Archive

Archive

 1. 2015, Wykorzystanie zeolitów w technologii oczyszczania ścieków, prezentacja w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 pt.: „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa INTERREG. Okres realizacji: 2013-2015
 2. 2015, Pomiary emisji gazów cieplarnianych w projekcie LCAgri, 2015
 3. 2015, Zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej do opisu procesu kompleksowania związków próchniczych jonami cynku, 2015
 4. 2015, Estimation of Potential Availability of Essential Oil in Some Brands of Herbal Teas and Herbal Dietary Supplements., PLoS One, 10(6): e0130714
 5. 2015, Zawartość pierwiastków chemicznych w glebach ornych wybranych województw Polski, 2015, 107-107
 6. 2015, Molecular identification of fungi isolated from Dracocephalum moldavica L. seeds / Molekularna identyfikacja grzybów izolowanych z nasion pszczelnika mołdawskiego (Dracocephalum moldavica L.)., 2015
 7. 2015, „Pamięć stresu” – Reakcja życicy trwałej i kostrzewy trzcinowej na okresowe niedobory wody., 2015, P.56, 96-96
 8. 2015, Studies of surface properties of chemical modified biochar., 2015, 240-240
 9. 2015, Gospodarcze i ekonomiczne skutki erozji w Polsce i na świecie., 2015, 8-8
 10. 2015, Profil metaboliczny grzybów termooprornych z rodzaju Byssochlamys., 2015, 54-54
 11. 2015, Determination of dielectric permittivity and electrical conductivity of soil samples of various water contents and salinities using broadband dielectric measurements., 2015
 12. 2015, „Project and Validation of an Automatic System for Soil Moisture Regulation Using TDR Technique”., 2015
 13. 2015, The influence of soil acidity on aluminium and mineral nutrients coucentrations in soil solution at different soil water potentials., 2015
 14. 2015, Оцінка стабільності функціонування активного мулу., 2015, 47-48
 15. 2015, Ocenia wielkości erozji i akumulacji na podstawie rekonstrukcji profili glebowych w lessowym obszarze Działów Grabowieckich (Wyż. Lubelska)., 2015
 16. 2015, Zróżnicowanie miąższości gleby płowej w zależności od pozycji orograficznej (Działy Grabowieckie, Wyżyna Lubelska)., 2015
 17. 2015, Określenie wielkości erozji gleby w zlewniach bezodpływowych w obszarze lessowym Płaskowyżu Nałęczowskiego (Wyż. Lubelska)., 2015
 18. 2015, Cenna biomasa jednokomórkowa glonów., 2015
 19. 2015, Czym jast biogaz? Technologia wytwarzania biogazu. Od biogazu do biometanu., 2015
 20. 2015, Co smakuje bakteriom metanowym?, 2015
 21. 2015, Właściwości skrobi wyznaczane w nowym aparacie do badań sypkości., 2015
 22. 2015, Uniaxial compression testing and DEM simulations of binary mixtures of spherical particles., 2015
 23. 2015, Strength of tablets produced of potato starch and ground wheat straw., 2015
 24. 2015, Modeling of properties of agromaterials by discrete element method., 2015
 25. 2015, Geometrical and mechanical Representative Elementary Volumes for polydisperse granular materials., 2015
 26. 2015, System oznaczania właściwości i jakości sypkiej biomasy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria rolnicza w ochronie i kształtowaniu środowiska” (Jubileusz 45-lecia Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie), Lublin, 23-24.09.2015 r. ,
 27. 2015, Zeolity pomagają rolnikom: poprawa jakości gleb i warunków rozwoju roślin., 2015
 28. 2015, Spatial distribution of soil physical properties as related with soil deformation and mulching,, 2015
 29. 2015, Localization And Characterization Of Plant Cell Wall Polysaccharides By Usage Of Raman Confocal Microscope., 2015, 2.11.
 30. 2015, Infrared And Raman Spectroscopy As A Tool For Characterization Of Cell Wall Polysaccharides., 2015
 31. 2015, Biopolymers produced by Dicotyosphaerium chlorelloides., 2015, 1.19., 21-21
 32. 2015, Effect of pectinases activity on structural properties of cell wall pectins., 2015, 10-10
 33. 2015, Simulations of force spectroscopy experiments on galacturonic acid molecules., 2015, 1.3.
