Archive

Archive

 1. 2014, ICO Statistics on Coffee., Komitet Agrofizyki PAN//Wydawnictwo Naukowe FRNA, 2014, 1-632
 2. 2014, The biospeckle method for the investigation of agricultural crops: A review., Optics and Lasers in Engineering, 2014, 52276-285
 3. 2014, Modelowanie właściwości mechanicznych tkanek roślinnych metodą elementów skończonych., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 2012, 22-22
 4. 2014, Contact angle and surface free energy of plant leaves and their changes under drought conditions., Methodology of system approach to study drought tolerance in barley, 2014, 19,79-93
 5. 2014, Modelowanie transportu wody w glebie – Implementacja numeryczna równania Richardsa., 2014, 85-85
 6. 2014, A method for precision irrigation control in greenhouse experiment and its use to study drought stress effect on spring barley., Methodology of system approach to study drought tolerance in barley, 2014, 19(3): 29-46
 7. 2014, Two Centuries of Coffee Markets and Trade., FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research, 2014, ISBN: 978-83-60489-27-7, str. całości 1-418, l.ark.wyd. 15,8(nośnik CD-BOOK): 1-418
 8. 2014, Ananasy produkcja i wartość odżywcza., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2014, ISBN: 978-83-60489-26-0, str. całości 1-152, l.ark.wyd. 12,4(nośnik CD-BOOK): 1-152
 9. 2014, Wpływ dodatków wzbogacających wartość odżywczą na teksturę bezglutenowego pieczywa chrupkiego., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2014, (578): 49-60
 10. 2014, Dobór optymalnych długości fal do identyfikacji obić w jabłkach oraz identyfikacji odmian jabłek w oparciu o obrazowanie huperspektralne., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 78-81
 11. 2014, Określenie wpływu błonników roślinnych na strukturę białek glutenowych., 2014, 19-19
 12. 2014, Influence of shape of particle size distribution on mechanics of uniaxially compressed granular packings., 2014
 13. 2014, Pitfalls and Uncertainties of Using Potentiometric Titration for Estimation of Plant Roots Surface Charge and Acid-Base Properties., American Journal of Plant Sciences, 2014, 5(13): 1862-1876
 14. 2014, Porównanie parametrów olei., 2014
 15. 2014, Linia technologiczna do produkcji oleju “Kropla Zdrowia”., 2014
 16. 2014, Rzepak – jakość odmian jakością oleju., 2014
 17. 2014, „O Instytucie słów kilka…”, 2014
 18. 2014, Wpływ wahań temperatury wierzchniej warstwy gleby na odczyty wilgotności objętościowej aparatem TDR., 2014
 19. 2014, Use of modified zeolite in environmental engineering., BICHИK Teorija i praktika budiwnictwa, 781: 61-67
 20. 2014, Stres, świadomość i inteligencja u roślin., 2014, 147-147
 21. 2014, Kadm-co o nim wiemy?, 2014, 26-26
 22. 2014, Use of zeolite in agriculture and environmental protection., International Scientific Conference "Modern Technologies of zeolite tuff usage in industry, Lviv, Ukraina, 20-22.05.2014 r. ,
 23. 2014, Effect of the Composition and Autoclave Sterilization of Diets for Laboratory Animals on Pellet Hardness and Growth Performance of Mice., Annals of Animal Science, 2014, 14(2): 315-328
 24. 2014, Zastosowanie modyfikowanych zeolitów w procesie usuwania azotanów i fosforanów ze ścieków., 2014
 25. 2014, Charakterystyka temperaturowa przenikalności elektrycznej miodu akacjowego., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Rozdz.): 804-807
 26. 2014, Моделирование процесса очистки стоков в реакторах типа SBR . Сучасні технології у промисловому виробництві., 2014, 70-71
 27. 2014, Формирование биологической пленки в условиях SBR. Сучасні технології у промисловому виробництві., 2014, 25-26
 28. 2014, Bioindication assessment of activated sludge adaptation in a lab-scale experiment., Ecological Chemistry and Engineering S, 2014, 21((4): DOI: 10.1515/eces-2014-0043): 605-616
 29. 2014, Rola potencjału elektrokinetycznego Enterococcus faecalis w patogenezie., 2014, 69-79
 30. 2014, Wpływ zeolitów na zawartość kationów wymiennych w wybranych glebach Lubelszczyzny., 2014
 31. 2014, Mikroglony jako alternatywne źródło biomasy energetycznej., 2014
 32. 2014, Wpływ zeolitów na przyrost biomasy i zawartość białka w gorczyce białej (Sinapis alba)., 2014
 33. 2014, Zmiany czasu oświetlenia w cyklu dobowym i ich wpływ na fotoautotroficzną hodowlę Parachlorella Kessleri, 2014, 76-76
 34. 2014, Biomasa mikroglonów jako innowacyjny substrat do produkcji biogazu., 2014, 62-62
 35. 2014, Conditioners and significance of t-RFLP profile of the assemblage of prokaryotic microorganisms in crude oil polluted soils., African Journal of Biotechnology, 13(44): 4220-4225
 36. 2014, Heat-resistant fungi in soil and plant – risk for human health., 2014
 37. 2014, Multifractal analysis of chosen meteorological time series to assess climate impact in field level., 2014, 59-59
 38. 2014, Field experiment in Lubelskie region to validate crop growth models in temperate climate., 2014, 61-61
 39. 2014, Fungi (heat resistant) – risk for human health and application in organic waste degradation., 2014
 40. 2014, Wykorzystanie źródeł fosforu i siarki przez szczep Trichoderma wyizolowany z osadu ścieków mleczarskich, przy użyciu mikromacierzy fenotypowych (PM)., 2014, 138-140
 41. 2014, Wykorzystanie źródeł węgla przez szczep Trichoderma wyizolowany z osadu ścieków mleczarskich., 2014, 53-56
 42. 2014, Grzyby termooporne – znaczenie, charakterystyka, perspektywy badań., 2014, 45-47
