Archive

Archive

 1. 2009, Wstępna ocena właściwości fizycznych i składu chemicznego ziarna żyta Secale Montanum., Acta Agrophysica, 753-759
 2. 2009, Podatność magnetyczna w badaniach materiału glebowego., Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne., 2009, ISBN-13: 978-83-60489-11-6(Rozdz. 5): 85-96
 3. 2009, Apple quality., FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research, 2009, ISBN: 83-60489-15-4, str. całości 1-153, l.ark.wyd. 9,31-153
 4. 2009, Zmiana parametrów jakościowych nasion w czasie pozbiorowej obróbki rzepaku – przygotowanie nasion do przerobu., Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 18247-258
 5. 2009, Śliwki, właściwości fizyczne, produkcja a jakość., Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 8135-146
 6. 2009, Badanie właściwości mechanicznych błon glutenowych modyfikowanych termicznie., Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 6109-120
 7. 2009, Mierniki pomiaru jędrności owoców – Mechaniczne właściwości w zakresie odkształceń sprężystych., Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 259-68
 8. 2009, Problemy pomiaru mechanicznych właściwości owoców w aspekcie oceny ich jędrności., Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 115-58
 9. 2009, Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, str. całości 1-258, l. ark. wyd. 22,61-258
 10. 2009, Ochrona i i wartość użytkowa gleb., Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 19-28
 11. 2009, Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań., Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań., 2009, str. całości 1-192, l. ark. wyd. 15,8
 12. 2009, Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne., Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne., 2009, str. całości 1-196, l. ark. wyd. 16,1
 13. 2009, Możliwości wsparcia badań naukowych przez programy współpracy terytorialnej, 2009
 14. 2009, Sensoryczna i instrumentalna analiza tekstury jabłek, 2009
 15. 2009, Seasonal changes in microbial activity of brown soil fertilised with dairy sewage sludge, Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A, 2009, 16(5/6): 575-582
 16. 2009, Impact of dairy sewage sludge on enzymatic activity and inorganic nitrogen concentrations in the soils, International Agrophysics, 2009, 23(1): 31-37
 17. 2009, Coffee Quality and Properties, FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research, 2009, ISBN: 978-83-60489-16-1, str. całości 1-184, l.ark.wyd. 12,3(nośnik CD-BOOK): 1-184
 18. 2009, Zastosowanie spektrofotometrii UV-VIS do badań substancji humusowych pochodzących z utworów murszowych Polesia Lubelskiego, 2009, 24-28
 19. 2009, Wastewater purification by muck soil and willow (Salix Americana)., Polish Journal of Environmental Studies, 2009, 18(2): 305-312
 20. 2009, Wastewater Purification by an Organic Soil and Grass-Mixture, Archives of Environmental Protection, 2009, 35(3): 21-34
 21. 2009, Liczebność mikroorganizmów w glebie nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich na tle nawożenia mineralnego, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 535, 153-161
 22. 2009, Biuletyn Informacyjny PTA, Biuletyn Informacyjny PTA, 2009, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 28, 1-37
 23. 2009, Oznaczenie zawartości jonów Cu+2 i Ca+2 w roślinach z wykorzystaniem AAS., Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie Wydział Chemii "Nauka i Przemysł w Praktyce, Nowe Wyzwania i Możliwości", 2009, 91-94
 24. 2009, Sklejanie łuszczyn nie zawsze popłaca., Top Agrar Polska - Magazyn Nowoczesnego Rolnictwa, 2009, 5, 78-80
 25. 2009, Biuletyn Informacyjny 14/2009., Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, 2009, 1-153
 26. 2009, Radzić doradcom., Lubelskie Aktualności Rolnicze, 2009, 10(230), 4
 27. 2009, Biogazownie rolnicze – najlepsze wykorzystanie biomasy i odpadów rolniczych., Wieś Jutra "Wykorzystanie Surowców Rolniczych w Energetyce", 2009, 11-18