 34. 2015, Wpływ aktywności pektynaz na strukturalne właściwości związków pektynowych w ścianach komórkowych., 2015, S11KS07, 404-404
 35. 2015, Simulations of enforced structural changes in galacturonic acid molecules., 2015, S09P21, 372-372
 36. 2015, Wpływ metali ciężkich na parametry fizjologiczne roślin uprawnych., 2015, 14-14
 37. 2015, Znaczenie jonów ołowiu (Pb2) w obniżeniu plonowania zbóż., 2015, 45-45
 38. 2015, Spatial variability of soil moisture and threat of drought on Polish territory., 2015
 39. 2015, Evaluation of models for predicting the thermal conductivity of nanofluids., 2015, A46, 98-98
 40. 2015, Soil surface water resources assessment from SMOS L2 and in situ data for Poland., 2015, P 21-P 21
 41. 2015, The effect of biochar application on thermal interia of soil., 2015, Vol. 17-EGU2015-9373
 42. 2015, Spatial variability of soil moisture retrieved by SMOS satelite., 2015, Vol. 17-EGU2015-8904
 43. 2015, CASE STUDY: Trzebieszów, Podlasie region., 2015
 44. 2015, Vliv exogenní organické hmoty na funkční a genetickou diverzitu půdních mikroorganismů., 2015
 45. 2015, Udział Instytutu Agrofizyki w badaniach jakości gleb., 2015
 46. 2015, Aktywność dehydrogenaz jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem., 2015, 36-37
 47. 2015, Ilościowe oznaczania werukulogenu i fumitremorginy C przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas., 2015, 411-411
 48. 2015, Profil metaboliczny grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamys, 2015, 54-54
 49. 2015, Wpływ egzogennej materii organicznej na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów glebowych., 2015
 50. 2015, Identyfikacja grzybów termoopornych wyizolowanych z gleby i truskawek na podstawie metod klasycznych i molekularnych., 2015, 34-35
 51. 2015, Analiza różnorodności funkcjonalnej mikroorganizmów w próbkach środowiskowych z wykorzystaniem systemu BIOLOG., 2015
 52. 2015, Biogaz – wytwarzanie i możliwości jego wykorzystania., Acta Agrophysica Monographiae , 1-92
 53. 2015, CO2 and N2O emission in soil amended with organic and mineral enrichments under hypoxic conditions, 2015, 238-238
 54. 2015, Effect of post-fermentation sludge on carbon sequestration in soil., 2015, 48-48
 55. 2015, The effect of temperature changes on process efficiency in bioaugmented SBR treating reject water., 2015, 47-48
 56. 2015, Use of the GPS-X simulator for planning experiments in a laboratory-scale SBR bioreactor., 2015, 19-20
 57. 2015, Modelling of different aeration modes influencing processes in SBR bioreactor., 2015, 496-504
 58. 2015, The Experimental Evaluation and Modeling of SBR Removing Nutrients under Varied Aeration Conditions., 2015, 734-740
 59. 2015, Lactobacilli as cadmium ion biosorbent., 2015
 60. 2015, Ryzyko wzrostu emisji gazów cieplarnianych z gleby w wyniku stosowania egzogennej materii organicznej., Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby., Rozdz. 8: 115-128
 61. 2015, Дослідження адаптації активного мулу до анаеробно-аеробних умов біореакторів для очищення стічних вод., Вода і водоочисні технології. Науково- технічні вісті/ Water & Water Purification Technologies.Scientific and Technical News, 1(16): 40-49
 62. 2015, The periphyton commynities of a municipal wastewater treatment plant, Proceedings of ECOpole, 9(1): 13-17
 63. 2015, Effect of “Hajdow” wastewater treatment plant modernization on wastewater purification process, Ecological Chemistry and Engineering A, 22(3): 297-311
 64. 2015, Molding water content of clay soils and hydraulic properties of mineral liners of waste landfills., Ecological Chemistry and Engineering A, 22(2): 251-263
 65. 2015, Carotenoid determination in tomato juice using near infrared spectroscopy., International Agrophysics, 29(3): 275-282
 66. 2015, The estimation of soil microbial functional diversity using microbial community level physiological profiling (CLPP)., Laboratory manual, Rozdz.: 67-72
 67. 2015, Evaluation of genetic diversity of ammonia oxidizing archaea (AOA) using terminal restriction fragment length polymorphism analysis (t-RFLP)., Laboratory manual, Rozdz.: 63-66
 68. 2015, Wybrane zastosowania mikroskopii optycznej i elektronowej w badaniach biomedycznych i środowiskowych., Wydawnictwo TMKarpiński Publisher, 2015, 1-124
 69. 2015, Geotouristic attractions of Oulu and Rovaniemi regions (Northern Finland)., Tourism and Cultural Heritage, 1(1): 1-6
 70. 2015, Evaluation of soil microbial communities as influenced by crude oil pollution, African Journal of Biotechnology, 14(19): 1632-1639
 71. 2015, Molecular identification of fungi isolated from Dracocephalum moldavica L. seeds., Agriculture and Agricultural Science Procedia, 774-79
