Archive

Archive

 1. 2003, Utlenianie metanu w warunkach biologicznej rekultywacji składowisk odpadów komunalnych z wykorzystaniem przywęglowej skały płonnej, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 2003, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, 19, str. całości 1-116, l. ark. wyd. 8,3
 2. 2003, The contribution of different sources to the total CO2 emission from soils, Hohenheimer Bodenkundliche Hefte, 2004, 1-161
 3. 2003, Właściwości geometryczne, mechaniczne i strukturalne surowców i produktów spożywczych., 2003
 4. 2003, AGROLASER 2003 „Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze”., 2003
 5. 2003, Sukces transferu innowacji. Narzędzia I przykłady rozwiązań., Miesięcznik Informacyjno-Publicystyczny "Nauka i Przyszlość", 2003, 1-53, l. ark. wyd. 3,8
 6. 2003, Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie., Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, 2003, 8, str. całości 1-142, l. ark. wyd. 10,1
 7. 2003, Dolistne dokarmianie roślin., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica, 85, str. całości 1-374, l. ark. wyd. 26,7
 8. 2003, Agrofizyka napoczątku XXI wieku. Część IV., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica, 84, str. całości 1-196, l. ark. wyd. 14,0
 9. 2003, Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych. Część II., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica, 83, str. całości 1-196, l. ark. wyd. 14,0
 10. 2003, Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych. Część I., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica, 82, str. całości 1-225, l. ark. wyd. 16,1
 11. 2003, Wybrane właściwości urbanoziemów. Badania modelowe., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 81, str. całości 1-90, l. ark. wyd. 6,4
 12. 2003, Wheat: Grain Structure of Wheat and Wheat-based Products (Pszenica: Struktura ziarna I produktów pszennych)., Encyklopedia of Food Sciences and Nutrition, 2003, 6130-6137
 13. 2003, Wheat: The crop (Pszenica: Plon)., Encyklopedia of Food Sciences and Nutrition, 2003, 6130-6137
 14. 2003, Detoxification of pollutants from municipal wastewater using organic soil as a biofilter., Kluwer AcademicPublishers "New Horizons in Biotechnology", 2003, Chapter 24, 267-270
 15. 2003, The effect of texture on methane oxidation capacity in a sand layer-a model laboratory study., Kluwer AcademicPlenum Publishers, 2003, 339-354
 16. 2003, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2003, 16, 1-28, l. ark. wyd. 2,0
 17. 2003, Biuletyn Informacyjny PTA., Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, 2003, 15, 1-23, l. ark. wyd. 1,6
 18. 2003, Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2003, 8, 1-142
 19. 2003, Biodegradacja zanieczyszczeń organicznych gleby., Przegląd Eureka. Serwis Informacji Naukowo-Technicznej KBN, 2003, 19-20
 20. 2003, ISO w burakach., Burak Cukrowy, 2003, 1, 20-21
 21. 2003, Z czym się je HACCP., Gazeta dla Przedsiębiorczych, 2003, 10
 22. 2003, Heterogeneity of soil solid phase – a fractal approach., Annual Report Polish Academy of Sciences, 2003, 62-64
 23. 2003, Uruchamianie związków organicznych z murszów pod wpływem odczynu, temperatury i składu chemicznego roztworu glebowego., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2003, 16, 100-102
 24. 2003, Wpływ struktury na właściwości mechaniczne materiału sypkiego na przykładzie złoża ziarna pszenicy., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2003, 16, 99-100
 25. 2003, Wpływ odpadów pobudowlanych oraz cyklicznych zmian temperatury na wybrane właściwości gleby., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2003, 15, 109-110
 26. 2003, Agrofizyka i jej rola w rozwoju nauk rolniczych., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 100, str. całości 1-276, l. ark. wyd. 19,7
 27. 2003, Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliw z rzepaku., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 99, str. całości 1-162, l. ark. wyd. 11,6.