 28. 2009, Discontinuity, non-homogeneity and anisotropy in granular media., Annual Report Polish Academy of Sciences, 2009, 67-68
 29. 2009, Uszkodzenia nasion rzepaku a czynniki techniczne i technologiczne przerobu surowca przemysłu olejarskiego., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2008, "Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych". Rozdział 20, 263-272
 30. 2009, Znaczenie i wykorzystanie na cele spożywcze kukurydzy cukrowej, wartość żywieniowa, odmiany i przepisy., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2008, "Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych". Rozdział 19, 241-262
 31. 2009, Diagnostyka rozwoju wołka zbożowego w ziarnie pszenicy., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2008, "Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych". Rozdział 18, 231-240
 32. 2009, Produkcja śliwek, wymagania i ocena jakości., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, "Właściwości Fizyczne Surowców Roślinnych Ziarno, Owoce, Surowce Energetyczne". Rozdział 16, 225-236
 33. 2009, Pomiar odkształcenia i modułu sprężystości owoców – mierniki jędrności., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, "Właściwości Fizyczne Surowców Roślinnych Ziarno, Owoce, Surowce Energetyczne". Rozdział 15, 215-224
 34. 2009, Mechaniczne właściwości tkanki owoców a jędrność jabłek., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, "Właściwości Fizyczne Surowców Roślinnych Ziarno, Owoce, Surowce Energetyczne". Rozdział 14, 171-214
 35. 2009, Czyszczenie i suszenie nasion rzepaku, przechowywanie a jakość surowca., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, "Właściwości Fizyczne Surowców Roślinnych Ziarno, Owoce, Surowce Energetyczne". Rozdział 13, 159-170
 36. 2009, Właściwości błon glutenowych w procesach termicznych., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, "Właściwości Fizyczne Surowców Roślinnych Ziarno, Owoce, Surowce Energetyczne". Rozdział 11, 131-142
 37. 2009, Zwilżalność jako czynnik wpływający na stan warstwy powierzchniowej gleby i plonowanie roślin – metody określania zwilżalności gleby., Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 697-112
 38. 2009, Teorie fraktalne w badaniach niejednorodności fazy stałej gleby – wybrane zagadnienia., Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne., PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 4, 67-84.
 39. 2009, Mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne aspekty struktury i żyzności gleby., Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne., PAN/Komitet Agrofizyki/Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 2
 40. 2009, Fizyko-chemiczne właściwości gleby pseudobielicowej w uprawie ekologicznej., Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 138173-190
 41. 2009, Pomiar potencjału elektro-kinetycznego w badaniach środowiska., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 128161-172
 42. 2009, Produkcja sadownicza w rolnictwie ekologicznym., Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 8119-140
 43. 2009, Znaczenie enzymów w badaniach jakości gleb – aktywność enzymatyczna gleby brunatnej nawożonej mineralnie i organicznie., Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 8103-118
 44. 2009, Występowanie i znaczenie drobnoustrojów środowiska glebowego – aktywność mikrobiologiczna gleby płowej wzbogaconej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich i słomą., Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 791-102
 45. 2009, Ochrona środowiska w rolnictwie., Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 229-44
 46. 2009, Aktywność biologiczna gleby ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., Archeological Museum in Biskupin, 2009, "Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego", 273-297
