Archive

Archive

 1. 2012, Usage of raman microspectroscopy for identification of plant cell wall polysaccharides, 2012, 52-52
 2. 2012, Chemometric study of cell wall composition of different vegetables, 2012
 3. 2012, Modyfikacja tekstury jabłek przy zastosowaniu jonów wapnia, 2012
 4. 2012, The role of chlorophyll and starch content in biospeckle activity of apples, 2012
 5. 2012, Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej., 2012, 77-77
 6. 2012, Water stable and non stable soil aggregates and their pore size distributions, 2012, 870-871
 7. 2012, Issledowanje tekstury gliniastych minerałow i poczw, modificorowanych polielektrolitami, 2012, 41-42
 8. 2012, Processy wywietriwanija w serych lesnych poczwach trech razlicznych ekosystem., 2012, 12-13
 9. 2012, Methane production and consumption in less soil as affected by slope position, 2012, 1520-1520
 10. 2012, Detection of bruises in apples using hyperspectral data, 2012, 8-8
 11. 2012, Utylizacja odpadów w energetyce, 2012
 12. 2012, Wpływ transportu samochodowego na środowisko, 2012
 13. 2012, Organic carbon and humic substances fractions in soil aggregates, 2012, 215-217
 14. 2012, Soil organic mater causes a shift in hydrological behaviour of agricultural soils, 2012
 15. 2012, Acid and alkali effect on surface properties of soils and their mineral constituents, 2012, 127-127
 16. 2012, Możliwości pozyskiwania paliw odnawialnych z hodowli glonów, 2012
 17. 2012, Spektroskopia FT-IR białek glutenowych otrzymanych z ziarna pszenicy zwyczajnej pokrytego nanocząstkami srebra, 2012, 18-18
 18. 2012, Mikrobiologiczna ocena jakości nasion rzepaku, wytłoków oraz poekstrakcyjnej śruty przechowywanych w kontrolowanych warunkach, 2012, 183-184
 19. 2012, Energia fal, 2012
 20. 2012, Zaczarowane magnesy, 2012
 21. 2012, Siedzące kropelki, 2012
 22. 2012, Źródła energii na przykładzie wiatru, wody oraz przemian elektrochemicznych, 2012
 23. 2012, Fermentacja metanowa – alternatywne źródło energii, 2012
 24. 2012, Applicability of Drought Index in the Soil Water Dynamics Modelling, 2012
 25. 2012, Wpływ stanu energetycznego wody w glebie na jej właściwości spektralne, 2012
 26. 2012, Zaburzenia przepływu w cewniku centralnym jako przyczyna zakażenia, 2012
 27. 2012, Elektromagnetyzm wokół nas, 2012
 28. 2012, Zaczarowane magnesy, 2012
 29. 2012, Magia materiałów sypkich, 2012
 30. 2012, Charakterystyka właściwości fizykochemicznych wybranych odmian jęczmienia jarego o zróżnicowanej odporności na stres suszy, 2012, 91-92
 31. 2012, Zmiany gęstości ładunku powierzchniowego korzeni żyta Secale cereale L. rosnących w podłożu skażonym miedzią i cynkiem, 2012, 89-90
 32. 2012, Biospeckle – the application for evaluation of fruits and vegetables, 2012
 33. 2012, Woda – źródło życia, spojrzenie z oddali, 2012
 34. 2012, Biohydrology – it has its uses, 2012
 35. 2012, Wykorzystanie pomiarów satelitarnych do rozpoznawania elementów środowiska, 2012
 36. 2012, Usowicz: Ocena wilgotności powierzchniowej warstwy gleby w skali kraju z pomiarów satelitarnych w misji ESA SMOS i danych naziemnych, 2012, 152-155
 37. 2012, The SWEX at the area of Eastern Poland: Comparison of soil moisture obtained from ground measurements and SMOS satellite data, 2012
 38. 2012, Spatial variability of specific surface area of arable soils in Poland, 2012
 39. 2012, Statistical-physical model of the hydraulic conductivity, 2012
 40. 2012, Spatial and temporal variability of soil moisture on the field with and without plants, 2012
 41. 2012, Technika zobrazowań hiperspektralnych w badaniach agrofizycznych, 2012
 42. 2012, The influence of physicochemical properties of humic acids originated from peaty – muck soils on interactions with copper and manganese ions, 2012
 43. 2012, Wpływ dodatku w postaci osadu pofermentacyjnego na właściwości fizyczne gleby, 2012
 44. 2012, Wpływ wybranych alkaloidów i inhibitorów kanałów jonowych na aktywność biospeckli jabłek, 2012, 13-13