 28. 2003, Metoda oceny zmian jakości materiałów rolniczych przy zastosowaniu tablic przejścia., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 94, str. całości 1-154, l. ark. wyd. 11,0
 29. 2003, Standaryzacja metod pomiaru właściwości fizyczno-mechanicznych roślinnych materiałów ziarnistych., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 92, str. całości 1-169, l. ark. wyd. 12,1
 30. 2003, Przyrodnicze podstawy ochrony i odnowy ekosystemów wodno-torfowiskowych w obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku narodowego na tle antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 91, str. całości 1-258, l. ark. wyd. 18,4
 31. 2003, Wpływ fizycznych prametrów gleby na wartości współczynnika przewodnictwa wodnego (Badania modelowe)., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 90, str. całości 1-84, l. ark. wyd. 6,0
 32. 2003, Wybrane właściwości urbanoziemów. Badania modelowe., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 81, str. całości 1-90, l. ark. wyd. 6,4
 33. 2003, Analiza fizjologicznych oraz zmienionych chorobowo obrazów tarczy części pochwowej szyjki macicy za pomocą termografii podczerwieni., Ginekologia Polska, 2003, 74, 9, 847-854
 34. 2003, Wpływ warunków meteorologicznych na strumień ciepła w glebie., Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2003, Rocznik XII, 1, 26, 114-119
 35. 2003, Powiązanie Systemów Jakości (ISO 9000) producentów rolnych i zakładów przetwórczych., Przemysł Spożywczy, 2003, 57, 4, 40-42
 36. 2003, Systemy jakości a bezpieczeństwo produktów żywnościowych., Przemysł Spożywczy, 2003, 57, 2, 18-24
 37. 2003, Struktura upakowania a właściwości mechaniczne złoża ziarna., Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2003, 3s, 42, 34, 126-127
 38. 2003, Wpływ wilgotności ziarna zbóż na właściwości mechaniczne., Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2003, 3s, 42, 34, 71-72
 39. 2003, Jak zwiększyć opłacalność produkcji rzepaku., Eksploatacja i Niezawodność, 2003, 3, 19, 32-42
 40. 2003, Możliwości nawożenia rzepaku ozimego z przeznaczeniem nasion do produkcji biopaliw. Cz. I. Potrzeby pokarmowe i nawozowe rzepaku ozimego., Eksploatacja i Niezawodność, 2003, 3, 19, 23-27
 41. 2003, Szacowanie średnich dobowych wartości temperatury w warstwie ornej gleby na podstawie temperatury powietrza i wilgotności gleby., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 2003, 58, 69-78
 42. 2003, Uszkodzenia ziarniaków pszenicy twardej w wyniku obciążeń dynamicznych., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 841-849
 43. 2003, Ocena jędrności przechowywanych jabłek przy zastosowaniu statystycznej metody redukcji wymiarów w modelu., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 787-802
 44. 2003, Liczba i masa ziarniaków w kłosku i kłosie pszenicy., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 743-748
 45. 2003, Rozwój I charakterystyka żłobin powstałych w obrębie poletek erozyjnych., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 725-733
 46. 2003, Zmiany wybranych cech jakościowych ziarna kilku odmian pszenicy pod wpływem zróżnicowanego nawożenia azotowego., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 717-723
 47. 2003, Problem stabilizowania się wyników przy określaniu powtarzalności pomiaru strumienia tlenu w glebach., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 691-706
 48. 2003, Porównanie przewodnictwa cieplnego gleby wyznaczonego z dwóch modeli I zmierzonego termo-reflektometryczną sondą pomiarową., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 651-661
 49. 2003, Ocena oporu przepływu powietrza przez warstwę nasion rzepaku., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 645-650
 50. 2003, Badanie elektrochemicznych właściwości murszy metodą miareczkowania potencjometrycznego., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 611-618
 51. 2003, Wyznaczanie minimalnej liczby komórek do analizy geometrycznych parametrów struktury tkanki bulwy ziemniaka., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 579-587
