Archive

Archive

 1. 2012, Water extraction by roots under environmental stresses, Pollution and Water Resources, Columbia University Seminar Proceedings: Impact of Anthropogenic Activity and Climate Changes on the Environment of Central Europe and USA, 2012, (Rozdz. XLI): 165-180
 2. 2012, Badanie obciążeń obiektów zagłębionych w materiale sypkim, Przegląd Budowlany, 2012, (4): 116-119
 3. 2012, Kinetics of methane oxidation in selected mineral soils, International Agrophysics, 2012, 26(4): 401-406
 4. 2012, Usage of raman microspectroscopy for identification of plant cell wall polysaccharides, 2012, 52-52
 5. 2012, Chemometric study of cell wall composition of different vegetables, 2012
 6. 2012, Pre-harvest monitoring of apple fruits development with the use of biospeckle method, Scientia Horticulturae, 2012, 14523-28
 7. 2012, Modyfikacja tekstury jabłek przy zastosowaniu jonów wapnia, 2012
 8. 2012, The role of chlorophyll and starch content in biospeckle activity of apples, 2012
 9. 2012, Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej., 2012, 77-77
 10. 2012, Comparison of soil texture determined by two dispersion units of Mastersizer 2000, International Agrophysics, 2012, 26(1): 99-102
 11. 2012, Water stable and non stable soil aggregates and their pore size distributions, 2012, 870-871
 12. 2012, Modelowanie geometryczne roślinnych obiektów sferycznych., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2012, ISBN: 978-83-60489-18-5, str. całości 1-55, l.ark.wyd. 13,8(nośnik CD-BOOK): 1-155
 13. 2012, Issledowanje tekstury gliniastych minerałow i poczw, modificorowanych polielektrolitami, 2012, 41-42
 14. 2012, Processy wywietriwanija w serych lesnych poczwach trech razlicznych ekosystem., 2012, 12-13
 15. 2012, Methane production and consumption in less soil as affected by slope position, 2012, 1520-1520
 16. 2012, Detection of bruises in apples using hyperspectral data, 2012, 8-8
 17. 2012, Utylizacja odpadów w energetyce, 2012
 18. 2012, Wpływ transportu samochodowego na środowisko, 2012
 19. 2012, Organic carbon and humic substances fractions in soil aggregates, 2012, 215-217
 20. 2012, Soil organic mater causes a shift in hydrological behaviour of agricultural soils, 2012
 21. 2012, Acid and alkali effect on surface properties of soils and their mineral constituents, 2012, 127-127
 22. 2012, Numerical modeling in quantitative and qualitative analysis of storm sewage system operational conditions, Proceedings of ECOpole, 2012, (DOI: 10.2429/proc.2012.6(2)064)
 23. 2012, Stężenia zanieczyszczeń w ściakch deszczowych dla wybranej zlewni miasta Lublin, Proceedings of ECOpole, 2012, (DOI: 10.2429/proc.2012.6(2)099)
 24. 2012, Możliwości pozyskiwania paliw odnawialnych z hodowli glonów, 2012
 25. 2012, Spektroskopia FT-IR białek glutenowych otrzymanych z ziarna pszenicy zwyczajnej pokrytego nanocząstkami srebra, 2012, 18-18
 26. 2012, Changes of soil surface properties under degradation processes, Почвоведение В России: Вызовы Современности, Основные Направления Развития, 2012, 77-81
 27. 2012, Mikrobiologiczna ocena jakości nasion rzepaku, wytłoków oraz poekstrakcyjnej śruty przechowywanych w kontrolowanych warunkach, 2012, 183-184
 28. 2012, Energia fal, 2012
 29. 2012, Zaczarowane magnesy, 2012
 30. 2012, Siedzące kropelki, 2012
 31. 2012, Źródła energii na przykładzie wiatru, wody oraz przemian elektrochemicznych, 2012
 32. 2012, Fermentacja metanowa – alternatywne źródło energii, 2012
 33. 2012, Ekologiczne problemy miejskiego transportu samochodowego, Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2012, 14(5): 183-188
