Future of Hydrogenic Landscapes in European Biosphere Reserves, Rozdział, 299-310 - Wydawnictwo TRIO System Jacek Andrzejewski
 34. 2010, Monitoring of soil moisture and teperature in chosen transect of Polesie National Park, Nature and landscape monitoring system in the west Polesie Region, Rozdział, 168-177 - Wydawnictwo PZN Sp. Z o.o
 35. 2010, HPLC of flavonoids, Chromatographic Science Series "High performance liquid chromatography in phy-tochemical analysis", Vol. 102, Part II, Chapter 21, 535-561 - Wydawnictwo CRC Press Taylor&Francis Group
 36. 2010, Hydraulika – Maszyny Hydrauliczne., Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Monografia, 2010, (l.ark.wyd. 27,5): 1-385
 37. 2010, Wpływ komponentów mineralnych i organicznych na właściwości gleby i rozkład materii organicznej., Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, (l.ark.wyd. 14,0): 1-154
 38. 2010, Zmiany właściwości powierzchniowych korzeni wybranych roślin jednoliściennych i dwuliściennych determinowane fitotoksycznością glinu i miedzi., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2010, (176, l.ark. wyd. 9,7): 1-122
 39. 2010, Respiration in soil: conditions and effects, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Monografia, 2010, 1-75
 40. 2010, Operation of farm and agri-food industry machinery, modeling and new technologies., Wydawnictwo Polish Academy of Sciences Branch in Lublin, Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University of Lugansk, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences in Lublin, str. całości 1-638, l.ark.wyd. 45,6
 41. 2010, Motorization, Power Industry in Agriculture and Mechanical Engineering, 2010, 1-437
 42. 2010, Production and uptake of nitrous oxide (N2O) as affected by soil conditions” (Wpływ warunków glebowych na wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu(I), N2O)., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2010, (187): 1-81
 43. 2010, Biogaz – produkcja i wykorzystanie, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, 11/2010, 425-431
 44. 2010, Redukcja emisji związków ołowiu silnika zasilanego benzyną proekologiczną, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, 11/2010, 419-423
 45. 2010, Badania trwałościowe elementów samochodowych poddanych działaniu alkoholu etylowego, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 46. 2010, Badania porównawcze dynamiki filmu paliwowego w stanach dynamicznych silnika zasilanego benzyną oraz alkoholem etylowym, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 47. 2010, Analiza porównawcza osiągów silnika spalinowego zasilanego benzyną i alkoholem etylowym, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 48. 2010, Problemy tłoczenia oleju rzepakowego w małych tłoczniach pracujących na potrzeby rafinerii, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 49. 2010, Odpady pofermentacyjne w biogazowniach rolniczych, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, 11/2010, 327-333
 50. 2010, Pozyskiwanie oleju na cele biopaliwowe z nietypowych gatunków nasion roślin oleistych, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 51. 2010, Vibrations and apple damage in transport., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 52. 2010, Efficiency of the transport techniques and vehicles used in orchard, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 53. 2010, Proces tworzenia mieszanki w tłokowym silniku w aspekcie równomierności zasilania cylindrów, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 54. 2010, Wykorzystanie pozostałości pofermentacyjnej jako pełnowartościowego nawozu, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 55. 2010, Algi jako paliwo trzeciej generacji – uwarunkowania biologiczne, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2010, (11): 207-217
