Archive

Archive

 1. 1999, Microbial processes during composting of plant material., 1999
 2. 1999, Określanie warunków mechanicznych powodujących pękanie tkanek roślinnych przy użyciu metody pasywnej emisji akustycznej., 1999
 3. 1999, Zastosowanie testu rozciągania w badaniach mechanicznej wytrzymałości tkanki okrywającej., 1999
 4. 1999, Metody i urządzenia w badaniach naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem., 1999
 5. 1999, Wyznaczanie mechanicznej charakterystyki trakcyjnego podłoża glebowego w badaniach polowych z użyciem pojazdów gąsienicowych., 1999
 6. 1999, Algorytm analizy obrazów tkanki bulwy ziemniaka., 1999
 7. 1999, Modele ośrodków sypkich pochodzenia biologicznego., 1999
 8. 1999, Wpływ cyklicznych obciążeń statycznych na iloraz naporu ośrodka sypkiego., 1999
 9. 1999, Właściwości mechaniczne powierzchniowej struktury roślinnej tkanki okrywającej., 1999
 10. 1999, Źródła błędów wyznaczania stanu naprężenia w roślinnym materiale sypkim., 1999
 11. 1999, Symulacyjne metody badania fizycznych właściwości ośrodków granularnych., 1999
 12. 1999, Uszkodzenia struktury roślinnych ośrodków rolniczych na przykładzie tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka., 1999
 13. 1999, Wpływ sposobu uprawy gleby, uprawianymi roślinami, a liczebnością miroorganizmów cyklu azotowego., 1999
 14. 1999, Wzajemne powiązanie między uprawianymi roślinami, sposobem uprawy gleby a liczebnością bakterii zymogennicznych, oligotroficznych i grzybów., 1999
 15. 1999, Aktywność dehydogenazowa, respiracja i biomasa mikroorganizów pod wpływem uprawy i nawożenia., 1999
 16. 1999, Liczebność i współwystępowanie mikroorganizmów w murszejącej glebie., 1999
 17. 1999, Wpływ glinu na cechy morfologiczne i anatomiczne pszenicy i pszenżyta., 1999
 18. 1999, Zmiana niektórych właściwości gleby płowej po 3-letniej uprawie koniczyny czerwonej., 1999
 19. 1999, Physicochemical reclamation of saline soils using coal powder., 1999
 20. 1999, Ocena wpływu odwodnienia na zmiany powierzchni właściwej utworów pochodzenia torfowego., 1999
 21. 1999, Porównanie wyników ogólnej liczebności mikroorganizmów glebowych w zależności od pożywki użytej do wysiewów., 1999
 22. 1999, Wpływ odpadów organicznych zastosowanych do użyźniania gleby lekkiej na wielkość powierzchni właściwej wyseparowanych kwasów humusowych., 1999
 23. 1999, Wpływ alkalizacji na niejednorodność energetyczną i geometryczną powierzchni muskowitu., 1999
 24. 1999, Wpływ zakwaszenia na niejednorodność energetyczną i geometryczną powierzchni muskowitu., 1999
 25. 1999, Wpływ zakwaszenia na niejednorodność energetyczną i geometryczną powierzchni muskowitu., 1999
 26. 1999, Właściwości fizykochemiczne wybranych składników gleb miejskich., 1999
 27. 1999, Badania przydatności katody ze stali nierdzewnej do woltamperometrycznych pomiarów gęstości strumienia tlenu /OFD/., 1999
 28. 1999, Metodyczne aspekty pomiaru ilości gleby przenoszonej w procesie erozji wodnej., 1999
 29. 1999, Wyznaczenie wskaźnika okrywy roślinnej (C) modelu USLE dla uprawy buraka cukrowego., 1999
 30. 1999, Badanie rozpadu agregatów gleby brunatnej i czarnej ziemi pod wpływem działania wody., 1999
 31. 1999, Wpływ rozmiarów opon kół ciągnika na odkształcenie gleby., 1999
 32. 1999, Wpływ wielokrotnych przejazdów ciągnika na zagęszczenie i plonowanie pszenicy jarej., 1999
 33. 1999, Wpływ gęstości gleby na wzrost wybranych rodów matecznych i karłowych pszenicy zwyczajnej., 1999
 34. 1999, Wpływ stresu osmotycznego na zmianę ciśnienia wzrostu korzeni i pędów kukurydzy., 1999
 35. 1999, Wpływ pestycydów na aktywność i liczebność dżdżownic., 1999
 36. 1999, Zastosowanie metody TLW/TCW do pomiaru kąta zwilżania i składowych swobodnej energii powierzchniowej gleb., 1999
 37. 1999, Wybrane właściwości fizyczne gleby na rekultywowanych hałdach górniczych., 1999
 38. 1999, Wpływ dżdżownic na aktywność mikrobiologiczna w glebowym nadkładzie hałdy., 1999
 39. 1999, Wpływ wielostopniowego zagęszczenia gleby na opór penetracji i współczynnik przewodnictwa temperaturowego gleby., 1999
 40. 1999, Stan fizyczny gleby i jego wpływ na wzrost i plonowanie roślin., 1999
 41. 1999, Dokładność pomiaru wilgotności gleby metodą reflektometryczną., 1999
 42. 1999, Modelowe badania efektu histerezy charakterystyk potencjał wody-wilgotność agregatów gleby brunatnej i czarnej ziemi., 1999
 43. 1999, Bank danych o hydrofizycznych charakterystykach gleb ornych Polski., 1999
 44. 1999, Parametry i procesy glebowe jako czynniki determinujące wzrost i rozwój roślin – modelowanie., 1999
 45. 1999, Degradacja gleby wywołana systematycznym nawadnianiem ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., 1999
 46. 1999, Sorpcja azotanów (V) na materiale ilastym towarzyszącym pokładom węgla kamiennego w „Bogdance”., 1999
 47. 1999, Gleba jako układ energetycznie i geometrycznie niejednorodny., 1999
 48. 1999, Modelowanie wpływu makroporów na kształtowanie warunków wilgotnościowych w profilu glebowym., 1999
 49. 1999, Metodyczne aspekty określania współczynników transportu wody z zastosowaniem metody profili chwilowych., 1999
 50. 1999, Wpływ temperatury na przenikalność dielektryczną gleby oznaczoną metodą TDR., 1999
 51. 1999, Modele odkształceń materiałów rolniczych i konsekwencje przyjętych założeń., 1999
 52. 1999, Zastosowanie pomiaru temperatury radiacyjnej w modelowych badanich stresu wodnego roślin., 1999
 53. 1999, Miernik TDR wilgotności gleby z mechanicznym układem opóźnienia impulsu próbkującego., 1999
 54. 1999, Zagadnienie doboru częstotliwości pola elektrycznego w dielektrycznym pomiarze wilgotności gleby., 1999
 55. 1999, Odwzorowania termalne wywołane niejednorodnością ośrodka glebowego., 1999