 47. 2009, Retencja i przewodnictwo wodne w wybranych warstwach profili ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., Archeological Museum in Biskupin, 2009, "Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego", 257-271
 48. 2009, Badanie porowatości gleby ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., Archeological Museum in Biskupin, 2009, "Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego", 247-255
 49. 2009, Wykorzystanie alg do produkcji biowodoru i biometanu w świetle najnowszych badań., Wieś Jutra, 2009, "Wykorzystanie surowców rolniczych w energetyce", 11-18
 50. 2009, Rzepak w gospodarce energetycznej., Wieś Jutra, 2009, "Biomasa jako źródło energii", 51-58
 51. 2009, Mikrobiologia rolnicza. Przewodnik do ćwiczeń., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2009, (l. ark. wyd.9,5): 1-130
 52. 2009, Woda w glebie pomiary naziemne i satelitarne w badaniach zmian klimatu., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, 1-168
 53. 2009, Teraz rzepak Teraz olej. Tom II. Olej rzepakowy – nowy surowiec, nowa prawda., Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, 2009, 1-120
 54. 2009, Metody wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2009, (175, l. ark. wyd. 7,5): 1-105
 55. 2009, Związki między agrofizyką a genetyką i hodowlą roślin zbożowych oraz strączkowych., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2009, (174, l. ark. wyd. 5,0): 1-70
 56. 2009, Analiza czynników wpływających na zwilżalność gleb mineralnych., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2009, (173, l. ark. wyd. 7,0): 1-84
 57. 2009, Biological indicators of soil quality after application of dairy sewage sludge., Environment Protection Engineering, 2009, Vol. 35, No. 4, 49-61
 58. 2009, Zmiany temperatury liści rzepaku (Brassica napus) pod wpływem porażenia przez grzyby rodzaju Alternaria., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2009, XXX, 21-33
 59. 2009, Effect of sewage sludge and flotation lime on formation of available forms of phosphorus, potassium and magnesium in soil., Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A, 2009, Vol. 16, No. 10, 1305-1309
 60. 2009, Changes in microbiological activity of soils fertilised with varied doses of sludge from a dairy sewage treatment plant., Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A, 2009, Vol. 16, No. 10, 1273-1282
 61. 2009, Determination of the level of B(a)P content in rape seeds subjected to various post-harvest treatments., Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A, 2009, Vol. 16, No. 10, 1245-1250
 62. 2009, Wykorzystanie ekofizjologicznych wskaźników mikrobiologicznych do oceny jakości gleby., Postępy Nauk Rolniczych, 2009, 1, 39-51
 63. 2009, Thermal properties in relation to soil water status in sloping vineyard., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2009, 6, 386-410
 64. 2009, Mobilisation of humic acids originated from mucks as a result of sodium, calcium and phosphate ions interaction., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2009, 6, 328-334
 65. 2009, Effect of pH on the release of organic matter from mucks., Wiestnik Tomsk State Pedagogical University, 2009, 3(81), 105-109
 66. 2009, Wpływ sposobu uprawy na opór penetracji gleby., Acta Agrophysica, 2009, 172, Vol. 14(3), 675-682
 67. 2009, Wpływ obróbki cieplnej na zdolność ekspansji glutenu., Acta Agrophysica, 2009, 172, Vol. 14(3), 659-674
 68. 2009, Analiza indeksów wegetacji LAI i fCover dla wybranych obszarów Zachodniego Polesia., Acta Agrophysica, 2009, 172, Vol. 14(3), 629-638
 69. 2009, Wpływ wilgotności i gęstości gleby lessowej na powierzchniową erozję wodną., Acta Agrophysica, 2009, 172, Vol. 14(3), 567-576
 70. 2009, Stosunki wodne w wybranych glebach pod wierzbą krzewiastą i ślazowcem pensylwańskim., Acta Agrophysica, 2009, 171, Vol. 14(2), 479-489
 71. 2009, Alternative sources of energy in the Lubelskie province (a rewiev)., Acta Agrophysica, 2009, 171, Vol. 14(2), 449-461