 72. 2015, Determination of biodiversity of Coprinus comatus using genotyping and metabolic profiling tools., Acta Biochimica Polonica, 62(4): 683-689
 73. 2015, The phenotypic and genomic diversity of Aspergillus strains producing glucose dehydrogenase., Acta Biochimica Polonica, 62(4): 747-755
 74. 2015, Assessment of aluminium and copper contamination level in selected crops., Acta Agrophysica, 22(4): 471-482
 75. 2015, Extruded corn gruels containing linden flowers: quantitation of phenolic compounds and selected quality characteristics., Open Chemistry, 13(1): 1209-1217
 76. 2015, Analiza zależności pomiędzy cechami fizycznymi ziarna pszenicy., 2015
 77. 2015, Relationships between extensograph and farinograph behaviours of fibre-rich bread doug., 2015, 37-37
 78. 2015, Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – A study on model flour., 2015, 26-26
 79. 2015, Wpływ wzbogacania ciasta pszennego błonnikiem pokarmowym na przebieg krzywych ekstensograficznych, Technologiczne kształtowanie jakości żywności., Rozdz.: 203-212
 80. 2015, Physical properties of gluten-free bread caused by water addition., International Agrophysics, 29(3): 353-364
 81. 2015, Drying and Grinding Characteristics of Four-Day-Germinated and Crushed Wheat: A Novel Approach for Producing Sprouted Flour., Cereal Chemistry, 92(3): 312-319
 82. 2015, Multiscale study of structure, biomechanics and functionality of fruit building blocks., 2015
 83. 2015, Zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej do opisu procesu kompleksowania związków próchnicznych jonami cynku., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Rozdz.: 501-504
 84. 2015, Study of chemical interactions between varied humic acids and zinc ions by application of selected spectroscopic methods., 2015, 5-5
 85. 2015, A botanical and pharmacological description of petasites species., Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences, 2015, 28(3): 151-154
 86. 2015, Effect of humic acids, sesquioxides and silica on the pore system of silt aggregates measured by water vapour desorption, mercury intrusion and microtomography., European Journal of Soil Science, 66(6): 992-1001
 87. 2015, Stosowanie antybiotyków przez osoby starsze – charakterystyka postępowania w trakcie terapii oraz najczęściej popełniane błędy., HIGIENA, ZDROWIE W XXI WIEKU, Rozdz.: 532-547
 88. 2015, Hydrophysical characteristics of selected soils from arctic and temperate zones., International Agrophysics, 29(4): 525-531
 89. 2015, Dark sector impact on gravitational collapse of an electrically charged scalar field., Journal of High Energy Physics, DOI: 10.1007/JHEP11(2015)012(2015:12): 1-47
 90. 2015, Wpływ fotoperiodu na wartość ciepła spalania biomasy mikroglonów / The impact of photoperiod on calorific value of microalgal biomass, I Ogólnopolskie Sympozjum Energii Odnawialnej "OZE - Energia Przyszłości", Lublin, 28-29.11.2015 r. , 83-84
 91. 2015, Nawłoć jako mono- i kosubstrat do produkcji biogszu / Goldenrod as mono- and co-substrate for biogas production, I Ogólnopolskie Sympozjum Energii Odnawialnej "OZE - Energia Przyszłości", Lublin, 28-29.11.2015 r. , 67-68
 92. 2015, Wpływ egzogennej materii organicznej (EOM) na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów oraz aktywność enzymatyczną gleby w odniesieniu do właściwości środowiska., Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby., Rozdz. 6: 81-103
 93. 2015, Wpływ dodatku materii organicznej na właściwości fizyczne gleby., Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby., Rozdz. 5: 67-80
 94. 2015, Laboratory manual., 1-121
 95. 2015, The effect of soil profile truncation on vertical distribution of soil water content and growth and yield of maize under strip tillage with direct drilling in loess area (Lublin Upland, Poland)., 2015, 344-345
 96. 2015, Apparent soil electrical conductivity (ECa) within an agricultural field in loess area and its relation with solum thickness., 2015, 343-344
 97. 2015, Impact of organic soil management, dairy sewage sludge amendment and soil compactness on hydrophysical properties of soil aggregates., 2015, 337-337
 98. 2015, Optical Microscopy Measurements in Raindrop Splash Phenomenon., 2015, 327-328
 99. 2015, Statistical Analysis of Soil Moisture in Central Europe Using SMOS Data., 2015, 295-301
 100. 2015, Porównanie wybranych metod izolacji DNA grzybów termoopornych z gatunku Talaromyces flavus., 2015, poz. 49, 55-55
 101. 2015, Profil metaboliczny grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamyces., 2015, poz. 48, 54-54
 102. 2015, Analiza metaboliczna grzybów z rodzaju Neosartorya i Aspergillus z wykorzystaniem płytek Biolog FF., 2015, poz. 24, 30-30