 56. 1999, Próba określenia stopnia przereagowania preparatów organo-mineralnych na podstawie ich powierzchni właściwej., 1999
 57. 1999, Efekt „studni impedancji” – szybka i tania metoda określania wilgotności gleb metodą TDR., 1999
 58. 1999, Strumień i akumulacja ciepła w glebie podczas dni o różnych warunkach atmosferycznych., 1999
 59. 1999, O relacji między promieniowaniem słonecznym a bilansem promieniowania na polu pszenicy ozimej., 1999
 60. 1999, Effect of tillage system on soil surface and pore properties., 1999
 61. 1999, Badanie sił działających pomiędzy cząsteczkami gleb poprzez film wodny., 1999
 62. 1999, Komputerowa rekonstrukcja struktury gleb., 1999
 63. 1999, Metoda obliczania potencjalnej gęstości strumienia tlenu na podstawie krzywej woltamperometrycznej., 1999
 64. 1999, Porównanie krzywych woltamperome-trycznych dla gleby o różnej wilgotności., 1999
 65. 1999, Wpływ odczynu gleby na potencjał redukcji jonów wodorowych., 1999
 66. 1999, Optymalizacja pomiaru temperatury roślin poprzez uwzględnienie parametrów meteorologicznych., 1999
 67. 1999, Porównanie i weryfikacja modeli ewapotranspiracji rzeczywistej i potencjalnej z zastosowaniem pomiaru temperatury radiacyjnej roślin., 1999
 68. 1999, Magnetic susceptibility of the soil granulometric fractions., 1999
 69. 1999, „Bank informacji o zasobach aparaturowych i bibliotecznych IPAN”, INFOBAZY ’99 Bazy Danych dla Nauki., 1999, 166-169
 70. 1999, Ocena zmienności stopnia uszkodzeń wewnętrznych bielma ziarniaków jęczmienia jarego., 1999
 71. 1999, Diagnostyka rentgenowska ziarna pszenicy., 1999
 72. 1999, Application of „GRAINS” program for characterisation of X-ray images of wheat grains at different moisture content., Xth Seminar "Properties of water in foods", Muszyna-Złockie, 10-12.05.1999, 54-63, 1999
 73. 1999, Experimental investigations of pressure increase of wetted grain., Xth Seminar "Properties of water in foods", Muszyna-Złockie, 10-12.05.1999, 64-72, 1999
 74. 1999, Mechanizm otwierania łuszczyn rzepaku., 1999
 75. 1999, Niskie temperatury przechowywania a cechy jakościowe nasion rzepaku., 1999
 76. 1999, Estimation of N20 emission from soils on the basis of their redox conditions., 1999
 77. 1999, Effect of soil hypoxia on growth processes and antistress system of peas and broadbeans., 1999
 78. 1999, Evaluation of N2O emission on the basis of nitrate pool and redox resistance on the example of mineral arable soils of Poland. 1999, 12th International Conference on Chemistry for Protection of the Environment, Nanjing, Chiny, 18-19.09.1999 r., 1999
 79. 1999, A characteristic of surface properties of humic acids extracted from waste fertilised soils., 3rd International Conference "Humic substances as factor of the terrestial and aquotic ecosystems", Bydgoszcz - Borówno, wrzesień, 1999, 26, 1999
 80. 1999, CO2 efflux from rhizosphere of pasture plants., Ekologia Systemów Korzenio-wych, Schmerwitz (Niemcy), 27-29.09.1999, 1999
 81. 1999, Wykorzystanie technik video-komputerowych w pomiarach przemieszczeń w glebie pod kołami pojazdów rolniczych., 1999
 82. 1999, Wykorzystanie optyki włóknistej do rejestracji przemieszczeń odkształcanego ośrodka glebowego., 1999
 83. 1999, Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do parametryzacji struktury tkanki bulwy ziemniaka., 1999
 84. 1999, Analiza numeryczna metodą elementów skończonych wpływu parametrów kinetycznych na utlenianie metanu w jednorodnej okrywie glebowej. Numerical analysis by finite element method of the influence of kinetic parameters on methane oxidation in a homogenous so, 1999
 85. 1999, Jaka jest naprawdę aktywność dehydrogenazowa gleby? What is really dehydrogenase activity of soil?, 1999
 86. 1999, Charakterystyki potencjał wody glebowej -wilgotność agregatów różnych frakcji gleby nieorganicznej i organicznej nieustabilizowanych i ustabilizowanych środkiem syntetycznym. Water retention characteristics of the aggregates of different fractions of inor, 1999
 87. 1999, Rozkład przestrzenny wilgotności erodowanej gleby wytworzonej z lessu. Spatial distribution of soil moisture content on eroded loess soil., 1999
 88. 1999, Wpływ uziarnienia i gęstości agregatów glebowych na ich sorpcyjność i wytrzymałość mechaniczną. Influence of texture and bulk density of soil aggregates on their sorptivity and crushing strength., 1999
 89. 1999, Wpływ wilgotności i gęstości na zwięzłość dwu gleb lessowych. The effect of soil water content and bulk density on penetration resistance of two loess soils., 1999
 90. 1999, Wpływ zawartości próchnicy w glebach lessowych na ich podatność na zagęszczenie. Influence of humus content in loess soil on their compactability., 1999
 91. 1999, Soter-system informacji o glebach i zasobach glebowych Polski w skali 1:2500000. Soter-soil and terrain digital database for Poland at the scale 1:2500000., 1999
 92. 1999, Oksygenologia gleby częścią oksygenologii środowiskowej. Soil oxygenology as a part of environmental oxygenology., 1999
 93. 1999, Rola gleby w przeciwdziałaniu emisji metanu z wysypisk. The role of soil in the reduction of metha-ne emission from municipal landfills., 1999
 94. 1999, Aktywność ureazowa w wybranych glebach Polski. Urease activity in selected polish soils., 1999
 95. 1999, Wpływ ropopochodnych na wielkość powierzchni właściwej gleb wyznaczonej z adsorpcji azotu. The influence of oil derivatives on specific surface area of soils determined from nitrogen adsorption., 1999
 96. 1999, Wpływ wtórnego przeobrażenia gleb torfowych na ich właściwości fizyczne. Effects of secondary transformations of peat soils on their physical properties., 1999
