Archive

Archive

 1. 1999, Piąty program ramowy badań, roawoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej., AlmaMater, 1999, 4/33, IX, 76-77
 2. 1999, Surface properties of humic substances origenating from soil fertilized with organic wastes., Humic Substances in Ecosystems, 1999, 3, 67-72
 3. 1999, Ramowy Punkt Kontaktowy w Lublinie., Wiadomości Uniwersyteckie, Miesięcznik UMCS, 1999, 8 (63), 23
 4. 1999, Zmienność właściwości cieplnych w profilu glebo-wym na polach uprawnych., Klimat Pola Uprawnego Wyd. Naukowe FRNA, 1999, 1, 43-45
 5. 1999, Przebieg dobowy strumienia ciepła w glebie przy różnym jej zagęszczeniu., Klimat Pola Uprawnego Wyd. Naukowe FRNA, 1999, 1, 31-33
 6. 1999, Piąty Program Ramowy Badań, Rozwoju Techni-cznego i Prezentacji Unii Europejskiej., Aktualności Akademii Rolniczej w Lublinie, 1999, 4(12)
 7. 1999, Roślinne dysmutazy ponadtlenkowe., Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, 1999, 48, 1 (242), 87-93
 8. 1999, Zmiany właściwości fizycznych glutenu mokrego w wyniku nawilżania ziarna pszenicy., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 1999, 2, 29-32
 9. 1999, Charakterystyka obrazów rentgenowskich ziarniaków o różnej wilgotności., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 1999, 2, 27-29
 10. 1999, Ocena cech technologicznych pojedynczych ziarniaków pszenicy w zależności od położenia w kłosie., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 1999, 2, 25-26
 11. 1999, 5 Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji Unii Europejskiej., Biuletyn Informacyjny PAN, 1999, 4, 72-76
 12. 1999, Informacja dotycząca powołania Międzynarodowego Centrum Jakości Środowiska i Żywności oraz Ochrony Zdrowia (Centrum Jakości Życia)., Biuletyn Informacyjny PAN, 1999, 4, 67-68
 13. 1999, Agrofizyka w aktualnych programach badawczych Unii Europejskiej., Biuletyn Informacyjny PAN, 1999, 4, 9-22,
 14. 1999, Zastosowanie termografii do badania stresu wodnego roślin i ewapotranspiracji rzeczywistej., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 1999, 8, 134-135
 15. 1999, Charakterystyka właściwości agrofizy-cznych amarantusa (Amaranthus cruentus L.)., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 1999, 8, 131-133
 16. 1999, Gleba jako ziarnisty ośrodek nieuporządkowany – opis retencji wody., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 1999, 7, 153-155
 17. 1999, Konsens eksploatacyjny – potrzeba i konieczność., Eksploatacja i Niezawodność, 1999, 3, 36-37
 18. 1999, Zakres znaczeniowy pojęć rekomendacja i certy-fikacja w warunkach polskich., Eksploatacja i Niezawodność, 1999, 2, 34-35
 19. 1999, Rekomendacja-szansą dla firm i konsumentów., Eksploatacja i Niezawodność, 1999, 1, 26-28
 20. 1999, Wyznaczanie składowych tensora naprężenia oraz odkształceń w podłożu piaszczystym pod taśmą pojazdu gąsienicowego., Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji PAN o/Kraków, 1999, 18, 407-414
 21. 1999, Wpływ zanieczyszczeń na cechy jakościowe przechowywanych nasion rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 1999, XX, 2, 487-493
 22. 1999, Badania mechanizmu otwierania łuszczyn rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 1999, XX, 1, 271-274
 23. 1999, Konstrukcja i zasada działania czujnika z cieczą pośredniczącą do pomiarów naprężeń w glebie., Inżynieria Rolnicza, 1999, 5, 2, 107-112
 24. 1999, Zastosowanie elementów optyki włóknistej w czujniku do pomiarów przemieszczeń warstw gleby., Inżynieria Rolnicza, 1999, 5, 11, 149-152
 25. 1999, Modelowanie preferencyjnego przepływu wody w glebie. Modelling of preferential water flow in soil. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska: sectio AAA., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska: Sectio AAA Fizyka, 1999, LIV, 8, 91-106