 52. 2003, Charakterystka cech geometrycznych pojedynczych ziarniaków pszenicy ozimej i jarej., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 531-538
 53. 2003, Precyzja pomiarów potencjalnej gęstości strumienia tlenu w glebie mineralnej OFD z wykorzystaniem trójelektrodowego układu pomiarowego., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 475-487
 54. 2003, Ocena stopnia zasolenia roztworu na podstawie analizy kształtu krzywej woltamerometrycznej., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 469-474
 55. 2003, Agrofizyczne monitorowanie i modelowanie procesów wytwarzania żywności., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 255-264
 56. 2003, Pomiar i analiza impulsu uderzenia nasion rzepaku jarego., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 221-229
 57. 2003, Wpływ wybranych czynników na uszkodzenia nasion rzepaku w warunkach działania sił udarowych., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 213-220
 58. 2003, Straty ilościowe i jakościowe nasion rzepaku powodowane terminem zbioru., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 205-211
 59. 2003, Uszkodzenia nasion rzepaku w pozbiorowym procesie obróbki., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 195-203
 60. 2003, Badania zależności indeksu twardości i energochłonności rozdrabniania od zawartości białka w pszenicy., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 173-178
 61. 2003, Uszkodzenia mechaniczne ziarna pszenicy w okresie przedżniwnym jako przyczyna strat plonu., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 51-60
 62. 2003, Metoda rentgenograficzna w identyfikacji uszkodzeń wewnętrznych nasion fasoli szparagowej., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 31-38
 63. 2003, Zastosowanie metody jednoosiowego ściskania do wyznaczania podstawowych właściwości mechanicznych ziarna pszenicy., Acta Agrophysica, 2003, 93, 145-155
 64. 2003, Wyznaczanie podstawowych właściwości mechanicznych ziarna pszenicy., 2003, 93, 135-144
 65. 2003, Wykorzystanie komunikacji bezprzewodowej w automatycznym monitorowaniu temperatury profilu glebowego., Acta Agrophysica, 2003, 93, 123-133
 66. 2003, Zastosowanie wskaźników promieniotwórczych w badaniach gleby., Acta Agrophysica, 2003, 93, 89-102
 67. 2003, Zastosowanie algorytmu simplex do określania ekstremalnych zmian agregacji gleb., Acta Agrophysica, 2003, 93, 67-79
 68. 2003, Makro- i mikroskopowe modele materiałów sypkich., Acta Agrophysica, 2003, 93, 17-31
 69. 2003, Właśćiwości hydrofizyczne agregatów gleby brunatnej wytworzonej z piasku słabogliniastego., Acta Agrophysica, 2003, 84, 167-176
 70. 2003, Zawartość miedzi i cynku w glebach i roślinach Taraxacum officinale L., Acta Agrophysica, 2003, 84, 159-166
 71. 2003, Zastosowanie metody adsorpcji-desorpcji pary wodnej do badań powierzchni korzeni., Acta Agrophysica, 2003, 84, 153-158
 72. 2003, Wpływ potencjału wody glebowej na mikrodyfuzję tlenu na przykładzie gleby bielicowej (eutric Cambisol)., Acta Agrophysica, 2003, 84, 145-152
 73. 2003, Wpływ potencjału wody glebowej na wartość ODR w glebie brunatnej i czarnej ziemi., Acta Agrophysica, 2003, 84, 137-144
 74. 2003, Określenie „natywnych” zawartości azotanów (V) w glebach uprawnych Polski., Acta Agrophysica, 2003, 84, 129-136
 75. 2003, Sezonowy i dobowy rozkład stężenia podtlenku azotu w pobliżu pasma jezdni w Lublinie., Acta Agrophysica, 2003, 84, 123-128
 76. 2003, Modelowanie adsorpcji gazów w nieuporządkowanych układach porowatych., Acta Agrophysica, 2003, 84, 111-122
 77. 2003, Wskaźnik trwałości agregatów glebowych (ASI) i jego ekstremalne wartości., Acta Agrophysica, 2003, 84, 95-110
 78. 2003, Agrofizyczne systemy monitorowania procesu produkcji bezpiecznej żywności., Acta Agrophysica, 2003, 84, 21-29
 79. 2003, Wpływ kadmu (II) na natlenianie podłoża i wzrost biomasy Azolla caroliniana Willd., Acta Agrophysica, 2003, 84, 13-20
 80. 2003, Wpływ rtęci (II) na warunki aeracyjne podłoża z udziałem Azolla caroliniana Willd., Acta Agrophysica, 2003, 84, 5-12