 34. 2012, Applicability of Drought Index in the Soil Water Dynamics Modelling, 2012
 35. 2012, Wpływ stanu energetycznego wody w glebie na jej właściwości spektralne, 2012
 36. 2012, Zaburzenia przepływu w cewniku centralnym jako przyczyna zakażenia, 2012
 37. 2012, Agrofizyka – fizyka w rolnictwie, Foton, 2012, (116): 16-21
 38. 2012, Elektromagnetyzm wokół nas, 2012
 39. 2012, Zaczarowane magnesy, 2012
 40. 2012, Magia materiałów sypkich, 2012
 41. 2012, Charakterystyka właściwości fizykochemicznych wybranych odmian jęczmienia jarego o zróżnicowanej odporności na stres suszy, 2012, 91-92
 42. 2012, Zmiany gęstości ładunku powierzchniowego korzeni żyta Secale cereale L. rosnących w podłożu skażonym miedzią i cynkiem, 2012, 89-90
 43. 2012, Biospeckle – the application for evaluation of fruits and vegetables, 2012
 44. 2012, Woda – źródło życia, spojrzenie z oddali, 2012
 45. 2012, Biohydrology – it has its uses, 2012
 46. 2012, Wykorzystanie pomiarów satelitarnych do rozpoznawania elementów środowiska, 2012
 47. 2012, Usowicz: Ocena wilgotności powierzchniowej warstwy gleby w skali kraju z pomiarów satelitarnych w misji ESA SMOS i danych naziemnych, 2012, 152-155
 48. 2012, The SWEX at the area of Eastern Poland: Comparison of soil moisture obtained from ground measurements and SMOS satellite data, 2012
 49. 2012, Spatial variability of specific surface area of arable soils in Poland, 2012
 50. 2012, Statistical-physical model of the hydraulic conductivity, 2012
 51. 2012, Spatial and temporal variability of soil moisture on the field with and without plants, 2012
 52. 2012, Technika zobrazowań hiperspektralnych w badaniach agrofizycznych, 2012
 53. 2012, The influence of physicochemical properties of humic acids originated from peaty – muck soils on interactions with copper and manganese ions, 2012
 54. 2012, Wpływ dodatku w postaci osadu pofermentacyjnego na właściwości fizyczne gleby, 2012
 55. 2012, Wpływ wybranych alkaloidów i inhibitorów kanałów jonowych na aktywność biospeckli jabłek, 2012, 13-13
 56. 2012, Effect of metabolism inhibitors on biospeckle activity in apple tissue, 2012, 14-14
 57. 2012, Effect of cytochalasin B on biospeckle activity in apple tissue, 2012
 58. 2012, Microalgae as the source of biomass for energy purposes, CHEMIK nauka-technika-rynek, 2012, (12/2012 tom 66): 1294-1297
 59. 2012, Biomasa mikroalg – otrzymywanie i możliwości wykorzystania, 2012
 60. 2012, Environmental conditions and algal biomass productivity, 2012
 61. 2012, DEM analysis of loads on disc inserts immersed in grain during silo filling and discharge, 2012, 158-163
 62. 2012, Eksperyment i symulacja komputerowa procesu propagacji energii cieplnej w rzepaku, 2012, 189-190
 63. 2012, Koncepcja stalowego zbiornika do suszenia i bezpiecznego przechowywania nasion rzepaku, Przegląd Budowlany, 2012, (4): 89-91
 64. 2012, Techniki spektroskopii dielektrycznej w badaniu jakości materiałów i produktów rolniczych, LAB, 2012, 17(1): 6-14
 65. 2012, Nieniszczące szerokopasmowe pomiary właściwości elektrycznych gleby i materiałów roślinnych w celu oceny ich jakości, 2012, 9-10
 66. 2012, Determination of soil salinity and water content using FDR sensors, 2012, 1156-1156
 67. 2012, Regional Laboratory of Renewable Energy and the study conducted in the Laboratory of Molecular and Environmental Microbiology, 2012
 68. 2012, Vertical Load on Disc Embedded in Static and Flowing Grain: Experimental and DEM Simulations, 2012
 69. 2012, Mechanical properties of Potato Starch modified by moisture content and addition of lubrificat, 2012
 70. 2012, Wykorzystanie spektroskopii wibracyjnej w badaniu ścian komórkowych warzyw i owoców, 2012, 28-28