 97. 1999, Zmiany mikroreliefu gleb pod wpływem symulowanego opadu deszczu i ich wpływ na erozję wodną gleb. Micro-relief changes and its effects on water erosion in studeies with a rainfall simulator., 1999
 98. 1999, Prognozowanie erozji wodnej gleby płowej wytworzonej z lessu z uwzględnieniem zmian mikroreliefu powierzchni gleby. Prediction of water erosion on soil developed from loess with different micro-relief status., 1999
 99. 1999, Wpływ niedotlenia gleby i zróżnicowanej temperatury strefy korzeniowej na tworzenie aerenchymy w korzeniach grochu, kukurydzy i pszenicy. Influence of deficience soil oxygenation and temperatures on gas-filled porosity of pea, maize and winter wheat roots, 1999
 100. 1999, Fizyczne właściwości agregatów glebowych i koprolitów dżdżownic. Physical properties of soil aggregates and earthworm casts., 1999
 101. 1999, Możliwości hodowli i wprowadzania dżdżownic na zdegradowane obszary hałd górniczych w celu ich rekultywacji. Possibilites of growing and introducing of earthworms on degradated areas of mining-heaps in aim of reclamation., 1999
 102. 1999, Wpływ temperatury na kinetykę uwalniania substancjiorganicznej z wybranych utworów torfowych. Kinetics of organic matter dissolving at different temperatures from some peat material., 1999
 103. 1999, Sposób interpretacji fizycznej i mikrobiologicznej analizy gleb. Interpretation of physical and microbiological soil analyses., 1999
 104. 1999, Urządzenie z akustycznym modułem do pomiaru wybranych parametrów opadu. Device with acoustic module for measuring selected rainfall parameters., 1999
 105. 1999, Wpływ typu gleby na budowę cząsteczkową, właściwości oraz warunki występowania kwasów próchniczych. The effect of the type of soil on the molecular structure, properties and conditions of occurrence of humus acids., 1999
 106. 1999, Zagrożenie gleb związkami siarki w strefie oddziaływania linii hutniczo-siarkowej w Roztoczańskim Parku Narodowym. Sulphur threat to soils within the impact zone of the metallurgy-sulphur railroad in the Roztoczański National Park., 1999
 107. 1999, Przemiany biologiczne i fizykochemiczne gleby płowej w zależności od jej uprawy. Biological and physicochemical changes in pseudopodzolic soil in relation to cultivation., 1999
 108. 1999, Wpływ warunków klimatycznych na aktywność dehydrogenazową i katalazową w glebie murszowej (Eutric Histosol). The effect of climatic factors on dehydrogenase and catalase activity in an Eutric Histosol., 1999
 109. 1999, Wpływ sposobu przechowywania próbki glebowej na ODR. Influence of soil samples storage on ODR., 1999
 110. 1999, Problem prędkości polaryzacji katody w chronowoltamperometrycznych pomiarach tlenowej dyfuzyjności gleby. The problem of the Pt cathode driving potential change velocity in the chronovoltammetric measurement of soil oxygen diffusivity., 1999
 111. 1999, Występowanie quasiplateau krzywej woltamperometrycznej redukcji tlenu w zależności od wilgotności gleby. Occurrence of quasiplateau of current-voltage oxygen reduction relationship as a function of soil moisture content., 1999
 112. 1999, Ocena gęstości strumienia tlenu /OFD/ na podstawie krzywej chronowoltamperometrycznej. Estimation of oxygen flux density (OFD) in the soil as based on chronovoltammetric relationship., 1999
 113. 1999, Flow dynamics of below ground carbon translocation by „Lolium perenne”., 1999
 114. 1999, Transformation and destruction of layer silicates and clay minerals of selected soils as a consequence of acid treatments., 1999
 115. 1999, Iron oxide and clay minerals in buried soils as indicators of palaeoenvironment., 1999
 116. 1999, Influence of the anatomical structure of the narrow-leafed lupin pods on their mechanical properties., Enzymes in the Environment Ecology, Applications, Activity Granada, Spain, 12-15.07.1999, 67, 1999
 117. 1999, Dehydrogenase and catalase activity of soil (Eutric Histosol) irrigated with municipal waste waters., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 123, 1999
 118. 1999, Relationships between some technological indices and microstructure of wheat grain., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 140, 1999
 119. 1999, Changes of some physical properties of wheat kernels during drying assessed by X-ray image analysis., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 139, 1999
 120. 1999, Assessment of wheat grain homogeneity by X-ray imaging., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 136, 1999
 121. 1999, Computerised X-ray Imaging for grain diagnostics., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 127, 1999
 122. 1999, Some agrophysical properties of amaranth., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 111, 1999
 123. 1999, Preferential soil water flow model – experimental verification., 1999
 124. 1999, Two-modal soil water retention and flow model – numerical simulation., 1999
 125. 1999, Comparison of instantaneous profile method utilizing three and five moisture and pressure sensors., 1999
 126. 1999, Method for simultaneous recording of stresses and displacements in soil under wheels of agricultural machinery., 1999
 127. 1999, Soil compaction effects on plant growth and nutrient uptake in Poland., 1999
 128. 1999, Studies on the mechanical properties of black currant bush shoot., Proceedings of the International Conference "Flow and deformation in biology and environment", Czech University of Agriculture, Prague, 133-136, 1998
 129. 1999, Model investigations of water resistance of different aggregates of organic soil., 1999
 130. 1999, Differentiation of soil water and air saturation in cultivated fields., 1999
 131. 1999, Thermal properties of topsoil layer in an olive orchard., 1999