 81. 2003, Metodyczne aspekty procesu cięcia ziarna kukurydzy cukrowej., Acta Agrophysica, 2003, 83, 131-139
 82. 2003, Zmiany parametrów barwy skórki jabłek obitych przechowywanych w okresie obrotu handlowego., Acta Agrophysica, 2003, 83, 71-81
 83. 2003, Właściwości mechaniczne skórki oraz współczynnika tarcia jabłek odmiany Gala przechowywanych w różnych temperaturach., Acta Agrophysica, 2003, 83, 59-69
 84. 2003, Wpływ nawożenia iwarunków przechowywania na zmianę gęstości i porowatości warstwy ziarna pszenicy., Acta Agrophysica, 2003, 82, 183-191
 85. 2003, Wpływ kształtu nasion i upakowania złoża na kąt tarcia wewnętrznego., Acta Agrophysica, 2003, 82, 131-137
 86. 2003, Zawartość benzo(a)pirenu w nasionach rzepaku pochodzących z Polski północnej., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2003, 34, 627-636
 87. 2003, The effect of removal of organic matter, iron oxides and aluminum oxides on the micropore characteristics of the soil clay fraction., Polish Journal of Soil Science, 2003, 36, 2, 9-17
 88. 2003, The impact of bulding materials and the addition of peat on water retention in model urban soil., Polish Journal of Soil Science, 2003, 36, 2, 1-8
 89. 2003, Hysteresis effect of water retention curves for different aggregates of mineral (Haplic Luvisol) and organic (gleyic Phaeozem) soils., Polish Journal of Soil Science, 2003, 36, 1, 13-19
 90. 2003, Relation between the water capacity index and selected surface properties of peat-muck soils., Polish Journal of Soil Science, 2003, 36, 1, 1-11
 91. 2003, Economical technology of rape seed harvest., Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2003, 4, 185-195
 92. 2003, Wstępne badania mikroflory gleby i koprolitów dżdżownic., Roczniki Gleboznawcze, 2003, LIV, 1/2, 83-87
 93. 2003, Liczebność drobnoustrojów a fizykochemiczna charakterystyka gleby spod zróżnicowanych upraw pszenicy., Roczniki Gleboznawcze, 2003, LIV, 1/2, 23-33
 94. 2003, Experimental method for determination of the pressure distribution in granular solids., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2003, 49, 2, 61-64
 95. 2003, Determination of elastic parameters of grain with oedometric and acoustic methods., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2003, 49, 2, 56-60
 96. 2003, Modification of soil mesopore structure by fulvic acid., Ecology and Future Bulgarian Journal of Ecological Science, 2003, 2, 3-4, 75-76
 97. 2003, Effect of organic matter removal on fractal dimension of soil clay fraction., Ecology and Future Bulgarian Journal of Ecological Science, 2003, 2, 3-4, 73-74
 98. 2003, Zastosowanie chitozanu w produkcji mało przetworzonych jabłek., Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 2003, 2,1, 41-51
 99. 2003, Method for the microscopic image compilation of the potato tuber’s cellular structure., Scientia Agriculturae Bohemica, 2003, 34, 3, 81-85
 100. 2003, The measurement of colour of aple skin as a Basic study of bruising., New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 2003, 134-139
 101. 2003, A new method of the seed viability estimation. 2003, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 105-110, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 2003, 105-110
 102. 2003, Exploring reflectance spectra of apple slices and their relation to active phenolic compounds., Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2003, 12/53, 1, 151-158
 103. 2003, Denitrification, organic master and redox potential transformations In Cambisols., International Agrophysics, 2003, 17, 4, 219-227
 104. 2003, Pore size distribution and Mount of water available for plants In arable soils of Poland., International Agrophysics, 2003, 17, 4, 213-217
 105. 2003, Effect of different tillage systems and straw management on some physical properties of soi land on the field of Winter rye in monoculture., International Agrophysics, 2003, 17, 4, 175-181
 106. 2003, Use of simplex algorithm for determination of soil aggregation extreme changes., International Agrophysics, 2003, 17, 4, 169-174