 45. 2012, Effect of metabolism inhibitors on biospeckle activity in apple tissue, 2012, 14-14
 46. 2012, Effect of cytochalasin B on biospeckle activity in apple tissue, 2012
 47. 2012, Biomasa mikroalg – otrzymywanie i możliwości wykorzystania, 2012
 48. 2012, Environmental conditions and algal biomass productivity, 2012
 49. 2012, DEM analysis of loads on disc inserts immersed in grain during silo filling and discharge, 2012, 158-163
 50. 2012, Eksperyment i symulacja komputerowa procesu propagacji energii cieplnej w rzepaku, 2012, 189-190
 51. 2012, Nieniszczące szerokopasmowe pomiary właściwości elektrycznych gleby i materiałów roślinnych w celu oceny ich jakości, 2012, 9-10
 52. 2012, Determination of soil salinity and water content using FDR sensors, 2012, 1156-1156
 53. 2012, Regional Laboratory of Renewable Energy and the study conducted in the Laboratory of Molecular and Environmental Microbiology, 2012
 54. 2012, Vertical Load on Disc Embedded in Static and Flowing Grain: Experimental and DEM Simulations, 2012
 55. 2012, Mechanical properties of Potato Starch modified by moisture content and addition of lubrificat, 2012
 56. 2012, Wykorzystanie spektroskopii wibracyjnej w badaniu ścian komórkowych warzyw i owoców, 2012, 28-28
 57. 2012, Methane production and oxidation in soil as affected by the slope position, 2012, 1520-1520
 58. 2012, Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w badaniach jakościowych miodu, 2012
 59. 2012, Prototyp niskoczęstotliwościowego czujnika przenikalności elektrycznej materiałów pochodzenia rolniczego, 2012
 60. 2012, Development of the numerical model of the plant tissue using Finite Element Method, 2012, 85-85
 61. 2012, Two Contact Models in Simulations of Outflow of Rapeseed from a Model Silo, 2012
 62. 2012, Experimental and numerical studies on uniaxial compression behavior of slightly oblong particles at crossover from Quasi-2D to 3D, 2012
 63. 2012, Wpływ nawożenia gleb uprawnych na zanieczyszczenie wód i powietrza, 2012, 49-49
 64. 2012, Mikroskopia optyczna – obiektywna metoda wyznaczania kształtu cząstek, 2012, 23-23
 65. 2012, Wykorzystanie kapsułek wykonanych z alginianu sodu do modyfikacji biochemicznych gleby, 2012, 19-19
 66. 2012, Ocena kiszonek z roślin energetycznych i runi łąkowej jako kosubstratów w procesie przetwarzania biomasy i produkcji biometanu, 2012, 20-20
 67. 2012, Ocena wpływu środków chemicznych na cechy agrofizyczne i gospodarcze rzepaku, 2012, 21-21
 68. 2012, Fitoekstrakcja zanieczyszczeń metalicznych wspomagana roślinnymi regulatorami wzrostu, 2012, 27-27
 69. 2012, Wydajność zgazowywania różnych substratów w procesie fermentacji metanowej, 2012, 31-31
 70. 2012, Badanie właściwości hydrofizycznych gleb modyfikowanych osadami pofermentacyjnymi, 2012, 32-32
 71. 2012, Badanie właściwości dielektrycznych różnych gatunków miodu pojemnościowym czujnikiem powierzchniowym, 2012, 33-33
 72. 2012, Analiza pamięci stresu wodnego u roślin jęczmienia poddanych dwukrotnej suszy, 2012, 35-35
 73. 2012, Analiza mieszanin gazowych związków chemicznych za pomocą chromatografii gazowej, 2012, 37-37
 74. 2012, Technika zobrazowań hiperspektralych w badaniach materiałów pochodzenia biologicznego, 2012, 38-38
 75. 2012, Właściwości mechaniczne skrobi o różnej wilgotności mierzone na AFM w odniesieniu do makroskopowych pomiarów, 2012, 39-39
 76. 2012, Czynniki warunkujące optymalną produkcję biomasy mikroglonów, 2012
 77. 2012, Proces fermentacji metanowej sposobem otrzymywania pełnowartościowego nawozu organicznego, 2012
 78. 2012, Ocena wpływu środków chemicznych na cechy agrofizyczne i gospodarcze rzepaku, 2012, 28-29
 79. 2012, Zależność pomiędzy zawartością anionów w utworach murszowych a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, 2012, 81-82
 80. 2012, Próba określenia kąta zwilżania murszy poddanych działaniu środka strukturotwórczego, 2012, 80-80
 81. 2012, Ewaluacja biomateriałów metodą biospeckli, 2012, 17-17