 56. 2010, Systemy i instrumenty finansowe wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, 11/2010, 175-182
 57. 2010, Rozwój rynku pomp ciepła w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, 11/2010, 169-174
 58. 2010, Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej z odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878, 11/2010, 159-167
 59. 2010, Identyfikacja błędów pomiaru niskich wartości wilgotności gleby sondą reflektometryczną TDR, Pomiary Automatyka Kontrola, 2010, 56(8): 875-878
 60. 2010, Wpływ terminu zbioru na plon i skład chemiczny nasion zróznicowanych odmian łubinu wąskolistnego, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2010, 550, 121-129
 61. 2010, Wykorzystanie metody analizy obrazu do porównania cech morfologicznych straków i nasion łubunu, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2010, 550, 113-120
 62. 2010, Ocena wybranych cech biometrycznych i fizycznych oraz plonowania żyta górskiego (Secale montanum Guss.), Acta Agrophysica, 2010, 182(16(2)): 451-457
 63. 2010, Efektywność fertygacji w malinach odmian powtarzających, Acta Agrophysica, 2010, 182, vol. 16(2), 347-358
 64. 2010, Wpływ głębokości warstwy wody na zdolność odrywania cząstek gleby lessowej przez krople deszczu, Acta Agrophysica, 2010, 182, vol. 16(2), 255-261
 65. 2010, Optymalizacja procesu miareczkowania potencjometrycznego kwasów huminowych w obecności substancji silnie buforujących, Acta Agrophysica, 2010, 182(16(2)): 243-253
 66. 2010, Właściwości powierzchniowe gleby ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie – sorpcja pary wodnej, Acta Agrophysica, 2010, 181(16(1)): 175-188
 67. 2010, Wpływ smarowych mieszanin olejowo – estrowych na temperaturę układu tnącego pilarki spalinowej, Acta Agrophysica, 2010, 181(16(1)): 163-173
 68. 2010, Zapomniane walory funkcjonalne mączki ze strąków szarańczynu (Ceratonia siliqua L.) oraz nowe możliwości jej zastosowania jako prozdrowotnego dodatku do chleba (artykuł przeglądowy), Acta Agrophysica, 2010, 178, vol. 15(2), 305-313
 69. 2010, Wpływ sposobu użytkowania na trwałość agregatów gleby wytworzonej z lessu, Acta Agrophysica, 2010, 177, vol. 15(1), 197-203
 70. 2010, Wpływ pH oraz jonów Cu 2+ i Zn2+ na zawartość wapnia w życie (Secale cereale L.), Acta Agrophysica, 2010, 177, vol. 15(1), 177-185
 71. 2010, Plonowanie soi i wiązanie azotu w aspektach zróżnicowanej gęstości gleby i ściółkowania, 2010, 32-33
 72. 2010, Produkcja biogazu z wykorzystaniem odpadów po-rolniczych i surowców roślinnych, 2010, 1-9
 73. 2010, Roślinny olejoester smarowy Biosinapis, 2010
 74. 2010, Wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu (I) w zróżnicowanych warunkach termicznych i wilgotnościowych, 2010, 104-105
 75. 2010, Właściwości mechaniczne kwiatów strelicji królewskiej (Strelitzia reginae Banks), 2010, 97-99
 76. 2010, Wpływ smarowych mieszanin olejowo-estrowych na temperaturę układu tnącego pilarki spalinowej, 2010
 77. 2010, Obrazowanie chemiczne ziarniaków zbóż technika makroskopii ramanowskiej, 2010
 78. 2010, Technika mapowania melanin jako metoda oceny skutków obróbki biotechnologicznej tkanki jabłek, 2010
 79. 2010, Kierunki rozwoju agrofizyki, 2010
 80. 2010, Agrofizyczne aspekty ochrony środowiska, 2010
 81. 2010, Zawartość wybranych jonów metali w murszach Polesia Lubelskiego i Doliny Biebrzy, 2010
 82. 2010, Zawartość jonów kadmu i ołowiu w różnych fazach rozwoju jęczmienia jarego uprawianego na zdegradowanym czarnoziemie, 2010