 43. 2014, Mikromacierze fenotypowe w ocenie uzdolnień do wykorzystania azotu przez szczepy Neosartorya fischeri., 2014, 21-23
 44. 2014, Analiza werukulogenu i fumitremorginy C metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas., 2014, 142-143
 45. 2014, Ocena zróżnicowania genetycznego bakterii w masie fermentacyjnej bioodpadów na podstawie genu 16S rDNA metodą elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego., 2014, 89-89
 46. 2014, Skład konsorcjum bakterii zasiedlających masę fermentacyjną na podstawie oceny polimorfizmu długości terminalnych fragmentów restrykcyjnych (tRFLP) genu mcrA., 2014, 49-49
 47. 2014, Analiza metagenomiczna genu 16S rDNA wykorzystująca sekwencjonowanie nowej generacji w ocenie składu konsorcjum bakterii występujących w masie fermentacyjnej., 2014, 32-32
 48. 2014, Ocena wpływu ciśnienia osmotycznego i pH na rozwój termoopornych grzybów Neosartorya fischeri z wykorzystaniem mikromacierzy fenotypowych (PM)., 2014, 18-19
 49. 2014, Wykorzystanie substratów węglowych przez chorobotwórcze grzyby Leptosphaeria maculans i L. biglobosa powodujące suchą zgniliznę kapustnych na rzepaku., 2014, 32-33
 50. 2014, Wykrywanie zakłóceń procesu oczyszczania ścieków w bioreaktorze SBR przy wykorzystaniu e-nosa, Proceedings of ECOpole, 8(1): 147-152
 51. 2014, Modelowanie pracy bioreaktora typu SBR za pomocą symulatora dedykowanego GPS-X., Proceedings of ECOpole, 8(1): 173-179
 52. 2014, Optimization of mutanase production by Trichoderma harzianum., African Journal of Biotechnology, 2014, 13(25): 2538-2546
 53. 2014, Plant growth regulators-assisted phytoextraction., Biologia Plantarum, 2014, 58(1): 1-8
 54. 2014, ZOSTAŃ ODKRYWCĄ FIZYKI, CHEMII i BIOLOGII W PRZYRODZIE – Eksperymenty., Publikacja w ramach projektu pt. "Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie - warsztaty, eksperymenty, badania", realizowanego w przedsięwzięciu "Ścieżki Kopernika (DS/1365/10/W48/ŚK/2013), w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu zarz, 2014, 1-24
 55. 2014, ZOSTAŃ ODKRYWCĄ FIZYKI, CHEMII i BIOLOGII W PRZYRODZIE – Badania., Publikacja w ramach projektu pt. "Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie - warsztaty, eksperymenty, badania", realizowanego w przedsięwzięciu "Ścieżki Kopernika (DS/1365/10/W48/ŚK/2013), w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu zarz, 2014, 1-59
 56. 2014, DEM examination of an influence of particle aspect ratio and sample width on uniaxial compression of assembly of spherocylinders., 2014
 57. 2014, Selected physical properties of dry dog foods., 2014
 58. 2014, Wpływ mikrostruktury na mechaniczne właściwości proszków spożywczych., 2014
 59. 2014, Mechaniczne właściwości sypkiej biomasy., 2014
 60. 2014, Mechanical properties of granular materials and their impact on load distribution in silo., Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, 45(4): 203-211
 61. 2014, Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego oraz inżynierii biosystemów., 2014
 62. 2014, Scientific collaboration between the PAS Institute of Agrophysics and research institutions in Ukraine / Współpraca naukowa Instytutu Agrofizyki PAN z placówkami naukowymi Ukrainy., Annual Report Polish Academy of Sciences, 2014, 35-37
 63. 2014, Indirect evaluation of chemical oxygen demand and suspended solids in bioreactor with activated sludge using gas sensors array., 2014, 15-16
 64. 2014, The bioaugmentation of sequencing batch reactor treating reject water., 2014, 32-33
 65. 2014, The carbon isotopes ratio ( 12C to 13C) on the input and outputs of the municipal wastewater treatment plant in Lublin (Poland)., 2014, 22-22
 66. 2014, Unknown mechanism of plant reaction to drought: changes in surface charge and acidity of roots., 2014, 48-48
 67. 2014, Parameterization of plant tissue microstructure by confocal microscopy for Finite Elements Modelling., 2014, 14-14
 68. 2014, Image analysis – general aspects., 2014, 8-8
 69. 2014, Wykorzystanie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych do oceny zmian zawartości polisacharydów ścian komórkowych jabłka., 2014, 26-26
 70. 2014, The use of atomic force microscopy in food structure assessment., 2014, 6-7
 71. 2014, AFM study on nanostructure and mechanical properties of tamarind xyloglucan., 2014, P1.15
 72. 2014, AFM study on structural changes of cell wall pectin in fruits and vegetables during postharvest ripening., 2014, P1.13
 73. 2014, The nanostructure of pectin, hemicellulose and cellulose in the cell walls of pears of different texture and firmness., 2014, Ref: 3275,-35
 74. 2014, Nanomechanics of cell walls in relation to firmness during pre- and postharvest maturation of pears., 2014, Ref: 3272,-36
 75. 2014, Structural properties of Cell Wall Polysaccharides from apple and carrot pomace., 2014
 76. 2014, Structure of pectins, hemicellulose and cellulose in cell walls of two pear cultivars., 2014, PP-36,-98
 77. 2014, Influence of modified cell wall polysaccharides on rheological properties of food., 2014, PP-34,-97
 78. 2014, Enzymatic degradation and changes in rheological properties of pectins in Daucus carota L. cv. ‘Nerac’ cell walls during postharvest storage., 2014, OP-27,-47
 79. 2014, Young’s modulus of cell walls in pears during pre- and postharvest maturation., 2014, OP-26,-46
 80. 2014, Nanostruktura pektyn, hemicelulozy i celulozy ścian komórkowych gruszek o różnej teksturze., 2014, 171-171
 81. 2014, Właściwości mechaniczne sproszkowanych polisacharydów błon komórkowych., 2014, 147-147