 72. 2009, Zawartość wybranych aminokwasów egzogennych w białku nasion łubinu wąskolistnego w zależności od typu odmiany i terminu siewu., Acta Agrophysica, 2009, 170, Vol. 14(1), 115-123
 73. 2009, Wpływ kationów powierzchniowych na zawartość wody silnie związanej w madach., Acta Agrophysica, 2009, 168, Vol. 13(3), 781-792
 74. 2009, Properties of leached forest-meadow chernozem polluted with lead and cadmium., Acta Agrophysica, 2009, 168, Vol. 13(3), 661-671
 75. 2009, Algi – energia jutra (Biomasa, biodiesel) – artykuł przeglądowy., Acta Agrophysica, 2009, 168, Vol. 13(3), 627-638
 76. 2009, Metoda wyznaczania współczynnika tarcia pomiędzy dwoma metalowymi i organicznymi obiektami., Acta Agrophysica, 2009, 167, Vol. 13(2), 407-418
 77. 2009, Surface shear resistance of soils on the micro- to mesoscale., International Agrophysics, 2009, 23(4): 391-398
 78. 2009, Effect of aluminium ions on free surface area and energetic characteristics of barley and colover roots., International Agrophysics, 2009, Vol. 23, No. 4, 383-389
 79. 2009, Estimation of geometric and mechanical properties of seeds of Polish cultivars and lines representing selected species of pulse crops., International Agrophysics, 2009, Vol. 23, No. 3, 257-267
 80. 2009, Effect of laser and variable magnetic field simulation on amaranth seeds germination., International Agrophysics, 2009, Vol. 23, No. 3, 229-235
 81. 2009, Effect of growth regulators on mechanical properties of strelitzia leaves., International Agrophysics, 2009, Vol. 23, No. 1, 87-96
 82. 2009, Detection of physiological disorders and mechanical defects in apples with the use of thermography., International Agrophysics, 2009, Vol. 23, No. 1, 9-17
 83. 2009, Water stability of aggregates in subtropical and tropical soils (Georgia and China) and its relationships with the mineralogy and chemical properties, Eurasian Soil Science, 2009, 42, 4, 415-425
 84. 2009, Asymmetry of model bin wall loads and lateral pressure induced from two- and three-dimensional obstructions attached to the wall., Transactions of the ASABE, 2009, Vol. 52(1): 225-233
 85. 2009, Changes in variable charge and acidity of rye (Secale cereale L.) roots surface under Zn-stress., Acta Physiologiae Plantarum, 2009, 3159-64
 86. 2009, Dihydroquercetin protects barley seeds against mold and increases seedling adaptive potential under soil flooding., Plant Growth Regulation, (2009), 57:127-135
 87. 2009, Variability of pressure drops in grain generated by kernel shape and bedding method., Journal of Stored Products Research, 45(2009), 112-118
 88. 2009, Spatial distribution of soil penetration resistance as affected by soil compaction: The fractal approach., Ecological Complexity, 6
 89. 2009, Trends in soil fractal parameters caused by accumulation of soil organic matter as resulting from the analysis of water vapor adsorption isotherms., Ecological Complexity, 6
 90. 2009, Hydraulic properties of soil aggregates as influenced by compaction., Soil & Tillage Research, 2009, 103(1): 170-177
 91. 2009, Performance of membrane pressure transducers in granular materials of various particle sizes., Powder Technology, 190 (2009), 410-414
 92. 2009, Changes in textural properties of selected minerals under acid and alkali treatment from mercury intrusion porosimetry., Applied Clay Science, 43
 93. 2009, Effect of the size of aggregates on pore characteristics of minerals measured by mercury intrusion and water-vapor desorption techniques., Clays and Clay Minerals, 57, 5, 586-601, 2009
 94. 2009, Detection of early apple bruises using pulsed-phase thermography., Postharvest Biology and Technology, 53
 95. 2009, Solvation force between surfaces modified by tethered chains: A density functional approach., Journal of Chemical Physics, 130, 134501-1-10 (2009)
 96. 2009, Aktywność enzymatyczna gleby pod uprawą pszenicy ozimej w systemie ekologicznym i konwencjonalnym., 2009