 26. 1999, Plonowanie kilku odmian pszenicy jarej w zależności od poziomu nawożenia azotowego., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 1999, LIV, 3, 21-29
 27. 1999, Modelling of processes in soil-plant-atmosphere-machine system., Roczniki Gleboznawcze, 1999, L, 3, 51-66
 28. 1999, Zmiany struktury bulwy ziemniaka w wyniku deformacji., Acta Agrophysica, 1999, 24, 109-133
 29. 1999, Badanie procesów pękania tkanki rdzenia wewnętrznego i zewnętrznego bulwy ziemniaka., Acta Agrophysica, 1999, 24, 97-107
 30. 1999, Metoda emisji akustycznej w badaniach procesów pękania tkanek roślinnych., Acta Agrophysica, 1999, 24, 87-95
 31. 1999, Procesy zniszczenia w komórkowym ośrodku roślinnym., Acta Agrophysica, 1999, 24, 67-86
 32. 1999, Algorytm binaryzacji obrazów tomograficznych gleby zagregowanej., Acta Agrophysica, 1999, 24, 49-55
 33. 1999, Zastosowanie tomografii komputerowej do badania struktury gleby zagregowanej., Acta Agrophysica, 1999, 24, 43-48
 34. 1999, Wyznaczanie retencji wodnej na podstawie wirtua-lnej struktury ośrodka glebowego., Acta Agrophysica, 1999, 24, 27-42
 35. 1999, Symulacja struktur glebowych i ich parametryzacja., Acta Agrophysica, 1999, 24, 7-25
 36. 1999, Wpływ zawartości próchnicy w dwu glebach lessowych na ich podatność na zagęszczanie., Acta Agrophysica, 1999, 23, 235-244
 37. 1999, Powiązanie między sposobem nawożenia pszenicy ozimej a liczebnością wybranych mikroorganizmów cyklu azotowego., Acta Agrophysica, 1999, 23, 185-197
 38. 1999, Wodoodporność różnych frakcji agregatów gleby brunatnej i czarnej ziemi w cyklicznych zmianach uwilgotnienia., Acta Agrophysica, 1999, 23, 177-184
 39. 1999, Wpływ stresu glinowego na wzrost oraz anatomiczne i morfologiczne cechy korzeni wybranych zbóż., Acta Agrophysica, 1999, 23, 167-175
 40. 1999, Fizyko-chemiczne właściwości gleby płowej po 3-letniej uprawie koniczyny czerwonej., Acta Agrophysica, 1999, 23, 155-165
 41. 1999, Ilościowy opis przenoszenia gleby i wody w procesie erozji wodnej., Acta Agrophysica, 1999, 23, 143-148
 42. 1999, Ocena natężenia erozji w uprawie buraka cukrowego na glebie lessowej., Acta Agrophysica, 1999, 23, 133-142
 43. 1999, Wpływ stopnia zmurszenia na powierzchnię właściwą wybranych gleb torfowo-murszowych oraz ich monojonowych form., Acta Agrophysica, 1999, 23, 79-86
 44. 1999, Właściwości powierzchniowe kwasów humusowych wyseparowanych z gleby użyźnianej osadami ściekowymi i wermikompostem., Acta Agrophysica, 1999, 23, 65-77
 45. 1999, Powierzchnia właściwa jako parametr charakteryzujacy stopień przereagowania kwasów humusowych z minerałami (bentonitem i illitem)., Acta Agrophysica, 1999, 23, 59-64
 46. 1999, Wpływ ekstremalnych zmian odczynu na niejednorodność energetyczną i geometryczną powierzchni muskowitu., Acta Agrophysica, 1999, 23, 47-57
 47. 1999, Degradacja gleb lessowych na przykładzie zlewni Ciemięgi., Acta Agrophysica, 1999, 23, 39-46
 48. 1999, Liczebność drobnoustrojów glebowych, przewodnictwo elektrolityczne gleby i sposób jej uprawy., Acta Agrophysica, 1999, 23, 31-38
 49. 1999, Współzależności między sposobem nawożenia pszenicy ozimej, jej plonami a liczebnością bakterii oligotroficznych, zymogenicznych i grzybów., Acta Agrophysica, 1999, 23, 17-29
 50. 1999, Wpływ materiałów budowlanych na zmianę właściwości fizykochemicznych gleby lessowej z terenu miasta Lublina., Acta Agrophysica, 1999, 23, 7-15
 51. 1999, Charakterystyki potencjał wody glebowej – wilgotność czrnoziemów Polski. Soil water potential – moisture characteristics of Polish chernozems., Acta Agrophysica, 1999, 22, 265-273