 103. 2015, Przemiany jonów amonowych i azotanowych w glebie przy pełnym i ograniczonym natlenieniu., 2015, 33-33
 104. 2015, Zastosowanie analizy klasyfikacyjnej do detekcji fragmentów pestek w owocach., 2015, 28-28
 105. 2015, Wpływ kwasowości gleby na zawartość wybranych metali oraz dostępność wybranych składników odżywczych w glebie o różnej wilgotności., 2015, 27-27
 106. 2015, Znaczenie podłoży melasowych w hodowli wybranych gatunków zielenic., 2015, 26-26
 107. 2015, Wpływ dodatku betainy na czułość detekcji Talaromyces flavus techniką real-time PCR., 2015, 25-25
 108. 2015, Porównanie właściwości reologicznych i biochemicznych pektyn owocowych ekstrahowanych w roztworze kwasu cytrynowego., 2015, 24-24
 109. 2015, Wpływ biologicznej obróbki wstępnej biomasy ligninocelulozowej na jakość i wydajność biogazu., 2015, 22-22
 110. 2015, Zmiany nanostruktury polisacharydów ścian komórkowych pod wpływem degradacji enzymatycznej., 2015, 21-21
 111. 2015, Wpływ stresu cieplnego i deficytu wody na wymianę gazową pszenicy jarej., 2015, 19-19
 112. 2015, Właściwości kwasowo-zasadowe układu ramonolipid/H2O/KCl., 2015, 18-18
 113. 2015, Modelowanie SBR oraz ocena efektywności usuwania związków zanieczyszczeń w różnych warunkach tlenowych., 2015, 16-16
 114. 2015, Modelowanie współczynnika przewodnictwa wodnego w strefie nasyconej w oparciu o mikrotomograficzne zobrazowania ośrodka porowatego., 2015, 13-13
 115. 2015, Wpływ biowęgla na właściwości gleby płowej z trawą i ugorowanej – zawartość wapnia i magnezu., 2015, 12-12
 116. 2015, Degradacja polisacharydów roślinnej ściany komórkowej w czasie fizjologicznego dojrzewania owocu pomidora., 2015, 11-11
 117. 2015, Zmiany aktywności metabolicznej szczepów Neosartorya w zależności od dostępności tlenu w środowisku., 2015, 8-8
 118. 2015, The stiffening of the cell walls observed during physiological softening of pears, Biomolecules and Nanostructures 5, Jaroszowice near Kraków. Poland, 13-17.05.2015 r., P-46: 117
 119. 2015, Carotenoids shield algal cells from excess radiation., 2015, 147-147
 120. 2015, Modelling of 3D cellular structures using mass-spring system approach., 2015, 033, 74-75
 121. 2015, Metabolic and genetic profile of selected heat-resistant Byssochlamys strains and its decimal reduction time (D value) at 80o and 95oC, 2015, 128-128
 122. 2015, Development of PCR method for detection of Neosartorya fischeri and Aspergillus fumigatus in fresh strawberries and metabolic characterization of selected strains., 2015, 125-125
 123. 2015, Development of method for detection of the genus Neosartorya in strawberry juice., 2015, 92-92
 124. 2015, Ilościowe oznaczenia warukulogenu i fumitremorginy C przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas., 2015, PJ-24; 411-411
 125. 2015, Soil carbon dynamics affected by seasonal water repellency ., 2015, 269-269
 126. 2015, Zastosowanie termograwimetrii sprzężonej ze spektroskopią masową i spektrometrią podczerwieni do badań właściwości chemicznych i fizykochemicznych gleb i ich związków humusowych / Application of thermogravimetry coupled with mass and infrared spectrometry, 2015, j.pol. 225-225-j.ang. 432-432
 127. 2015, Reakcja bakterii metanotroficznych na warunki tlenowe – wiedza nie wyjaśniona / Response of methane oxidizing bacteria to oxygen status – unexplained knowledge., 2015, j.pol. 214-214-j.ang. 420-420
 128. 2015, Pochłanianie metanu przez gleby – wpływ sposobu użytkowania terenu / Consumption of methane by soils: effect of land use., 2015, j.pol. 213-213-j.ang. 419-419
 129. 2015, Ocena zmienności wilgotności gleby na terytorium Polski z pomiarów satelitarnych / Soil moisture variability assessment on Polish territory from satellite measurements., 2015, j.pol. 210-210-j.ang. 415-415
 130. 2015, Wpływ erozji na modyfikację gleb płowych (Haplic Luvisol) w obszarach lessowych Wyżyny Lubelskie / The effect of erosion on modification of brown – grey soils (Haplic Luvisol) in loess areas of the Lublin Upland, 2015, j.pol. 184-184-j.ang. 389-389
 131. 2015, Wpływ erozji na zróżnicowanie wybranych właściwości gleby w obszarze lessowym Działów Grabowieckich (Wyż. Lubelska) / Effect of Erosion on Changes of Some Soil Properties in Loess Area of Działy Grabowieckie (Lublin Upland), 2015, j.pol. 125-125-j.ang. 324-324
 132. 2015, Wstępne badania dotyczące detekcji grzybów termoopornych z wykorzystaniem łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) / Preliminary study on detection of heat – resistant fungi using polymerase chain reaction (PCR)., 2015, j.pol. 110-110-j.ang. 309-309
 133. 2015, Różnorodność genetyczna archaea utlaniających amoniak w glebie pod wpływem kompostowanych materiałów odpadowych / Genetic diversity of ammonia oxidizing archaea under the influence of organic waste composts., 2015, j.pol. 109-109-j.ang. 308-308
