Archive

Archive

 1. 2002, Wykorzystanie kostek słomy w budownictwie., Problemy Inżynierii Rolniczej, 2002, 4, 85-91
 2. 2002, Ocena erozji wodnej gleb lessowych oparta na pomiarach poletkowych., Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2002, Rocznik XI, 2, 25, 15-22
 3. 2002, Rozwój systemu korzeniowego i bimasy nadziemnej roślin uprawnych w zależności od zakwaszenia gleb., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2002, 487, 335-349
 4. 2002, Zastoowanie wartości progowych opadów w prognozowaniu wrozi wodnej na stoku lesowym., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2002, 487, 305-313
 5. 2002, Technologia zbioru nasion rzepaku. 2002, Agrarnij Wisnik Priczaarnomorja, 19, 220-233, Agrarnij Wisnik Priczaarnomorja, 2002, 19, 220-233
 6. 2002, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie., Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Biuletyn Informacyjny, 2002, 3, 38
 7. 2002, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2002, 14, 1-25
 8. 2002, Pomocne narzędzia czy zbędne obciążenie?, Rolniczy Przegląd Techniczny, 2002, 10(44), 67-69
 9. 2002, Minimalizacja strat nasion., Przegląd EUREKA, 2002, 11(23), 1
 10. 2002, Czyszczenie, suszenie i przechowywanie rzepaku., Wieś Jutra, 2002, 2, (43), 39-42
 11. 2002, IV Sesja Naukowa Fizyka w Zastosowaniach., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2002, 7, 94
 12. 2002, Monitoring jednorodności ziarna zbóż-propozycje rozwiązań aparaturowych dla celów hodowlanych i przemysłowych., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2002, 7, 51-58
 13. 2002, Lubelsko-Puławskie Centra Doskonałości (Centres of Excellence)., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2002, 7, 34-37
 14. 2002, 5-lecie Oddziału PAN w Lublinie., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2002, 7, 10-16
 15. 2002, 50-lecie działalności Polskiej Akademii Nauk., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2002, 7, 5-9
 16. 2002, Zmiana cech fizycznych i technologicznych nasion rzeapku w labortoryjnych warunkach przechowywania., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2002, 14, 108-110
 17. 2002, Statystyczno-fizyczne modele przepływu masy i energii w ośrodku porowatym., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2002, 14, 106-108
 18. 2002, Emisja i absorpcja N2O na tle emisji CO2 w glebach brunatnych w zróżnicowanych warunkach oksydoredukcyjnych., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2002, 13, 96-97
 19. 2002, Wpływ struktury agregatowej gleb mineralnych na ich hydrofizyczne charakterystyki., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2002, 13, 94-96
 20. 2002, ISO 9000 w systemie produkcji buraków cukrowych., Gazeta Cukrownicza, 2002, 7, 178-181
 21. 2002, Agrofizyka: fizyka środowiska i żywności., Postępy Fizyki, 2002, 53D, 118-122
 22. 2002, Kryteria podziału procesów realizowanych w organizacjach., Problemy Jakości, 2002, 6, 18-21
 23. 2002, Europejska przestrzeń badawcza (European research area-era)., Eksploatacja i Niezawodność, 2002, 4(16), 55
 24. 2002, Podstawowe rodzaje projektów w 6 PR., Eksploatacja i Niezawodność, 2002, 4(16), 53-54
 25. 2002, Zbliża się 6 Program Ramowy Unii Europejskiej., Eksploatacja i Niezawodność, 2002, 1(13), 61-62
 26. 2002, Liniowe prawa tarcia warstwy ziarna zbóż. Linear friction laws of cereal grain layer., Inżynieria Rolnicza, 2002, 6(39), 149-156
 27. 2002, Możliwość zastsowania pomiaru prędkości fal akustycznych do wyznaczania parametrów sprężystości materiałów sypkich., Inżynieria Rolnicza, 2002, 1(2), 89-93
 28. 2002, Wpływ wybranych parametrów na właściwości cierne ziarna zbóż., Inżynieria Rolnicza, 2002, 1(2), 81-87
 29. 2002, Wyznaczanie parametrów struktury tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka odmian „Danusia” i „Kuba”., Technica Agraria, 2002, 1(2): 23-32
 30. 2002, Zastosowanie czujników membranowych z cieczą pośredniczącą do badań rozkładu naporu w roślinnym materiale sypkim. Application of membrane sensors with intermediary liquid to investigation of pressure distribution in loose plant material., Inżynieria Rolnicza, 2002, 4(37), 3003-308