 107. 2003, Hydrophysical characteristics and evaporation of Haplic Luvisol and Mollic Gleysol aggregates., International Agrophysics, 2003, 17, 3, 137-141
 108. 2003, Sources for contamination of rapeseed with benzo(a)pyrene., International Agrophysics, 2003, 17, 3, 131-135
 109. 2003, Physical properties characteristic of Polish and Canadian lentil seeds., International Agrophysics, 2003, 17, 3, 123-129
 110. 2003, Simultaneous measurement of oxygen flux and salinity of the water saturated mineral soils., International Agrophysics, 2003, 17, 3, 93-97
 111. 2003, Influence of the storage of wheat flour on the physical properties of gluten., International Agrophysics, 2003, 17, 2, 71-75
 112. 2003, Effect of soil compaction on root growth and crop yield in Central and Eastern Europe., International Agrophysics, 2003, 17, 2, 61-69
 113. 2003, Methane and carbon dioxide emissions from a loess soil treated with municipal waste water after second step of purification., International Agrophysics, 2003, 17, 1, 31-34
 114. 2003, Changes in water absorption of gluten as a result of sprouting of wheat grain., International Agrophysics, 2003, 17, 1, 25-30
 115. 2003, Effect of randomly methylated b-cyclodextrin on physical properties of soils., Environmental Science & Technology, 2003, 37, 3012-3017
 116. 2003, Demixing of a binary mixture in slit-like pores at high temperatures., Molecular Physics, 2003, 101, 6, 721-731
 117. 2003, Quatification of compaction effects on soil physical properties and crop growth., Geoderma, 2003, 116, 107-136
 118. 2003, Changes in specific area and energy of root surface of cereal plants in Al-solution cultures. Water vapor adsorption studies., Plant and Soil, 2003, 250, 129-140
 119. 2003, The ability of Azolla caroliniana to removeheavy metals (Hg(II), Cr(III), Cr(VI)) from municipal waste water., Chemosphere, 2003, 55, 141-146
 120. 2003, Review of modelling crop growth, movement of water and chemicals in relation to topsoil and subsoil compactio., Soil & Tillage Research, 2003, 73, 15-29
 121. 2003, Index of soil aggregates stability as linear function value of transition matrix elements., Soil & Tillage Research, 2003, 70, 121-130
 122. 2003, Water storage, surface, and structural properties of sandy forest humus horizons., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2003, 166, 625-634
 123. 2003, Soil stress and deformation determination under a landing airplane on an unsurfaced airfield., Journal of Terramechanics, 2003, 40, 4, 255-269
 124. 2003, Badania modelowe nad tworzeniem się sysntetycznych połączeń organiczno-mineralnych z kaolinitem przy różnych wartościach pH i przy udziale jonu glinu oraz określenie stopnia ich skompleksowania., 2003
 125. 2003, Zmienność fizyko-chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy., 2003
 126. 2003, Charakterystyki potencjału wody glebowej-wilgotność gleb płowych Południowo-Wschodniej Polski wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i pyłowych., 2003
 127. 2003, Woda łatwo i trudno dostępna dla roślin w glebach ornych Polski., 2003
 128. 2003, Parametryzacja i przestrzenna charakterystyka hydrofizycznych właściwości gleb mineralnych., 2003
 129. 2003, Waloryzacja odporności oksydoredukcyjnej gleb ornych Polski i jej przestrzenna charakterystyka., 2003
 130. 2003, Ocena i kartograficzna prezentacja wrażliwości gleb ornych na hydrooksygeniczną degradację., 2003
 131. 2003, Właściwości fizyczne sypkich surowców spożywczych istotne w procesach magazynowania i przetwarzania., 2003
 132. 2003, Problemy analizy obrazu tkanki roślinnej uzyskanego z optycznego mikroskopu konfokalnego., 2003
 133. 2003, Optymalizacja parametrów środowiskowych śprzyjających utlenianiu metanu z udziałem skały płonnej., 2003
 134. 2003, Wspomaganie procesów wyszukiwania krytycznych punktów kontrolnych w systemie HACCP., 2003
 135. 2003, Wpływ dodatku białek serwatkowych i kazeiny kwasowej na właściwości sorpcyjne ekstrudatów skrobiowo-białkowych., 2003
 136. 2003, Wpływ pH na sorpcję azotanów (V) przez skały przywęglowe o różnym stopniu zwietrzenia., 2003