 82. 2014, Matryca polisacharydowa wzbogacona dodatkiem metali jako modyfikator właściwości reologicznych żywności., 2014, 108-108
 83. 2014, Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych., 2014, 85-85
 84. 2014, Modyfikowane polisacharydy ścian komórkowych jako dodatki teksturotwórcze do żywności., 2014, 38-38
 85. 2014, Badanie zmian sztywności materiału ścian komórkowych gruszek zachodzących w czasie dojrzewania owoców za pomocą AFM., 2014, U-37,-59
 86. 2014, Zmiany nanostruktury związków pektynowych ścian komórkowych podczas ich fizjologicznej depolimeryzacji., 2014, U-36,-58
 87. 2014, Influence of metal ions on rheological properties of high dietary fiber powder., 2014, 136-136
 88. 2014, Food texture stabilizer from apple juice by-products., 2014, 137-137
 89. 2014, Ocena składu chemicznego ścian komórkowych jabłka na podstawie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 489-492
 90. 2014, Zastosowanie spektrometrii ramanowskiej oraz FT-IR w analizie matryc polisacharydowych., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 481-484
 91. 2014, Klasyfikacja frakcji włókna pokarmowego na podstawie danych spektralnych., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 485-488
 92. 2014, Stiffness of fruit cell wall studied with an atomic force microscope, str. 13
 93. 2014, Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych., 2014, 15-15
 94. 2014, Badania degradacji polisacharydów obecnych w roślinnej ścianie komórkowej za pomocą obrazowania ramanowskiego., 2014, 11-11
 95. 2014, Struktura i funkcja polisacharydów w ścianach komórkowych roślin., 2014, 7-7
 96. 2014, Observation of changes in cell wall polysaccharides of radish during development., 2014, p. 193-193
 97. 2014, Principal component analysis of raman spectra applied to identifications of biopolymers in plant cell wall., 2014, p. 149-149
 98. 2014, Observation of differences in cell wall polysaccharides composition of carrot root different tissues., 2014, p. 29-30
 99. 2014, Woda – źródło życia, spojrzenie z kosmosu., 2014
 100. 2014, The Effect of Land Use Change on Transformation of Relief and Modification of Soils in Undulating Loess Area of East Poland., The Scientific World Journal, 2014, 2014(Article ID 34804): 1-11
 101. 2014, Wpływ odpadu pofermentacyjnego na mezoporowatość gleby brunatnej wytworzonej na lessie., 2014, 48-48
 102. 2014, Metan w przyrodzie – odkryta karta Czy gaz-zagadka?, 2014, 41-41
 103. 2014, Zmiany CEC w korzeniach wybranych roślin determinowane toksycznością kadmu., 2014, 39-39
 104. 2014, Zastosowanie obrazowania hiperspektralnego w badaniach agrofizycznych., 2014, 37-37
 105. 2014, Zakwaszenie gleb barierą dla wzrostu i plonowania roślin., 2014, 36-36
 106. 2014, Wpływ ultradźwięków i mikrofali na profil kwasów tłuszczowych mikroglonów z gatunku Chlorella Protothecoides., 2014, 34-34
 107. 2014, Pomiary parametrów elektrycznych miodu akacjowego metodą spektroskopii impedancyjnej., 2014, 33-33
 108. 2014, Modelowanie wilgotności gleby z użyciem modelu fizycznego HYDRUS-D1., 2014, 32-32
 109. 2014, Techniki molekularne w detekcji grzybów termoopornych z gatunku Talaromyces flavus., 2014, 31-31
 110. 2014, Skład chemiczny kiszonki z sorgo uwarunkowany nawożeniem azotowym i jego ocena pod kątem produkcji biogazu., 2014, 30-30
 111. 2014, Charakterystyka chemiczna i reologiczna matrycy polisacharydowej z wytłoków jabłkowych wzbogaconej dwuwartościowymi jonami metali., 2014, 29-29
 112. 2014, Zmiany zwilżalności i swobodnej energii powierzchniowej liści jęczmienia pod wpływem stresu suszy., 2014, 27-27
 113. 2014, Wpływ ultradźwiękowej obróbki wstępnej biomasy ligninocelulozowej na efektywność procesu fermentacji metanowej., 2014, 25-25
 114. 2014, Biomasa mikroglonów jako innowacyjny substrat do produkcji biogazu., 2014, 24-24
 115. 2014, Porównanie właściwości substratów stosowanych w procesie metanogenezy., 2014, 23-23
 116. 2014, Zmiany sztywności ściany komórkowej w czasie dojrzewania i przechowywania owoców obserwowane za pomocą AFM., 2014, 22-22
 117. 2014, Pulpa pofermentacyjna z biogazowni rolniczej jako niekonwencjonalny nawóz ., 2014, 21-21
 118. 2014, Zastosowanie perhydrolu a wielkość cząstek zawiesin glebowych wyznaczona metodą DLS., 2014, 18-18
 119. 2014, Analiza wybranych wskaźników zanieczyszczeń w reaktorze typu SBR, VII Sympozjum Doktorantów, „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa, 23.10.2014 r., str. 16
 120. 2014, Transport wody w glebie – modelowanie z wykorzystaniem numerycznej implementacji równania Richardsa., 2014, 14-14
 121. 2014, Wpływ biowęgla na właściwości gleby płowej z trawą i ugorowanej – zawartość węgla organicznego., 2014, 12-12
 122. 2014, Zastosowanie mikroskopii ramanowskiej do badania degradacji polisacharydów roślinnej ściany komórkowej na przykładzie owocu pomidora., 2014, 11-11
 123. 2014, Stres w życiu roślin i ich reakcje biochemiczne., 2014, 10-10
 124. 2014, Ocena występowania grzybów termoopornych N. Fischeri w glebie pod uprawą truskawek z okolic Województwa Lubelskiego., 2014, 8-8
 125. 2014, Wpływ stresu suszy na tempo fotosyntezy., 2014, 19-19
 126. 2014, CO2 flux measurements in the vegetation period of winter wheat in Lubelskie Province., 2014, 20-20
 127. 2014, Self-similarity analysis of chosen agro-meteorological time series., 2014, 3
 128. 2014, Effect of drought and heat stresses on transpiration and photosynthesis of wheat., 2014, 19-20