 31. 2002, Wysokość i jakość plonów niektórych odmian pszenicy jarej w zależności od nawożenia azotowego. Yield quantity and quality in some spring wheat cultivars in relation to nitrogen fertilization., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 2002, LVII (57), 99-103
 32. 2002, Określenie liczebności mikroorganizmów w glebie torfowo-murszowej o różnym stopniu zmurszenia. Determination of number of microorganisms in the peat-muck soil at different stages of peat-earth forming process., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 2002, LVII (57), 93-98
 33. 2002, Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne nasion rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2002, XXIII, 2, 417-426
 34. 2002, Próba zastosowania skrobi do ograniczenia podatności łuszczyn rzepaku na pękanie. Attempt of starch application to reduce oilseed rape silique cracking., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2002, XXIII, 1, 113-118
 35. 2002, Wpływ temperatury suszenia na zawartość barwników w nasionach rzepaku ozimego. Drying temperature-induced changes of the seed pigment components of the winter oilseed rape., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2002, XXIII, 1, 95-102
 36. 2002, Wpływ technologii uprawy i zbioru na jakość nasion rzepaku ozimego. Effect of method of growing and harvesting on seed quality of winter oilseeds rape., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2002, XXIII, 1, 85-94
 37. 2002, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN. Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics, PAS., Postępy Nauk Rolniczych, 2002, 6, 167-170
 38. 2002, Kongres: „Zrównoważony rozwój Ziemi i ludzkości: nauka praktyce”., Postępy Nauk Rolniczych, 2002, 5, 189-191
 39. 2002, Wpływ uszkodzeń wewnętrznych ziarna pszenicy na twardość technologiczną. Effect of inner damage of wheat grain on technological hardness., Acta Agrophysica, 2002, 78, 299-307
 40. 2002, Some chemical and physical properties of soils derived from sandy-silt and loess formations under different management. Wybrane chemiczne i fizyczne właściwości gleb wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i lessowych różnie użytkowanych, Acta Agrophysica, 2002, 78, 287-297
 41. 2002, Sorpcyjność i wodoodporność agregatów gleb płowych wytworzonych z utworu piaszczysto-pylastego i lessu różnie użytkowanych. Sorptivity and water-stability of aggregates from luvisol soils under different treatment, Acta Agrophysica, 2002, 78, 271-276
 42. 2002, Wpływ wybranych właściwości fizycznych agregatów glebowych na wzrost pszenicy w początkowej fazie rozwoju. Influence of the physical properties of soil aggregates for the growth of wheat plant in initial development phase., Acta Agrophysica, 2002, 78, 263-269
 43. 2002, Metodyka oceny przydatności wybranych odmian porzeczki czarnej do zbioru kombajnowego. Evaluation methods of suitability of chosen varieties of black currant to combine harvesting., Acta Agrophysica, 2002, 78, 257-262
 44. 2002, Stężenie tlenków azotu (NOx) w cyklu rocznym w punkcie kontrolnym na terenie Lublina. Nitrogen oxides (NOx) concentration in a control point of Lublin in annual cycle., Acta Agrophysica, 2002, 78, 249-256
 45. 2002, Utlenianie CH4 na tle emisji O2 i CO2 przez glebę płową wytworzoną z lessu. CH4 oxidation against a background of O2 and CO2 emissions in loess soil., Acta Agrophysica, 2002, 78, 241-247
 46. 2002, Wpływ superabsorbentu „Agro Bio Sorbent” na niektóre właściwości fizyczne materiału glebowego wytworzonego z lessu. Influence of superabsorbent „Agro Bio Sorbent” on some physical properties of loessial soil material., Acta Agrophysica, 2002, 78, 227-239
 47. 2002, Wpływ miejscowego zagęszczenia i uwilgot-nienia gleby na wzrost i fukcjonowanie korzeni pszenicy. Effect of localised soil compaction and wetness on early root growth and functions., Acta Agrophysica, 2002, 78, 199-208
 48. 2002, Znaczenie technologiczne oceny właściwości fizycznych pojedynczych ziarniaków pszenicy i ich nie-jednorodności. Technological significance of evaluation of physical properties of wheat single-kernels and their heterogeneity., Acta Agrophysica, 2002, 78, 185-197