 82. 2012, Application of biospeckle method for monitoring the bull’s eye rot development and quality changes of apples after various storage methods, 2012
 83. 2012, Monitoring of the bull’s eye rot development and quality changes of apples subjected to various storage methods using biospeckle method, 2012
 84. 2012, Methane fermentation process for utilization of organic waste: biogas-profitability study for chosen substrates, 2012
 85. 2012, Isolation, identification and screening of cellulolytic microorganisms from soil and organic waste, 2012, 2145-2145
 86. 2012, Evaluation of surface soil moisture from satellite and ground-based measurements, 2012, 1203-1203
 87. 2012, Biochemical potential and molecular identification of microorganisms isolated from soil and different organic wastes, 2012, 2131-2131
 88. 2012, Ocena aktywności pektynolitycznej środowiskowych szczepów Aspergillus sp. na wybranych podłożach indukcyjnych, 2012, 33-33
 89. 2012, Dynamika zmian aktywności proteolitycznej i celulolitycznej szczepów Aspergillus sp. na podłożu zawierającym produkty odpadowe przemysłu spożywczego, 2012, 55-55
 90. 2012, The BIOLOG ECOPLATES® carbon sources microbial utilization as method for evaluation of the metabolic potential of soil amended with dairy sewage sludge, 2012, 22-22
 91. 2012, Aktywność enzymatyczna oraz zróżnicowanie genetyczne bakterii nitryfikacyjnych w glebie ugorowanej, 2012, 44-45
 92. 2012, Ocena wybranych parametrów mikrobiologicznych gleby nawożonej osadem pofermentacyjnym, 2012, 28-28
 93. 2012, Spatial distribution of surface soil moisture from satellite measurements on territory of Poland and Slovakia, 2012, 818-822
 94. 2012, Aktywność i różnorodność metaboliczna mikroorganizmów w wybranych warstwach gleby nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich, 2012, 52-53
 95. 2012, Charakterystyka mikrobiologiczna wybranych odpadów organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii i grzybów celulolitycznych, 2012, 50-51
 96. 2012, Evaluation of the efficiency of enzymes synthesis by molds of the fungal strains isolated from dairy sewage sludge, 2012, 97-97
 97. 2012, Crop responses to soil compaction, 2012, 27-36
 98. 2012, Metoda osadzonej kropli w badaniach materiału glebowego, 2012, 34-34
 99. 2012, Zastosowanie metody miareczkowania potencjometrycznego w badaniach korzeni roślin, 2012, 36-36
 100. 2012, Badanie wydzielin woskowych liści jęczmienia jarego za pomocą spektroskopii FTIR, 2012, 30-30
 101. 2012, Charakterystyki fizykochemiczne gleb murszowych – wybrane metody badań, 2012, 18-18
 102. 2012, Zawartość wybranych makroelementów w pszenicy determinowana toksycznością glinu, 2012, 119-119
 103. 2012, Wpływ podwyższonego stężenia glinu i miedzi na zawartość magnezu w wybranych roślinach uprawnych, 2012, 118-118
 104. 2012, Zawartość metali ciężkich w glebie torfowo-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami komunalnymi, 2012, 105-105
 105. 2012, Sorpcja metali ciężkich w glebie zdegradowanej materiałami budowlanymi, 2012, 19-19
 106. 2012, Wymiar fraktalny ekstrudatów pszeniczno-rzepakowych, 2012
 107. 2012, Zależność pomiędzy stężeniem wybranych jonów metali a wartością współczynnika chłonności wodnej w glebach murszowych, 2012, 59-60
 108. 2012, Badanie potencjalnej mobilności Pb, Cd i Cr (VI) z umiarkowanie zanieczyszczonej gleby gruntów rolnych do wód gruntowych – badania modelowe, 2012, 61-61
 109. 2012, Właściwości sorpcyjne monojonowych form mad, 2012, 106-106
 110. 2012, Zawartość metali ciężkich w wybranych odpadach organicznych, 2012, 76-76
 111. 2012, Podatność magnetyczna gleby torfowo-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami komunalnymi, 2012
 112. 2012, Wpływ flokulantów poliakryloamidowych na wybrane właściwości fizykochemiczne gleb organicznych, 2012, 80-80
 113. 2012, A talajok víz- és szerves folyadék-visszatartó képességének változása kationos felületaktív anyaggal történő kezelés hatására, 2012, 39-40
 114. 2012, Fractal dimension of organic soil, 2012, 32-32