 129. 2014, Soil Surface Water Resouces Assessment from SMOS Satellite and Ground-Based Measurements, 2014, 367-373
 130. 2014, Atomic force microscopy in analysis of films from processed cell wall polysacchardes., 2014, Chemicke Listy 108, 1091-1097
 131. 2014, Effect of calcium, magnesium and iron ions on rheological properties of polysaccharide matrix from apple pomace., 2014, Chemicke Listy 108, p.1091-1097
 132. 2014, Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – apple cell wall., 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 133. 2014, Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – bacterial cellulose., 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 134. 2014, Preliminary studies of dietary fiber fractions from different fruits based on FTIR and multivariate statistical methods., 2014, Chemicke listy 108, p.911
 135. 2014, Connection of Raman microscopy and multivariate image analysis methods as a useful way to identification polymers in the plant cell wall., 2014
 136. 2014, Hyperspectral imaging in identification the plant cell wall polysaccharides., 2014, Chemicke Listy 108, p.911
 137. 2014, Apparatus for monitoring of microbiological state of seeds based on the electronic analysis of volatile substances., 2014
 138. 2014, Relationships between mixing and extensional behaviour of dough modified by dietary fibre and conformational changes in gluten proteins., 2014, P1.10
 139. 2014, Determination of conformational changes in the gluten structure after addition of dietary fibre by using FT-Raman spectroscopy., 2014, P1.9
 140. 2014, Trace element residues in eggshells of Grey Heron (Ardea cinerea) from colonies of East Poland., North-Western Journal of Zoology, 2014, 10(2): 346-354
 141. 2014, Biosorption of Al+3 and Cd+2 by an Exopolysaccharide from Lactobacillus rhamnosus., Journal of Food Science, 2014, 79(11): T2404-T2408
 142. 2014, Evaluation of nutrients supply in apple trees cultivated in Lubelskie Region / Ocena zaopatrzenia w makro-i mikroelementy jabłoni uprawianych na Lubelszczyźnie., Acta Agrophysica, 2014, 21(4): 507-515
 143. 2014, Impact of extreme climate changes on the predicted crops in Poland / Wpływ ekstremalnych zmian klimatu na prognozowaną produkcję rolniczą., Acta Agrophysica, 2014, 21(4): 415-431
 144. 2014, Effects of chemicals used in cultivation of rapeseed on the microorganisms and their activity in soill / Wpływ środków chemicznych stosowanych w uprawie rzepaku na mikroorganizmy i ich aktywność w glebie., Acta Agrophysica Monographiae , 2014, (3): 1-118
 145. 2014, SURFACE SOIL MOISTURE SATELLITE AND GROUND-BASED MEASUREMENTS / Wilgotność powierzchniowej warstwy gleby. Pomiary satelitarne i naziemne., Acta Agrophysica Monographiae EN, 2014, (1): 1-107
 146. 2014, The effect of grass transpiration on the air temperature., Biologia, 2014, 69(11): 1570-1576
 147. 2014, Heterogeneity of water flow in grassland soil during irrigation experiment., Biologia, 2014, 69(11): 1555-1561
 148. 2014, Transport of iodide in structured clay–loam soil under maize during irrigation experiments analyzed using HYDRUS model., Biologia, 2014, 69(11): 1531-1538
 149. 2014, Water conductivity of arctic zone soils (Spitsbergen)., International Agrophysics, 2014, 28(4): 529-535
 150. 2014, Estimation of antioxidant components of tomato using VIS-NIR reflectance data by handheld portable spectrometer., International Agrophysics, 2014, 28(4): 521-527
 151. 2014, Application of adsorption methods to determine the effect of pH and Cu-stress on the changes in the surface properties of the roots., International Agrophysics, 2014, 28(4): 511-520
 152. 2014, Mechanical properties of potato starch modified by moisture content and addition of lubricant., International Agrophysics, 2014, 28(4): 501-509
 153. 2014, Analysis of interspecies physicochemical variation of grain legume seeds., International Agrophysics, 2014, 28(4): 491-500
 154. 2014, Impact of optical indices on particle size distribution of activated sludge measured by laser diffraction method., Ecological Chemistry and Engineering S, 2014, 21(1): 137-145
 155. 2014, Influence of wheat kernel physical properties on the pulverizing process., Journal of Food Science and Technology, 2014, 51(10): 2648-2655
 156. 2014, The effect of moonlighting proteins on the adhesion and aggregation ability of Lactobacillus helveticus., Anaerobe, 2014, 30161-168
 157. 2014, Cholinesterase inhibitors isolated from bilberry fruit., Journal of Functional Foods, 2014, 11313-321
 158. 2014, Dielectric properties of juices and their variation over time during storage., 2014, P-31
 159. 2014, Soil bound water/free water temperature effect determined by time domain reflectometry., 2014, O-24
 160. 2014, Influence of particle shape and sample width on uniaxial compression of assembly of prolate spheroids examined by discrete element method., Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2014, 416279-289
 161. 2014, The influence of organic matter on the surface area of soils., 2014, p.166-p.167
 162. 2014, Effect of nitrogen fertilizers on methane oxidation in arable soils., 2014, S4P32,-121
 163. 2014, Simulation of Force Spectroscopy Experiments on Galacturonic Acid Oligomers., PLoS One, 2014, 9(9) e107896(DOI: 10.1371/journal.pone.0107896)
 164. 2014, Effect of particle size distribution on micro- and macromechanical response of granular packings under compression., International Journal of Solids and Structures, 2014, 514189-4195