 132. 1999, Unsaturated hydraulic conductivity of Polish chernozems., 1999
 133. 1999, The influence of soil electrical conductivity on the soil moisture determined by the reflectometric /TDR/ method., 1999
 134. 1999, Modeling of soil erosion on loess soil., 1999
 135. 1999, Wpływ zagęszczenia i uwilgotnienia gleby na jej przewodnictwo temperaturowe., 1999
 136. 1999, Relationship between soil water content and oxygen flux density /OFD/ in clay soil., 1999
 137. 1999, Influence of water convection on the heat flow in soil., 1999
 138. 1999, Differentiation of solar and net radiation relations over wheat field., 1999
 139. 1999, Details of trace solute flow in saturated soil detewcted by TDR water content and EC measurements in laboratory., 12th International Conference on Chemistry for Protection of the Environment, Nanjing, Chiny, 18-19.09.1999 r., 159-163, 1999
 140. 1999, The influence of grain location in ear on its behaviour in electric field., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 655-659, 1999
 141. 1999, Probabilistic model of rapeseed damages., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 100-105, 1999
 142. 1999, Influence of storage conditions of rapeseed on its density., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 91-96, 1999
 143. 1999, Physical properties of lupine pods., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 88-90, 1999
 144. 1999, Effect of roughness of wheat grain on friction in contact area., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 68-72, 1999
 145. 1999, Reflection factor changes in some seeds depending on their moisture., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 20-24, 1999
 146. 1999, The investigation of actual evapotranspiration with the use of thermography., Quantitative InfraRed Thermography 4 (QIRT'98), Łódź, 272-2777, 1999
 147. 1999, Surface and volume effects in thermal signatures of buried mines: experiment and modelling., Quantitative InfraRed Thermography 4 (QIRT'98), Łódź, 233-238, 1999
 148. 1999, Wpływ budowy anatomicznej na właściwości mechaniczne strąków łubinu wąskolistnego., 1999
 149. 1999, Izmieniennie swojstw słoistych silikatow i riada poczw pod wozdiejstwiem kisłotnoj obrabotki., XIVth International Confer. on X-ray Analysis of Minerals. Sankt Petersburg, Russia, 21-24.06.1999, 203-204, 1999
 150. 1999, The effect of micro-relief changes on soil water parameters in studies with a rainfall simulator., III International Conference "Vplyv antropogennej cinnosti na vodny reżim nizinneho uzemia", "Fyzika vody v pode". Bratislava-Michalovce, 19.05.1999, 417-419, 1999
 151. 1999, Variability in top layer moisture content along a hillslope transect: Lublin Upland., Poland., III International Conference "Vplyv antropogennej cinnosti na vodny reżim nizinneho uzemia", "Fyzika vody v pode". Bratislava-Michalovce, 19.05.1999, 413-415, 1999
 152. 1999, Role of time and space variability of moisture and density of sand for thermal detection of buried objects – modelling and experiments., Proceedings of SPIE. Thermosense XXI, Paper No. 3700-52, Orlando, USA, 6-8.04.1999, 444-455, 1999
 153. 1999, Piąty program ramowy badań, roawoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej., AlmaMater, 1999, 4/33, IX, 76-77
 154. 1999, Surface properties of humic substances origenating from soil fertilized with organic wastes., Humic Substances in Ecosystems, 1999, 3, 67-72
 155. 1999, Ramowy Punkt Kontaktowy w Lublinie., Wiadomości Uniwersyteckie, Miesięcznik UMCS, 1999, 8 (63), 23
 156. 1999, Zmienność właściwości cieplnych w profilu glebo-wym na polach uprawnych., Klimat Pola Uprawnego Wyd. Naukowe FRNA, 1999, 1, 43-45
 157. 1999, Przebieg dobowy strumienia ciepła w glebie przy różnym jej zagęszczeniu., Klimat Pola Uprawnego Wyd. Naukowe FRNA, 1999, 1, 31-33
 158. 1999, Piąty Program Ramowy Badań, Rozwoju Techni-cznego i Prezentacji Unii Europejskiej., Aktualności Akademii Rolniczej w Lublinie, 1999, 4(12)
 159. 1999, Roślinne dysmutazy ponadtlenkowe., Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, 1999, 48, 1 (242), 87-93
 160. 1999, Zmiany właściwości fizycznych glutenu mokrego w wyniku nawilżania ziarna pszenicy., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 1999, 2, 29-32
 161. 1999, Charakterystyka obrazów rentgenowskich ziarniaków o różnej wilgotności., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 1999, 2, 27-29
 162. 1999, Ocena cech technologicznych pojedynczych ziarniaków pszenicy w zależności od położenia w kłosie., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 1999, 2, 25-26
 163. 1999, 5 Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej., Biuletyn Informacyjny PAN, 1999, 4, 72-76
 164. 1999, Informacja dotycząca powołania Międzynarodowego Centrum Jakości Środowiska i Żywności oraz Ochrony Zdrowia (Centrum Jakości Życia)., Biuletyn Informacyjny PAN, 1999, 4, 67-68
 165. 1999, Agrofizyka w aktualnych programach badawczych Unii Europejskiej., Biuletyn Informacyjny PAN, 1999, 4, 9-22,
 166. 1999, Zastosowanie termografii do badania stresu wodnego roślin i ewapotranspiracji rzeczywistej., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 1999, 8, 134-135
 167. 1999, Charakterystyka właściwości agrofizy-cznych amarantusa (Amaranthus cruentus L.)., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 1999, 8, 131-133
 168. 1999, Gleba jako ziarnisty ośrodek nieuporządkowany – opis retencji wody., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 1999, 7, 153-155
 169. 1999, Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Gleb. Projekt wg Dokumentu z Tutzing, Niemcy., Instytut Agrofizyki PAN, Lublin 1999, str. całości 1-60, l.ark.wyd. 4,3