 71. 2012, Methane production and oxidation in soil as affected by the slope position, 2012, 1520-1520
 72. 2012, Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w badaniach jakościowych miodu, 2012
 73. 2012, Prototyp niskoczęstotliwościowego czujnika przenikalności elektrycznej materiałów pochodzenia rolniczego, 2012
 74. 2012, Development of the numerical model of the plant tissue using Finite Element Method, 2012, 85-85
 75. 2012, Two Contact Models in Simulations of Outflow of Rapeseed from a Model Silo, 2012
 76. 2012, Experimental and numerical studies on uniaxial compression behavior of slightly oblong particles at crossover from Quasi-2D to 3D, 2012
 77. 2012, Wpływ nawożenia gleb uprawnych na zanieczyszczenie wód i powietrza, 2012, 49-49
 78. 2012, Mikroskopia optyczna – obiektywna metoda wyznaczania kształtu cząstek, 2012, 23-23
 79. 2012, Wykorzystanie kapsułek wykonanych z alginianu sodu do modyfikacji biochemicznych gleby, 2012, 19-19
 80. 2012, Ocena kiszonek z roślin energetycznych i runi łąkowej jako kosubstratów w procesie przetwarzania biomasy i produkcji biometanu, 2012, 20-20
 81. 2012, Ocena wpływu środków chemicznych na cechy agrofizyczne i gospodarcze rzepaku, 2012, 21-21
 82. 2012, Fitoekstrakcja zanieczyszczeń metalicznych wspomagana roślinnymi regulatorami wzrostu, 2012, 27-27
 83. 2012, Wydajność zgazowywania różnych substratów w procesie fermentacji metanowej, 2012, 31-31
 84. 2012, Badanie właściwości hydrofizycznych gleb modyfikowanych osadami pofermentacyjnymi, 2012, 32-32
 85. 2012, Badanie właściwości dielektrycznych różnych gatunków miodu pojemnościowym czujnikiem powierzchniowym, 2012, 33-33
 86. 2012, Analiza pamięci stresu wodnego u roślin jęczmienia poddanych dwukrotnej suszy, 2012, 35-35
 87. 2012, Analiza mieszanin gazowych związków chemicznych za pomocą chromatografii gazowej, 2012, 37-37
 88. 2012, Technika zobrazowań hiperspektralych w badaniach materiałów pochodzenia biologicznego, 2012, 38-38
 89. 2012, Właściwości mechaniczne skrobi o różnej wilgotności mierzone na AFM w odniesieniu do makroskopowych pomiarów, 2012, 39-39
 90. 2012, Ultrasonic stabilization of the activated sludge samples for particle size distribution PSD measurements using laser diffraction method, Proceedings of ECOpole, 2012, 6(2): 475-479
 91. 2012, Czynniki warunkujące optymalną produkcję biomasy mikroglonów, 2012
 92. 2012, Wilgotność gleb na obszarze Polski z pomiarów satelitarnych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 2012, 33153-161
 93. 2012, Telemetryczny system pomiaru wilgotności gleby działający w technice TDR, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2012, 2012 (IV–VI): t. 12(2 (38)): 257-267
 94. 2012, Proces fermentacji metanowej sposobem otrzymywania pełnowartościowego nawozu organicznego, 2012
 95. 2012, Ocena wpływu środków chemicznych na cechy agrofizyczne i gospodarcze rzepaku, 2012, 28-29
 96. 2012, Zależność pomiędzy zawartością anionów w utworach murszowych a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, 2012, 81-82
 97. 2012, Próba określenia kąta zwilżania murszy poddanych działaniu środka strukturotwórczego, 2012, 80-80
 98. 2012, Ewaluacja biomateriałów metodą biospeckli, 2012, 17-17
 99. 2012, Application of biospeckle method for monitoring the bull’s eye rot development and quality changes of apples after various storage methods, 2012
 100. 2012, Monitoring of the bull’s eye rot development and quality changes of apples subjected to various storage methods using biospeckle method, 2012
 101. 2012, Maszyna do chrupania, Academia, 2012, 1(29): 36-37