 97. 2009, Zastosowanie analizy budowy profili glebowych do celów geomorfologicznych (na przykładzie nalessowych gleb płowych)., 2009
 98. 2009, Optyczna ocena obicia jabłek odmiany Jonagold., 2009
 99. 2009, Ocena olejów na bazie mineralnej i roślinnej używanych do smarowania układu tnącego pilarek., 2009
 100. 2009, Właściwości fizyczne biomasy wykorzystywanej w energetyce., 2009
 101. 2009, Agrofizyka – polska specjalność i dyscyplina naukowa., 2009
 102. 2009, Modelowanie procesów mechanicznych w materiałach sypkich metodą elementów dyskretnych., 2009
 103. 2009, Aktywność enzymatyczna w glebie nawożonej osadem ściekowym., 2009
 104. 2009, Selektywność pomiaru wilgotności gleby wyznaczonej metodą FDR., 2009
 105. 2009, Wpływ sposobu użytkowania na trwałość struktury agregatowej gleb wytworzonych z lessu., 2009
 106. 2009, Wpływ fitotoksycznych stężeń glinu i miedzi na zawartość wapnia w roślinach., 2009
 107. 2009, Wpływ zawartości materii organicznej na wymiar fraktalny gleby., 2009
 108. 2009, Dynamika wilgotności w glebie pod uprawą ślazowca pensylwańskiego i wierzby krzewiastej., 2009
 109. 2009, Wpływ ściółkowania i zagęszczenia na aktywność enzymatyczną gleby pod soją., 2009
 110. 2009, Odporność jabłek wybranych odmian na obicia., 2009
 111. 2009, Realizacja projektu badawczego „Inicjatywy Technologicznej 1” pt.: Opracowanie sposobu wytwarzania i zastosowania technicznego oleju gorczycowego do smarowania motorowych pił łańcuchowych do cięcia drewna., 2009
 112. 2009, Wpływ topografii na zróżnicowanie budowy gleb płowych wytworzonych z lessu., 2009
 113. 2009, Podatność magnetyczna gleb wytworzonych z piasków., 2009
 114. 2009, Ocena aktywności enzymatycznej w ryzosferze soi pod wpływem ściółkowania i zagęszczenia gleby., 2009
 115. 2009, Współzależności między czynnikami mikrobiologicznymi i fizyko-chemicznymi a strukturą gleby, 2009
 116. 2009, Wpływ zwilżalności na retencję wodną gleb mineralnych., 2009
 117. 2009, Ocena podatności magnetycznej gleb z terenu Lublina., 2009
 118. 2009, Profesor Dobrzański – wkład w rozwój agrofizyki., 2009
 119. 2009, Przemieszczenie gleby wskutek erozji wodnej na zboczach lessowych., 2009
 120. 2009, Ocena wielkości erozji i akumulacji w użytkowanej rolniczo zlewni lessowej., 2009
 121. 2009, Spływ powierzchniowy z poletek o różnym użytkowaniu., 2009
 122. 2009, Zmyw gleby z poletek o różnym użytkowaniu., 2009
 123. 2009, Rozbryzg gleby w warunkach czarnego ugoru., 2009
 124. 2009, Zagrożenie erozją wodną gleb w Polsce w świetle opracowań krajowych i zagranicznych., 2009
 125. 2009, Ocena wpływu erozji uprawowej na przekształcenie gleb stoków lessowych., 2009
 126. 2009, Właściwości fizyczne biomateriałów. Szkoła Letnia AgEngPol 2009 „Innowacyjne Techniki w Przemyśle Rolno-Spożywczym”,, 2009
 127. 2009, Agrofizyka dla przemysłu rolno-spożywczego. Szkoła Letnia AgEngPol 2009 „Innowacyjne Techniki w Przemyśle Rolno-Spożywczym”,, 2009
 128. 2009, Plonowanie jęczmienia jarego w erodowanym terenie lessowym., 2009
 129. 2009, Zwilżalność wybranych gleb organicznych Polski., 2009
 130. 2009, Badanie obciążeń obiektów zanurzonych w materiale sypkim – rozważania teoretyczne., 2009
 131. 2009, Magnetometria w ochronie środowiska., 2009
 132. 2009, Sposoby optymalizacji procesu miareczkowania potencjometrycznego kwasów huminowych, 2009
 133. 2009, Brodawkowanie i wiązanie azotu przez soję w zależności od stanu zagęszczenia gleby i ściółkowania., 2009
 134. 2009, Wpływ wielkości i kształtu komórek bulwy ziemniaka na ciemną plamistość pouderzeniową., 2009
 135. 2009, Zastosowanie „ścian denitryfikacyjnych” w celu ochrony wód gruntowych., 2009
 136. 2009, Biogazownie rolnicze – najlepsze wykorzystanie odpadów pochodzenia zwierzęcego., 2009
 137. 2009, Woda w glebie – pomiary naziemne i satelitarne w misji ESA SMOS., 2009
 138. 2009, Wpływ erozji na przekształcenie środowiska przyrodniczego rolniczo użytkowanych obszarów lessowych., 2009
 139. 2009, Zaburzenia rozkładu naprężenia w materiale sypkim., 2009