 170. 1999, Klimat pola uprawnego., Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, Wydawnictwa Naukowe FRNA, Lublin, 1999, str. całości 1-48, l.ark.wyd. 3,4
 171. 1999, Fizyczne właściwości rolniczych ośrodków o strukturze dyskretnej., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 24, 1999, str. całości 1-140, l.ark.wyd. 10
 172. 1999, Procesy degradacji gleby i metody rekultywacji., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 23, 1999, str. całości 1-283, l.ark.wyd. 20,2
 173. 1999, Procesy agrofizyczne: monitorowanie i modelowanie., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 22, 1999, str. całości 1-280, l.ark.wyd. 20
 174. 1999, Zastosowanie termografii do badania stresu wodnego roślin i ewapotranspiracji rzeczywistej., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 21, 1999, str. całości 1-135, l.ark.wyd. 9,6
 175. 1999, Agrofizyka dla środowiska i bezpiecznej produkcji biologicznej. Materiały na sesję naukową Lubelskie-go Oddziału PAN z okazji 30-lecia Instytutu Agrofi-zyki, Lublin, 24.06.1999., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 20, 1999, str. całości 1-74, l.ark.wyd. 5,3
 176. 1999, Metodyczne zagadnienia monitoringu statusu wody w wybranych materiałach biologicznych., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 19, 1999, str. całości 1-112, l.ark.wyd. 8,4
 177. 1999, Właściwości agrofizyczne amarantusa (Amaranthus cruentus L.), Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 18, 1999, str. całości 1-74, l.ark.wyd. 5,3
 178. 1999, Energia powierzchniowa i wielkości jej składowych jako parametry określające zwilżalność i stan agregacyjny wybranych minerałów ilastych i gleb., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 17, 1999, str. całości 1-112, l.ark.wyd. 8,0
 179. 1999, „Fizyczna degradacja gleby: prognozowanie, metody ochrony i rekultywacji”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 9 września 1999,, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, ISBN 83-87385-28-X, 1999, str. całości 1-158, l.ark.wyd. 12,2
 180. 1999, Właściwości mechaniczne dyskretnych ośrodków rolniczych., Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, Wydawnictwo Naukowe FRNA. Lublin, 2/1999, 1999, str. całości 1-182, l.ark.wyd. 11,3
 181. 1999, Modelowanie i monitorowanie procesów agrofizycznych w środowisku glebowym., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, PTA, Lublin, 1999, str. całości 1-119, l.ark.wyd.8,5
 182. 1999, Rola Gleby w Funkcjonowaniu Ekosystemów. Role of Soil in Functioning of Ecosystems., Instytut Agrofizyki PAN, Przewodnik. 1999, str calości 1-134, l.ark.wyd. 9,6
 183. 1999, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 1999, Vol. 13, No 4, str. całości 134, l.ark.wyd. 9,6
 184. 1999, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 1999, Vol. 13, No 3, str. całości 131, l.ark.wyd. 9,4
 185. 1999, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 1999, Vol. 13, No 2, str. całości 115, l.ark.wyd. 8,2
 186. 1999, A quarterly journal on physical properties and processes affecting plant production., Instytut Agrofizyki PAN, International Agrophysics. 1999, Vol. 13, No 1, str. całości 156, l.ark.wyd. 11,1
 187. 1999, Chemiczne i fizykochemiczne właściwości gleb. Gleboznawstwo. Rozdział VI,, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1999, str. całości 1-560, l.ark.wyd. 40,0, część autora 183-236,, l.ark.wyd. 3,9
 188. 1999, Fizyczne właściwości gleb. Gleboznawstwo. Rozdział V,, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1999, str całości 1-560, l.ark.wyd. 40,0, część autora 96-182, l.ark.wyd. 6,2
 189. 1999, Zastosowanie termografii do badania stresu wodne-go roślin i ewapotranspiracji rzeczywistej., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 21, 1999, 1-129, 1999, l.ark.wyd. 9,6
 190. 1999, Soil Compaction in Poland: Assessment and Effects. [w]: Experiences with the impact and prevention of subsoil compaction in the European Community., J.J.H. van den Akker, J. Arvidsson, R.Horn, (Eds.: J.J.H. van den Akker, J. Arvidson, R.Horn), DLO-Staring Centre, Wageningen, The Netherlands, 1999, ISSN 0927-4499, 1999, str. całości 1-344, l.ark.wyd. 24,6, część autora 180-195, l.ark.wyd. 1,
 191. 1999, Konsens eksploatacyjny – potrzeba i konieczność., Eksploatacja i Niezawodność, 1999, 3, 36-37
 192. 1999, Zakres znaczeniowy pojęć rekomendacja i certy-fikacja w warunkach polskich., Eksploatacja i Niezawodność, 1999, 2, 34-35
 193. 1999, Rekomendacja-szansą dla firm i konsumentów., Eksploatacja i Niezawodność, 1999, 1, 26-28
 194. 1999, Wyznaczanie składowych tensora naprężenia oraz odkształceń w podłożu piaszczystym pod taśmą pojazdu gąsienicowego., Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji PAN o/Kraków, 1999, 18, 407-414
 195. 1999, Wpływ zanieczyszczeń na cechy jakościowe przechowywanych nasion rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 1999, XX, 2, 487-493
 196. 1999, Badania mechanizmu otwierania łuszczyn rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 1999, XX, 1, 271-274
 197. 1999, Konstrukcja i zasada działania czujnika z cieczą pośredniczącą do pomiarów naprężeń w glebie., Inżynieria Rolnicza, 1999, 5, 2, 107-112
 198. 1999, Zastosowanie elementów optyki włóknistej w czujniku do pomiarów przemieszczeń warstw gleby., Inżynieria Rolnicza, 1999, 5, 11, 149-152
 199. 1999, Modelowanie preferencyjnego przepływu wody w glebie. Modelling of preferential water flow in soil. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska: sectio AAA., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska: Sectio AAA Fizyka, 1999, LIV, 8, 91-106