 102. 2012, Methane fermentation process for utilization of organic waste: biogas-profitability study for chosen substrates, 2012
 103. 2012, Isolation, identification and screening of cellulolytic microorganisms from soil and organic waste, 2012, 2145-2145
 104. 2012, Evaluation of surface soil moisture from satellite and ground-based measurements, 2012, 1203-1203
 105. 2012, Biochemical potential and molecular identification of microorganisms isolated from soil and different organic wastes, 2012, 2131-2131
 106. 2012, Ocena aktywności pektynolitycznej środowiskowych szczepów Aspergillus sp. na wybranych podłożach indukcyjnych, 2012, 33-33
 107. 2012, Dynamika zmian aktywności proteolitycznej i celulolitycznej szczepów Aspergillus sp. na podłożu zawierającym produkty odpadowe przemysłu spożywczego, 2012, 55-55
 108. 2012, The BIOLOG ECOPLATES® carbon sources microbial utilization as method for evaluation of the metabolic potential of soil amended with dairy sewage sludge, 2012, 22-22
 109. 2012, Aktywność enzymatyczna oraz zróżnicowanie genetyczne bakterii nitryfikacyjnych w glebie ugorowanej, 2012, 44-45
 110. 2012, Ocena wybranych parametrów mikrobiologicznych gleby nawożonej osadem pofermentacyjnym, 2012, 28-28
 111. 2012, Spatial distribution of surface soil moisture from satellite measurements on territory of Poland and Slovakia, 2012, 818-822
 112. 2012, Aktywność i różnorodność metaboliczna mikroorganizmów w wybranych warstwach gleby nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich, 2012, 52-53
 113. 2012, Charakterystyka mikrobiologiczna wybranych odpadów organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii i grzybów celulolitycznych, 2012, 50-51
 114. 2012, Evaluation of the efficiency of enzymes synthesis by molds of the fungal strains isolated from dairy sewage sludge, 2012, 97-97
 115. 2012, Sequence of heat-resistant fungal strain isolated from fruit-based product, GenBank, 2012, (G48_12 KC179765)
 116. 2012, Sequence of bacteria strain isolated from municipal water, GenBank, 2012, (B1_2012 KC179764)
 117. 2012, Sequences of fungal strains isolated from dairy sewage sludge, GenBank, 2012
 118. 2012, Oddział Lubelski, Kronika Jubileuszowa. 75-lecie Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, 2012, (Rozdz.): 76-88
 119. 2012, Soil compaction effects on soil physical properties and plant growth, Soil School. What to learn from and what to teach about soils, 2012, 340-345
 120. 2012, Crop responses to soil compaction, 2012, 27-36
 121. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(1): 1-225
 122. 2012, Acta Agrophysica Monografie, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2012, (2): 1-108
 123. 2012, Acta Agrophysica Monographiae, Acta Agrophysica Monographiae PL, 2012, (1): 1-145
 124. 2012, Ocena mikologiczna osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich oraz jego wpływ na różnorodność funkcjonalną mikroorganizmów glebowych, Acta Agrophysica Monographiae PL, 2012, (1): 1-142
 125. 2012, Mycological characterization of dairy sewage sludge and its influence on soil microbial activity, Annual Report Polish Academy of Sciences, 2012, 37-40
 126. 2012, Zasolenie gleby wyznaczane sensorami FDR, działającymi w zmiennej częstotliwości, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2012, (IV-VI): t. 12(2 (38)): 341-349
 127. 2012, Methane fermentation process as anaerobic digestion of biomass: Transformations, stages and microorganisms, African Journal of Biotechnology, 2012, 11(18): 4127-4139
 128. 2012, Metoda osadzonej kropli w badaniach materiału glebowego, 2012, 34-34