 49. 2002, Wpływ nawożenia azotowego, rejonu uprawy i odmiany pszenicy na właściwości fizyczne pojedynczych ziarniaków i ich niejednorodność. Influence of the nitrogen fertilisation, growing region and wheat cultivar on physical properties of single kernels and thei, Acta Agrophysica, 2002, 78, 171-184
 50. 2002, Wzrost pędów pszenicy w zależności od miejscowego zagęszczenia gleby. Growth of wheat shoots as affected by localized soil compactness., Acta Agrophysica, 2002, 78, 151-157
 51. 2002, Związek temperatury przypowierzchniowej warstwy gleby z temperaturą powietrza i właściwościami fizycznymi gleby. Relation of topsoil temperature with air temperature and soil physical properties data., Acta Agrophysica, 2002, 78, 75-88
 52. 2002, Doskonalenie procedury wyznaczania kąta tarcia wewnętrznego ziarna zbóż metodą trójosiowego ściskania. Improving of the procedure of determination of the angle of internal friction of cereal grain in triaxial compression test., Acta Agrophysica, 2002, 78, 63-74
 53. 2002, Kierunki i perspektywy badań mikro-biologicznych gleb i roślin. Directions and perspectives of microbiological research of soils and plants., Acta Agrophysica, 2002, 78, 13-24
 54. 2002, Elektryczny analog pomiaru dyfuzji tlenu w glebie. Electic model of oxygen diffusion in soil., Acta Agrophysica, 2002, 78, 7-11
 55. 2002, Wpływ różniących się rozpuszczalnością substancji organicznych na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych., Acta Agrophysica, 2002, 73, 349-356
 56. 2002, Wpływ nawożenia osadami ściekowymi na powierzchnię właściwą gleby lekkiej i wydzielonych z niej kwasów humusowych. Influence of fertilization with sewage sludge on light soils surface area and on humic acids separated from this soil., Acta Agrophysica, 2002, 73, 221-229
 57. 2002, Wpływ niektórych odpadów organicznych na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych. The influence of the organic residues on the number and activity of the soil microorganisms., Acta Agrophysica, 2002, 73, 103-110
 58. 2002, Emisja akustyczna w testach ściskania tkanek warzyw i owoców, Acta Agrophysica, 2002, 72, 205-216
 59. 2002, Defektoskopia rentgenowska i jej wykorzystanie w bada-niach agrofizycznych. X-ray defectoscopy and its use in agrophysical research., Acta Agrophysica, 2002, 72, 183-203
 60. 2002, Model do wyliczania retencji wodnej z parametrami struktury gleb. Model for water retention prediction with soil structure parameters., Acta Agrophysica, 2002, 72, 175-182
 61. 2002, Porównanie trzech modeli korelacyjnych do obliczania charakterystyk retencji wodnej gleb. Comparison of correlation models for estimation of soil water retention curves., Acta Agrophysica, 2002, 72, 167-174
 62. 2002, Szacowanie cieplnych właściwości gleby. Estimation of soil thermal properties., Acta Agrophysica, 2002, 72, 135-165
 63. 2002, Badanie wpływu temperatury na przenikalność dielektryczną gleby – opis laboratoryjnego zestawu pomiarowego oraz zastosowanego oprogramowania. Temperature effect on soil dielectric permittivity: description of laboratory setup and applied software., Acta Agrophysica, 2002, 72, 125-133
 64. 2002, Psychrometryczny pomiar potencjału wody w materiałach rolniczych. Psychrometric measurement of water potential in soil and plants., Acta Agrophysica, 2002, 72, 117-124
 65. 2002, Wskaźnik trwałości agregatów glebowych. Index of soil aggregates stability., Acta Agrophysica, 2002, 72, 105-115
 66. 2002, Ocena zasolenia gleb mineralnych na podstawie ich konduktywności oraz przenikalności elektrycznej. Evaluating soil salinity from electrical conductivity and permittivity., Acta Agrophysica, 2002, 72, 99-104
 67. 2002, Elektryczny pomiar wilgotności gleby metodą TDR. Electric measurement of soil moisture using TDR., Acta Agrophysica, 2002, 72, 89-98
 68. 2002, Zastosowanie sieci neuronowych do wyznaczania wartości parametrów krzywej retencji wody w glebie. Use of neural networks for soil water retention curve parameters approximation., Acta Agrophysica, 2002, 72, 79-88