 165. 2014, Effect of particle polydispersity on micromechanical properties and energy dissipation in granular mixtures., Particuology, 2014, 1691-99
 166. 2014, Soil Microbial Functional and Fungal Diversity as Influenced by Municipal Sewage Sludge Accumulation., International Journal of Environmental Research and Public Health, 2014, 11(9): 8891-8908
 167. 2014, The Application of the Biolog EcoPlate Approach in Ecotoxicological Evaluation of Dairy Sewage Sludge., Applied Biochemistry and Biotechnology, 2014, DOI 10.1007/s12010-014-1131-8(174, 4): 1434-1443
 168. 2014, Assessment of the usefulness of particle size distribution measured by laser differaction for soil water retention modelling., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2014, 177(5): 803-813
 169. 2014, Microstructure and micromechanics of polydisperse granular materials: Effect of the shape of particle size distribution., Powder Technology, 2014, 268237-243
 170. 2014, Development of rarefaction wave at discharge initiation of storage silo – DEM simulation, 7. Światowy Kongres Technologii Materiałów Rozdrobnionych / Word Congress on Particle Technology, Chiny, Beijing, 19-22.05.2014 r., 334
 171. 2014, DEM modelling of loads on obstructions buried in grain in a storage silo, 2014, No.-333
 172. 2014, Influence of the method of representing shape of oblong particle on results of DEM simulations of uniaxial compression of granular assembly., 2014, No.-162
 173. 2014, Soil redistribution and crop productivity in loess areas (Lublin Upland, Poland)., Soil & Tillage Research, 2014, 14377-84
 174. 2014, Electrokinetic properties of soil minerals and soils modified with polyelectrolytes., Eurasian Soil Science, 2014, 47(7): 699-706
 175. 2014, Soil microorganisms´ response to Reglone 200 SL / Reakcja mikroorganizmów glebowych na Reglone 200 SL., Acta Agrophysica, 2014, 21(2): 153-164
 176. 2014, Zastosowanie spektroskopii fluorescencyjnej w badaniach mechanizmu interakcji pomiędzy kwasem huminowym a jonami manganu (II)., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 377-380
 177. 2014, Analiza zawartości metali ciężkich w oczyszczonych osadach poprzemysłowych metodą absorbcyjnej spektroskopii atomowej., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 374-376
 178. 2014, Effect of long storage and soil type on the actual denitrification and denitrification capacity to N2O formation., International Agrophysics, 28(3): 371-381
 179. 2014, Comparison of surface soil moisture from SMOS satellite and ground measurements., International Agrophysics, 2014, 28(3): 359-369
 180. 2014, Physical methods of microalgal biomass pretreatment., International Agrophysics, 2014, 28(3): 341-348
 181. 2014, Conformational changes in wheat gluten after using Ag-nanoparticles., International Agrophysics, 2014, 28(3): 311-317
 182. 2014, Statistical relationship between selected physicochemical properties of peaty-muck soils and their fraction of humic acids., International Agrophysics, 2014, 28(3): 269-278
 183. 2014, Ultrasonic waves as a way of hydrolysis of the substrate for biogas production., 2014, 1-12
 184. 2014, Investigation into possible use of methane fermentation digested sludge as fertilizer in agriculture. Zastosowanie zeolitów w ochronie środowiska, 2014, 143-143
 185. 2014, Analiza zawartości Mg, Ca, Zn w glebie nawożonej osadem pofermentacyjnym, 2014, 136-136
 186. 2014, Metody badania zjawiska rozbryzgu powodowanego pojedynczą kroplą symulowanego opadu, 2014, 131-131
 187. 2014, Zróżnicowanie budowy gleb płowych wytworzonych z lessu w rolniczo użytkowanym obszarze działów grabowieckich (Wyż. Lubelska), 2014, 130-130
 188. 2014, Ocena użytkowa zróżnicowanych pod względem budowy gleb płowych wytworzonych z lessu, 2014, 129-129
 189. 2014, Ocena akumulacji materiału glebowego w zlewni dwóch zagłębień bezodpływowych w terenie lessowym, 2014, 128-128
 190. 2014, Wpływ dodatku zeolitu na powierzchnię właściwą wybranych gleb Polski, 2014, 113-113
 191. 2014, Właściwości mikrobiologiczne i biochemiczne pulpy pofermentacyjnej jako potencjalnego źródła materii organicznej w rolnictwie., 2014, 107-107
 192. 2014, Ocena aktywności mikrobiologicznej różnie uwilgotnionych ekosystemów glebowych., 2014, 92-92
 193. 2014, Badanie zawartości wapnia, magnezu i potasu w glebie płowej z biowęglem metodą ASA, 2014, 87-87
 194. 2014, Wpływ materii organicznej na mobilność metali ciężkich, 2014, 83-83
 195. 2014, Zastosowanie sedymentacyjnego analizatora cząstek w badaniach procesów koagulacji w układach kwasów huminowych z jonami miedzi, 2014, 81-81
 196. 2014, Badanie mechanizmu interakcji kwasów huminowych z jonami manganu na podstawie analizy widm kompleksów w podczerwieni, 2014, 80-80
 197. 2014, Wpływ dodatku zeolitu na zmianę właściwości jonowymiennych w różnych rodzajach gleb, 2014, 75-75
 198. 2014, Changes of isotopic composition in gases emitted from wastewater treatment plant – preliminary study., Ecological Chemistry and Engineering S, 2014, 21(2): 245-254
 199. 2014, Metody wykorzystywane w ocenie oddziaływania odpadów organicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby., Postępy Mikrobiologii, 2014, 53(2): 183-193
 200. 2014, Evaluation of the Nanostructure of Pectin, Hemicellulose and Cellulose in the Cell Walls of Pears of Different Texture and Firmness., Food and Bioprocess Technology, 2014, 73525-3535