 83. 2010, Wpływ metali ciężkich na podatność magnetyczną gleby w parku miejskim w Lublinie, 2010
 84. 2010, Ocena stanu mikrobiologicznego gleby płowej uprawianej w systemie ekologicznym i monokulturze, 2010
 85. 2010, Przegląd metod molekularnych wykorzystywanych w ocenie stanu mikrobiologicznego gleb i odpadów wprowadzanych do środowiska glebowego, 2010
 86. 2010, Topografia ścian komórkowych parenchymy jabłka na podstawie obrazów AFM, 2010
 87. 2010, Adsorpcja azotu na ekstrudatach pszeniczno-rzepakowych, 2010
 88. 2010, Analiza jakości wybranych warzyw z wykorzystaniem termografii aktywnej, 2010
 89. 2010, Biogaz jako alternatywne źródło energii, 2010
 90. 2010, Algi jako źródło biomasy, 2010
 91. 2010, Sposoby wytwarzania i wykorzystania biogazu, 2010
 92. 2010, Analiza kształtu cząstek, 2010
 93. 2010, Parametryzacja mikrostruktury tkanek roślinnych w zastosowaniu do analiz metodą elementów skończonych, 2010
 94. 2010, Spektroskopia fluorescencyjna w analizie procesu kompleksowania kwasów huminowych jonami metali, 2010
 95. 2010, Właściwości fizyko-chemiczne i chemizm wód opadowych przenikających przez ściółkę leśną w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich, 2010
 96. 2010, Biospeckle – niedestrukcyjna technika oceny aktywności biomateriałów, 2010
 97. 2010, Wpływ niecentrycznego napełniania i rozładowywania silosy na asymetrię obciążenia ścian – symulacje numeryczne, 2010
 98. 2010, Przestrzenny rozkład wilgotności w powierzchniowej warstwie gleby, 2010
 99. 2010, Powierzchnia właściwa gleb, 2010
 100. 2010, Wpływ właściwości fizycznych gleby na wzrost i funkcjonowanie roślin rzepaku żółtonasiennego, 2010
 101. 2010, Wzrost i pobór wody u wybranych rodów rzepaku żółtonasiennego., 2010, 41-42
 102. 2010, Ocena wilgotności gleby Polesia Lubelskiego za pomocą pomiarów naziemnych i satelitarnych, 2010, 23-24
 103. 2010, Vertical loads on objects immersed in wheat filling a model silo, 2010, 19-20
 104. 2010, Warunki przechowywania jako czynnik kształtujący jakość śruty i wytłoków rzepakowych, 2010, 17-18
 105. 2010, Wpływ wybranych jonów metali na substancję humusową gleb, 2010, 11-12
 106. 2010, Ocena efektywności fertygacji w malinach odmian powtarzających według programu Yara, 2010
 107. 2010, Symbiotic activity of soybean as influenced by soil compaction and mulching, 2010, 468-471
 108. 2010, Izmienienje swojstw gliniastych minerałow i poczw pro pogłoszczenii organiczeskich wieszczestw razlicznoj prirody. W: „Biosfernyje Funkcji Poczwiennowo Pokrywa”, 2010, 187-189
 109. 2010, Methods of biogas production and utilization, 2010, 40-41
 110. 2010, Algae as a biomass source, 2010, 38-39
 111. 2010, Characteristaion of particle shape, 2010, 36-37
 112. 2010, Rainfall in vertical section precipitation – forest litter on „malik geoecological station” in the south west of Świętokrzyskie mountains, 2010, 34-35
 113. 2010, Analysis of spectra complexes of acids of 2-chloro-4-nitro and 2-chloro-5nitrobenzoic acids with Nd(III), 2010, 32-33
 114. 2010, Estimation of soil moisture by satellite data and ground measurements, 2010, 30-31
 115. 2010, Specific surface area of soilst, 2010, 28-29
 116. 2010, Basics of biospeckle technique, 2010, 26-27
 117. 2010, Parameterization of plant tissue microstructure for FEM, 2010, 23-25
 118. 2010, Non-symmetrical loads on silo walls due to eccentric filling and discharge – DEM simulations, 2010, 21-22
 119. 2010, Infrared spectroscopy in humic substances studies, 2010, 19-20
 120. 2010, Physiological, anatomical, morphological and chemical plants behaviors resistant to the drought under dry conditions, 2010, 17-18