 200. 1999, Plonowanie kilku odmian pszenicy jarej w zależności od poziomu nawożenia azotowego., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 1999, LIV, 3, 21-29
 201. 1999, Modelling of processes in soil-plant-atmosphere-machine system., Roczniki Gleboznawcze, 1999, L, 3, 51-66
 202. 1999, Zmiany struktury bulwy ziemniaka w wyniku deformacji., Acta Agrophysica, 1999, 24, 109-133
 203. 1999, Badanie procesów pękania tkanki rdzenia wewnętrznego i zewnętrznego bulwy ziemniaka., Acta Agrophysica, 1999, 24, 97-107
 204. 1999, Metoda emisji akustycznej w badaniach procesów pękania tkanek roślinnych., Acta Agrophysica, 1999, 24, 87-95
 205. 1999, Procesy zniszczenia w komórkowym ośrodku roślinnym., Acta Agrophysica, 1999, 24, 67-86
 206. 1999, Algorytm binaryzacji obrazów tomograficznych gleby zagregowanej., Acta Agrophysica, 1999, 24, 49-55
 207. 1999, Zastosowanie tomografii komputerowej do badania struktury gleby zagregowanej., Acta Agrophysica, 1999, 24, 43-48
 208. 1999, Wyznaczanie retencji wodnej na podstawie wirtua-lnej struktury ośrodka glebowego., Acta Agrophysica, 1999, 24, 27-42
 209. 1999, Symulacja struktur glebowych i ich parametryzacja., Acta Agrophysica, 1999, 24, 7-25
 210. 1999, Wpływ zawartości próchnicy w dwu glebach lessowych na ich podatność na zagęszczanie., Acta Agrophysica, 1999, 23, 235-244
 211. 1999, Powiązanie między sposobem nawożenia pszenicy ozimej a liczebnością wybranych mikroorganizmów cyklu azotowego., Acta Agrophysica, 1999, 23, 185-197
 212. 1999, Wodoodporność różnych frakcji agregatów gleby brunatnej i czarnej ziemi w cyklicznych zmianach uwilgotnienia., Acta Agrophysica, 1999, 23, 177-184
 213. 1999, Wpływ stresu glinowego na wzrost oraz anatomiczne i morfologiczne cechy korzeni wybranych zbóż., Acta Agrophysica, 1999, 23, 167-175
 214. 1999, Fizyko-chemiczne właściwości gleby płowej po 3-letniej uprawie koniczyny czerwonej., Acta Agrophysica, 1999, 23, 155-165
 215. 1999, Ilościowy opis przenoszenia gleby i wody w procesie erozji wodnej., Acta Agrophysica, 1999, 23, 143-148
 216. 1999, Ocena natężenia erozji w uprawie buraka cukrowego na glebie lessowej., Acta Agrophysica, 1999, 23, 133-142
 217. 1999, Wpływ stopnia zmurszenia na powierzchnię właściwą wybranych gleb torfowo-murszowych oraz ich monojonowych form., Acta Agrophysica, 1999, 23, 79-86
 218. 1999, Właściwości powierzchniowe kwasów humusowych wyseparowanych z gleby użyźnianej osadami ściekowymi i wermikompostem., Acta Agrophysica, 1999, 23, 65-77
 219. 1999, Powierzchnia właściwa jako parametr charakteryzujacy stopień przereagowania kwasów humusowych z minerałami (bentonitem i illitem)., Acta Agrophysica, 1999, 23, 59-64
 220. 1999, Wpływ ekstremalnych zmian odczynu na niejednorodność energetyczną i geometryczną powierzchni muskowitu., Acta Agrophysica, 1999, 23, 47-57
 221. 1999, Degradacja gleb lessowych na przykładzie zlewni Ciemięgi., Acta Agrophysica, 1999, 23, 39-46
 222. 1999, Liczebność drobnoustrojów glebowych, przewodnictwo elektrolityczne gleby i sposób jej uprawy., Acta Agrophysica, 1999, 23, 31-38
 223. 1999, Współzależności między sposobem nawożenia pszenicy ozimej, jej plonami a liczebnością bakterii oligotroficznych, zymogenicznych i grzybów., Acta Agrophysica, 1999, 23, 17-29
 224. 1999, Wpływ materiałów budowlanych na zmianę właściwości fizykochemicznych gleby lessowej z terenu miasta Lublina., Acta Agrophysica, 1999, 23, 7-15
 225. 1999, Charakterystyki potencjał wody glebowej – wilgotność czrnoziemów Polski. Soil water potential – moisture characteristics of Polish chernozems., Acta Agrophysica, 1999, 22, 265-273
 226. 1999, Wielkość efektu histerezy charakterystyk potencjał wody glebowej-wilgotność różnych frakcji agregatów Eutric Cambisol i Gleyic Phaeozem. Hysteresis effect of soil water potential-moisture characteristics for different aggregates fractions of Eutric Cambis, Acta Agrophysica, 1999, 22, 253-263
 227. 1999, Metodyczne aspekty tworzenia banku danych o hydrofizycznych charakterystykach gleb ornych Polski. Methodical aspects of data base creation of hydrophysical characteristics of Polish arable soils., Acta Agrophysica, 1999, 22, 245-251
 228. 1999, Zastosowanie analizy geostatycznej i teorii fraktali w badaniach dynamiki wilgotności w profilu glebowym na polach uprawnych. Application of geostatistical analysis and fractal theory for the investigation of moisture dynamics in soil profile of cultivate, Acta Agrophysica, 1999, 22, 229-243
 229. 1999, Aktywność ureazy w wybranych glebach Polski. Urease activity in selected polish soils., Acta Agrophysica, 1999, 22, 219-228
 230. 1999, Przemiany azotanów w glebie (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania. Transformation of nitrates in Eutric Histosol irrigated with municipal waste water after II step of purification., Acta Agrophysica, 1999, 22, 211-217
 231. 1999, Sorpcja azotanów (v) na skałach przywęglowych towarzyszących pokładom węgla kamiennego w Bogdance. The sorption of nitrates (V) on the rock spoils (pit coal mine Bogdanka)., Acta Agrophysica, 1999, 22, 199-209
 232. 1999, Rozpoznanie stopnia skażenia chromem gleb i wód w okolicy składowiska odpadów garbarskich k. Lubartowa (Polska). The estimation of chromium contamination degree of soil and water in the vicinity of tannery waste lagoon near Lubartów (Poland)., Acta Agrophysica, 1999, 22, 187-197
 233. 1999, Niejednorodność energetyczna i geometryczna fazy stałej materiału glebowego. Energetical and geometrical surface heterogeneity of soil soild phase., Acta Agrophysica, 1999, 22, 173-185
 234. 1999, Wpływ temperatury na przenikalność dielektryczną gleby w aspekcie reflektometrycznego (TDR) pomiaru jej wilgotności objętościowej. The influence of temperature on soil dielectric permittivity and the TDR determined soil moisture., Acta Agrophysica, 1999, 22, 163-172