 69. 2002, Wyznaczanie geometrycznych parametrów struktury komórkowej tkanek roślinnych. Determination of geometrical parameters of plant tissue cellular structure., Acta Agrophysica, 2002, 72, 61-78
 70. 2002, Wykorzystanie anizotropii właściwości mechanicznych złoża ziarna do redukcji asymetrii obciążenia wywołanej niesymetrycznym opróżnianiem silosu. Application of the anisotropy of mechanical properties of bedding of grain for reduction of silo load asymmetr, Acta Agrophysica, 2002, 72, 49-60
 71. 2002, Numeryczna rekonstrukcja mikrostruktury gleby mineralnej. Numerical reconstruction of a mineral soil microstructure., Acta Agrophysica, 2002, 72, 39-47
 72. 2002, Elektrochemiczny pomiar potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie. Electrochemical determination of potential oxygen flux density in soil., Acta Agrophysica, 2002, 72, 25-37
 73. 2002, Algorytm wyznaczania quasiplateau krzywej woltampe-rometrycznej redukcji tlenu. Algorithm of determination of current-voltage curve parameters in voltammetric reduction of oxygen in the solutions., Acta Agrophysica, 2002, 72, 15-23
 74. 2002, Wykorzystanie techniki zobrazowań termalnych w badaniach rolniczych. Application of thermal images technology in agricultural investigations., Acta Agrophysica, 2002, 72, 7-14
 75. 2002, Wpływ substratu keratyno-koro-mocznikowego na zwilżalność gleby brunatnej wytworzonej z lessu. Influence of keratin-bark-urea compost on wettability of the brown soil fromed from loess., Acta Agrophysica, 2002, 70, 305-315
 76. 2002, Emisja gazów z jezior naturalnych, zbiorników antropogenicznych oraz z torfowisk Polesia Lubelskiego. Gas emission from natural and anthropogenic lakes of the Łęczyńsko-Włodawskie lakeland and from peatlands of the Poleski National Park., Acta Agrophysica, 2002, 68, 215-233
 77. 2002, Metodyczne aspekty wyznaczania powierzchni właściwej utworów murszowych z izoterm sorpcji pary wodnej. Methodical aspects of determining the specific surface area of peat-muck soils by use of water sorption data., Acta Agrophysica, 2002, 68, 205-214
 78. 2002, Wymiar fraktalny gleb torfowo-murszowych o różnym stopniu zmurszenia. Fractal dimension of the peat-muck soils at different state of their secondary transformation., Acta Agrophysica, 2002, 68, 193-204
 79. 2002, Wpływ temperatury na ruchliwość anionów w wybranych murszach. Effect of temperature on anions mobility in mucks., Acta Agrophysica, 2002, 68, 131-139
 80. 2002, Zawartość żelaza w wybranych utworach murszowych. Iron content in selected mucks., Acta Agrophysica, 2002, 68, 123-129
 81. 2002, Zastosowanie porozymetrii rtęciowej do badania struktury porowatej murszów. Application of mercury intrusion porosimetry for pore structure characteristic of muck soils., Acta Agrophysica, 2002, 68, 45-50
 82. 2002, Charakterystyka mikrobiologiczna gleb torfowo-murszowych poddanych osuszaniu i nawilżaniu. Microbiological characteristics of peaty-moorsh soils subjected to drying and wetting., Acta Agrophysica, 2002, 68, 21-28
 83. 2002, Użytkowanie ziemi oraz jakości gleb Polesia Lubelskiego. Land use and soil quality of the Lublin Polesie., Acta Agrophysica, 2002, 66, 77-87
 84. 2002, Postęp metodyczny w opisie i badaniach procesów erozji wodnej gleb. Methodological progress in description and studies of water erosion process., Acta Agrophysica, 2002, 63, 159-177
 85. 2002, Nitrogen transformations and their circumstances in soils. Przemiany azotu w glebie i ich uwarunkowania., Acta Agrophysica, 2002, 63, 123-158
 86. 2002, Modelowanie i monitoring w naukach rolniczych. Modelling and monitoring in agricultural sciences., Acta Agrophysica, 2002, 63, 109-121
 87. 2002, Przypływ cieczy i gazów w ośrodku porowatym. Podejście statystyczne. Flow of liquid and gases in porous medium – statistical approach., Acta Agrophysica, 2002, 63, 99-107
 88. 2002, Wpływ składu mineralnego frakcji koloidalnej na wybrane właściwości powierzchniowe gleby. Influence of the mineralogical composition of solid phase on surface properties of soils., Acta Agrophysica, 2002, 63, 87-98