 121. 2010, Effect of soil physical conditions on growth and water uptake by yellow – seeded rape, 2010, 15-16
 122. 2010, DEM simulations of the shear strength of granular solids, 2010, 7-8
 123. 2010, A glance into the future of agrophysics, 2010
 124. 2010, O potrzebie rozwoju wspólnych badań agrofizycznych w Polsce i na Ukrainie, Naukowy i Prakticzni Aspiekti Agropromisłowogo Wirobnictwa ta Rozwitku Silskich Riegioniw, Lwów, 22-24.09.2010 r., 400-402
 125. 2010, Mąka ze straków szarańczynu (Ceratonia siliqua L.) jako prozdrowotny dodatek do pieczywa, Naukowy i Prakticzni Aspiekti Agropromisłowogo Wirobnictwa ta Rozwitku Silskich Riegioniw, Lwów, 22-24.09.2010 r., 54-57
 126. 2010, Influence of electrolytes on the formation of structure of clay minerals, 2010
 127. 2010, Effecte of soil acidification induced by the tea plantation on mineralogical and chemical properties of yellow brown earth (China)r, 2010
 128. 2010, Simulation of the packing structure, load distribution and flow pattern in a 2-dimensional model silo using discrete element method, 2010
 129. 2010, Specific surface area of humic acids isolated from soils amended with different organic matter determined from water vapour and nitrogen adsorption data, 2010, 297-100
 130. 2010, Czynniki kształtujące wartość technologiczną nasion rzepaku, 2010
 131. 2010, Mycological composition in the rhizosphere of winter wheat in different crop production systems, Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Towarzystwa Geofizycznego, Austria, 2-7.05.2010 r., 2010
 132. 2010, Vegetation impact on the hydrology of an aeolian sandy soil in a continental climate., Ecohydrology, 2010, 3(4): 413-420
 133. 2010, Uniaxial compaction behaviour and elasticity of cohesive powders., Powder Technology, 2010, 203, 482-488
 134. 2010, Rates and spatial variations of soil erosion in Europe: A study based on erosion plot data., Geomorphology, 2010, 122, 167-177
 135. 2010, Topsoil reduction and cereal yields on loess soils of southeast Poland., Land Degradation & Development, 2010, 21, 401-405
 136. 2010, Populations of selected microbial and fungal species growing on the surface of rape seeds following treatment with desiccants or plant growth regulators., Journal of Toxicology and Environmental Health-Part A, 2010, Part A, 73: 17, 1230-1235
 137. 2010, Microbiological hazards resulting from application of dairy sewage sludge: effects on occurrence of pathogenic microorganisms in soil., Journal of Toxicology and Environmental Health-Part A, 2010, Part A, 73: 17, 1194-1201
 138. 2010, Density functional approach to the description of fluids in contact with bilayers., Journal of Chemical Physics, 2010, 132, 244704-1-9
 139. 2010, Effect of 4-hydroxyphenethyl Alkohol on Growth and adaptive potential of barley plants under optimal and soil flooding conditions., Polish Journal of Environmental Studies, 2010, 19(3): 565-572
 140. 2010, Water retention of repellent and subcritical repellent soils: New insights from model and experimental investigations., Journal of Hydrology, 2010, 380(1-2): 104-111
 141. 2010, Crispness and crunchiness judgment of apples based on contact acoustic emission., Journal of Texture Studies, 2010, 41(1): 75-91
 142. 2010, Rapeseed impact against a flat surface: Physical testing and DEM simulation with two contact models., Powder Technology, 2010, 19861-68
 143. 2010, A FDR sensor for measuring complex soil dielectric permittivity in the 10-500 MHz Frequency Range, Sensors, 2010, 10(4): 3314-3329
 144. 2010, Determination of soil aggregate disintegration dynamics using laser diffraction., Clay Minerals, 2010, 45(1): 23-34
X