 201. 2014, Optimization of Culture Conditions for Exopolysaccharide Production by a Probiotic Strain of Lactobacillus rhamnosus E/N., Polish Journal of Microbiology, 2014, 63(2): 253-257
 202. 2014, Application of TDR technique for determination of the effect of soil moisture on water infiltration from the atmosphere during effective non rainfall pariods, 2014, 32-34
 203. 2014, Physiological responses of cucumber plants with partial rootzone drying, 2014, 125-126
 204. 2014, Effect of heavy metals on soil methanotrophic activity., 2014, 123-125
 205. 2014, The effect of cadmium ions to change the surface charge of celery (Apium L.) and parsnip (Pastinaca sativa L.) roots., 2014, 117-118
 206. 2014, The analysis of priming effect in soil contaminated by selected petroleum substances, 2014, 115-116
 207. 2014, Application of the fast Fourier transform method to the TDR signal analysis based on data from a vector network analyzer., 2014, 114-115
 208. 2014, The influence of the dairy sludge addition on the specific surface area of loess soil – the analysis of water vapour adsorption isotherms., 2014, 112-113
 209. 2014, Hyperspectral Imaging as a tool for determining quality and phytochemicals concentration INsmall fruits, 2014, 111-112
 210. 2014, Ion exchange and adsorption properties of modified zeolites, 2014, 99-100
 211. 2014, Microalgal cell disruption techniques., 2014, 98-99
 212. 2014, Thermal characteristic of Acacia honey’s dielectric permittivity., 2014, 96-97
 213. 2014, Application of hyperspectral imaging to estimation of protein and water content of selected grains., 2014, 94-95
 214. 2014, The influence of the organical sludges on hydrophysical soil properties., 2014, 94-94
 215. 2014, Application of PCR method for detection of heat-resistant fungi belong to the Talaromyces flavus species., 2014, 92-93
 216. 2014, The possibilities of biogas production the Lubelskie province., 2014, 91-92
 217. 2014, High dietary fiber powder enriched with metal ions and ascorbic acid as a modifier of rheological properties of food., 2014, 87-88
 218. 2014, Determination of surface free anergy of plant leaves, 2014, 86-87
 219. 2014, Ultrasonic pre-treatment of lignocellulosic biomass to improve anaerobic digestion., 2014, 82-83
 220. 2014, Anaerobic digestion of microalgal biomass., 2014, 81-81
 221. 2014, Household wastes as a substrate for biogas production., 2014, 80-80
 222. 2014, The study of Young’s modulus of fruits during development using atomic force microscopy., 2014, 76-77
 223. 2014, Application of biolog FF microplate™ for metabolic profiling of fungi from the genus fusarium., 2014, 74-75
 224. 2014, Microbiological and biochemical properties of sludge from fruit wastewater treatment plant and its impact on soil environment, 2014, 73-74
 225. 2014, Plant response to drought stress, 2014, 71-72
 226. 2014, The effect of preparation conditions on the sedimentation of clay suspention, 2014, 70-71
 227. 2014, Modification of zeolite surface charge for wastewater treatment., 2014, 66-68
 228. 2014, Modeling of sewage purification in SBR reactors using a dedicated simulator., 2014, 62-63
 229. 2014, Modeling of soil water transport – numerical implementation of the Richards equation., 2014, 55-55
 230. 2014, Determination of calcium, magnesium and potassium in fawn soil with biochar by atomic absorption spectroscopy., 2014, 50-51
 231. 2014, Classification of dietary fiber fractions from different sources based on FT IR and hierarchical cluster analysis., 2014, 45-46
 232. 2014, Agents for chelate-assisted phytoextraction., 2014, 40-41
 233. 2014, Phosphorus and sulphur utilization profiles of two heat-resistant strains of Neosartorya fischeri using phenotype microarray (PM plates)., 2014, 38-39
 234. 2014, The effect od addition of zeolite on changes in surface charge of selected soils., 2014, 34-35
 235. 2014, Soil water hysteresis – the measurement and modelling., 2014, 28-28
 236. 2014, Modeling of properties and processes in biomaterials by discrete element method, 2014, 21-22
 237. 2014, Influence of soil electrical conductivity and dielectric dispersion parameters on time-amplitude characteristics of TDR reflectograms., 2014, P3-228
 238. 2014, Odpowiedź komórek mikroglonów na zadane warunki stresowe., 2014, 16-16
 239. 2014, Classification models of bruise and cultivar detection on the basis of hyprspectral imaging data., Computers and Electronics in Agriculture, 2014, 10666-74
 240. 2014, Assessment of soil surface water resources from SMOS satellite and in situ measurements in changing climatic conditions, 2014, 71-72
 241. 2014, Biowęgiel w glebie – wpływ na właściwości i procesy zachodzące w glebie. Biochar in soil – impact on soil properties and processes, 2014, 186-188
 242. 2014, Analiza przestrzennego zróżnicowania topoklimatów Roztoczańskiego Parku Narodowego z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych i narządzi GIS., 2014
 243. 2014, Fermentacja metanowa biomasy mikroglonów., 2014, 23-23
 244. 2014, Porous ceramic plate sensor for effective non-rainfall TDR measurements., 2014, AF1267
 245. 2014, Measurements of effective non-rainfall in soil with the use of time-domain reflectometry technique., 2014, Vol,16, EGU2014-1858
 246. 2014, Physical-statistical model of thermal conductivity of nanofluids., Journal of Nanomaterials, 2014, http://dx.doi.org/10.1155/2014/756765(ID 756765): 1-6
 247. 2014, Imaging of polysaccharides in the tomato cell wall with Raman microspectroscopy., Plant Methods, 2014, 10:14(doi:10.1186/1746-4811-10-14): 1-11