 140. 2009, Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych., 2009
 141. 2009, Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren., 2009
 142. 2009, Identyfikacja optyczna uszkodzeń powstałych w czasie transportu i przeładunku jabłek., 2009
 143. 2009, Modelowanie długości okresu przechowywania jabłek na podstawie parametrów brązowienia miąższu., 2009
 144. 2009, Wpływ czynników agrotechnicznych na właściwości fizyczne strąków łubinu wąskolistnego., 2009
 145. 2009, Wpływ fizycznych właściwości nasion rzepaku na efektywność tłoczenia oleju., 2009
 146. 2009, Ocena pozostałości środków chemicznych (regulatorów wzrostu i dojrzewania) na nasionach rzepaku za pomocą analiz mikrobiologicznych., 2009
 147. 2009, Określenie podatności ziarna pszenicy i pszenżyta na powstawanie uszkodzeń mechanicznych bielma w warunkach przedzbiorowych., 2009
 148. 2009, Określenie stadiów rozwoju szkodników żerujących w ziarnie na drodze detekcji rentgenowskiej., 2009
 149. 2009, Określenie wpływu temperatury na wybrane cechy fizyczne glutenu., 2009
 150. 2009, Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin., 2009
 151. 2009, Wpływ parametrów środowiska na uruchamianie związków organicznych oraz na właściwości fizykochemiczne gleby i uwolnionej materii organicznej., 2009
 152. 2009, Modelowe badania nad zanieczyszczeniem gleb miejskich metalami ciężkimi., 2009
 153. 2009, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2009
 154. 2009, Wpływ sposobu użytkowania i wybranych właściwości fizykochemicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby., 2009
 155. 2009, Określenie wpływu erozji na przekształcenia pedonu i plonowanie roślin w zlewni lessowej., 2009
 156. 2009, Intensywność wydzielania CO2 z gleby piaszczystej (Doświadczenie modelowe)., 2009
 157. 2009, Określenie właściwości biologicznych gleb ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., 2009
 158. 2009, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2009
 159. 2009, Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych., 2009
 160. 2009, Reakcje wybranych roślin na niekorzystne warunki tlenowe środowiska., 2009
 161. 2009, Wpływ warunków środowiskowych na wydzielanie i pochłanianie N2O w glebach., 2009
 162. 2009, Badania modelowe retencji wodnej gleb o podkrytycznej zwilżalności., 2009
 163. 2009, Wpływ wybranych czynników morfologicznych bulwy ziemniaka na powstawanie ciemnej plamistości pouszkodzeniowej., 2009
 164. 2009, Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych., 2009
 165. 2009, Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców., 2009
 166. 2009, Określenie właściwości hydrofizycznych gleb ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., 2009
 167. 2009, Badanie rozkładu temperatury radiacyjnej powierzchni wybranych nasion i owoców do oceny ich jakości., 2009
 168. 2009, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału, 2009
 169. 2009, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych, 2009
 170. 2009, Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i polowego pomiaru wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych., 2009
 171. 2009, Soil water content measurements in different spatial and temporal scales., 2009
 172. 2009, Selected methods of quality control during rapeseed storage., 2009
 173. 2009, Changes of physicochemical surface properties of barley and clover roots under Al.-stress: nitrogen adsorption-desorption studies., 2009
 174. 2009, Accents of Denitrification Process as Studied at Fertilization Trial with Blueberry (Vacciniumcorymbosum L.)., 2009
 175. 2009, Agrophysics for environment and food quality., 2009
 176. 2009, One the use of the Fourier number to interpret thermal measurements with a quasi-linear heat source., 2009
 177. 2009, Recognition of internal defects of wheat and triticale grain., 2009
 178. 2009, Cyfrowa analiza obrazów rentgenowskich ziarna pszenicy jako szybka metoda rozpoznawania porażenia ziarna przez wołka zbożowego (Sitophilus granarius L.)., 2009