 129. 2012, Zastosowanie metody miareczkowania potencjometrycznego w badaniach korzeni roślin, 2012, 36-36
 130. 2012, Badanie wydzielin woskowych liści jęczmienia jarego za pomocą spektroskopii FTIR, 2012, 30-30
 131. 2012, Charakterystyki fizykochemiczne gleb murszowych – wybrane metody badań, 2012, 18-18
 132. 2012, Zawartość wybranych makroelementów w pszenicy determinowana toksycznością glinu, 2012, 119-119
 133. 2012, Wpływ podwyższonego stężenia glinu i miedzi na zawartość magnezu w wybranych roślinach uprawnych, 2012, 118-118
 134. 2012, Zawartość metali ciężkich w glebie torfowo-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami komunalnymi, 2012, 105-105
 135. 2012, Sorpcja metali ciężkich w glebie zdegradowanej materiałami budowlanymi, 2012, 19-19
 136. 2012, Struktura na poczwiennaja adsorbent. Teoria i priłożenie, Izdatjelstwo "PubliszSajSet-Eko", 2012, 1-119
 137. 2012, Oxydation – reduction (redox) properties of soils, Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin, 2012, 1-129
 138. 2012, Electric double layer capacitance of restricted primitive model for an ionic fluid in slit-like nanopores: A density functional approach, Journal of Chemical Physics, 2012, 137(234705): 1-10
 139. 2012, Assessing levels of knowledge on the principles of pain management during post-graduate education of physicians in Poland, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2012, 19(4): 851-856
 140. 2012, The effect of amphotericin B on the lifespan, body-surface protein concentrations, and DNA methylation levels of honey bees (Apis mellifera), Journal of Apicultural Science, 2012, 56(2): 107-113
 141. 2012, Kinetics of dissolved organic matter release from peat-moorsh soils of various degree of secondary transformation., Necessity of peatlands protection, 2012, (Rozdz.): 353-366
 142. 2012, Wymiar fraktalny ekstrudatów pszeniczno-rzepakowych, 2012
 143. 2012, Zależność pomiędzy stężeniem wybranych jonów metali a wartością współczynnika chłonności wodnej w glebach murszowych, 2012, 59-60
 144. 2012, Badanie potencjalnej mobilności Pb, Cd i Cr (VI) z umiarkowanie zanieczyszczonej gleby gruntów rolnych do wód gruntowych – badania modelowe, 2012, 61-61
 145. 2012, Pojęcie projektu racjonalizatorskiego oraz jego miejsce w prawie własności przemysłowej, Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach, 2012, (4 (153)): 79-86
 146. 2012, Właściwości sorpcyjne monojonowych form mad, 2012, 106-106
 147. 2012, Zawartość metali ciężkich w wybranych odpadach organicznych, 2012, 76-76
 148. 2012, Podatność magnetyczna gleby torfowo-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami komunalnymi, 2012
 149. 2012, Wpływ flokulantów poliakryloamidowych na wybrane właściwości fizykochemiczne gleb organicznych, 2012, 80-80
 150. 2012, Measurement of activated sludge particle diameters using laser diffraction method / Pomiary średnicy cząstek osadu czynnego za pomocą metody dyfrakcji laserowej, Ecological Chemistry and Engineering S, 2012, 19(4): 597-608
 151. 2012, A talajok víz- és szerves folyadék-visszatartó képességének változása kationos felületaktív anyaggal történő kezelés hatására, 2012, 39-40
 152. 2012, Fractal dimension of organic soil, 2012, 32-32
 153. 2012, Influence of temperature on moorsh soils at different stages of transformation as resulting from changes of optical characteristics of humic acids, 2012, 29-29
 154. 2012, Studies of acidic properties of humic acids derived from mucks under phospates ions influence, 2012, 25-25
 155. 2012, Nowe technologie utylizacji odpadów przemysłowych. Maszyny i przeróbka surowców, Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa (Monografia), 2012, 1-376