 137. 2003, Methanotrophic ability of the rock spoils (pit coal mine Bogdanka)., 2003
 138. 2003, Powstawanie uszkodzeń nasion rzepaku w warunkach obciążeń dynamicznych., 2003
 139. 2003, Metody określania dojrzałości technicznej i pełnej roślin rzepaku., 2003
 140. 2003, Uszkodzenia nasion rzepaku w pozbiorowym procesie ich obróbki., 2003
 141. 2003, Pomiar współczynnika restytucji nasion rzepaku., 2003
 142. 2003, Analiza rentgenograficzna uszkodzeń mechanicznych nasion fasoli szparagowej., 2003
 143. 2003, Uszkodzenia mechaniczne ziarna pszenicy w okresie przedżniwnym jako przyczyna start plonu., 2003
 144. 2003, Reflektometryczny (TDR) pomiar wilgotności materiałów porowatych (gleba, materiały budowlane, materiały sypkie w przemyśle spożywczym, itp.)”., 2003
 145. 2003, Struktura upakowania a właściwości mechaniczne złoża ziarna., 2003
 146. 2003, System monitorowania wilgotności, zasolenia i temperatury w glebie, termografia w agrofizyce, modelowanie procesów fizycznych w glebie., 2003
 147. 2003, Fotogrametryczna metoda wyznaczania odkształceń postaciowych w glebie pod obciążeniem pojazdów., 2003
 148. 2003, Zastosowanie techniki video do określania precyzji lądowania samolotu wielozadaniowego., 2003
 149. 2003, Zastosowanie metody porozymetrii rtęciowej do badania mikrostruktury łuszczyn rzepaku., 2003
 150. 2003, Masa jabłek oraz parametry geometryczne jako podstawowe właściwości fizyczne owoców w ocenie przydatność badanych odmian do mechanicznego sortowania., 2003
 151. 2003, Zmiany odkształcenia objętościowego i przepuszczalności gazu w przechowywanych nasionach rzepaku., 2003
 152. 2003, Charakterystyka właściwości fizycznych masy nasion rzepaku jarego., 2003
 153. 2003, Ocena właściwości mechanicznych pojedynczych nasion rzepaku jarego., 2003
 154. 2003, Analiza mechanicznych właściwości łodyg grochu., 2003
 155. 2003, Próba wyznaczenia optymalnych parametrów zespołu młócącego kombajnu zbożowego podczas zbioru mieszanek zbożowych., 2003
 156. 2003, Podatność ziarniaków pszenicy na uszkodzenia w wyniku obciążeń udarowych., 2003
 157. 2003, Zastosowanie metody porozymetrii rtęciowej do badania mikrostruktury łuszczyn rzepaku., 2003
 158. 2003, Wpływ struktury upakowania złoża nasion na opór przepływu powietrza., 2003
 159. 2003, Właściwości mechaniczne skrobi., 2003
 160. 2003, Ilościowa i jakościowa charakterystyka pojedynczych ziarniaków w kłosie pszenicy ozimej i jarej., 2003
 161. 2003, Charakterystyka cech geometrycznych pojedynczych ziarnikaów w kłosie pszenicy ozimej i jarej., 2003
 162. 2003, Właściwości mechaniczne tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka., 2003
 163. 2003, Zmienność parametrów struktury komórkowej w bulwie ziemniaka., 2003
 164. 2003, Mechaniczne właściwości ziarniaków pszenicy a intensywność żerowania Sitophilus granarius., 2003
 165. 2003, Rentgenograficzna metoda określania porażenia ziarna zbóż wołkiem zbożowym., 2003
 166. 2003, Ekstensometryczny pomiar wielkości geometrycznych nasion roślin strączkowych w trakcie ich deformacji oraz suszenia., 2003
 167. 2003, Weryfikacja rentgenograficzna uszkodzeń wewnętrznych nasion fasoli szparagowej., 2003
 168. 2003, Optyczny mikroskop konfokalny w badaniach agrofizycznych., 2003
 169. 2003, Cukrownie: ISO 9000 czy HACCP., 2003
 170. 2003, Ekspert w projekcie pt.: „Konwencjonalne (intensywne) technologie a dbałość o środowisko naturalne i jakość żywności (racjonalne stosowanie środków produkcji)”., Szkolenie w Międzyzdrojach, SAPARD PL-6-05/00, 7.05.2003, 2003
 171. 2003, Związki pomiędzy wodochłonnością glutenu a wyróżnikami jakościowymi ciasta i chleba., 2003
 172. 2003, Wodochłonność glutenu a jego właściwości reologiczne., 2003
 173. 2003, Agrofizyka w badaniach zbóż – odziarenka do bochenka., 2003
 174. 2003, Systemy jakości w laboratoriach-akredytacja., Regionalne Centrum Krwiodawstwa-SP ZOZ w Białymstoku, Białystok, 7-8.04.2003, 2003
 175. 2003, Ocena cech biometrycznych roślin rzepaku jarego., 2003
 176. 2003, Aparat do oceny podatności łuszczyn rzepaku na pękanie., 2003