 235. 1999, Modelowanie zjawisk fizycznych w ośrodkach trójfazowych metodami deterministycznymi i statystycznymi., Acta Agrophysica, 1999, 22, 157-162
 236. 1999, Zastosowanie pomiaru temperatury radiacyjnej w modelowych badaniach stresu wodnego roślin. Application of radiation temperature measurements in model investigations of plant water stress., Acta Agrophysica, 1999, 22, 151-156
 237. 1999, Reflektometryczny miernik wilgotności gleby z pasywnym regulatorem opóźniania impulsu strobującego. A reflectometric meter of soil moisture with passive controller of the pulse delay., Acta Agrophysica, 1999, 22, 143-149
 238. 1999, Nieizotermiczny transport wody i soli w ośrodku glebowym: założenia modelu. Nonisotermal flow of water and salt in soil medium: model derivation., Acta Agrophysica, 1999, 22, 131-141
 239. 1999, Wpływ nawadniania upraw przemysłowych ściekami miejskimi na zmiany stężeń pierwiastków biogennych w wodach glebowych i drenarskich. Effluent of municipal sewages irrigation of industrial cultivation on the level of biogens concentration in the soil and dr, Acta Agrophysica, 1999, 22, 93-113
 240. 1999, Sonda prętowa TDR z efektem studni impedancji. TDR rods probe with effect of the impedance well., Acta Agrophysica, 1999, 22, 83-92
 241. 1999, Miernik TDR wilgotności gleby z wykorzystaniem efektu studni impedancji. The TDR meter of moisture in soils with utilization of effect of the impedance well., Acta Agrophysica, 1999, 22, 73-82
 242. 1999, Promieniowanie słoneczne całkowite a bilans pro-mieniowania na polu pszenicy ozimej. Solar and net radiation over winter wheat filed., Acta Agrophysica, 1999, 22, 59-72
 243. 1999, Siły oddziaływań między cząstkami gleb przez interfazę wodną. Interaction forces between soil particales across the water interface., Acta Agrophysica, 1999, 22, 53-58
 244. 1999, Wykorzystanie modelu AGNPS do oceny inten-sywności erozji wodnej w małej zlewni lessowej. Estimation of water erosion intensity in a small river basin with the use of AGNPS., Acta Agrophysica, 1999, 22, 39-52
 245. 1999, Badania struktury gleby za pomocą komputerowej symulacji upakowania cząstek. Investigation of soil structure via computer packing simulation., Acta Agrophysica, 1999, 22, 31-38
 246. 1999, Próba eliminacji elektrody porównanwczej w woltamperometryczenj metodzie pomiaru gęstości strumienia tlenu (OFD). Reference electrode elimination in the woltammetric measurement of the oxygen flux density., Acta Agrophysica, 1999, 22, 25-30
 247. 1999, Porównanie podatności ODR na potencjał katody z podatnością OFD na przyjęt przedział całkowania przy pomiarach gęstości strumienia tlenu. Susceptibility of the oxygen diffusion rate (ODR) to instability of the cathode potential as comared with susceptibil, Acta Agrophysica, 1999, 22, 17-23
 248. 1999, Porównanie i weryfikacja modeli ewapotranspiracji rzeczywistej i potencjalnej z zastosowaniem pomiaru temperatury radiacyjnej roślin. Comparison and verification of actual and potential evapotranspiration models with the use of plant radiation temperature, Acta Agrophysica, 1999, 22, 7-15
 249. 1999, Zastosowanie reflektometrii czasowej, TDR, do pomiaru elektrycznej konduktywności gleby., Acta Agrophysica, 1999, 20, 64-66
 250. 1999, Mechanizmy powstawania uszkodzeń nasion roślin strączkowych., Acta Agrophysica, 1999, 20, 61-64
 251. 1999, Jakość surowców roślinnych – diagnostyka ziarna zbóż., Acta Agrophysica, 1999, 20, 60-61
 252. 1999, Wpływ zmian wilgotności ziarna na rozklad obciążenia w silosie., Acta Agrophysica, 1999, 20, 57-60
 253. 1999, Czynniki kształtujące właściwości agrofizyczne rzepaku., Acta Agrophysica, 1999, 20, 55-57
 254. 1999, Wdrożenie nowej technologii zbioru rzepaku w opa-rciu o wyniki badań podstawowych., Acta Agrophysica, 1999, 20, 52-55
 255. 1999, Stan fizyczny gleby i jego wpływ na wzrost roślin., Acta Agrophysica, 1999, 20, 50-52
 256. 1999, Prognozowanie natężenia erozji wodnej na obszarach użytkowanych rolniczo., Acta Agrophysica, 1999, 20, 49-50
 257. 1999, Zmodyfikowane struktury ligninowo-celulozowe i keratynowe., Acta Agrophysica, 1999, 20, 48-49
 258. 1999, Zmiany własności powierzchniowych minerałów i gleb w procesach zakwaszania i alkalizacji., Acta Agrophysica, 1999, 20, 46-48
 259. 1999, Energia powierzchniowa i wielkości jej składowych jako parametry określające zwilżalność i stan agregacyjny wybranych minerałów ilastych gleb., Acta Agrophysica, 1999, 20, 44-46
 260. 1999, Atlas oksydoredukcyjnych właściwości gleb ornych Polski., Acta Agrophysica, 1999, 20, 42-44
 261. 1999, Metoda i stanowisko do jednoczesnej rejestracji naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem., Acta Agrophysica, 1999, 20, 40-42
 262. 1999, Badania zmian mikrostruktury materiałów rolniczych w wyniku deformacji., Acta Agrophysica, 1999, 20, 36-40
 263. 1999, Geometria fazy stałej i przestrzeni porów w ośrodkach granularnych na przykładzie gleby mineralnej., Acta Agrophysica, 1999, 20, 34-36
 264. 1999, Gleba jako ziarnisty ośrodek nieuporządkowany-opis retencji wody., Acta Agrophysica, 1999, 20, 30-34
 265. 1999, Model preferencyjnego przepływu wody w glebie., Acta Agrophysica, 1999, 20, 29-30
 266. 1999, Agrofizyka i jej znaczenie dla rolnictwa i ochrony środowiska., Acta Agrophysica, 1999, 20, 5-28
 267. 1999, The mechanical properties of apple after storage., Acta Horticulture, 1999, 485, 319-324
 268. 1999, Redox potential in the tissue of cold-stored apples as an indicator of enzymatic activity and browning., Acta Horticulture, 1999, 485, 231-237