 156. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(3): 463-697
 157. 2012, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics, International Agrophysics (Red.), 2012, 26(1): 1-102
 158. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(2): 241-458
 159. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(4): 703-904
 160. 2012, Magia napięcia powierzchniowego, 2012
 161. 2012, Elektromagnetyzm wokół nas, 2012
 162. 2012, Eksperymenty fizyczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, 2012
 163. 2012, Dynamiczne plamki, 2012
 164. 2012, Co smakuje bakteriom metanowym? Czyli biogaz od kuchni, 2012
 165. 2012, Bliskie spotkania z chromatografią – wyczaruj swoją tęczę, 2012
 166. 2012, Bawić ucząc – chemia wokół nas, 2012
 167. 2012, Hydrophysical properties of soils, Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin, 2012, 1-132
 168. 2012, Research trends of agrophysics in Poland, 2012, 19-24
 169. 2012, Modelowanie metodą elementów dyskretnych procesów mechanicznych w ośrodkach rozdrobnionych, 2012, 88-89
 170. 2012, Regulacje prawne niemieckiego i polskiego rynku biopaliw, 2012, 87-88
 171. 2012, Charakterystyka oleju rzepakowego „KROPLA ZDROWIA”, 2012, 86-86
 172. 2012, Wyznaczanie wilgotności i zasolenia gleby za pomocą sensora FDR, 2012, 84-84
 173. 2012, Zależność pomiędzy zawartością anionów w murszach a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, 2012, 81-82
 174. 2012, Wpływ ściółkowania oraz molekularnych sygnałów symbiozy na wzrost grochu, V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego pt: ”Agrofizyka dla produkcji rolniczej i przemysłu spożywczego”, 19-21.09.2012, Puławy, str. 77-78
 175. 2012, Próba określenia kąta murszy poddanych działaniu środka strukturotwórczego, 2012, 80-80
 176. 2012, Zastosowanie modeli – HYDRUS-1D oraz SVM, do przewidywania wilgotności gleby, 2012, 64-65
 177. 2012, Ocena barwy skórki jabłek klonów odmiany Braeburn, 2012
 178. 2012, Aktywność biospeckli jabłek w trakcie rozwoju choroby grzybowej, 2012, 45-46
 179. 2012, Przydatność badań agrofizycznych w genetyce i hodowli roślin, 2012, 33-38
 180. 2012, Perspektywy rozwoju badań agrofizycznych, 2012, 23-25
 181. 2012, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics., International Agrophysics (Red.), 2012, 26(4): 335-434
 182. 2012, Microalgae – cultivation and application of biomass as a source of energy: a reviev, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2012, (2): 1-108
 183. 2012, Zastosowanie metody biospeckli w analizie rozwoju porażeń grzybowych owoców, 2012, 55-56
 184. 2012, Wpływ związków żelaza na kształt cząstek frakcji piaszczystej wyznaczany za pomocą mikroskopii optycznej, 2012, 32-33
 185. 2012, Ocena jakości kiszonek stosowanych w produkcji biometanu, 2012, 22-23
 186. 2012, Wykorzystanie glonów do modyfikacji warunków biochemicznych gleby, 2012, 20-21
 187. 2012, Charakterystyka powierzchni murszów poddanych działaniu podwyższonych temperatur wyznaczona metodą adsorpcji-desorpcji, 2012, 9-11
 188. 2012, Proces fermentacji metanowej sposobem otrzymywania pełnowartościowego nawozu organicznego, 2012, 15-29
 189. 2012, Wybrane zagadnienia z obszaru energii odnawialnej, 2012, 4-14
 190. 2012, Czynniki warunkujące wzrost biomasy mikroalg, 2012, 81-89
 191. 2012, Metody wzbogacania i oczyszczania biogazu, 2012, 65-71
 192. 2012, Application of sodium alginate capsules for the algae immobilization, 2012, 15-15
 193. 2012, Postharvest quality evaluation with thermal imaging, 2012, 14-14
 194. 2012, Methods of pretreatment to improve the efficiency of biogas production, 2012, 13-13