 134. 2015, Analiza procesu koagulacji związków humusowych w obecności jonów cynku i w zróżnicowanych warunkach pH / Analysis of coagulation process of humus substances in the presence of zinc ions and in varied pH., 2015, j.pol. 95-95-j.ang. 292-292
 135. 2015, Effect of biochar on the thermal properties and processes in the soil. / Wpływ biowęgla na właściwości cieplne i procesy zachodzące w glebie., 2015, j.pol. 77-77-j.ang. 270-270
 136. 2015, Charakterystyka zjawiska rozbryzgu z wykorzystaniem tzw. szybkich kamer / Characterisation of the splash phenomenon using highspeed cameras, 2015, j.pol. 44-44-j.ang. 228-228
 137. 2015, Badanie siły uderzenia kropli wody z wykorzystaniem dynamicznego czujnika siły, 2015, 92-92
 138. 2015, Analiza profilu genetycznego Archaea utleniających amoniak w ocenie jakości gleby nawożonej pofermentem lub mączką zwierzęcą., 2015, 50-51
 139. 2015, Aktywność dehydrogenazowa jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem, 2015, 36-37
 140. 2015, Zastosowanie LC/QQQ w analizie mykotoksyn grzybów termoopornych., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Tom I: 29-33
 141. 2015, Genetic and Metabolic Intraspecific Biodiversity of Ganoderma lucidum., BioMed Research International, 2015(Article ID 726149)
 142. 2015, Enhanced Phytoremediation of Crude Oil-Polluted Soil by Four Plant Species: Effect of Inorganic and Organic Bioaugumentation., International Journal of Phytoremediation, 17(12): 1253-1261
 143. 2015, TDR Technique for Estimating the Intensity of Evapotranspiration of Turfgrasses, The Scientific World Journal, 2015(Article ID 626545)
 144. 2015, Scalar field as a time variable during gravitational evolution., Physical Review D, 92(6), DOI: 10.1103/PhysRevD.92.064031
 145. 2015, Soil microbial functionality in response to dairy sewage sludge and mineral fertilisers application under winter rape., International Journal of Environmental Science and Technology, 12(11): 3675-3684
 146. 2015, Talaromyces flavus – charakterystyka i znaczenie., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015, Tom I, Część II: 118-124
 147. 2015, Ocena jakości mikrobiologicznej gleby i truskawek z plantacji przemysłowych., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015, Tom I, Część II: 111-117
 148. 2015, Charakterystyka profilu metabolicznego grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamys wyizolowanych z gleby i truskawek., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015, Tom I, Część II: 104-110
 149. 2015, Występowanie mikroorganizmów w przecierach truskawkowych oraz ocena potencjału metabolicznego wybranych izolatów grzybów., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015, Tom I, Część II: 40-46
 150. 2015, Profilowanie metaboliczne grzybów z rodzaju Neosartorya i Aspergillus wyizolowanych z truskawek., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015, Tom I, Część II: 32-39
 151. 2015, Effect of glucose on fatigue-induced changes in the microstructure and mechanical properties of demineralized bovine cortical bone., Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials, 13(3): e220-e227
 152. 2015, Ocena zmian struktury suszonej tkanki wiśni poddanej wstępnie obróbce osmotycznej wspomaganej ultradźwiękami., Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 3(100): 123-137
 153. 2015, Influence of roasting pretreatment on high-oleic rapeseed oil quality evaluated by analytical and sensory approaches., International Journal of Food Science and Technology, 50(10): 2208-2214
 154. 2015, Temperature and precipitation effects on wheat yield across a European transect: a crop model ensemble analysis using impact response surfaces., Climate Research, 65: 87-105
 155. 2015, Multifractal analysis of meteorological time series to assess climate impacts., Climate Research, 6539-52
 156. 2015, Role of coat structure in mechanical properties of yellow and black rape seeds., Journal of Cereal Science, 65: 298-302
 157. 2015, Characterization of Metabolic Profile of Talaromyces Flavus With BIOLOG FF Microplates., 2015, 106-106
 158. 2015, Analiza właściwości fizycznych ziarna zbóż zróżnicowanego pod względem wielkości z zastosowaniem analizatora SKCS., 2015, 64-64
 159. 2015, Biomasa sypka. Właściwości, problemy oraz nowa metoda badawcza., 2015, 59-59
 160. 2015, Characterization of sorption properties of selected soils by using potentiometric titration method., 2015, 56-56
 161. 2015, Application of water vapor adsorption method to evaluate soils sorption properties., 2015, 55-55
 162. 2015, Fizykochemiczne właściwości nasion łubinu ze szczególnym uwzględnieniem łubinu białego (Lupinus albus L.), 2015, 49-49