 179. 2009, Bank of the grain X-ray images., 2009
 180. 2009, Strategie ograniczenia emisji podtlenku azotu z gleb użytkowych., 2009
 181. 2009, Zmiany mikroporowatości korzeni pod wpływem jonów Al+3 i Cu+2 badane metodą adsorpcji-desorpcji pary wodnej., 2009
 182. 2009, Influence of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates., 2009
 183. 2009, The influence of soil surface slope on raindrop detachment in a laboratory experiments. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 184. 2009, Temperature effect on biospeckle dynamics. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 185. 2009, Slice Element Method for estimation of load on cylindrical insert in grain silo. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 186. 2009, Canola middlings storage effect on the increase of pathogenic fungi. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 187. 2009, Blackspot volume estimation in potato by computer image analysis. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 188. 2009, Analysis of the degree of crystallinity of bacterial and plant cellulose by means of Raman microscopy. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 189. 2009, Image analysis for soil macropore characterization. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 190. 2009, Applying of Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) for determination of metal concentration in soil. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 191. 2009, Estimation of soil dielectric constant by satellite observations. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 192. 2009, The microbial metabolic activity, 2009
 193. 2009, Modeling mechanical phenomena in granular material with Discrete Element Method. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 194. 2009, Spatial distribution of soil moisture obtained from gravimetric and TDR methods for SMOS validation, at the Polesie test site SVRT 3275, in Poland., 2009
 195. 2009, Soybean nodulation and symbiotic nitrogen fixation in response to soil compaction and mulching., 2009
 196. 2009, Hydraulic and mechanical properties of soil aggregates under organic and conventional soil management., 2009
 197. 2009, The effect of rain power on raindrop detachment and soil erosion., 2009
 198. 2009, The effect of mulching and soil compaction on fungi composition and microbial communities in the rhizosphere of soybean., 2009
 199. 2009, Modelling the hydraulic conductivity of porous media using physical-statistical model., 2009
 200. 2009, Impact of orchard and tillage management practices on soil leaching of atrazine, potassium, magnesium, manganese, iron, ammonium, nitrates and phosphates., 2009
 201. 2009, Zastosowanie analizy budowy profili glebowych do celów geomorfologicznych (na przykładzie nalessowych gleb płowych).,
 202. 2009, Wyznaczanie potencjału elektrokinetycznego materia-łów glebowych z zastosowaniem metody LDE (Laser Doppler Electrophoresis).,
 203. 2009, Charakterystyka cech mechanicznych łuszczyn najnowszych odmian rzepaku pod kątem osypywania nasion.,
 204. 2009, Wpływ parametrów środowiska na uruchamianie związków organicznych oraz na właściwości fizykochemiczne gleby i uwolnionej materii organicznej., 2009
 205. 2009, Określenie czasowych i przestrzennych zmian właściwości gleb obszarów lessowych w zależności od sposobu użytkowania., 2009
 206. 2009, Kwantyfikacja struktury porów glebowych przy użyciu metod analizy obrazu w zależności od sposobu uprawy (K)., 2009
 207. 2009, Wpływ zagęszczenia gleby i ściółkowania na wybrane właściwości fizyczne gleby oraz wzrost i plonowanie soi., III Sprawozdawcza Sesja Naukowa, Jakość Środowiska, Surowców i Żywności, Lublin, 30-31.03.2009 r. ,
 208. 2009, Określanie zawartości oraz mineralizacji węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb polski., 2009
X