 195. 2012, Wettability of barley leaves cultivated under drought conditions, 2012, 12-12
 196. 2012, The solid surface characterization by wettability and the contact angles measurement using the sessile drop method, 2012, 11-11
 197. 2012, The sea sand disruption method (SSDM) in the procedure of essential oil components estimation in pine (Pinus Syvestris L.) needle material, 2012, 10-10
 198. 2012, Physical methods in agriculture and environment protection, 2012, 9-9
 199. 2012, Designing of bacterial exopolysaccharides from lactic acid bacteria, 2012, 6-6
 200. 2012, Selekcja gatunków mikroalg do hodowli na cele energetyczne, 2012, 72-80
 201. 2012, Selekcja mikroorganizmów do wykorzystania w procesie fermentacji metanowej, 2012, 29-29
 202. 2012, Calorific value of the biomass of selected algae species., 2012, 7-7
 203. 2012, Systemy hodowlane wykorzystywane w produkcji biomasy mikroglonów, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2012, 224-228
 204. 2012, Mikroglony – źródło biomasy, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2012, 229-231
 205. 2012, Sektor biopaliw w Polsce i Niemczech oraz regulacje prawne, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2012, 151-154
 206. 2012, Optical properties of humic acids in selected organic wastes, Acta Agrophysica, 2012, 19(4): 773-785
 207. 2012, Effect of the presence of building materials on the buffer properties of soil, Acta Agrophysica, 2012, 19(4): 703-712
 208. 2012, Stress responses of spring rape plants to soil flooding, International Agrophysics, 2012, 26(4): 347-353
 209. 2012, A TDR-Based Soil Moisture Monitoring System with Simultaneous Measurement of Soil Temperature and Electrical Conductivity, Sensors, 2012, 1213545-13566
 210. 2012, Role of Periglacial Processes in Epikarst Morphogenesis: A Case Study from Chełm Chalk Quarry, Lublin Upland, Eastern Poland, Permafrost and Periglacial Processes, 2012, 23251-266
 211. 2012, Stable isotope composition of subfossil Cerastoderma glaucum shells from the Szczecin Bay brackish deposits and its palaeogeographical implications (South Baltic Coast, Poland)., Quaternary Research, 2012, 77245-250
 212. 2012, Variability of moisture in coarse woody debris from several ecologically important tree species of the Temperate Zone of Europe., Ecohydrology, 2012, 5(4): 424-434
 213. 2012, The process parameters for nontypical seeds during simulated cold deep oil expression., Czech Journal of Food Sciences, 2012, 30(2): 126-134
 214. 2012, Effect of new lines of winter wheat on microbiological activity in a grey-brown podzolic soil., International Agrophysics, 2012, 26(1): 33-38
 215. 2012, Using the Image Analysis Method for Describing Soil Detachment by a Single Water Drop Impact, Sensors, 2012, 1211527-11543
 216. 2012, Adsorption of ions on surfaces modified with brushes of polyampholytes., Journal of Chemical Physics, 2012, 137(7): 074707-1-074707-10
 217. 2012, Zmiany pozornej powierzchni właściwej korzeni życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum L.) determinowane toksycznością kadmu., Acta Agrophysica, 2012, 19(3): 587-595
 218. 2012, Determination of Soil Pore Water Salinity Using an FDR Sensor Working at Various Frequencies up to 500 MHz, Sensors, 2012, 12(8): 10890-10905
 219. 2012, Impact of diverse tillage on soil moisture dynamics., International Agrophysics, 2012, 26(3): 301-309
 220. 2012, Methane fermentation process for utilization of organic waste, International Agrophysics, 2012, 26(3): 317-330
 221. 2012, Effect of pH and zinc stress on micropore system of rye roots, International Agrophysics, 2012, 26(3): 311-316
