Archive

Archive

 1. 2007, Increase of efficiency of experimental researches of cellular structure of fruits and vegetables., 2007, 281-284
 2. 2007, Example effects of the preliminary cal/val campaigns in Poland-Polesie, Szymbark, 2007
 3. 2007, Wastewater purification by an organic soil and plants., 2007
 4. 2007, Leaching of some agricultural chemicals In relation to pore structure and preferential flow., 2007
 5. 2007, Modelling the dielectric permittivity of porous media using statistical-physical model., 2007
 6. 2007, Effect of the land use on the heat flux dynamice In the Grodnu based thermal experiments aimed for validating SMOS observations., 2007
 7. 2007, Spatial variability of moisture and temperature In relation to soil compaction and mulching., 2007
 8. 2007, Denitrification capacity of soil annually long term treated with mineral fertilizers., 2007
 9. 2007, Vliv podmínek uskladnění na deformaci a provzdušňování vrstvy semen řepky., Agricultura - Scientia - Prosperitas, Česká Zemědělská Společnost, Sdružení Český Mák a Katedra Rostlinné Výroby na ČZU v Praze,, 12.12.2007, 64-67
 10. 2007, Ability of an orchard soil to denitrification., 2007
 11. 2007, Verification of soil heat flux data obtained by use of flux-plates., 2007, 272-275
 12. 2007, Application of „denitrification wall”” for preventing of ground water pollution in rural area. „, 2007
 13. 2007, Does goat’s rue (Galega officinalis) interfere denitrification in the soil., 2007
 14. 2007, Variability within denitrification capacity of intensively cultivated arable land., 2007
 15. 2007, The effect of irrigation on N2O production in organic soil., 2007
 16. 2007, Some aspects of denitrification process in soils of Poland., 2007
 17. 2007, Quantitative and qualitative determination of soil salinity., 2007
 18. 2007, Influence of phosphates on potentiometric curves of soil organic matter – methodogical aspekt., 2007
 19. 2007, Microbiological activity of post-bog soil filters during wastewater treatment., 2007
 20. 2007, Significance of particle elongation in a particulate assembly under uniaxial compression – discrete element modeling., 2007
 21. 2007, Vertical distribution of soybean roots in relation to soil compaction and mulching., 2007
 22. 2007, Effect of ultrasonic time action on soil ample dispersion., 2007
 23. 2007, Impact of drying temperature on the content of benso(a)pyrens in rapeseeds., 2007
 24. 2007, The effect of soil properties on toxicity of lead and cadmium accumulated in soil., 2007
 25. 2007, Pedotransfer function for organic soils of Polesie region., 2007
 26. 2007, Visual texture analysis for quantification of plant tissue cellular structure., 2007
 27. 2007, Lead and cadmium content in soil and dandelion plants., 2007
 28. 2007, Selected properties of leached forestmeadow chernozem polluted with lead and cadmium., 2007
 29. 2007, Attempt of automatic X-ray image analysis for detection of cereal grain damage., 2007
 30. 2007, Cell structure parameters of the potato tuber parenchyma tissue., 2007
 31. 2007, Study of aging and freshness of fruits and vegetables by the spatial-temporal speckle correlation technique., 2007
 32. 2007, Selected physical properties of model cell wall materials., 2007
 33. 2007, The surface area brown and gray-brown podzolic soil formed from sand obtained from water vapour adsorption data., 2007
 34. 2007, Field monitoring of water kontent, salinity and temperature of soils., 2007
 35. 2007, Determination of apple texture using acoustic emission., 2007
 36. 2007, Compaction effects on soil physical properties and plant growth., 2007
 37. 2007, Pomiary naziemne wilgotności gleby dla walidacji danych z satelitarnej misji „Wilgotność gleby zasolenie oceanów – (SMOS)””. „, 2007
 38. 2007, Aktywność biologiczna gleb wytworzonych z lessu jako wskaźnik zmian zachodzących pod wpływem zróżnicowanego użytkowania., 2007
 39. 2007, Zastosowanie metody miareczkowania potencjometrycznego do określenia wpływu jonów cynku i glinu na ładunek powierzchniowy korzeni., 2007
 40. 2007, Analiza wybranych częstotliwości promieniowania bliskiej podczerwieni do określenia cech jakościowych nasion rzepaku., 2007
 41. 2007, Agrofizyczne badania właściwości roślin alternatywnych., 2007
 42. 2007, Zastosowanie dyfrakcji laserowej do wyznaczania rozkładu granulometrycznego materiałów agrofizycznych., 2007
 43. 2007, Podatność na pękanie łuszczyn odmian i rodów rzepaku jarego., 2007
 44. 2007, Wykorzystanie aparatu cyfrowego i skanera dokumentów w ocenie brązowienia miąższu jabłek., 2007
 45. 2007, Wykorzystanie gleby organicznej w III0 oczyszczania wód pościekowych z wybranych metali ciężkich (eksperyment laboratoryjny)., 2007
 46. 2007, Wstępna charakterystyka niektórych cech fizycznych kłosa i ziarna żyta Secale montanum., 2007
 47. 2007, Fizykochemiczne aspekty procesów degradacji środowiska glebowego., 2007
 48. 2007, Monitoring właściwości fizycznych środowiska przyrodniczego., 2007
 49. 2007, Walidacja pomiarów wilgotności gleby SMOS. W projekcie SWEX., 2007
 50. 2007, Zastosowanie metod geostatycznych do weryfikacji satelitarnych pomiarów wilgotności gleby w misji SMOS., 2007
 51. 2007, Time and space evaluation of less catchment soil transformation due to erosion processes., 2007