 89. 2002, Wpływ stanu zagęszczenia gleby na wzrost i funkcjonowanie roślin. Effect of soil compactness on plant growth and function., Acta Agrophysica, 2002, 63, 49-62
 90. 2002, Zastosowanie metody rentgenograficznej w badaniach materiałów roślinnych. Application of X-ray method in studies of plant materials., Acta Agrophysica, 2002, 63, 39-47
 91. 2002, Significance of soil enzymes in nutrient transformations. Znaczenie enzymów glebowych w przekształcaniu składników pokarmowych., Acta Agrophysica, 2002, 63, 5-23
 92. 2002, Standaryzacja w badaniach właściwości fizycznych materiałów roślinnych. Standarization of measurements of plant materials physical properties., Acta Agrophysica, 2002, 60, 211-219
 93. 2002, Rozwój badań właściwości fizycznych materiałów roślinnych w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie. Development of investigation of physical properties of plant material in the Institute of Agrophysics., Acta Agrophysica, 2002, 60, 177-195
 94. 2002, Odwzorowania termalne powierzchni roślin. Thermal imagery of plants cover., Acta Agrophysica, 2002, 60, 131-139
 95. 2002, Cyklodekstryny, ich właściwości i zastosowanie w detoksykacji gleb. Cyclodextrins – their properties and applications in soil decontamination., Acta Agrophysica, 2002, 60, 99-106
 96. 2002, Rola fizycznych badań środowiska naturalnego i żywności. Role of physical methods of investigations of natural environment and food products., Acta Agrophysica, 2002, 60, 71-90
 97. 2002, Agrofizyczne skutki biotechnologii. Agrophysical effects of biotechnology., Acta Agrophysica, 2002, 60, 63-70
 98. 2002, Standaryzacja badań agrofizycznych i znaczenie akredytacji laboratoriów. Standardisation of agrophysical test and measurements and the importance of laboratory accreditation., Acta Agrophysica, 2002, 60, 21-26
 99. 2002, Stan obecny i prespektywy badań agrofizycznych w Polsce. Present state and perpectives of agrophysical investigations in Poland., Acta Agrophysica, 2002, 60, 5-12
 100. 2002, The shrinkage stress of the seed coat at grain legume drying., Fruit, Nut, and Vegetable Production Engineering, 2002, 403-407
 101. 2002, Quality of apple after storage., Fruit, Nut, and Vegetable Production Engineering, 2002, 381-385
 102. 2002, Saturated hydraulic conductivity of soil aggregates samples derived from loess., Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2002, 50, 1-9
 103. 2002, Vil szczilnosti gruntu na zaswojenja sielskogospodarskimi kulturami pożiwnych elementiv., Bicnik agrarnoi nayki, 2002, 5, 11-15
 104. 2002, Evaluation of soil-loss contribution areas on loess soils in southeast Poland., Earth Surface Processes and Landforms, 2002, 27, 1415-1423
 105. 2002, Effects of increasing compaction levels on the efficiency of nitrogen topdressing of grasses., Advances in Geoecology, 2002, 351-358
 106. 2002, Response of structure to simulated trampling of woodland soil., Advances in Geoecology, 2002, 133-140
 107. 2002, Effect of bacterial-fungi inoculation on changes in soil pore structure., Soil Science Agrochemistry and Ecology, 2002, XXXVII, 1-3, 150-152
 108. 2002, Surface area and surface fractal dimension of selected Bulgarian soils., Soil Science Agrochemistry and Ecology, 2002, XXXVII, 1-3, 147-149
 109. 2002, Structure formation of clay minerals microagregates in relation to ionic composition and surface free energy., Soil Science Agrochemistry and Ecology, 2002, XXXVII, 1-3, 144-146
 110. 2002, Applicability of Organo-mineral Meliorative Agent for Zinc Polluted Acid Soils., Soil Science Agrochemistry and Ecology, 2002, XXXVII, 1-3, 141-143
 111. 2002, Aggregation water resistance of luvisols derived from sandy-silt and silt., Polish Journal of Soil Science, 2002, XXXV, 2, 23-31
 112. 2002, The hydraulic conductivity of peat and sand mixtures., Polish Journal of Soil Science, 2002, XXXV, 2, 11-21
 113. 2002, Correlation model for water retention prediction with soil structure parameters., Polish Journal of Soil Science, 2002, XXXV, 1, 11-18
 114. 2002, Changes in water retention of different size soil aggregates caused by use of soil conditioner (solacrol)., Polish Journal of Soil Science, 2002, XXXV, 1, 1-10