 163. 2015, Modelowanie efektów dynamicznych wywołanych rozpoczęciem opróżniania silosu zbożowego., 2015, 31-31
 164. 2015, Analysis of sorption properties of humic and fulvic acids originating from different soils using potentiometric titration method., 2015, 11-11
 165. 2015, Application of potentiometric methods to studies of physicochemical interactions between soil humic substances and zinc ions at wide pH range., 2015, 10-10
 166. 2015, Rolnictwo precyzyjne szansą zachowania bioróżnorodności i ochrony środowiska, a także gwarantem produkcji bezpiecznej żywności, 2015, 28-28
 167. 2015, Mechanical properties of sawdust and woodchips., Fuel, 159: 900-908
 168. 2015, Biological activity and microbial genetic diversity of bare-fallow and grassland soils., Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science, 65(7): 648-657
 169. 2015, High-Resolution Continuum Source Atomic Absorption Spectrometry with Microwave-Assisted Extraction for the Determination of Metals in Vegetable Sprouts., Analytical Letters, 48(14): 2272-2287
 170. 2015, Shrink-swell potential, hydraulic conductivity and geotechnical properties of clay materials for landfill liner construction., International Agrophysics, 29(3): 365-375
 171. 2015, Development of optimum substrate compositions in the methane fermentation process., International Agrophysics, 29(3): 313-321
 172. 2015, Thin-layer chromatography coupled with biological detection to screen natural mixtures for potential drug leads., Phytochemistry Letters, 11: 445-454
 173. 2015, Cultivation of Chlorella protothecoides in photobioreactors: The combined impact of photoperiod and CO2 concentration., Engineering in Life Sciences, 15(5): 533-541
 174. 2015, Alterations of the lipid content and fatty acid profile of Chlorella protothecoides under different light intensities., Bioresource Technology, 196: 72-77
 175. 2015, Wpływ jonów metali dwuwartościowych na właściwości reologiczne matrycy polisacharydowej z wytłoków jabłkowych., Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 99(2): 103-113
 176. 2015, Effect of Ca2+, Fe2+ and Mg2+ on rheological properties of new food matrix made of modified cell wall polysaccharides from apple., Carbohydrate Polymers, 133: 547-555
 177. 2015, Sustainable Development of One of the Poorest Province of the European Union: Lublin Voivodeship, Poland – Attempt of Assessment / Rozwój zrównoważony jednego z najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej, Województwa Lubelskiego – próba oceny., Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 10(2): 137-149
 178. 2015, Selection of shape parameters that differentiate sand grains, based on the automatic analysis of two-dimensional images., Sedimentary Geology, 327: 14-20
 179. 2015, Broadband Dielectric Measurements of Apple Fruits using Open-Ended Dielectric Probes., 2015, 126-126
 180. 2015, Impact of the TDR Pulse Width on the Reflection Amplitude and its Dependence on Soil Dielectric Loss and Electrical Conductivity., 2015, 86-86
 181. 2015, Determination of Complex Dielectric Permittivity Spectra from the Analysis of Electrical Signal Reflection in Transmission Lines of Various Lengths., 2015, 84-84
 182. 2015, Porous Corundum Plate Sensor for Atmospheric Water Deposits’ TDR Measurements, 2015, 83-83
 183. 2015, Water vapour sorption on mixtures of podzolic soils with organic fertiliser Rosahumus / Adsorpcja pary wodnej na mieszaninach gleb pseudobielicowych i nawozu organicznego Rosahumus., Acta Agrophysica, 22(3): 301-310
 184. 2015, The effect of drought stress on wettability of barley leaf surface / Wpływ stresu suszy na zwilżalność powierzchni liści jęczmienia., Acta Agrophysica, 22(3): 261-268
 185. 2015, Effects of soil deformation and surface mulching on soil physical properties and soybean response related to weather conditions., Soil & Tillage Research, 153: 175-184
 186. 2015, Multifractal analysis of meteorological time series to assess climate impact on chosen regions of Europe., 2015, 17-17
 187. 2015, What is a stronger determinant of soil respiration: soil temperature or moisture?, 2015, 19-19
 188. 2015, The effect of combination of drought and heat stresses on plant transpiration and photosynthesis., 2015, 24-24
 189. 2015, Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 20/201593-97
 190. 2015, A System for Recording the Dynamics of the Water Drop’s Impact on a Surface., Measurement and Control, 48(5): 149-156
 191. 2015, Rapeseed oil „Kropla Zdrowia®” – nutraceutical?, 2015, PS-092-s.134
 192. 2015, Biological pretreatment to improve biogas production., 2015, PS-091-s.133
 193. 2015, The comparison of oils., 2015, PS-090-s.132