 52. 2007, Ocena przekształcenia gleb zlewni lessowej w czasie i przestrzeni pod wpływem procesów erozji., 2007
 53. 2007, Zależność przewodnictwa cieplnego od porowatości powietrznej i oporu penetracji gleby., 2007
 54. 2007, Wpływ materii organicznej na sorpcyjność wodną gleb mineralnych., 2007
 55. 2007, Wpływ zawartości talku na właściwości mechaniczne rozdrobnionych surowców roślinnych., 2007
 56. 2007, Jakość śliwek traktowanych preparatem Giberscol. III, 2007
 57. 2007, Modelowanie numeryczne testu bezpośredniego ścinania., 2007
 58. 2007, Kawa-fizycznne właściwości a jakość., 2007
 59. 2007, Przyczyny aglomeracji i zbrylania nasion rzepaku podczas długotrwałego przechowywania., EKOENERGIA 2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, 52-53
 60. 2007, Wykorzystanie plonów niektórych jarych roślin oleistych jako niekonwencjonalnego źródła energii odnawialnej., EKOENERGIA 2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, 26
 61. 2007, Dobór odmian rzepaku pod kątem jakości surowca do produkcji biodiesla., EKOENERGIA 2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, 14
 62. 2007, Znaczenie badań gleb technogenicznych dla rekultywacji i zagospodarowania terenów byłej kopalni siarki „Jaworów” (Ukraina), 2007
 63. 2007, Monitoring i modelowanie wilgotności i temperatury gleby., 2007
 64. 2007, Produkcja i emisja gazów cieplarnianych z gleb pól uprawnych., 2007
 65. 2007, Eksperymentalna weryfikacja rozkładów parcia materiałów sypkich w zbiornikach., 2007
 66. 2007, Czynniki kształtujące sypkość rozdrobnionych surowców roślinnych., 2007
 67. 2007, Badania modelowe oporu przepływu powietrza przez warstwę nasion., 2007
 68. 2007, Określenie właściwości fizycznych niespożywczych materiałów roślinnych., 2007
 69. 2007, Czynniki kształtujące podatność nasion roślin uprawnych na uszkodzenia w warunkach działania sił udarowych., 2007
 70. 2007, Modelowanie kinetyki zmian właściwości fizycznych uszkodzonych tkanek jabłek., 2007
 71. 2007, Określenie właściwości mechanicznych owoców w warunkach obciążeń zmęczeniowych., 2007
 72. 2007, Określenie zmienności właściwości fizycznych i jakości nasion mieszańców rzepaku jarego., 2007
 73. 2007, Określenie wpływu temperatury na wybrane cechy fizyczne glutenu., 2007
 74. 2007, Określanie stadiów rozwoju szkodników żerujących w ziarnie metodą detekcji rentgenowskiej., 2007
 75. 2007, Badania podatności ziarna pszenicy i pszenżyta na powstawanie uszkodzeń mechanicznych bielma w warunkach przedzbiorowych., 2007
 76. 2007, Wpływ substancji modyfikujących właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby płowej na ograniczenie tempa mineralizacji substancji organicznej., 2007
 77. 2007, Wpływ niektórych odpadów pobudowlanych na aktywność biologiczną gleby., 2007
 78. 2007, Wpływ zróżnicowania parametrów środowiska glebowego na uruchamianie związków organicznych oraz na właściwości fizykochemiczne i mikrobiologiczne murszów., 2007
 79. 2007, Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin., 2007
 80. 2007, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2007
 81. 2007, Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych., 2007
 82. 2007, Wykorzystanie banku próbek gleb do określania zawartości węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb Polski., 2007
 83. 2007, Badanie reakcji wybranych roślin na niekorzystne warunki tlenowe środowiska., 2007
 84. 2007, Zależność sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb., 2007
 85. 2007, Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne i hydrofizyczne agregatów glebowych., 2007
 86. 2007, Wpływ sposobu użytkowania i wybranych właściwości fizykochemicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby., 2007
 87. 2007, Określenie wpływu opadu na efektywną odległość przemieszczenia gleby w procesie erozji wodnej., 2007
 88. 2007, Wpływ zmienności przestrzennej zagęszczenia gleby na rozmieszczenie i funkcjonowanie systemu korzeniowego pszenicy., Sympozjum Naukowe "Jakość Środowiska, Surowców i Żywności", Lublin, 30.03.2007 r.
 89. 2007, Metodyka pomiaru naprężenia w rolniczych ośrodkach rozdrobnionych., 2007
 90. 2007, Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców., 2007
 91. 2007, Wpływ wybranych czynników morfologicznych bulwy ziemniaka na powstawanie ciemnej plamistości pouszkodzeniowej., 2007
 92. 2007, Właściwości mechaniczne modelowych roślinnych ścian komórkowych., 2007
 93. 2007, Metodyka preparacji próbek w celu utrwalenia struktury nieodkształconej i odkształconej tkanki roślinnej., 2007
 94. 2007, Modelowanie dwu- i trójwymiarowych struktur granularnych i komórkowych., 2007
 95. 2007, Zastosowanie wskaźnika trwałości agregatów glebowych do oceny zmian agregacji gleby., 2007
 96. 2007, Ocena wpływu temperatury na pomiar wilgotności gleby metodą TDR., 2007
 97. 2007, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału., 2007
 98. 2007, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych., 2007
 99. 2007, Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i polowego pomiaru wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych., 2007
 100. 2007, Badanie i modelowanie retencji oraz transportu wody i ciepła w ośrodku kapilarno-porowatym., 2007
 101. 2007, Możliwości wykorzystania biomasy z gorczycy białej na cele energetyczne oraz oleju gorczycowego jako środka smarowego., 2007
X