 248. 2014, VIS/NIR spectroscopy, chlorophyll fluorescence, biospeckle and backscattering to evaluate changes in apples subjected to hydrostatic pressures., Postharvest Biology and Technology, 2014, 9688-98
 249. 2014, Interdyscyplinarność prac badawczych jako przykład scalenia środowiska naukowego Lublina i okolic w ramach studiów podyplomowych., Innowacyjność Nauki Polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych / Polish Science Innovation in research and development applications, 2014, (Rozdz. X): 83-90
 250. 2014, Metoda diagnostyki toksyczności skał przeznaczonych na potrzeby użytkowe w galanterii mineralnej gospodarstwa domowego., Innowacyjność Nauki Polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych / Polish Science Innovation in research and development applications, 2014, (Rozdz. II): 10-18
 251. 2014, Innowacyjność Nauki Polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych / Polish Science Innovation in research and development applications., TMKarpiński Publisher, Suchy Las, 2014, 1-90
 252. 2014, The importance of Fusarium fungi in wheat cultivation – pathogenicity and mycotoxins production., Journal of Animal and Plant Sciences, 2014, 21(2): 3326-3343
 253. 2014, The Influence of Ecological and Conventional Plant Production Systems on Soil Microbial Quality under Hops (Humulus lupulus)., International Journal of Molecular Sciences, 2014, 15(6): 9907-9923
 254. 2014, Si-Rich Mineral Zeolite Stimuletes Growth Processes and Increases Plant Resistance to Cadmium Stress., 2014, 533-535
 255. 2014, The structure and propertiesof a simple model mixture of amphiphilic molecules and ions at a solid surface., The Journal of Chemical Physics, 2014, 140174706-1-174706-12
 256. 2014, Zastosowanie klinoptylolitu w ochronie środowiska., 2014, 93-94
 257. 2014, Wykorzystanie zeolitów w procesie remediacji gleb., 2014, 91-92
 258. 2014, Wykorzystanie roślin trawiastych jako substratu do produkcji biogazu., 2014, 90-91
 259. 2014, Wpływ stresu cieplnego i deficytu wody na proces fotosyntezy, 2014, 89-89
 260. 2014, Udział oksydazy NADPH w reakcji grochu zwyczajnego na stres ołowiowy., 2014, 84-85
 261. 2014, Potencjał biogazowy Lubelszczyzny., 2014, 73-74
 262. 2014, Inhibicja aktywności metanotroficznej gleby sadowniczej przez nawozy azotowe, 2014, 58-59
 263. 2014, Aktywność metanotroficzna zerodowanej gleby leśnej., 2014, 47-47
 264. 2014, Bezpieczeństwo stosowania osadów ściekowych w rolnictwie., 2014, 41-41
 265. 2014, Porównanie efektywności wybranych metod izolacji DNA grzybów fitopatogenicznych z rodzaju Fusarium, 2014, 34-34
 266. 2014, A low-frequency sensor for determination of honey electrical properties in varying temperature conditions., Journal of Food Engineering, 2014, (138): 17-22
 267. 2014, Estimation of water saturated permeability of soils, using 3D soil tomographic images and pore-level transport phenomena modelling., 2014, Vol. 16, EGU2014-11775
 268. 2014, Measurement of the dynamics of changes in impact forces of water drop on a rigid ground., 2014, Vol. 16, EGU2014-5235
 269. 2014, Thermal properties of soils: effect of biochar application., 2014, Vol. 16, EGU2014-9533
 270. 2014, Soil moisture optimal sampling strategy for Sentinel 1 validation super-sites in Poland., 2014, Vol. 16, EGU2014-10813
 271. 2014, Soil moisture on Polish territory – comparison of satellite and ground-based measurements., 2014, Vol. 16, EGU2014-758-1
 272. 2014, Soil moisture, dielectric permittivity and emissivity of soil: effective depth of emission measured by the L-band radiometer ELBARA., 2014, Vol. 16, EGU2014-11507
 273. 2014, Numerical modelling of the impact of a liquid drop on the surface of a two-phase fluid system., 2014, Vol. 16, EGU2014-12447
 274. 2014, The issue of precision in the measurement of soil splash by a single drop using a high speed camera, 2014, Vol. 16, EGU2014-5134
 275. 2014, Wykorzystanie biomasy mikroglonów jako substrat w procesie fermentacji metanowej., 2014, 29-29
 276. 2014, Reakcje komórek mikroglonów na warunki świetlne podczas hodowli w fotobioreaktorach, 2014, 28-28
 277. 2014, The impact of photoperiod on the growth rate and biomass concentration of Chlorella Protothecoides., 2014
 278. 2014, Influence of the sand particle shape on particle size distribution measured by laser diffraction method., International Agrophysics, 2014, 28(2): 195-200
 279. 2014, Leaching kinetics of atrazine and inorganic chemicals in tilled and orchard soils., International Agrophysics, 2014, 28(2): 231-237
 280. 2014, Symbiotic Activity of Pea (Pisum sativum) after Application of Nod Factors under Field Conditions., International Journal of Molecular Sciences, 2014, 157344-7351
 281. 2014, Process characteristics,inhibition factors and methane yields of anaerobic digestion process,with particular focus on microalgal biomass fermentation., Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 34491-500
 282. 2014, Experimental study and discrete element method modeling of temperature distributions in rapeseed stored in a model bin., Journal of Stored Products Research, 2014, 59254-259
 283. 2014, Global carbon utilization profiles of two heat-resistant strains of Neosartorya fischeri using phenotype microarray (PM plates), 2014, 18-19
 284. 2014, The estimation of changes in functional diversity of anaerobic community during cosubstrates mesophilic digestion process., 2014, 11-14