 269. 1999, Water potential and failure parameters of apple flesh during storage., Acta Horticulture, 1999, 485, 167-171
 270. 1999, Stress-strain relationship for fruit firmness estimation., Acta Horticulture, 1999, 485, 117-123
 271. 1999, Swiaz miezdu mineralogiczeskimi swojstwami i fiziczeskimi swojstwami poczw., Poczwowiedienie, 1999, 5, 604-613
 272. 1999, Water characterstics and evaporation from aggregates formed from different soils., Journal of Hydrology and Hydromechanics, 1999, 47, 6, 417-429
 273. 1999, Changes of water vapor adsorption and variable charge properties of a brown forest soil under acid degradation in laboratory experiment., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 2, 23-33
 274. 1999, Relation between adsorption of water vapour specific surface area and soil cultivation., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 2, 3-12
 275. 1999, Research of bacteria quantity in the soil stored in variuos thermal conditions., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 1, 71-79
 276. 1999, Changes of pore system of a brown forest soil under acid degradation in laboratory experiment., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 1, 23-32
 277. 1999, Source of errors in predicting silt soil erodibility with USLE., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 1, 13-22
 278. 1999, Estimating the relationship between soil water content and soil bulk density obtained in Proctor’s apparatus., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 1, 5-12
 279. 1999, Moisture sorption hysteresis in potato starch extrudates., International Agrophysics, 1999, 13, 4, 451-455
 280. 1999, Application of the mercury porosimetry technique to the porosity study of the wheat flour extrudates., International Agrophysics, 1999, 13, 4, 445-449
 281. 1999, Significance of the investigation of physical properties of plant raw material for food industry., International Agrophysics, 1999, 13, 4, 411-415
 282. 1999, Presurized methods for the vulnerability of pods splitting., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 391 - 395
 283. 1999, Influence of moisture content on the stress relaxation response of amaranth seeds., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 387-390
 284. 1999, Importance of wheat grain orientation for the detection of internal mechanical damage by X-ray method., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 355-361
 285. 1999, Influence of nitrogen fertilization of winter wheat on its gluten quality., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 333-335
 286. 1999, Effect of soil re-oxidation on wheat (Triticum aestivum L.) defense system., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 309-314
 287. 1999, Comparison of soil thermal properties in cultivated fields determined using soil water content measured by two methods., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 295-307
 288. 1999, Chronovoltammetric determination of oxygen flux density in the soil., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 273-281
 289. 1999, Internal damage vs. Mechanical properties of microwave-dried wheat grain., International Agrophysics, 1999, 13, 2, 259-268
 290. 1999, Aerodynamic and geometric properties of amaranth seeds., International Agrophysics, 1999, 13, 2, 227-232
 291. 1999, Quantum mechanical approach to randomly-packed beds of spheres in the container., International Agrophysics, 1999, 13,2, 185-189
 292. 1999, Wall loads caused by flumes in a model grain bin., International Agrophysics, 1999, 13, 1,141-147
 293. 1999, Computer system for analysis of X-ray images of wheat grains, (a preliminary announcement)., International Agrophysics, 1999, 13, 1, 133-140
 294. 1999, Device for continuous measurement of straw briquette expansion., International Agrophysics, 1999, 13, 1, 87-92
 295. 1999, Relationship between mineralogical composition and physical properties of soils., Eurasian Soil Science, 1999, 32, 5, 548-557
 296. 1999, Antioxidant activity and lipid peroxidation in wheat plants as related to cultivar tolerance to excessive soil moisture., Russian Journal of Plant Physiology, 1999, 46, 2, 227-233
 297. 1999, The influence of waterlogging of roots and on stomatal diffusive resistance of pea and maize seedlings., Acta Physiologiae Plantarum, 1999, 21, 4, 405-411
 298. 1999, Wall loads in a model grain bin during fill and unload cycles., Transactions of the ASAE, 1999, 42, 3, 771-775
 299. 1999, Reactions of sewage farm soils to different irrigation solutions in a column experiment.1.Solid phase physicochemical properties., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 1999, 162, 653-659
 300. 1999, Effect of leaching of DOC on pore characteristic of sandy soil., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 1999, 162, 19-25
 301. 1999, Influence of humic acid on surface fractal dimension of kaolin: analysis of mercury porosimetry and water vapour adsorption data., Geoderma, 1999, 88, 233-249
 302. 1999, Evaluating soil salinity status from bulk electrical conductivity and permittivity., European Journal of Soil Science, 1999, 50, 505-514
 303. 1999, Application of the replica Ornstein-Zernike equations to study submonolayer adsorption on energetically heterogeneous surfaces., Journal of Colloid and Interface Science, 1999, 219, 184-189
 304. 1999, Adsorption of nitrogen on thermally treated peat soils: the role of energetic and geometric heterogeneity., Journal of Colloid and Interface Science, 1999, 219, 1-10
 305. 1999, Capillary condensation of associating fluids in slit-like pores: a density funcional theory., Journal of Colloid and Interface Science, 1999, 214, 91-100
X