 52. 1999, Wielkość efektu histerezy charakterystyk potencjał wody glebowej-wilgotność różnych frakcji agregatów Eutric Cambisol i Gleyic Phaeozem. Hysteresis effect of soil water potential-moisture characteristics for different aggregates fractions of Eutric Cambis, Acta Agrophysica, 1999, 22, 253-263
 53. 1999, Metodyczne aspekty tworzenia banku danych o hydrofizycznych charakterystykach gleb ornych Polski. Methodical aspects of data base creation of hydrophysical characteristics of Polish arable soils., Acta Agrophysica, 1999, 22, 245-251
 54. 1999, Zastosowanie analizy geostatycznej i teorii fraktali w badaniach dynamiki wilgotności w profilu glebowym na polach uprawnych. Application of geostatistical analysis and fractal theory for the investigation of moisture dynamics in soil profile of cultivate, Acta Agrophysica, 1999, 22, 229-243
 55. 1999, Aktywność ureazy w wybranych glebach Polski. Urease activity in selected polish soils., Acta Agrophysica, 1999, 22, 219-228
 56. 1999, Przemiany azotanów w glebie (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania. Transformation of nitrates in Eutric Histosol irrigated with municipal waste water after II step of purification., Acta Agrophysica, 1999, 22, 211-217
 57. 1999, Sorpcja azotanów (v) na skałach przywęglowych towarzyszących pokładom węgla kamiennego w Bogdance. The sorption of nitrates (V) on the rock spoils (pit coal mine Bogdanka)., Acta Agrophysica, 1999, 22, 199-209
 58. 1999, Rozpoznanie stopnia skażenia chromem gleb i wód w okolicy składowiska odpadów garbarskich k. Lubartowa (Polska). The estimation of chromium contamination degree of soil and water in the vicinity of tannery waste lagoon near Lubartów (Poland)., Acta Agrophysica, 1999, 22, 187-197
 59. 1999, Niejednorodność energetyczna i geometryczna fazy stałej materiału glebowego. Energetical and geometrical surface heterogeneity of soil soild phase., Acta Agrophysica, 1999, 22, 173-185
 60. 1999, Wpływ temperatury na przenikalność dielektryczną gleby w aspekcie reflektometrycznego (TDR) pomiaru jej wilgotności objętościowej. The influence of temperature on soil dielectric permittivity and the TDR determined soil moisture., Acta Agrophysica, 1999, 22, 163-172
 61. 1999, Modelowanie zjawisk fizycznych w ośrodkach trójfazowych metodami deterministycznymi i statystycznymi., Acta Agrophysica, 1999, 22, 157-162
 62. 1999, Zastosowanie pomiaru temperatury radiacyjnej w modelowych badaniach stresu wodnego roślin. Application of radiation temperature measurements in model investigations of plant water stress., Acta Agrophysica, 1999, 22, 151-156
 63. 1999, Reflektometryczny miernik wilgotności gleby z pasywnym regulatorem opóźniania impulsu strobującego. A reflectometric meter of soil moisture with passive controller of the pulse delay., Acta Agrophysica, 1999, 22, 143-149
 64. 1999, Nieizotermiczny transport wody i soli w ośrodku glebowym: założenia modelu. Nonisotermal flow of water and salt in soil medium: model derivation., Acta Agrophysica, 1999, 22, 131-141
 65. 1999, Wpływ nawadniania upraw przemysłowych ściekami miejskimi na zmiany stężeń pierwiastków biogennych w wodach glebowych i drenarskich. Effluent of municipal sewages irrigation of industrial cultivation on the level of biogens concentration in the soil and dr, Acta Agrophysica, 1999, 22, 93-113
 66. 1999, Sonda prętowa TDR z efektem studni impedancji. TDR rods probe with effect of the impedance well., Acta Agrophysica, 1999, 22, 83-92
 67. 1999, Miernik TDR wilgotności gleby z wykorzystaniem efektu studni impedancji. The TDR meter of moisture in soils with utilization of effect of the impedance well., Acta Agrophysica, 1999, 22, 73-82