 115. 2012, Influence of temperature on moorsh soils at different stages of transformation as resulting from changes of optical characteristics of humic acids, 2012, 29-29
 116. 2012, Studies of acidic properties of humic acids derived from mucks under phospates ions influence, 2012, 25-25
 117. 2012, Magia napięcia powierzchniowego, 2012
 118. 2012, Elektromagnetyzm wokół nas, 2012
 119. 2012, Eksperymenty fizyczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, 2012
 120. 2012, Dynamiczne plamki, 2012
 121. 2012, Co smakuje bakteriom metanowym? Czyli biogaz od kuchni, 2012
 122. 2012, Bliskie spotkania z chromatografią – wyczaruj swoją tęczę, 2012
 123. 2012, Bawić ucząc – chemia wokół nas, 2012
 124. 2012, Research trends of agrophysics in Poland, 2012, 19-24
 125. 2012, Modelowanie metodą elementów dyskretnych procesów mechanicznych w ośrodkach rozdrobnionych, 2012, 88-89
 126. 2012, Regulacje prawne niemieckiego i polskiego rynku biopaliw, 2012, 87-88
 127. 2012, Charakterystyka oleju rzepakowego „KROPLA ZDROWIA”, 2012, 86-86
 128. 2012, Wyznaczanie wilgotności i zasolenia gleby za pomocą sensora FDR, 2012, 84-84
 129. 2012, Zależność pomiędzy zawartością anionów w murszach a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, 2012, 81-82
 130. 2012, Wpływ ściółkowania oraz molekularnych sygnałów symbiozy na wzrost grochu, V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego pt: ”Agrofizyka dla produkcji rolniczej i przemysłu spożywczego”, 19-21.09.2012, Puławy, str. 77-78
 131. 2012, Próba określenia kąta murszy poddanych działaniu środka strukturotwórczego, 2012, 80-80
 132. 2012, Zastosowanie modeli – HYDRUS-1D oraz SVM, do przewidywania wilgotności gleby, 2012, 64-65
 133. 2012, Ocena barwy skórki jabłek klonów odmiany Braeburn, 2012
 134. 2012, Aktywność biospeckli jabłek w trakcie rozwoju choroby grzybowej, 2012, 45-46
 135. 2012, Przydatność badań agrofizycznych w genetyce i hodowli roślin, 2012, 33-38
 136. 2012, Perspektywy rozwoju badań agrofizycznych, 2012, 23-25
 137. 2012, Zastosowanie metody biospeckli w analizie rozwoju porażeń grzybowych owoców, 2012, 55-56
 138. 2012, Wpływ związków żelaza na kształt cząstek frakcji piaszczystej wyznaczany za pomocą mikroskopii optycznej, 2012, 32-33
 139. 2012, Ocena jakości kiszonek stosowanych w produkcji biometanu, 2012, 22-23
 140. 2012, Wykorzystanie glonów do modyfikacji warunków biochemicznych gleby, 2012, 20-21
 141. 2012, Charakterystyka powierzchni murszów poddanych działaniu podwyższonych temperatur wyznaczona metodą adsorpcji-desorpcji, 2012, 9-11
 142. 2012, Proces fermentacji metanowej sposobem otrzymywania pełnowartościowego nawozu organicznego, 2012, 15-29
 143. 2012, Wybrane zagadnienia z obszaru energii odnawialnej, 2012, 4-14
 144. 2012, Czynniki warunkujące wzrost biomasy mikroalg, 2012, 81-89
 145. 2012, Metody wzbogacania i oczyszczania biogazu, 2012, 65-71
 146. 2012, Application of sodium alginate capsules for the algae immobilization, 2012, 15-15
 147. 2012, Postharvest quality evaluation with thermal imaging, 2012, 14-14
 148. 2012, Methods of pretreatment to improve the efficiency of biogas production, 2012, 13-13
 149. 2012, Wettability of barley leaves cultivated under drought conditions, 2012, 12-12
 150. 2012, The solid surface characterization by wettability and the contact angles measurement using the sessile drop method, 2012, 11-11
 151. 2012, The sea sand disruption method (SSDM) in the procedure of essential oil components estimation in pine (Pinus Syvestris L.) needle material, 2012, 10-10
 152. 2012, Physical methods in agriculture and environment protection, 2012, 9-9
 153. 2012, Designing of bacterial exopolysaccharides from lactic acid bacteria, 2012, 6-6
 154. 2012, Selekcja gatunków mikroalg do hodowli na cele energetyczne, 2012, 72-80
 155. 2012, Selekcja mikroorganizmów do wykorzystania w procesie fermentacji metanowej, 2012, 29-29
 156. 2012, Calorific value of the biomass of selected algae species., 2012, 7-7
X