Archive

Archive

 1. 2010, Nanostruktura ścian komórkowych parenchymy jabłka na podstawie obrazów AFM., 2010, 58-58
 2. 2010, Assessment of Apple Texture Using Contact Acoustic Emission Detector (CAED), 2010, 100-100
 3. 2010, Methodological aspects of measuring particle size distribution (PSD)., 2010
 4. 2010, Characterisation of particle shape., 2010, 36-37
 5. 2010, Stability of potato starch sample in the measurements using optical microscopy., 2010, 17-17
 6. 2010, Plonowanie soi i wiązanie azotu w aspektach zróżnicowanej gęstości gleby i ściółkowania, 2010, 32-33
 7. 2010, Produkcja biogazu z wykorzystaniem odpadów po-rolniczych i surowców roślinnych, 2010, 1-9
 8. 2010, Roślinny olejoester smarowy Biosinapis, 2010
 9. 2010, Wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu (I) w zróżnicowanych warunkach termicznych i wilgotnościowych, 2010, 104-105
 10. 2010, Właściwości mechaniczne kwiatów strelicji królewskiej (Strelitzia reginae Banks), 2010, 97-99
 11. 2010, Wpływ smarowych mieszanin olejowo-estrowych na temperaturę układu tnącego pilarki spalinowej, 2010
 12. 2010, Obrazowanie chemiczne ziarniaków zbóż technika makroskopii ramanowskiej, 2010
 13. 2010, Technika mapowania melanin jako metoda oceny skutków obróbki biotechnologicznej tkanki jabłek, 2010
 14. 2010, Kierunki rozwoju agrofizyki, 2010
 15. 2010, Agrofizyczne aspekty ochrony środowiska, 2010
 16. 2010, Zawartość wybranych jonów metali w murszach Polesia Lubelskiego i Doliny Biebrzy, 2010
 17. 2010, Zawartość jonów kadmu i ołowiu w różnych fazach rozwoju jęczmienia jarego uprawianego na zdegradowanym czarnoziemie, 2010
 18. 2010, Wpływ metali ciężkich na podatność magnetyczną gleby w parku miejskim w Lublinie, 2010
 19. 2010, Ocena stanu mikrobiologicznego gleby płowej uprawianej w systemie ekologicznym i monokulturze, 2010
 20. 2010, Przegląd metod molekularnych wykorzystywanych w ocenie stanu mikrobiologicznego gleb i odpadów wprowadzanych do środowiska glebowego, 2010
 21. 2010, Topografia ścian komórkowych parenchymy jabłka na podstawie obrazów AFM, 2010
 22. 2010, Adsorpcja azotu na ekstrudatach pszeniczno-rzepakowych, 2010
 23. 2010, Analiza jakości wybranych warzyw z wykorzystaniem termografii aktywnej, 2010
 24. 2010, Biogaz jako alternatywne źródło energii, 2010
 25. 2010, Algi jako źródło biomasy, 2010
 26. 2010, Sposoby wytwarzania i wykorzystania biogazu, 2010
 27. 2010, Analiza kształtu cząstek, 2010
 28. 2010, Parametryzacja mikrostruktury tkanek roślinnych w zastosowaniu do analiz metodą elementów skończonych, 2010
 29. 2010, Spektroskopia fluorescencyjna w analizie procesu kompleksowania kwasów huminowych jonami metali, 2010
 30. 2010, Właściwości fizyko-chemiczne i chemizm wód opadowych przenikających przez ściółkę leśną w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich, 2010
 31. 2010, Biospeckle – niedestrukcyjna technika oceny aktywności biomateriałów, 2010
 32. 2010, Wpływ niecentrycznego napełniania i rozładowywania silosy na asymetrię obciążenia ścian – symulacje numeryczne, 2010
 33. 2010, Przestrzenny rozkład wilgotności w powierzchniowej warstwie gleby, 2010
 34. 2010, Powierzchnia właściwa gleb, 2010
 35. 2010, Wpływ właściwości fizycznych gleby na wzrost i funkcjonowanie roślin rzepaku żółtonasiennego, 2010
 36. 2010, Wzrost i pobór wody u wybranych rodów rzepaku żółtonasiennego., 2010, 41-42