 115. 2002, Water-air properties in peat, sand and their mixtures., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 313-318
 116. 2002, Changes to the composition of colorants caused by the temperature of drying rapessed., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 307-312
 117. 2002, Estimation of physical results of percussive loads in wheat and triticale seed., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 297-300
 118. 2002, Wheat grain hardness modified by the laboratory sprouting test., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 283-288
 119. 2002, Colour change of apple as a result of storage, shelf-life, and bruising., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 261-268
 120. 2002, Determination of the background current in electrochemical measurements of oxygen flux density in organic soils., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 253-259
 121. 2002, N2O emission and sorption in relation to soil dehydrogenase activity and redox potential., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 249-252
 122. 2002, Spatial characteristics of water conductivity in the surface level of Polish arable soils., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 239-247
 123. 2002, Spatial characteristics of potentially useful retention in Polish arable soils., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 231-238
 124. 2002, Changes in the hydrophysical properties of peat soils under anthropogenic evolution., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 219-226
 125. 2002, Plant contribution to methane emission after irrigation of peat soil with municipal waste water., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 215-218
 126. 2002, Strength characteristics and dilatation of food powders., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 183-189
 127. 2002, Characteristics of soil-peat-rubble mixtures by mercury intrusion porosimetry., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 177-181
 128. 2002, Water retention characteristics of peat and sand mixtures., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 161-165
 129. 2002, Spatial characteristic of hydrophysical properties in arable mineral soils in Poland as illustrated by field water capacity (FWC)., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 151-159
 130. 2002, Investigation of iron status in Terric Histosols., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 133-137
 131. 2002, Cell structural parameters of potato tuber tissue., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 119-127
 132. 2002, Influence of a cyclodextrin on soil wettability., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 111-118
 133. 2002, Effect of solid phase wettability on water transport and retention in peat enriched soil affected by freezing/thawing., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 103-109
 134. 2002, Comparison of correlation models for the estimation of the water retention characteristics of soil., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 79-82
 135. 2002, Method for the determonation of the mechanical properties of pea stems 73., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 73-77
 136. 2002, Relative humidity and wetting affect friction between apple and flat surfaces., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 67-71
 137. 2002, Determination of the elastic constants of cereal grains in a uniaxial compression test., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 61-65
 138. 2002, Pressure ratio of cereal grains determined in a uniaxial compression test., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 23-28
 139. 2002, Biological and physicochemical changes in Orthic Luvisol in relation to the cultivation system., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 15-21
 140. 2002, Magnetic and mineralogical properties of different granulometric fractions in the soils of the Lublin Upland Region., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 1-6
X