 285. 2014, Microbial functional diversity evaluation using community level physiological profiling (CLPP) in soil amended with exogenous organic matter., 2014, 15-17
 286. 2014, Microbial functional diversity evaluation following Biolog® approach., 2014
 287. 2014, Od fermentacji beztlenowej do biometanu, 2014
 288. 2014, Od komórki do biomasy- mikroglony., 2014
 289. 2014, Charakterystyka procesów inicjacji gleb z Masywu Cibińskiego (Półwysep Kolski, Północna Rosja), 2014, 16-16
 290. 2014, BIOGAS – Clean Energy With a Big Future., 2014, 6-11
 291. 2014, Pretreatment methods of lignocelulosic biomass to improve methane fermentation process (a review). / Obróbka wstępna biomasy bogatej w lignocelulozę w celu zwiększenia wydajności fermentacji metanowej., Acta Agrophysica, 2014, 21(1): 51-62
 292. 2014, Investigation on the impact and compression behavior of wet γ-Al2O3 granules., Granular Matter, 2014, 16(3): 349-357
 293. 2014, Comparison of the dynamics of natural biodegradation of petrol and diesel oil in soil., Desalination and Water Treatment, 2014, 52(19-21): 3690-3697
 294. 2014, Modelling soil water retention using support vector machines with genetic algorithm optimisation, The Scientific World Journal, DOI: 10.1155/2014/740521
 295. 2014, Finite element modelling of the mechanical behaviour of onion epidermis with incorporation of nonlinear properties of cell walls and real tissue geometry, Journal of Food Engineering, 2014, 12350-59
 296. 2014, DEM simulations of loads on obstruction attached to the wall of a model grain silo and of flow disturbance around the obstruction., Powder Technology, 2014, 256210-216
 297. 2014, Methanogenic potential of archived soils, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2014, 9(2): 79-90
 298. 2014, Impact of organic matter, iron oxides, alumina, silica and drying on mechanical and water stability of artificial soil aggregates. Assessment of new method to study water stability., Geoderma, 2014, 221-2221-10
 299. 2014, TDR technique for estimating the intensity of effective non rainfall., International Agrophysics, 2014, 28(1): 23-37
 300. 2014, Cell orientation in potato tuber parenchyma tissue, International Agrophysics, 2014, 28(1): 15-22
 301. 2014, Comparison of biogas production from wild and cultivated varieties of reed canary grass., Bioresource Technology, 2014, 156303-306
 302. 2014, High resolution imaging of native wheat and potato starch granules based on local mechanical contrast., Journal of Food Engineering, 2014, 12896-102
 303. 2014, Effect of Time-Domain Reflectrometry probe location on soil moisture measurement during wetting and drying processes., Measurement, 2014, 49182-186
 304. 2014, Photosensitizing properties of water-extractable organic matter from soils., Chemosphere, 2014, 95317-323
 305. 2014, The effect of compacted soil layers on vertical root distribution and water uptake by wheat., Plant and Soil, 2014, 375(1-2): 229-240
 306. 2014, Influence of photoperiods on the growth rate and biomass productivity of green microalgae., Bioprocess and Biosystems Engineering, 2014, 37(4): 735-741
 307. 2014, Wpływ dodatków wzbogacających wartość odżywczą na teksturę bezglutenowego pieczywa chrupkiego., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2014, (578): 49-60
 308. 2014, „O Instytucie słów kilka…”, 2014
 309. 2014, Use of zeolite in agriculture and environmental protection., BICHИK Teorija i praktika budiwnictwa, 781: 172-177
 310. 2014, Use of modified zeolite in environmental engineering., 2014, p.9
 311. 2014, Grzyby termooporne – znaczenie, charakterystyka, perspektywy badań., 2014, 45-47
 312. 2014, Optimization of mutanase production by Trichoderma harzianum., African Journal of Biotechnology, 13(25): 2538-2546
 313. 2014, The effect of cell surface components on adhesion ability of Lactobacillus rhamnosus., ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, DOI 10.1007/s10482-014-0245-x, 106, 4, 751-762
 314. 2014, AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 1-289
 315. 2014, Przedmiot i zakres badań agrofizycznych, AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 10-24
 316. 2014, Obiekty badań agrofizycznych., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 25-27
 317. 2014, Gleba jako układ termodynamiczny., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 28-31
 318. 2014, Fizyczna degradacja gleb i jej przeciwdziałanie., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 31-56
 319. 2014, Układ gleba-roślina-atmosfera jako kontinuum., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 81-88
 320. 2014, Wpływ właściwości fizycznych i fizykochemicznych gleb na ich biosferę., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 90-94
 321. 2014, Wpływ właściwości fizycznych i fizykochemicznych gleb na produkcję i emisję gazów glebowych., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 109-116
 322. 2014, Wpływ właściwości fizycznych gleb na wzrost i plonowanie roślin., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 117-130
 323. 2014, Fizyczne metody badania gleb i środowiska przyrodniczego., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 197-209
 324. 2014, Modelowanie procesów fizycznych zachodzących w środowisku glebowym., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 210-212
 325. 2014, Metody badań i skutki uszkodzeń ziarna roślin uprawnych., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 278-287
X