 222. 2012, Effects of soil compaction on root elongation and anatomy of different cereal plant species., Soil & Tillage Research, 2012, 12174-81
 223. 2012, Effects of silicon on growth processes and adaptive potential of barley plants under optimal soil watering and flooding., Plant Growth Regulation, 2012, 6735-43
 224. 2012, The Mechanical Parameters of Rapeseed Cake, Energy Sources, Part A, 2012, 34(13): 1196-1205
 225. 2012, Evaluation of single-kernel density of scab-damaged winter wheat., International Agrophysics, 2012, 26129-135
 226. 2012, Methane Production and Consumption in Loess Soil at Different Slope Position., TheScientificWorldJournal, 2012, 20121-8
 227. 2012, The effect of Ca2+ and cellular structure on apple firmness and acoustic emission, European Food Research and Technology, 2012, 235(1): 119-128
 228. 2012, Novel water source for endolithic life in the hyperarid core of the Atacama Desert., Biogeosciences, 2012, 92275-2286
 229. 2012, Experimental and numerical determination of representative elementary volume for granular plant materials., Granular Matter, 2012, 14449-456
 230. 2012, Soil profile as a natural membrane for heavy metals from wastewater., International Agrophysics, 2012, 2671-80
 231. 2012, Soil microbial activity as influenced by compaction and straw mulching., International Agrophysics, 2012, 2665-69
 232. 2012, Influence of phosphate ions on buffer capacity of soil humic acids., International Agrophysics, 2012, 26(1): 7-14
 233. 2012, Estimating effects of compaction on pore size distribution of soil aggregates by mercury porosimeter., Geoderma, 2012, 179-18020-27
 234. 2012, Application of the Biospeckle Method for Monitoring Bull’s Eye Rot Development and Quality Changes of Apples Subjected to Various Storage Methods-Preliminary Studies., Sensors, 2012, 123215-3227
 235. 2012, Community Level Physiological Profiles (CLPP), Characterization and Microbial Activity of Soil Amended with Dairy Sewage Sludge., Sensors, 2012, 123253-3268
 236. 2012, Difference in infiltration and macropore between organic and conventional soil management, Soil Science and Plant Nutrition, 2012, 58(1): 65-69
 237. 2012, Temperature effect on apple biospeckle activity evaluated with different indices., Postharvest Biology and Technology, 2012, 67118-123
 238. 2012, Detection of early bruises in apples using hyperspectral data and thermal imaging., Journal of Food Engineering, 2012, 110345-355
 239. 2012, Mass loss determination of wheat kernels infested by granary weevil from X-ray images., Journal of Stored Products Research, 2012, 4819-24
 240. 2012, Automatic classification of cells and intercellular spaces of apple tissue., Computers and Electronics in Agriculture, 2012, 8172-78
 241. 2012, Relation of biospeckle activity with chlorophyll content in apples., Postharvest Biology and Technology, 2012, 6458-63
 242. 2012, Influence of some chemical modifications on the characteristics of potato starch powders., Journal of Food Engineering, 2012, 108515-522
 243. 2012, Characterizing moist food-powder flowability using a Jenike shear-tester., Journal of Food Engineering, 2012, 10851-58
 244. 2012, Use of farinograph measurements for predicting extensograph traits of bread dough enriched with carob fibre and oat wholemeal., Journal of Food Engineering, 2012, 1081-12
 245. 2012, Influence of grain shape and intergranular friction on material behavior in uniaxial compression: Experimental and DEM modeling., Powder Technology, 2012, 217435-442
 246. 2012, Dielectric spectroscopy in agrophysics., International Agrophysics, 2012, 26(2): 187-197
X