 37. 2010, Ocena wilgotności gleby Polesia Lubelskiego za pomocą pomiarów naziemnych i satelitarnych, 2010, 23-24
 38. 2010, Vertical loads on objects immersed in wheat filling a model silo, 2010, 19-20
 39. 2010, Warunki przechowywania jako czynnik kształtujący jakość śruty i wytłoków rzepakowych, 2010, 17-18
 40. 2010, Wpływ wybranych jonów metali na substancję humusową gleb, 2010, 11-12
 41. 2010, Ocena efektywności fertygacji w malinach odmian powtarzających według programu Yara, 2010
 42. 2010, Symbiotic activity of soybean as influenced by soil compaction and mulching, 2010, 468-471
 43. 2010, Izmienienje swojstw gliniastych minerałow i poczw pro pogłoszczenii organiczeskich wieszczestw razlicznoj prirody. W: „Biosfernyje Funkcji Poczwiennowo Pokrywa”, 2010, 187-189
 44. 2010, Methods of biogas production and utilization, 2010, 40-41
 45. 2010, Algae as a biomass source, 2010, 38-39
 46. 2010, Characteristaion of particle shape, 2010, 36-37
 47. 2010, Rainfall in vertical section precipitation – forest litter on „malik geoecological station” in the south west of Świętokrzyskie mountains, 2010, 34-35
 48. 2010, Analysis of spectra complexes of acids of 2-chloro-4-nitro and 2-chloro-5nitrobenzoic acids with Nd(III), 2010, 32-33
 49. 2010, Estimation of soil moisture by satellite data and ground measurements, 2010, 30-31
 50. 2010, Specific surface area of soilst, 2010, 28-29
 51. 2010, Basics of biospeckle technique, 2010, 26-27
 52. 2010, Parameterization of plant tissue microstructure for FEM, 2010, 23-25
 53. 2010, Non-symmetrical loads on silo walls due to eccentric filling and discharge – DEM simulations, 2010, 21-22
 54. 2010, Infrared spectroscopy in humic substances studies, 2010, 19-20
 55. 2010, Physiological, anatomical, morphological and chemical plants behaviors resistant to the drought under dry conditions, 2010, 17-18
 56. 2010, Effect of soil physical conditions on growth and water uptake by yellow – seeded rape, 2010, 15-16
 57. 2010, DEM simulations of the shear strength of granular solids, 2010, 7-8
 58. 2010, A glance into the future of agrophysics, 2010
 59. 2010, O potrzebie rozwoju wspólnych badań agrofizycznych w Polsce i na Ukrainie, Naukowy i Prakticzni Aspiekti Agropromisłowogo Wirobnictwa ta Rozwitku Silskich Riegioniw, Lwów, 22-24.09.2010 r., 400-402
 60. 2010, Mąka ze straków szarańczynu (Ceratonia siliqua L.) jako prozdrowotny dodatek do pieczywa, Naukowy i Prakticzni Aspiekti Agropromisłowogo Wirobnictwa ta Rozwitku Silskich Riegioniw, Lwów, 22-24.09.2010 r., 54-57
 61. 2010, Influence of electrolytes on the formation of structure of clay minerals, 2010
 62. 2010, Effecte of soil acidification induced by the tea plantation on mineralogical and chemical properties of yellow brown earth (China)r, 2010
 63. 2010, Simulation of the packing structure, load distribution and flow pattern in a 2-dimensional model silo using discrete element method, 2010
 64. 2010, Specific surface area of humic acids isolated from soils amended with different organic matter determined from water vapour and nitrogen adsorption data, 2010, 297-100
 65. 2010, Czynniki kształtujące wartość technologiczną nasion rzepaku, 2010
 66. 2010, Mycological composition in the rhizosphere of winter wheat in different crop production systems, Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Towarzystwa Geofizycznego, Austria, 2-7.05.2010 r., 2010
X