 68. 1999, Promieniowanie słoneczne całkowite a bilans pro-mieniowania na polu pszenicy ozimej. Solar and net radiation over winter wheat filed., Acta Agrophysica, 1999, 22, 59-72
 69. 1999, Siły oddziaływań między cząstkami gleb przez interfazę wodną. Interaction forces between soil particales across the water interface., Acta Agrophysica, 1999, 22, 53-58
 70. 1999, Wykorzystanie modelu AGNPS do oceny inten-sywności erozji wodnej w małej zlewni lessowej. Estimation of water erosion intensity in a small river basin with the use of AGNPS., Acta Agrophysica, 1999, 22, 39-52
 71. 1999, Badania struktury gleby za pomocą komputerowej symulacji upakowania cząstek. Investigation of soil structure via computer packing simulation., Acta Agrophysica, 1999, 22, 31-38
 72. 1999, Próba eliminacji elektrody porównanwczej w woltamperometryczenj metodzie pomiaru gęstości strumienia tlenu (OFD). Reference electrode elimination in the woltammetric measurement of the oxygen flux density., Acta Agrophysica, 1999, 22, 25-30
 73. 1999, Porównanie podatności ODR na potencjał katody z podatnością OFD na przyjęt przedział całkowania przy pomiarach gęstości strumienia tlenu. Susceptibility of the oxygen diffusion rate (ODR) to instability of the cathode potential as comared with susceptibil, Acta Agrophysica, 1999, 22, 17-23
 74. 1999, Porównanie i weryfikacja modeli ewapotranspiracji rzeczywistej i potencjalnej z zastosowaniem pomiaru temperatury radiacyjnej roślin. Comparison and verification of actual and potential evapotranspiration models with the use of plant radiation temperature, Acta Agrophysica, 1999, 22, 7-15
 75. 1999, Zastosowanie reflektometrii czasowej, TDR, do pomiaru elektrycznej konduktywności gleby., Acta Agrophysica, 1999, 20, 64-66
 76. 1999, Mechanizmy powstawania uszkodzeń nasion roślin strączkowych., Acta Agrophysica, 1999, 20, 61-64
 77. 1999, Jakość surowców roślinnych – diagnostyka ziarna zbóż., Acta Agrophysica, 1999, 20, 60-61
 78. 1999, Wpływ zmian wilgotności ziarna na rozklad obciążenia w silosie., Acta Agrophysica, 1999, 20, 57-60
 79. 1999, Czynniki kształtujące właściwości agrofizyczne rzepaku., Acta Agrophysica, 1999, 20, 55-57
 80. 1999, Wdrożenie nowej technologii zbioru rzepaku w opa-rciu o wyniki badań podstawowych., Acta Agrophysica, 1999, 20, 52-55
 81. 1999, Stan fizyczny gleby i jego wpływ na wzrost roślin., Acta Agrophysica, 1999, 20, 50-52
 82. 1999, Prognozowanie natężenia erozji wodnej na obszarach użytkowanych rolniczo., Acta Agrophysica, 1999, 20, 49-50
 83. 1999, Zmodyfikowane struktury ligninowo-celulozowe i keratynowe., Acta Agrophysica, 1999, 20, 48-49
 84. 1999, Zmiany własności powierzchniowych minerałów i gleb w procesach zakwaszania i alkalizacji., Acta Agrophysica, 1999, 20, 46-48
 85. 1999, Energia powierzchniowa i wielkości jej składowych jako parametry określające zwilżalność i stan agregacyjny wybranych minerałów ilastych gleb., Acta Agrophysica, 1999, 20, 44-46
 86. 1999, Atlas oksydoredukcyjnych właściwości gleb ornych Polski., Acta Agrophysica, 1999, 20, 42-44
 87. 1999, Metoda i stanowisko do jednoczesnej rejestracji naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem., Acta Agrophysica, 1999, 20, 40-42
 88. 1999, Badania zmian mikrostruktury materiałów rolniczych w wyniku deformacji., Acta Agrophysica, 1999, 20, 36-40
 89. 1999, Geometria fazy stałej i przestrzeni porów w ośrodkach granularnych na przykładzie gleby mineralnej., Acta Agrophysica, 1999, 20, 34-36
 90. 1999, Gleba jako ziarnisty ośrodek nieuporządkowany-opis retencji wody., Acta Agrophysica, 1999, 20, 30-34
 91. 1999, Model preferencyjnego przepływu wody w glebie., Acta Agrophysica, 1999, 20, 29-30
 92. 1999, Agrofizyka i jej znaczenie dla rolnictwa i ochrony środowiska., Acta Agrophysica, 1999, 20, 5-28
X