 177. 2003, Właściwości oleju gorczycowego jako środka smarowego., 2003
 178. 2003, Wpływ terminu zbioru na zmiany zawartości barwników w nasionach, wytłokach i oleju rzepaku., 2003
 179. 2003, Jakość surowca ocenianego na podstawie stopnia uszkodzeń nasion rzepaku., 2003
 180. 2003, Wpływ warunków suszenia na zawartość benzo(a)pirenu w nasionach rzepaku., 2003
 181. 2003, Jak zwiększyć opłacalnośc produkcji rzepaku., Regionalne Forum Producentów Rzepaku, Zamość, 28.03.2003, 2003
 182. 2003, Ilościowy opis mikro-struktury miękich tkanek roślinnych przy pomocy mikroskopu konfokalnego i analizy obrazu., 2003
 183. 2003, ISO 9001-pomocne narzędzia czy zbędna biurokracja., Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie, 12.02.2003, 2003
 184. 2003, Experimental verification of the agrophysical models., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 113-124
 185. 2003, Modeling of mass and energy transport in porous body., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 104-112
 186. 2003, Electrical measurement of moisture of selected agricultural materials. Dielectrical measurement of soil moisture by TDR method., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 88-103
 187. 2003, Application of thermography in agrophysics., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 83-87
 188. 2003, Microbial ecology of soil porous medium., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 77-82
 189. 2003, Reaction of plants on aluminum stress., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 72-76
 190. 2003, Mechanical properties of granular food materials., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 70-71
 191. 2003, Nitrous oxide emission., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 63-69
 192. 2003, Transformation od soil organic matter., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 57-62
 193. 2003, Disolved soil organic matter and its estimation., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 49-56
 194. 2003, Surface charge of soils., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 42-48
 195. 2003, Measurement of specific surface area in liquid nitrogen temperature, using sorptomatic 1990 of ec instruments., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 32-41
 196. 2003, Adsorption and surface area of agricultural materials., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 23-31
 197. 2003, Porous structure of natural bodies., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 14-22
 198. 2003, Specificity of agrophysical measurements. Problem of standardization and validation of methods., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 7-13
 199. 2003, Centre of excellence for applied physics in sustainable agriculture., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 1-6
 200. 2003, Application of thermography in agrophysics., 2003
 201. 2003, Modelling of mass and energy transport in porous body., 2003
 202. 2003, Electrical measurements methods of porous material properties, especially soil., 2003
 203. 2003, Compaction of sloping vineyard soil by tractor traffic and its effects on spatial distribution of penetration resistance and water content., 2003
 204. 2003, Estimation of daily heat flux into soil on the basis meteorological elements combination., 2003
 205. 2003, Methane oxidation in a landfill soil cover as a chance to reduce its emission to the atmosphere and to alleviate the greenhouse effect., 2003
 206. 2003, Statistical-physical models for estimation soil hydrophysical properties. International workshop on soil physical quality., 2003
 207. 2003, Hydrophysical properties of arable soils in Poland., 2003
 208. 2003, Spatial distribution of soil strength and water kontent as related to tractor traffic in a sloping vineyard., 2003
 209. 2003, The effect of varioustillage methods on stained porosity and water infiltration., 2003
 210. 2003, The analysis ofinfrared images to evaluate enegetic status and evaporation of agricultural porous media., 2003