 194. 2015, Geometrical and friction properties of perennial grasses and their weeds in view of an electro-separation method., International Agrophysics, 29(2): 185-191
 195. 2015, Rozwiązanie sprzętowe do realizacji urządzenia ENOS oraz krótkie omówienie architektury oprogramowania., 2015, 32-32
 196. 2015, Wykorzystanie mikroskopii Ramana w badaniu składu ścian komórkowych warzyw i owoców., 2015, 31-31
 197. 2015, Monitorowanie stanu mikrobiologicznego nasion rzepaku za pomocą elektronicznego nosa., 2015, 27-27
 198. 2015, Częstotliwościowa analiza obrazów biospecklowych metodą szybkiej transformacji Fouriera (FFT)., 2015, 25-25
 199. 2015, Znaczenie dezintegracji komórkowej w procesie ekstrakcji lipidów z biomasy mikroglonów., 2015, 24-24
 200. 2015, Ocena możliwości energetycznego wykorzystania odpadów szklarniowych., 2015, 22-23
 201. 2015, Wpływ błonnika pokarmowego na strukturę białek glutenowych w mące modelowej., 2015, 21-21
 202. 2015, Właściwości reologiczne i biochemiczne pektyn izolowanych metodą ekstrakcji w kwasie cytrynowym z wybranych owoców kolorowych., 2015, 19-19
 203. 2015, Struktura chemiczna polisacharydów ściany komórkowej miękiszowej tkanki jabłka., 2015, 18-18
 204. 2015, Wpływ fotoperiodu na tempo wzrostu i produktywność biomasy mikroglonów., 2015, 17-17
 205. 2015, Analiza zmian właściwości mechanicznych i nanostruktury ścian komórkowych owoców w wyniku kontrolowanego działania pektynaz., 2015, 16-16
 206. 2015, Wpływ jednoczesnego oddziaływania suszy i wysokiej temperatury na fotosyntezę i transpirację pszenicy jarej., 2015, 14-15
 207. 2015, Badanie wpływu zewnętrznych oddziaływań mechanicznych na strukturę komórkową tkanki rdzenia zewnętrznego bulwy ziemniaka., 2015, 12-12
 208. 2015, Wpływ fal ultradźwiękowych na ściany komórkowe parenchymy jabłka., 2015, 11-11
 209. 2015, Zastosowanie wybranych metod statystycznych w analizie danych spektroskopowych., 2015, 10-10
 210. 2015, Znaczenie, charakterystyka oraz perspektywy badań grzybów termoopornych., 2015, 7-7
 211. 2015, Real-time PCR for detection of Talaromyces flavus., 2015, 22-22
 212. 2015, Effect of fungal treatment in enhancing Phalaris Arundinacea L. Biogas production., 2015, 19-19
 213. 2015, Impact of long-term mineral and organic fertilizer application on the water stability, wettability and porosity of aggregates obtained from two loamy soils., European Journal of Soil Science, 66(3): 577-588
 214. 2015, Supervised classification of cultivars and pits in cherries based on hyperspectral imaging data., 2015, 58-59
 215. 2015, Plant drought memory as potential tool for improving drought tolerance., 2015, 56-57
 216. 2015, Evaluation and optimization of DNA extraction procedures for Talaromyces flavus., 2015, 46-47
 217. 2015, Modification of rheological properties of polysaccharide food matrix made of apple pomace by divalent metal ions., 2015, 44-45
 218. 2015, The Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS) methods in the wastewater treatment plant in Lublin., 2015, 30-31
 219. 2015, DEM modeling of development of rarefaction wave in vertical column of granular solids., 2015, 28-29
 220. 2015, Modeling of saturated hydraulic conductivity coefficient based on x-ray computer tomography imaging., 2015, 22-23
 221. 2015, The effect of addition of biochar on soil total carbon content., 2015, 16-17
 222. 2015, Raman image analysis in the identification of biopolymers in plant cell wall., 2015, 14-15
 223. 2015, The use of meteorological time series to assess climate impact., 2015, 8-9
 224. 2015, Occurrence, Detection, and Molecular and Metabolic Characterization of Heat-Resistant Fungi in Soils and Plants and Their Risk to Human Health., Advances in Agronomy, 132: 161-204
 225. 2015, Influence of some operation variables on continuous separation process of orthogonal pressurized planar electrochromatography., Journal of Chromatography A, 1396: 131-139
 226. 2015, Mixtures of ions and amphiphilic molecules in slit-like pores: A density functional approach., The Journal of Chemical Physics, 142(16), DOI: 10.1063/1.4918640
 227. 2015, Detection of Atmospheric Water Deposits in Porous Media Using the TDR Technique., Sensors, 15(1): 8464-8480
 228. 2015, Evaluation of Structure and Assembly of Xyloglucan from Tamarind Seed (Tamarindus indica L.) with Atomic Force Microscopy., Food Biophysics, 10(4): 396-402
 229. 2015, Hyperspectral and Thermal Imaging of Oilseed Rape (Brassica napus) Response to Fungal Species of the Genus Alternaria., PLoS One, DOI: 10.1371/journal.pone.0122913
 230. 2015, Wpływ stopnia rozdrobnienia biomasy roślinnej na produkcję biogazu., Acta Agrophysica, 22(2): 139-149