 211. 2003, Static and dynamic hydrophysical characteristics of porous body and their utilization in water transport models., 2003
 212. 2003, Electrical measurements mthods of porous material properties, especially of soils., 2003
 213. 2003, Detection of the seed damage by impact., 2003
 214. 2003, Characterization of agro-bulk materials and food powders., 2003
 215. 2003, Static and dynamic hydrophysical characteristics of porous body and their utilization in models of water transport., 2003
 216. 2003, X-ray method combined with Digital Image Analysis for insect detection in cereals., 2003
 217. 2003, Dynamics of erosion based on studies of different length plots., 2003
 218. 2003, Właściwości mechaniczne strąków łubinu wąskolistnego decydujące o ich podatności na pękanie., 2003
 219. 2003, Porównanie cech fizycznych strąków różnych gatunków łubinu., 2003
 220. 2003, Physical methods in quality estimation of fruits and vegetables in WP9. Workshop Center of Excellence., 2003
 221. 2003, The role and physical investigations in the Institute of Agrophysics., 2003
 222. 2003, Izmieriennije cwieta korzury pri issliedowanijach miełkich powrierzdienij jabłok., 2003
 223. 2003, Sawriemiennyj mietod apriedielienija wschorziesti siemjan., 2003
 224. 2003, Działalność naukowa Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN oraz Centrum Doskonałości przy IA PAN w Lublinie., 2003
 225. 2003, Rola fizycznych metod w badaniach rolniczych., 2003
 226. 2003, Investigations of soil stress-drawbar pull relationship for a tracked vehicle on sand., 2003
 227. 2003, Analysis of soil stress and deformation state under of-road vehicles., 2003
 228. 2003, Ocena wpływu zasolenia na wzrost, potencjał wody i temperaturę liści siewek pszenicy odmiany Almari., 2003
 229. 2003, Termografia w agrofizyce., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 663-675
 230. 2003, Mapping of soil redox properties., 2003
 231. 2003, Soil as a biofilter of waste-waters., 2003
 232. 2003, Conditions favourable to sorption of N2O in the soil., 2003
 233. 2003, Hydrophysical properties of arable soils in Poland., 2003
 234. 2003, Effective microorganisms and the long-term soil quality., 2003
 235. 2003, Airflow resistance of seeds at different bulk densities., 2003
 236. 2003, The effect of nitrogen and sulphur soil application on winter oilseed rape yield., 2003
 237. 2003, The effect of growing and harvesting method on winter seed rape quality., 2003
 238. 2003, Impact of drying temperature on technological value of rapeseeds., 2003
 239. 2003, Soil erosion in Poland., 2003
 240. 2003, Fonofos influence on soil phosphomonoesterase and dehydrogenase activity under flooded and non flooded conditions., 2003
 241. 2003, A study of the mechanical properties of pea stems (Pisum sativum L.)., 2003
 242. 2003, Mechanical properties of granular food materials., 2003
 243. 2003, Determination of the stereological cell structure parameters of potato tuber parenchyma., 2003
 244. 2003, Influence of moisture content on pressure ratio of rape seeds., 2003
 245. 2003, Direct shear testing of flowability of food powders., 2003
 246. 2003, On Applicability of Direct Shear Test for Strength Estimation of Agricultural Grains., 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids", Budapest, 27-30.05.2003, 2003
 247. 2003, Effects of Grain Properties on Loads in Smooth Wall Model Silo. 2003,, 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids", Budapest, 27-30.05.2003, 2003
 248. 2003, Strength Characteristics of Food Powders., 4th International Conference for Conveying and Handling of Particulate Solids", Budapest, 27-30.05.2003, 2003
 249. 2003, Effect of rubble addition and cyclic changes of temperature on water properties of soils., Conf. "Water and organic Matter in Anthropogenic soils:Dynamics and Processes", Berlin, 2-4.04.2003, 88
 250. 2003, Influence of building materials and peat on water properties of model urban soils., Conf. "Water and organic Matter in Anthropogenic soils:Dynamics and Processes", Berlin, 2-4.04.2003, 88
X