 231. 2015, Ocena wielkości erozji w zlewni dwóch połączonych zagłębień bezodpływowych na Płaskowyżu Nałęczowskim (Wyżyna Lubelska) / Assessment of soil erosion in the catchment of two combined closed depressions in the Nałęczów Plateau (Lublin Upland)., Acta Agrophysica, 22(1): 91-101
 232. 2015, Kinetyka zmian zawartości ergosterolu podczas przechowywania nasion rzepaku/ Kinetics of changes in ergosterol content during rapeseed storage., Acta Agrophysica, 22(1): 27-37
 233. 2015, The effect of dairy sewage sludge amendment on repellency and hydraulic conductivity of soil aggregates from two depths of Eutric Cambisol., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 178(2): 270-277
 234. 2015, Wpływ wyjściowego stężenia tlenu na aktywność metanotroficzną wybranych gleb mineralnych., 2015, 299-300
 235. 2015, Nawożenie roślin uprawnych pofermentu z biogazowni rolniczej., 2015, 241-242
 236. 2015, Nawóz z odpadów., 2015, 88-89
 237. 2015, Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – a study on model flour with application of FT-Raman spectroscopy., Journal of RAMAN SPECTROSCOPY, 46(3): 309-316
 238. 2015, Effect of Soil Moisture Content on the Splash Phenomenon Reproducibility., PLoS One, 10(3): e0119269, DOI: 10.1371/journal.pone.0119269
 239. 2015, Effect of the ultrasound-assisted preliminary maceration on the efficiency of the essential oil distillation from selected herbal raw materials., Ultrasonics Sonochemistry, 24: 214-220
 240. 2015, Synthetic zeolites from fly ash as effective mineral sorbents for land-based petroleum spills cleanup., Fuel, 147: 100-107
 241. 2015, The influence of wheat Triticum aestivum L. seed pre-sowing treatment with magnetic fields on germination, seedling growth, and antioxidant potential under optimal soil watering and flooding., Acta Physiologiae Plantarum, 37:59, DOI 10.1007/s11738-015-1802-2): 1-10
 242. 2015, Application of Gas Sensor Arrays in Assessment of Wastewater Purification Effects., Sensors, 15(1): 1-21
 243. 2015, The influence of Si-rich mineral zeolite on the growth processes and adaptive potential of barley plants under cadmium stress., Plant Growth Regulation, 75(2): 557-565
 244. 2015, Use of the Laser Diffraction Method for Assessment of the Pipette Method., Soil Science Society of America Journal, 79(1): 37-42
 245. 2015, The Reasons for Incorrect Measurements of the Mass Fraction Ratios of Fine and Coarse Material by Laser Diffraction., Soil Science Society of America Journal, 79(1): 30-36
 246. 2015, Pore structure, stability and water repellency of earthworm casts and natural aggregates in loess soil., Geoderma, 243-244: 124-129
 247. 2015, Wettability and biogeochemical properties of the drilosphere and casts of endogeic earthworms in pear orchard., Soil & Tillage Research, 145: 55-61
 248. 2015, Estimation of mechanical properties of seeds of common vetch accessions (Vicia sativa L.) and their chemical composition., Genetic Resources and Crop Evolution, 62(3): 361-375
 249. 2015, Production of exopolysaccharide by Rhizobium leguminosarum bv. trifolii and its role in bacterial attachment and surface properties., Plant and Soil, 388(1-2): 211-227
 250. 2015, Do Ca2 +-adsorbing ceramics reduce the release of calcium ions from gypsum-based biomaterials?, Materials Science and Engineering C, 2015, 47256-265
 251. 2015, Laccase production and metabolic diversity among Flammulina velutipes strains., World Journal of Microbiology & Biotechnology, 31(1): 121-133
 252. 2015, The response of rhizosphere microbial properties to flavonoids and NOD factors., Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science, 65(2): 125-131
 253. 2015, Physicochemical characterization of exopolysaccharides produced by Lactobacillus rhamnosus on various carbon sources., Carbohydrate Polymers, 117: 501-509
 254. 2015, Electrical potential oscillations – movement relations in circumnutating sunflower stem and effect of ion channel and proton pump inhibitors on circumnutation., Physiologia Plantarum, 153(2): 307-317
 255. 2015, Combining FT-IR spectroscopy and multivariate analysis for qualitative and quantitative analysis of the cell wall composition changes during apples development., Carbohydrate Polymers, 115: 93-103
 256. 2015, Effect of Storage on Rheology of Water-Soluble, Chelate-Soluble and Diluted Alkali-Soluble Pectin in Carrot Cell Walls., Food and Bioprocess Technology, 8(1): 171-180
 257. 2015, The self-assembled network and physiological degradation of pectins in carrot cell walls., Food Hydrocolloids, 43: 41-50
 258. 2015, Praktyka suszenia fluidyzacyjnego., Innowacje w praktyce. Konferencja - warsztaty - wystawa - spotkania panelowe 2015, 45-46
 259. 2015, Mixtures of ions and amphiphilic molecules in slitlike pores: A density functional approach., The Journal of Chemical Physics, 142, 164703, 16, 1-9
X